Subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein 2020

Geldend van 08-09-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein,

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Nieuwegein 2015,

Deze subsidieregeling is bedoeld voor inwoners die het minder breed hebben en financiële ondersteuning nodig hebben bij het nemen van klimaat- en duurzaamheidsmaatregelen in en rondom de woning;

besluit vast te stellen:

de subsidieregeling houdende regels over de activiteiten die in aanmerking kunnen komen voor subsidie in het kader van duurzaamheid, de aanduiding van subsidieplafonds, de verdeling van subsidies en de wijze van bevoorschotting.

SUBSIDIEREGELING DUURZAAM NIEUWEGEIN 2020

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Afgekoppeld oppervlak: oppervlak waarvan het regenwater niet langer op het rioolstelsel loost;

 • b.

  BAG: Basisregistraties Adressen en Gebouwen;

 • c.

  Bouwbesluit: Besluit van 29 augustus 2011 houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken (Externe link:Bouwbesluit 2012), Stb. 2011, 416, laatstelijk gewijzigd bij het Besluit van 3 juni 2020 tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in bouwwerken en enkele andere wijzigingen, Stb. 2020, 189;

 • d.

  Dakoppervlak: de horizontale projectie van een dakoppervlak van een pand;

 • e.

  Duurzaamheid: duurzame ontwikkelingen in technisch-ecologische zin, met nadruk op de energietransitie en klimaatadaptatie;

 • f.

  Eigenaar van een pand: een inwoner, een vereniging van eigenaren of een rechtspersoon die juridisch eigenaar is van een pand;

 • g.

  Eigenaar-bewoner: een inwoner die juridisch eigenaar is van een grondgebonden woning en deze woning zelf bewoont;

 • h.

  Etagewoning: galerijwoning of portiekwoning, appartement met één of meerdere woonlagen (maisonette), gesplitste woning met meerdere zelfstandige wooneenheden die voorheen één woning vormden;

 • i.

  Groen dak: een begroeid dak ten minste bestaand uit een wortelwerende-, een drainage-, een substraatlaag en een extensief vegetatiepakket waarvan de begroeiingen zich grotendeels zelf in stand houden, zichzelf verder ontwikkelen en beperkt zijn tot mossen, vetplanten, kruiden en grassen;

 • j.

  Groene gevel: een verticale constructie van planten die in de grond wortelen en al dan niet met klimbegeleiding tegen de gevel op groeien (grondgebonden).

 • k.

  Huishouden: één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf niet-bedrijfsmatig voorzien van de dagelijkse behoeften.

 • l.

  Inwoner: een persoon die woonachtig is in Nieuwegein.

 • m.

  Infiltratievoorzieningen: dit zijn voorzieningen die regenwater vasthouden en/of laten infiltreren in de bodem, zoals een voorziening met een zelfde principewerking als een verlaging in de tuin voor de tijdelijke opvang van regenwater, een regenton of een infiltratiekoffer.

 • n.

  Maatschappelijke organisatie: een semi-publieke organisatie met een maatschappelijke doelstelling die op bedrijfsmatige wijze diensten aanbiedt.

 • o.

  Onttegelen- en vergroenen van tuinen: dit zijn maatregelen waarin verharding wordt verwijderd en vervangen wordt door een robuuste vergroening in de voor- en/of achtertuin. Het gaat hier om de aanleg van gras, planten, struiken en bomen.

 • p.

  Openbare ruimte: de ruimte die voor het publiek zonder belemmering vrij toegankelijk is dan wel die ruimte (zoals schoolpleinen, binnenpleinen en binnenhoven en particuliere ruimten) die voor het publiek zonder belemmering gedurende bepaalde delen van de dag openbaar toegankelijk is (bijvoorbeeld tussen zonsopgang en zonsondergang);

 • q.

  Organisatie: onderneming, vereniging of een andere instelling. r. Pand(en): woning(en), aanbouw(en)- of uitbouw(en), bijgebouw(en), bedrijfspand(en), kantoor (kantoren) of school (scholen) die opgenomen zijn in de BAG, in de gemeente Nieuwegein staan en legaal gebouwd zijn; s. Private buitenruimte: ruimte die particulier eigendom is en daarom niet of slechts gedeeltelijk (bepaalde tijdstippen of gedeelten) toegankelijk is voor het publiek;

 • r.

  Pand(en): woning(en), aanbouw(en)- of uitbouw(en), bijgebouw(en), bedrijfspand(en), kantoor (kantoren) of school (scholen) die opgenomen zijn in de BAG, in de gemeente Nieuwegein staan en legaal gebouwd zijn;

 • s.

  Private buitenruimte: ruimte die particulier eigendom is en daarom niet of slechts gedeeltelijk (bepaalde tijdstippen of gedeelten) toegankelijk is voor het publiek;

 • t.

  Rijtjeswoning: een woning die in een rij met andere woningen aansluitend staat en niet op een hoek is gelegen;

 • u.

  Thermische schil: De thermische schil is samengesteld uit die bouwdelen, die het labelplichtige deel van een gebouw scheiden van de buitenomgeving (buitenlucht, grond, water) of aangrenzende onverwarmde ruimtes. Alle bouwkundige constructies die deel uitmaken van de thermische schil worden opgenomen. Een constructie tussen twee energiesectoren maakt geen deel uit van thermische schil. Dit geldt ook voor een wand tussen de betreffende energiesector en een aangrenzende woning of ander utiliteitsgebouw. v. Twee-onder-een-kap: eventueel geschakeld door een garage of een hoekwoning in een rij woningen; w. Verordening: Algemene subsidieverordening Nieuwegein 2015; x. Waterberging: opslag van hemelwateroverschotten uit de omgeving binnen het eigen perceel zoals bijvoorbeeld een wadi, ondergrondse kratten of een regenton. y. Zonwering: een constructie die aan de buitenkant van het gebouw is bevestigd die de overlast van zonlicht en/of warmte ten gevolge van zonlicht tegengaat.

 • v.

  Twee-onder-een-kap: eventueel geschakeld door een garage of een hoekwoning in een rij woningen;

 • w.

  Verordening: Algemene subsidieverordening Nieuwegein 2015;

 • x.

  Waterberging: opslag van hemelwateroverschotten uit de omgeving binnen het eigen perceel zoals bijvoorbeeld een wadi, ondergrondse kratten of een regenton.

 • y.

  Zonwering: een constructie die aan de buitenkant van het gebouw is bevestigd die de overlast van zonlicht en/of warmte ten gevolge van zonlicht tegengaat.

Artikel 2 Reikwijdte

Dit besluit is van toepassing op subsidies als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de verordening.

Artikel 3 Doelen

Het stimuleren van maatregelen die:

 • a.

  energie besparen of opwekken;

 • b.

  de geluidsoverlast, de CO2 uitstoot en de geluidsdruk verminderen;

 • c.

  de luchtkwaliteit en leefkwaliteit verbeteren;

 • d.

  een bijdrage leveren aan het verhogen van de biodiversiteit, de vergroening en de regenbestendigheid

 • e.

  hergebruik van materialen bevorderen;

 • f.

  de stad verkoelen tijdens droge en warme periodes.

Artikel 4 Algemeen subsidiecriterium

Het verstrekken van subsidie dient aantoonbaar bij te dragen aan een of meer van de doelen van deze regeling.

Artikel 5 Verdeelregels

 • 1. Voor het verdelen van subsidie is per onderdeel een subsidieplafond vastgesteld in de bijlage bij deze regeling.

 • 2. Met inachtneming van het subsidieplafond voor een subsidie als bedoeld in hoofdstuk 4 en bijlage 3 van deze regeling kan voor het verdelen van een subsidie, een subsidiebonus van 30% aan iedere afzonderlijke aanvrager worden toegekend indien aan de subsidiecriteria in artikel 16, tweede lid is voldaan.

 • 3. Zolang het subsidieplafond als bedoeld in het eerste lid en het tweede lid, niet is bereikt, worden alle subsidieaanvragen in volgorde van binnenkomst getoetst aan de algemene subsidiecriteria en aan de specifieke criteria in de hoofdstukken 2 tot en met 9.

Artikel 6 Specificatie

Aanvullend op de algemene bepalingen van hoofdstuk 1 gelden in de hoofdstukken 2 tot en met 5 specifieke bepalingen.

Hoofdstuk 2 Specificatie Vergroenen tuin

Artikel 7 Subsidiabele activiteiten

Het vergroenen van reeds bestaande versteende terreinen waarbij ten minste een oppervlak van 6 vierkante meter of meer moet worden vergroend bij woningen.

Artikel 8 Aanvullende subsidiecriteria

 • 1. Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt in aanvulling op het in artikel 4 bepaalde, voldaan aan de volgende aanvullende criteria: subsidie wordt verstrekt aan:

  • a.

   particuliere eigenaren met een private buitenruimte in Nieuwegein waarin de tegels worden vervangen door groen; en

  • b.

   aan huurders die toestemming hebben van de eigenaar van de private buitenruimte in Nieuwegein waarin de tegels worden vervangen door groen.

 • 2. Geen subsidie wordt verstrekt voor:

  • a.

   huurders/gebruikers van gemeentelijk vastgoed, met uitzondering van schoolbesturen; en

  • b.

   de aanschaf van tuingereedschap;

  • c.

   de administratieve kosten voor de subsidieaanvraag;

  • d.

   de kosten die verband houden met de aanvraag van eventuele benodigde vergunningen;

  • e.

   het verleggen van kabels en leidingen; of

  • f.

   de aanleg kunstgras.

 • 3. De aanvraag:

  • a.

   wordt ingediend via het aanvraagformulier Subsidie Vergroenen Tuin;

  • b.

   kan worden ingediend tot maximaal drie maanden na afronding van de werkzaamheden;

  • c.

   wordt voorzien van een foto van de beginsituatie: het versteende oppervlak;

  • d.

   wordt voorzien van een foto van de eindsituatie: het vergroende oppervlak;

  • e.

   wordt voorzien van een kopie factuur met materiaal- en arbeidskosten;

  • f.

   wordt voorzien van een betalingsbewijs, met daarop onder andere het bedrag en rekeningnummers van aanvrager en uitvoerend bedrijf.

Artikel 9 Aanvullende verdeelregels

 • 1.

  In aanvulling op het in artikel 5 bepaalde geldt:

  • a.

   de subsidie bedraagt maximaal € 10 per onttegelde en vergroende vierkante meter tuin, in ieder geval begrepen: de materiaalkosten, de loonkosten en de omzetbelasting; en

  • b.

   de subsidie bedraagt maximaal € 1.500,00 per aanvraag.

Artikel 10

(gereserveerd)

Hoofdstuk 3 Specificatie Groene daken

Artikel 11 Subsidiabele activiteiten

Het aanleggen van een groen dak op panden die gelegen zijn in de gemeente Nieuwegein.

Artikel 12 Aanvullende subsidiecriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt in aanvulling op het in artikel 3 bepaalde, voldaan aan de volgende aanvullende criteria:

 • a.

  subsidie wordt verstrekt aan eigenaren van een pand in Nieuwegein waarop het groene dak wordt aangelegd en aan huurders die toestemming hebben van de eigenaar van het gehuurde pand in Nieuwegein waarop het groene dak wordt aangelegd;

 • b.

  subsidie wordt niet verstrekt aan huurders/gebruikers van gemeentelijk vastgoed;

 • c.

  het groene dak heeft een minimaal aaneengesloten dakoppervlak van 6 m2;

 • d.

  de waterberging is minimaal 25 liter per m2;

 • e.

  het groene dak wordt aangelegd op een bestaand pand zoals geregistreerd in de BAG;

 • f.

  het groene dak wordt aangelegd volgens de bouwregels (Bouwbesluit);

 • g.

  Indien een bouwkundige aanpassing noodzakelijk is, is de hiervoor benodigde vergunning verleend;

 • h.

  Indien het pand een monument of beschermd stadsgezicht is en het groene dak zichtbaar is vanaf de straat, is de hiervoor benodigde vergunning tot plaatsing van een groen dak verleend.

Artikel 13 Aanvullende verdeelregels

 • 1. In aanvulling op het in artikel 5 bepaalde geldt:

  • a.

   de subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten verbonden aan de plaatsing van het groene dak waaronder in ieder geval begrepen: de materiaalkosten, de loonkosten en de omzetbelasting.

  • b.

   de subsidie bedraagt maximaal € 1.500,00 per aanvraag.

 • 2. Geen subsidie wordt verstrekt voor:

  • a.

   de kosten voor het aanpassen van de dakconstructie;

  • b.

   de administratieve kosten voor de subsidieaanvraag;

  • c.

   de kosten die verband houden met de aanvraag van eventuele benodigde vergunningen.

Artikel 14 Aanvraag

 • 1. Overeenkomstig artikel 5 lid 6 van de verordening overlegt aanvrager bij de aanvraag de volgende gegevens:

  • a.

   naam contactpersoon, adres, telefoonnummer, e-mail adres, en indien een organisatie: naam organisatie, KvK-nummer;

  • b.

   foto van het nieuwe dak;

  • c.

   situatietekening op schaal van bovenaf het pand met vermelding van de plaats van het groene dak en de afmetingen;

  • d.

   kopie factuur met materiaal- en arbeidskosten en de omvang van het begroeid oppervlak in vierkante meters;

  • e.

   betalingsbewijs, met daarop onder andere het bedrag en rekeningnummers van aanvrager en uitvoerend bedrijf;

 • 2. De aanvraag wordt ingediend met het aanvraagformulier Subsidie groene daken.

 • 3. De aanvraag voor subsidie wordt ingediend nadat de werkzaamheden zijn afgerond.

 • 4. De subsidie kan worden aangevraagd binnen maximaal drie maanden na afronding van de werkzaamheden.

 • 5. In aanvulling op het vierde lid wordt voor het bepalen van het moment van afronding van de werkzaamheden, de datum op de eindfactuur aangehouden.

 • 6. De aanvraag wordt geweigerd als:

  • a.

   eerder subsidie voor hetzelfde dak is verleend;

  • b.

   De werkzaamheden voor het groene dak nog niet zijn uitgevoerd op het moment dat de subsidie wordt aangevraagd.

  • c.

   De afronding van de werkzaamheden langer dan drie maanden geleden is gerekend vanaf het moment van de aanvraag voor de subsidie.

Hoofdstuk 4 Specificatie Verduurzaming woningen

Artikel 15 Subsidiabele activiteiten

Het toepassen van één of meer van de volgende energiebesparende isolatiemaatregelen bij woningen die gelegen zijn in de gemeente Nieuwegein:

 • a.

  spouwmuurisolatie: het isoleren van bestaande spouwmuren in de thermische schil;

 • b.

  dakisolatie: het isoleren van het bestaande dak in de thermische schil, of van de bestaande zolder- of vlieringvloer (als de zolder onverwarmd is);

 • c.

  vloerisolatie en/of bodemisolatie: het isoleren van de bestaande vloer en/of de bestaande bodem in de thermische schil;

 • d.

  gevelisolatie: het isoleren van de bestaande binnen- of buitengevel met isolatiemateriaal;

 • e.

  hoogrendementsglas: het vervangen van glas in de thermische schil door HR++-glas of door Triple-glas in combinatie met (nieuw) isolerend kozijn.

Artikel 16 Aanvullende subsidiecriteria

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt in aanvulling op het in artikel 4 bepaalde, voldaan aan de volgende aanvullende criteria:

  • a.

   subsidie wordt verstrekt aan eigenaar-bewoners van een pand in Nieuwegein waar de energiebesparende isolatiemaatregel(en) wordt toegepast;

  • b.

   de isolatiemaatregel dient te voldoen aan de minimale isolatiewaarden en oppervlakte-eisen per woningtype zoals bepaald in bijlage 3;

  • c.

   per woning kan per maatregel maar één keer subsidie worden aangevraagd;

  • d.

   het uitvoeren van maatregelen gebeurt binnen de thermische schil;

  • e.

   de maatregelen worden uitgevoerd bij een bestaande woning zoals geregistreerd in de BAG.

  • f.

   de maatregelen worden uitgevoerd door één of meer bedrijven met een KVK-inschrijving in de sectie bouwnijverheid (hierna:bouwbedrijf);

  • g.

   het is niet toegestaan dat de eigenaar-bewoner zelf de maatregelen uitvoert;

 • 2.

  Om voor de subsidiebonus als bedoeld in artikel 5, tweede lid, in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende criteria:

  • a.

   de duurzaamheidsmaatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden door minimaal drie en maximaal vijf eigenaar-bewoners gezamenlijk uitgevoerd;

  • b.

   de subsidie wordt door elke eigenaar-bewoner afzonderlijk ingediend volgens de bepalingen van artikel 18, met vermelding van de namen van de eigenaar-bewoners met wie de duurzaamheidsmaatregelen gezamenlijk worden of zijn uitgevoerd;

  • c.

   de aanvragers die de maatregelen gezamenlijk hebben uitgevoerd, dienen hun afzonderlijke aanvragen in met een gezamenlijke verantwoording

 • 3. Een gezamenlijke verantwoording als bedoeld in het tweede lid onder c bestaat uit een gezamenlijk verslag van het plan van aanpak met handtekeningen van alle deelnemers aan het collectief.

 • 4. De aanvraag voor subsidie wordt ingediend binnen maximaal drie maanden na afronding van de werkzaamheden.

 • 5. In aanvulling op het vierde lid wordt voor het bepalen van het moment van afronding van de werkzaamheden, de datum op de eindfactuur aangehouden.

 • 6. De aanvraag wordt geweigerd als:

  • a.

   eerder subsidie voor dezelfde isolatiemaatregel voor dezelfde woning is verleend;

  • b.

   de isolatiemaatregelen nog niet zijn gerealiseerd voordat de aanvraag is ingediend;

  • c.

   de afronding van de werkzaamheden langer dan drie maanden geleden is op het moment van de aanvraag om subsidie.

Artikel 17 Aanvullende verdeelregels

 • 1.

  In aanvulling op het in artikel 5 geldt dat het subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van het aantal m2 en het soort maatregel dat wordt uitgevoerd tot het maximumbedrag, zoals vermeld in bijlage 2, onderdeel Maximum subsidiebedrag per energiebesparende maatregel;

 • 2.

  Geen subsidie wordt verstrekt voor:

  • a.

   de kosten voor het aanpassen van de dakconstructie;

  • b.

   de kosten voor het eventueel saneren van asbesthoudende materialen;

  • c.

   de eventuele advieskosten van een externe adviseur;

  • d.

   de administratieve kosten voor de subsidieaanvraag;

  • e.

   de kosten die verband houden met de aanvraag van eventuele benodigde vergunningen.

Artikel 18 Aanvraag

 • 1.

  Overeenkomstig artikel 5 lid 6 van de verordening overlegt aanvrager bij de aanvraag de volgende gegevens::

  • a.

   naam contactpersoon, adres, telefoonnummer, e-mailadres;

  • b.

   foto van de nieuwe situatie;

  • c.

   kopie factuur met materiaal- en arbeidskosten en de omvang (in vierkante meters) en isolatiewaarde (in m2K/W) van de isolatiemaatregel;

  • d.

   betalingsbewijs, met daarop onder andere het bedrag en rekeningnummers van aanvrager en uitvoerend bedrijf.

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid wordt voor het aanvragen van de subsidiebonus als bedoeld in artikel 5 tweede lid de namen en adressen van de eigenaar-bewoners met wie de aanvraag gezamenlijk is voorbereid dan wel is uitgevoerd overlegd.

 • 3.

  De individuele aanvraag wordt ingediend op het aanvraagformulier Subsidie verduurzamen woningen. Op dit aanvraagformulier wordt tevens de mogelijkheid geboden om de subsidiebonus als bedoeld in artikel 5 tweede lid aan te vragen.

Hoofdstuk 5 Specificatie Duurzame bewonersinitiatieven

Artikel 19 Subsidiabele activiteiten

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zijn:

 • a.

  het bevorderen van duurzaamheid zoals vermeld in artikel 1 onder d;

 • b.

  het bijdragen aan duurzame en groene doelen van de gemeente zoals vermeld in artikel 3.

Artikel 20 Aanvullende subsidiecriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt in aanvulling op het in artikel 4 bepaalde, voldaan aan de volgende aanvullende criteria:

 • a.

  de activiteit bevordert een duurzame leefomgeving van bewoners waarbij de straat, buurt, wijk of stad er op vooruit gaat;

 • b.

  de activiteit of het project waar de activiteit deel van uitmaakt, heeft geen commercieel doel;

 • c.

  de aanvraag is ingediend en ondertekend door minimaal één meerderjarige inwoner van Nieuwegein of door een maatschappelijke organisatie uit Nieuwegein, die nieuwe en op duurzaamheidgerichte activiteiten opzet;

 • d.

  minimaal één inwoner uit Nieuwegein is betrokken bij de uitvoering en voortzetting van de activiteit;

 • e.

  het minimum subsidiebedrag voor een duurzaam initiatief bepaald op € 100;

 • f.

  de communicatie over de gesubsidieerde activiteit is gericht op het bereiken van de doelgroep van de activiteit en op het informeren van de omgeving waar de activiteit plaatsvindt;

 • g.

  activiteiten met een eigen bijdrage van de deelnemers, verlenen een korting van minimaal 50% aan inwoners met een Stadspas.

Artikel 21 Aanvullende verdeelregels

In aanvulling op het in artikel 5 bepaalde, gelden de volgende verdeelregels:

 • a.

  de hoogte van de subsidie is maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten van de activiteit;

 • b.

  de subsidie bedraagt maximaal € 5.000 per aanvraag;

 • c.

  de 50% eigen financiering is op het moment van de subsidieaanvraag bijeen gebracht of formeel toegezegd;

 • d.

  wanneer een subsidieverstrekking door het college nodig is om cofinanciering tot stand te brengen, wordt een uitzondering gemaakt op onderdeel c. en wordt subsidie onder ontbindende voorwaarde toegekend;

 • e.

  de onder d genoemde uitzondering wordt alleen toegepast wanneer bewijsstukken worden overgelegd dat de cofinancierder een subsidieverstrekking als voorwaarde stelt;

 • f.

  bij toepassing van onderdeel d en e wordt in de toekenningsbeschikking vastgelegd dat de subsidieverstrekking wordt ingetrokken wanneer de 50% eigen financiering niet tot stand komt;

 • g.

  tot de 50% eigen financiering behoort in ieder geval:

  • financiering vanuit bedrijven, wijkplatforms, andere fondsen of subsidies, die niet afkomstig zijn van de gemeente Nieuwegein;

  • een bijdrage van deelnemers aan de activiteit;

  • de waarde van gedoneerde materialen overeenkomstig de financiële waarde in het economisch verkeer;

 • h.

  tot de 50% eigen financiering behoort in geen geval:

  • ureninzet en bijdragen vanuit de gemeente Nieuwegein;

 • i.

  de subsidie voor dezelfde activiteit wordt maximaal 1 keer verstrekt, tenzij het college besluit tot continuering van de subsidie;

 • j.

  geen subsidie wordt verstrekt voor:

  • vergadertijd;

  • uren van beroepskrachten die al op andere wijze gefinancierd zijn;

  • exploitatiekosten en overheadkosten;

  • kosten van instellingen voor activiteiten die behoren tot hun reguliere werkzaamheden;

  • activiteiten die al door de gemeente Nieuwegein gesubsidieerd zijn.

Artikel 22 Aanvraag

 • 1. Overeenkomstig artikel 5 lid 6 van de verordening overlegt aanvrager bij de aanvraag de volgende gegevens:

  • a.

   naam contactpersoon, adres, telefoonnummer, e-mail adres en indien een organisatie: naam organisatie, KvK-nummer;

  • b.

   een activiteitenplan;

  • c.

   een activiteitenbegroting.

 • 2. De aanvraag wordt ingediend op het aanvraagformulier Subsidie Duurzame bewonersinitiatieven.

 • 3. Een aanvraag voor verlening wordt ingediend tussen de 12 en 24 weken voorafgaand aan de start van het initiatief.

 • 4. De verantwoording wordt ingediend binnen 12 weken na afronding van de werkzaamheden.

Hoofdstuk 6 Specificatie Zonwering

Artikel 23 Subsidiabele activiteiten

Plaatsing van buitenzonwering aan woningen en maatschappelijk vastgoed die gelegen zijn in de gemeente Nieuwegein.

Artikel 24 Aanvullende subsidiecriteria

 • 1. Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt in aanvulling op het in artikel 4 bepaalde, voldaan aan de volgende aanvullende criteria:

  • a.

   er is nog niet eerder subsidie verleend voor de aangevraagde maatregel;

  • b.

   de maatregelen worden uitgevoerd bij een bestaande woning zoals geregistreerd in de BAG.

  • c.

   de maatregelen worden uitgevoerd volgens de bouwregels van het Bouwbesluit;

  • d.

   de maatregelen worden uitgevoerd door één of meer bedrijven met een KVK-inschrijving in de sectie bouwnijverheid (hierna: bouwbedrijf);

  • e.

   de maatregelen worden niet uitgevoerd door de eigenaar-bewoner;

  • f.

   indien de woning een monument is of gelegen is in een beschermd dorpsgezicht, is de hiervoor benodigde vergunning tot uitvoering van de zonwering verleend.

  • g.

   uw woning heeft een maximale WOZ-waarde van € 337.500,00 (peiljaar 2023).

 • 2. De aanvraag:

  • a.

   wordt ingediend via het aanvraagformulier Subsidie Zonwering;

  • b.

   kan worden ingediend tot maximaal drie maanden na afronding van de werkzaamheden;

  • c.

   wordt voorzien van een foto van de zonwering;

  • d.

   wordt voorzien van een kopie factuur met materiaal- en arbeidskosten;

  • e.

   wordt voorzien van een betalingsbewijs, met daarop onder andere het bedrag en rekeningnummers van aanvrager en uitvoerend bedrijf.

Artikel 25 Aanvullende verdeelregels

De hoogte van de subsidie is maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten van de activiteit. De subsidie bedraagt minimaal € 100,00 en maximaal € 1.000,00 per aanvraag.

Hoofdstuk 7. Specificatie Groene gevels

Artikel 26 Subsidiabele activiteiten

Het aanbrengen van zogenaamd verticaal groen of gevelgroen die wortelen in de ondergrond aan de gevels van gebouwen en bouwwerken.

Artikel 27 Aanvullende subsidiecriteria

 • 1. Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt in aanvulling op het in artikel 4 bepaalde, voldaan aan de volgende aanvullende criteria:

  • a.

   er is nog niet eerder subsidie verleend voor de aangevraagde maatregel;

  • b.

   subsidie wordt verstrekt aan eigenaren van een pand in Nieuwegein waarop de groene gevel wordt aangelegd en aan huurders die toestemming hebben van de eigenaar van het gehuurde pand in Nieuwegein waarop de groene gevel wordt aangelegd;

  • c.

   Voor woningen heeft de groene gevel een raamwerk van minimaal 6 vierkante meter aaneengesloten geveloppervlak;

  • d.

   Voor scholen, VVE’s en woningcorporaties geldt dat de groene gevel een raamwerk van minimaal 25 vierkante meter aaneengesloten gevel oppervlak heeft;

  • e.

   De groene gevel wordt aangelegd aan een gevel van een bestaand pand zoals geregistreerd in de BAG;

  • f.

   De groene gevel wordt aangelegd volgens de bouwregels (Bouwbesluit);

  • g.

   indien de woning een monument is of gelegen is in een beschermd dorpsgezicht, is de hiervoor benodigde vergunning tot uitvoering van de groene gevel verleend.

 • 2. Geen subsidie wordt verstrekt voor huurders/gebruikers van gemeentelijk vastgoed, met uitzondering van schoolbesturen;

 • 3. De volgende kosten komen niet in aanmerking voor subsidie:

  • a.

   de kosten voor een groene gevel met zelf hechtende klimplanten, zoals hedera;

  • b.

   de kosten voor het aanpassen van de gevelconstructie;

  • c.

   de administratieve kosten voor de subsidieaanvraag; en

  • d.

   de kosten die verband houden met de aanvraag van eventuele benodigde vergunningen.

 • 4. De aanvraag:

  • a.

   wordt ingediend via het aanvraagformulier Subsidie Groene Gevel;

  • b.

   kan worden ingediend tot maximaal drie maanden na afronding van de werkzaamheden;

  • c.

   wordt voorzien van een foto van de groene gevel;

  • d.

   wordt voorzien van een kopie factuur met materiaal- en arbeidskosten;

  • e.

   wordt voorzien van een betalingsbewijs, met daarop onder andere het bedrag en rekeningnummers van aanvrager en uitvoerend bedrijf.

Artikel 28 Aanvullende verdeelregels

 • 1. In aanvulling op het in artikel 5 bepaalde geldt:

  • a.

   de subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten voor een groene gevel. Verbonden aan de plaatsing van de groene gevel waaronder in ieder geval begrepen: de materiaalkosten, de loonkosten en de omzetbelasting.

  • b.

   de subsidie bedraagt maximaal € 1.500,00 per aanvraag voor woningen. Voor scholen, VVE’s en woningcorporaties is het maximaal € 10.000,00.

Hoofdstuk 8. Specificatie Opvangen Regenwater

Artikel 29 Subsidiabele activiteiten

Voorzieningen voor het opvangen of infiltreren van regenwater in private buitenruimte.

Hieronder vallen in ieder geval:

 • a.

  regenton;

 • b.

  waterzuil;

 • c.

  waterschutting;

 • d.

  infiltratievoorziening;

 • e.

  verlaging in de tuin voor tijdelijke opvang van regenwater;

 • f.

  wadi of regenwatervijver.

Artikel 30 Aanvullende subsidiecriteria

 • 1. Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt in aanvulling op het in artikel 4 bepaalde, voldaan aan de volgende aanvullende criteria:

  • a.

   subsidie wordt verstrekt aan particuliere eigenaren van een private buitenruimte in Nieuwegein en aan huurders die toestemming hebben van de eigenaar van de tuin in Nieuwegein;

  • b.

   de minimale totale waterbergende capaciteit van de voorzieningen waarvoor subsidie wordt aangevraagd is 100 liter;

  • c.

   subsidie voor een regenton of waterzuil wordt uitsluitend verstrekt indien de aanvraag ook betrekking heeft op één van de andere subsidiabele maatregelen als bedoeld in de hoofdstukken 2, 3, 7 en 8.

 • 2. Geen subsidie wordt verstrekt voor:

  • a.

   subsidie wordt niet verstrekt aan huurders/gebruikers van gemeentelijk vastgoed, met uitzondering van schoolbesturen;

  • b.

   de kosten voor het aanpassen van de gevel constructie;

  • c.

   de administratieve kosten voor de subsidieaanvraag; en

  • d.

   de kosten die verband houden met de aanvraag van eventuele benodigde vergunningen.

 • 3. De aanvraag:

  • a.

   wordt ingediend via het aanvraagformulier Subsidie Opvangen Regenwater;

  • b.

   kan worden ingediend tot maximaal drie maanden na afronding van de werkzaamheden;

  • c.

   wordt voorzien van een foto van de voorziening;

  • d.

   wordt voorzien van een kopie factuur met materiaal- en arbeidskosten, waarin het aantal liters waterberging vermeld staat;

  • e.

   wordt voorzien van een betalingsbewijs, met daarop onder andere het bedrag en rekeningnummers van aanvrager en uitvoerend bedrijf.

Artikel 31 Aanvullende verdeelregels

 • 1. In aanvulling het bepaalde in artikel 5 bedraagt de subsidie maximaal 50% van de kosten voor de waterberging- of infiltratievoorziening. Verbonden aan de plaatsing van de voorziening waaronder in ieder geval begrepen: de materiaalkosten, de loonkosten en de omzetbelasting

 • 2. In aanvulling op het eerste lid bedraagt de maximale subsidie per maatregel:

  • a.

   € 250,00 voor een regenton (maximaal 2 stuks)

  • b.

   € 250,00 voor een waterzuil.

  • c.

   € 700,00 voor een waterschutting

  • d.

   € 500,00 voor een infiltratievoorziening

  • e.

   € 1200,00 voor een wadi of regenwatervijver

Hoofdstuk 9 Overige bepalingen

Artikel 32 Slotbepalingen

 • 1. De tijdelijke subsidieregeling elektrische scooters wordt ingetrokken.

 • 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 2020.

 • 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 april 2020,

burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

Gemeentesecretaris

Frans Backhuijs

burgemeester

Bijlage 1 bij de Subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein 2020: Subsidieplafonds 2023

Wanneer er een verschil ontstaat tussen de subsidieplafonds en de geldende Programmabegroting, is de Programmabegroting leidend.

Hoofdstuk

Periode

Subsidieplafond

Groene daken en gevels

Kalenderjaar 2023

€ 50.000

Verduurzaming woningen

Kalenderjaar 2023

€ 150.000

Duurzame bewonersinitiatieven

Kalenderjaar 2023

€ 20.000

Vergroenen tuin

Kalenderjaar 2023

€ 50.000

Zonwering

Kalenderjaar 2023

€ 45.000

Opvangen regenwater

Kalenderjaar 2023

€ 20.000

Bijlage 2 bij de Subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein 2020: Subsidieplafonds 2024

Wanneer er een verschil ontstaat tussen de subsidieplafonds en de geldende Programmabegroting, is de Programmabegroting leidend.

Hoofdstuk

Periode

Subsidieplafond

Groene daken en gevels

Kalenderjaar 2024

€ 50.000

Verduurzaming woningen

Kalenderjaar 2024

€ 150.000

Duurzame bewonersinitiatieven

Kalenderjaar 2024

€ 20.000

Vergroenen tuin

Kalenderjaar 2024

€ 50.000

Zonwering

Kalenderjaar 2024

€ 20.000

Opvangen regenwater

Kalenderjaar 2024

€ 20.000

Bijlage 3 bij de subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein 2020: Minimale isolatiewaarde voor de isolatiemaatregelen van Hoofdstuk 4

Isolatiemaatregel

Minimale Rd-waarde

Spouwmuur

1,1* [m2 K/W]

Dak of zolder- of vlieringvloer

3,5* [m2 K/W]

Vloer en/of bodem

3,5* [m2 K/W]

Gevel

3,5* [m2 K/W]

HR++-glas

maximale U-waarde 1,2* [W/m2K]

Triple-glas gecombineerd met (nieuw) isolerend kozijn

Triple-glas: maximale U-waarde 0,7* [W/m2K]

Kozijnen: maximale U-waarde 1,5* [W/m2K]

Panelen in combinatie met HR++-glas

Maximale U-waarde 1,2* [W/m2K]

Panelen in combinatie met triple-glas

Maximale U-waarde 0,7* [W/m2k]

NB: *betreft de toegevoegde isolatie

Minimale oppervlakte-eis per energiebesparende maatregel per woningtype:

Isolatiemaatregel

Vrijstaande woningen

Hoekwoningen/

Twee-onder-een-kap woningen

Tussenwoningen

Etagewoningen

Spouwmuur

10 m2

10 m2

10 m2

10 m2

Dak of zolder-/vlieringvloer

20 m2

20 m2

20 m2

20 m2

Gevel

10 m2

10 m2

10 m2

10 m2

Vloer en/of bodem

20 m2

20 m2

20 m2

20 m2

Hoogrendementsglas

8 m2

8 m2

8 m2

8 m2

NB: De minimale oppervlakte-eis geldt per isolatiemaatregel. Voor het bepalen van de oppervlakte kunt u meerdere uitvoeringsvarianten van één maatregel bij elkaar optellen.

Maximum subsidiebedrag per energiebesparende maatregel:

Isolatiemaatregel

Uitvoering

Subsidie per m2

Maximum bedrag

Subsidie per m2 (Collectieve optie)

Maximum bedrag (Collectieve optie)

Spouwmuur

Spouwmuur

€ 2,50

€ 100,00

€ 3,25

€ 130,00

Dak of

zolder- of vlieringvloer

Dak

€ 8,50

€ 510,00

€ 11,05

€ 665,00

Zolder- of vlieringvloer

€ 2,15

€ 130,00

€ 2,80

€ 170,00

Gevel

Binnen- of buitengevel

€ 10,90

€ 435,00

€ 14,15

€ 565,00

Vloer en/of bodem

Vloer

€ 4,80

€ 210,00

€ 6,25

€ 275,00

Bodem

€ 2,75

€ 120,00

€ 3,60

€ 155,00

Hoogrendementsglas

HR++-glas

€ 25,00

€ 465,00

€ 32,50

€ 605,00

Triple glas in combinatie met (nieuw) isolerend kozijn

€ 71,50

€ 1.330,00

€ 92,95

€ 1.730,00

Panelen in combinatie met HR++-glas

€ 10,75

€ 200,00

€ 14,00

€ 260,00

Panelen in combinatie met triple-glas en (nieuw) isolerend kozijn

€ 53,50

€ 995,00

€ 69,55

€ 1.295,00