Beleidsregel Talentontwikkeling Cultuur en Muziek

Geldend van 07-05-2020 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Talentontwikkeling Cultuur en Muziek

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel;

Gelet op artikelen 2, 3, 12, 13, 14 en 16 van de Algemene subsidieverordening gemeente Beesel,

Gelet op het bepaalde in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

b e s l u i t

vast te stellen de beleidsregel Talentontwikkeling Cultuur en Muziek;

Artikel 1. Begrippen

 • Aanvrager: (Culturele) Verenigingen, stichtingen, non-profit instellingen. Geen commerciële aanbieders/partijen met een winstoogmerk.

 • Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Beesel (ASV).

 • College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel.

 • Project: een cultureel project gericht op beeldende kunst, podiumkunsten, film, dans, zang, muziek.

 • Subsidiabele kosten: kosten die naar het oordeel van het college verband houden met het project (of activiteit) en waarvoor een aanvrager subsidie kan vragen.

Artikel 2. Doel van de regeling

Binnen het Beeselse jeugdbeleid én cultuurbeleid is talentontwikkeling een belangrijk beleidsuitgangspunt. Deze regeling heeft tot doel projecten mogelijk te maken op het gebied van cultuur en muziek waarin talentontwikkeling centraal staat. De gemeente Beesel wil hiermee een kwaliteitsimpuls geven op het gebied van talentontwikkeling; Beesel als broedplaats en springplank voor (amateur) talent voor een groter podium in Venlo, Tilburg of Amsterdam.

Artikel 3. Waar moet een project en subsidieaanvraag aan voldoen?

 • Een project gericht op talentontwikkeling moet binnen de gemeente Beesel plaatsvinden en inhoudelijk aansluiten bij het geldende cultuurbeleid (zie www.cultuurinbeesel.nl);

 • Projecten moeten gericht zijn op cultuur en/of muziek, moeten vernieuwend zijn en aanvullend zijn op het bestaande culturele aanbod, waarbij het project een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van talentvolle lokale maker(s) of amateurtalent;

 • Actief samenwerking opzoeken met 1 of meerdere lokale partners is een pré;

 • Levert een bijdrage aan het versterken van het culturele makersklimaat in Beesel, met oog voor de Beeselse schaalgrootte. Samenwerking met regionale, professionele, culturele partners kan een project versterken;

 • Talentontwikkeling betekent ook talent in de praktijk brengen. De aanvrager zorgt er voor dat de tot zijn of haar beschikking staande faciliteiten zoveel mogelijk gratis ter beschikking worden gesteld bij de (totstandkoming van de) activiteiten.

Artikel 4. Subsidieaanvraag, wanneer en hoe indienen?

 • 1.

  Aanvragen voor subsidie dient u uiterlijk 12 weken voor aanvang van de activiteit schriftelijk bij het college in.

 • 2.

  Bij het indienen van een subsidieaanvraag overlegt u de volgende gegevens:

  • Een activiteitenplan waaruit blijkt:

   • a.

    Het aangevraagde subsidiebedrag;

   • b.

    De omschrijving, aanleiding, doelstelling en motivering van de activiteit, rekening houdend met de wegingsfactoren zoals opgenomen in deze regeling in artikel 3.

  • Een sluitende en naar het oordeel van het college voldoende gespecificeerde en toegelichte begroting van inkomsten en uitgaven.

 • 3.

  Uiterlijk 12 weken na de uiterlijke datum van indiening wordt op de aanvraag beschikt.

Artikel 5. Wanneer komt een aanvraag niet in aanmerking voor een bijdrage?

Naast het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening gemeente Beesel, komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • 1.

  Activiteiten waarbij sprake is van een winstoogmerk;

 • 2.

  Een activiteit die plaatsvindt in het kader van regulier onderwijs;

 • 3.

  Activiteiten die al anderszins door de gemeente Beesel worden gesubsidieerd;

 • 4.

  Kosten die verband houden met huisvesting;

 • 5.

  Reiskosten en consumptiekosten; Loonkosten zijn wel subsidiabel indien aangetoond wordt dat dit de kwaliteit van het project ten goede komt.

Artikel 6. Wat is het subsidieplafond en de verdeelsystematiek?

 • 1.

  Er is een subsidieplafond van € 50.000 per jaar voor de periode 2020, 2021 en 2022. Als in een jaar het budget op de eerste dag van het volgende jaar nog niet is verbruikt, wordt het restant van het budget gevoegd bij het budget voor de volgende periode.

 • 2.

  Aanvragen handelen we af op volgorde van binnenkomst. Als het subsidieplafond in enig jaar is bereikt, wijzen we de aanvraag af.

 • 3.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag ontvangen zijn het subsidieplafond wordt overschreden, stellen we de onderlinge rangschikking vast door loting.

Artikel 7. Wat is de hoogte van het subsidiebedrag?

De te verlenen subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten van de activiteit in de gemeente Beesel, met een maximum van € 25.000,- per jaar.

Artikel 8. Wie handelt de aanvraag af?

Het college mandateert de beleidsmedewerkers van team Welzijn, om aanvragen op grond van deze regeling tot een bedrag van € 5.000 af te handelen en te beschikken.

Artikel 9. Evaluatie en verantwoording

 • 1.

  Na afloop van elk jaar vindt een evaluatie plaats of en hoe de vooraf gestelde doelen gehaald zijn, met inachtneming van de artikelen 12, 13, 14 en 16 van de ASV (Algemene Subsidieverordening gemeente Beesel).

 • 2.

  Indien achteraf blijkt dat niet voldaan is aan de voorwaarden van deze regeling, kan het college besluiten de toegekende subsidie terug te eisen van de aanvrager.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van een of meerdere artikelen in deze regeling. Het college zal dan duidelijk uitleggen waarom het afwijkt van de regeling.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel halen we aan als “Beleidsregel talentontwikkeling Cultuur en Muziek”.

 • 2.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel in zijn vergadering van 28 april 2020.

P.H.M. Bremmers,

loco-secretaris

B.C.M. Vostermans,

burgemeester