Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Nadere regels garantiesubsidie Aalsmeer 2020

Geldend van 30-04-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Nadere regels garantiesubsidie Aalsmeer 2020

Zaaknummer: Z20-017793

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het advies van de afdeling Jeugd en Samenleving van 17 april 2020;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Aalsmeer 2018;

besluiten vast te stellen de:

Nadere regels garantiesubsidie Aalsmeer 2020

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

In de nadere regels wordt verstaan onder:

 • ASV: de vigerende Algemene Subsidieverordening van de gemeente Aalsmeer.

 • college: burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer.

 • garantiesubsidie: subsidie waarbij de aanvrager zich zal (blijven) inspannen het toegekende bedrag of een gedeelte ervan langs andere wegen te verkrijgen of niet te gebruiken. Slechts indien dat niet mogelijk blijkt, gaat de gemeente over tot vaststelling van (het gedeelte van) de garantiesubsidie (dat niet door aanvrager zelf gedekt kon worden).

 • instelling(en): maatschappelijke organisatie(s) op het gebied van de sport, kunst en cultuur en welzijn die haar (hun) activiteiten (mede) binnen de gemeente Aalsmeer minimaal 3 jaar uitvoert (uitvoeren).

 • liquiditeit: de beschikbare geldmiddelen die nodig zijn om lopende rekeningen/verplichtingen te voldoen.

Artikel 2 Doelstelling

Het bieden van een voorlopige overbrugging aan instelling(en) wanneer de bedrijfscontinuïteit van deze instellingen vanwege de Coronacrisis in gevaar komt.

Artikel 3 Toepassingsbereik

De garantiesubsidie is een complementaire maatregel en moet gezien worden als een aanvulling op de noodmaatregelen die door rijk en provincie zijn gefaciliteerd. Voordat een garantiesubsidie kan worden verleend, dient aanvrager eerst, voor zover mogelijk en indien van toepassing, een beroep te hebben gedaan op andere voorzieningen dan wel zelf alles in het werk te hebben gesteld om de uitgaven te verlagen dan wel op te schorten of inkomsten naar voren te halen.

De subsidieregeling is alleen gericht op instellingen als bedoeld in artikel 1 en 2. Uitgezonderd zijn overwegend door de rijksoverheid gefinancierde organisaties (zoals publiek onderwijs, zorginstellingen), organisaties waarvoor reeds passende maatregelen ter voorkomen van continuïteitsproblemen bestaan (zoals kinderopvang) of door de gemeente gecontracteerde zorgpartijen voor wie de gemeente reeds een coulance regeling maatschappelijke zorg in het leven riep.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 300.000 voor schade leidend tot mogelijke discontinuïteit tussen 16 maart en 1 juni 2020.

 • 2.

  Het college verdeelt het uit hoofde van het subsidieplafond beschikbare bedrag in volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag is aangevuld, met betrekking tot de verdeling, geldt als de datum van ontvangst.

Artikel 5 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Garantiesubsidie wordt alleen verstrekt voor instellingen zoals beschreven in artikel 1 tot en met 3 van deze regeling.

Artikel 6 Bevoegdheid van het college

Het college besluit met in achtneming van de ASV en deze nadere regels over het verstrekken van garantiesubsidies voor instellingen.

Hoofdstuk 2 Subsidieverstrekking

Artikel 7 Subsidieaanvraag

De aanvraag voor subsidieverlening voor garantiesubsidie 2020 wordt middels een daartoe door het college vastgesteld formulier ingediend en bevat ten minste:

 • a.

  een scan of screenshot van het meest recente (digitale) bankafschrift waaruit het IBAN rekeningnummer blijkt;

 • b.

  het ingevulde excelbestand Financiële gevolgen Coronacrisis;

 • c.

  een toelichting op de door aanvrager zelf getroffen en te treffen maatregelen om de schade van de crisis te beperken alsook op de door aanvrager bij derden, zoals het rijk en de gemeente, ingediende verzoeken om ondersteuning;

 • d.

  de vastgestelde begroting 2020 (indien nog niet in bij de gemeente bekend) met een toelichting op de gevolgen van de crisis op de begroting alsook op het meerjarig financieel perspectief van de instelling.

Artikel 8 Indiening aanvraag en Beslistermijn

 • 1.

  Aanvragen voor garantiesubsidie kunnen tot 1 september 2020 worden ingediend.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders beslissen binnen 4 weken nadat de volledige aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 9 Verplichtingen aan de subsidie

 • 1.

  Naast de algemene verplichtingen zoals vastgelegd in de ASV gelden de volgende bijzondere verplichtingen:

  • a.

   De aanvrager verplicht zich maximaal in te spannen om de garantiesubsidie bij de vaststelling terug te kunnen betalen. Enerzijds door zo veel mogelijk gebruik te maken van andere maatregelen, anderzijds door zelf maatregelen te treffen om de continuïteit van de instelling te laten voortbestaan.

  • b.

   Indien de (financiële) situatie wezenlijk wijzigt ten opzicht van de situatie bij de aanvraag, zowel positief als negatief, heeft de instelling de verplichting dit zo snel mogelijk met het college te communiceren.

 • 2.

  Het college kan bij de verlening van de garantiesubsidie (nadere) verplichtingen opleggen.

Artikel 10 Vaststelling

 • 1.

  De subsidieontvanger dient uiterlijk 1 juni 2021 een aanvraag tot vaststelling in. De aanvraag geschiedt met een daartoe door het college vastgesteld formulier en gaat vergezeld van:

  • a.

   Onderbouwd vaststellingsbedrag;

  • b.

   De begroting 2021 en de jaarrekening 2020, dan wel een concept jaarrekening, indien nog geen accountantsverklaring is afgegeven of indien deze niet benodigd is;

  • c.

   Liquiditeitsprognose 2021 en liquiditeitsverloop 2020.

 • 2.

  In afwijking van het gestelde in lid 1 kan het college bij beschikking een andere termijn voor indiening van de vaststellingsaanvraag stellen.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 11 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

Het college kan één of meer bepalingen uit deze regeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 12 Inwerkingtreding

De nadere regels treden in werking op de dag na de bekendmaking daarvan.

De nadere regels vervallen op 1 september 2020.

Artikel 13 Citeertitel

De nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels garantiesubsidie Aalsmeer 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 april 2020.

De waarnemend secretaris,

mr. J.J.A. Dunselman

De burgemeester,

mr. G.E. Oude Kotte