Subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein 2020

Geldend van 08-09-2022 t/m 06-03-2023

Intitulé

Subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein,

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Nieuwegein 2015,

besluit vast te stellen:

de subsidieregeling houdende regels over de activiteiten die in aanmerking kunnen komen voor subsidie in het kader van duurzaamheid, de aanduiding van subsidieplafonds, de verdeling van subsidies en de wijze van bevoorschotting.

SUBSIDIEREGELING DUURZAAM NIEUWEGEIN 2020

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  BAG: Basisregistraties Adressen en Gebouwen;

 • b.

  Bouwbesluit: Besluit van 29 augustus 2011 houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken (Bouwbesluit 2012), Stb. 2011, 416, laatstelijk gewijzigd bij het Besluit van 3 juni 2020 tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in bouwwerken en enkele andere wijzigingen, Stb. 2020, 189;

 • c.

  Dakoppervlak: de horizontale projectie van een dakoppervlak van een pand;

 • d.

  Duurzaamheid: duurzame ontwikkelingen in technisch-ecologische zin, met nadruk op de energietransitie en klimaatadaptatie;

 • e.

  Eigenaar van een pand: een inwoner, een vereniging van eigenaren of een rechtspersoon die juridisch eigenaar is van een pand;

 • f.

  Eigenaar-bewoner: een inwoner die juridisch eigenaar is van een grondgebonden woning en deze woning zelf bewoont;

 • g.

  Elektrische scooter: scooter aangedreven door een accu;

 • h.

  Etagewoning: etagewoning, galerijwoning of portiekwoning, appartement met één of meerdere woonlagen (maisonnette), gesplitste woning met meerdere zelfstandige wooneenheden die voorheen één woning vormden;

 • i.

  Groen dak: een begroeid dak ten minste bestaand uit een wortelwerende-, een drainage-, een substraatlaag en een extensief vegetatiepakket waarvan de begroeiingen zich grotendeels zelf in stand houden, zichzelf verder ontwikkelen en beperkt zijn tot mossen, vetplanten, kruiden en grassen;

 • j.

  Huishouden: één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf niet-bedrijfsmatig voorzien van de dagelijkse behoeften.

 • k.

  Inwoner: een persoon die woonachtig is in Nieuwegein.

 • l.

  Maatschappelijke organisatie: een semi-publieke organisatie met een maatschappelijke doelstelling die op bedrijfsmatige wijze diensten aanbiedt.

 • m.

  Organisatie: onderneming, vereniging of een andere instelling.

 • n.

  Pand(en): woning(en), aanbouw(en)- of uitbouw(en), bijgebouw(en), bedrijfspand(en), kantoor (kantoren) of school (scholen) die opgenomen zijn in de BAG, in de gemeente Nieuwegein staan en legaal gebouwd zijn;

 • o.

  Rijtjeswoning: woning die in een rij staat en niet op een hoek is gelegen;

 • p.

  Thermische schil: De thermische schil is samengesteld uit die bouwdelen, die het labelplichtige deel van een gebouw scheiden van de buitenomgeving (buitenlucht, grond, water) of aangrenzende onverwarmde ruimtes. Alle bouwkundige constructies die deel uitmaken van de thermische schil worden opgenomen. Een constructie tussen twee energiesectoren maakt geen deel uit van thermische schil. Dit geldt ook voor een wand tussen de betreffende energiesector en een aangrenzende woning of ander utiliteitsgebouw.

 • q.

  Twee-onder-een-kap: eventueel geschakeld door een garage of een hoekwoning in een rij woningen;

 • r.

  Verordening: Algemene subsidieverordening Nieuwegein 2015;

 • s.

  Vrijstaande woning: eventueel geschakeld door een garage.

Artikel 2 Reikwijdte

Dit besluit is van toepassing op subsidies als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de verordening.

Artikel 3 Doelen

Het stimuleren van maatregelen die:

 • a.

  energie besparen of opwekken;

 • b.

  de geluidsoverlast, de CO2 uitstoot en de geluidsdruk verminderen;

 • c.

  de luchtkwaliteit en leefkwaliteit verbeteren;

 • d.

  een bijdrage leveren aan het verhogen van de biodiversiteit, de vergroening en de regenbestendigheid

 • e.

  hergebruik van materialen bevorderen;

 • f.

  de stad verkoelen tijdens droge en warme periodes.

Artikel 4 Algemeen subsidiecriterium

Het verstrekken van subsidie dient aantoonbaar bij te dragen aan een of meer van de doelen van deze regeling.

Artikel 5 Verdeelregels

 • 1. Voor het verdelen van subsidie is per onderdeel een subsidieplafond vastgesteld in de bijlage bij deze regeling.

 • 2. Met inachtneming van het subsidieplafond voor een subsidie als bedoeld in hoofdstuk 4 en bijlage 3 van deze regeling kan voor het verdelen van een subsidie, een subsidiebonus van 30% aan iedere afzonderlijke aanvrager worden toegekend indien aan de subsidiecriteria in artikel 16, tweede lid is voldaan.

 • 3. Zolang het subsidieplafond als bedoeld in het eerste lid en het tweede lid, niet is bereikt, worden alle subsidieaanvragen in volgorde van binnenkomst getoetst aan de algemene subsidiecriteria en aan de specifieke criteria in de hoofdstukken 3 tot en met 6.

Artikel 6 Specificatie

Aanvullend op de algemene bepalingen van hoofdstuk 1 gelden in de hoofdstukken 2 tot en met 5 specifieke bepalingen.

Hoofdstuk 2 (Gereserveerd)

Artikel 7

(gereserveerd)

Artikel 8

(gereserveerd)

Artikel 9

(gereserveerd)

Artikel 10

(gereserveerd)

Hoofdstuk 3 Specificatie Groene daken

Artikel 11 Subsidiabele activiteiten

Het aanleggen van een groen dak op panden die gelegen zijn in de gemeente Nieuwegein.

Artikel 12 Aanvullende subsidiecriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt in aanvulling op het in artikel 3 bepaalde, voldaan aan de volgende aanvullende criteria:

 • a.

  subsidie wordt verstrekt aan eigenaren van een pand in Nieuwegein waarop het groene dak wordt aangelegd en aan huurders die toestemming hebben van de eigenaar van het gehuurde pand in Nieuwegein waarop het groene dak wordt aangelegd;

 • b.

  subsidie wordt niet verstrekt aan huurders/gebruikers van gemeentelijk vastgoed;

 • c.

  het groene dak heeft een minimaal aaneengesloten dakoppervlak van 6 m2;

 • d.

  de waterberging is minimaal 25 liter per m2;

 • e.

  het groene dak wordt aangelegd op een bestaand pand zoals geregistreerd in de BAG;

 • f.

  het groene dak wordt aangelegd volgens de bouwregels (Bouwbesluit);

 • g.

  Indien een bouwkundige aanpassing noodzakelijk is, is de hiervoor benodigde vergunning verleend;

 • h.

  Indien het pand een monument of beschermd stadsgezicht is en het groene dak zichtbaar is vanaf de straat, is de hiervoor benodigde vergunning tot plaatsing van een groen dak verleend.

Artikel 13 Aanvullende verdeelregels

 • 1. In aanvulling op het in artikel 5 bepaalde geldt:

  • a.

   de subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten verbonden aan de plaatsing van het groene dak waaronder in ieder geval begrepen: de materiaalkosten, de loonkosten en de omzetbelasting.

  • b.

   de subsidie bedraagt maximaal € 1.500,00 per aanvraag.

 • 2. Geen subsidie wordt verstrekt voor:

  • a.

   de kosten voor het aanpassen van de dakconstructie;

  • b.

   de administratieve kosten voor de subsidieaanvraag;

  • c.

   de kosten die verband houden met de aanvraag van eventuele benodigde vergunningen.

Artikel 14 Aanvraag

 • 1. Overeenkomstig artikel 5 lid 6 van de verordening overlegt aanvrager bij de aanvraag de volgende gegevens:

  • a.

   naam contactpersoon, adres, telefoonnummer, e-mail adres en indien een organisatie: naam organisatie, KvK-nummer;

  • b.

   foto van het bestaande dak;

  • c.

   situatietekening op schaal van bovenaf het pand met vermelding van de plaats van het groene dak en de afmetingen;

  • d.

   kopie offerte met materiaal- en arbeidskosten en de omvang van het begroeid oppervlak in vierkante meters;

  • e.

   een verklaring van de aanvrager dat de constructie van het gebouw voldoende draagkracht bezit om het groene dak te dragen, het dak in de juiste staat is en de afwatering voldoet, alles conform het vereiste niveau uit het Bouwbesluit;

  • f.

   indien er wijzigingen van constructieve aard nodig zijn voor de aanleg van het groene dak: een registratienummer van de door de gemeente afgegeven bouwvergunning of een kopie van de door de gemeente afgegeven goedkeuring;

  • g.

   indien het gebouw waarop het groene dak wordt aangelegd een monument betreft:

   een registratienummer van de verkregen monumentenvergunning.

 • 2. De aanvraag wordt ingediend op het aanvraagformulier Subsidie groene daken.

 • 3. De aanvraag voor verlening wordt ingediend voor aanvang van de werkzaamheden.

 • 4. Indien er wordt aangevangen met de werkzaamheden nadat de aanvraag is ingediend maar voordat op de aanvraag is beslist, ligt het risico dat er minder of geen subsidie wordt verleend bij de aanvrager.

 • 5. De aanvraag wordt geweigerd als:

  • a.

   eerder subsidie voor hetzelfde dak is verleend;

  • b.

   het groene dak is gerealiseerd voordat de aanvraag is ingediend.

 • 6. De verantwoording wordt ingediend binnen 12 weken na afronding van de werkzaamheden.

Hoofdstuk 4 Specificatie Verduurzaming woningen

Artikel 15 Subsidiabele activiteiten

Het toepassen van één of meer van de volgende energiebesparende isolatiemaatregelen bij woningen die gelegen zijn in de gemeente Nieuwegein:

 • a.

  spouwmuurisolatie: het isoleren van bestaande spouwmuren in de thermische schil;

 • b.

  dakisolatie: het isoleren van het bestaande dak in de thermische schil, of van de bestaande zolder- of vlieringvloer (als de zolder onverwarmd is);

 • c.

  vloerisolatie en/of bodemisolatie: het isoleren van de bestaande vloer en/of de bestaande bodem in de thermische schil;

 • d.

  gevelisolatie: het isoleren van de bestaande binnen- of buitengevel met isolatiemateriaal;

 • e.

  hoogrendementsglas: het vervangen van glas in de thermische schil door HR++-glas of door Triple-glas in combinatie met (nieuw) isolerend kozijn.

Artikel 16 Aanvullende subsidiecriteria

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt in aanvulling op het in artikel 4 bepaalde, voldaan aan de volgende aanvullende criteria:

  • a.

   subsidie wordt verstrekt aan eigenaar-bewoners van een pand in Nieuwegein waar de energiebesparende isolatiemaatregel(en) wordt toegepast;

  • b.

   de isolatiemaatregel dient te voldoen aan de minimale isolatiewaarden en oppervlakte-eisen per woningtype zoals bepaald in bijlage 3;

  • c.

   per woning kan per maatregel maar één keer subsidie worden aangevraagd;

  • d.

   het uitvoeren van maatregelen gebeurt binnen de bestaande thermische schil;

  • e.

   de maatregelen worden uitgevoerd bij een bestaande woning zoals geregistreerd in de BAG.

  • f.

   de maatregelen worden uitgevoerd volgens de bouwregels van het Bouwbesluit;

  • g.

   de maatregelen worden uitgevoerd door één of meer bedrijven met een KVK-inschrijving in de sectie bouwnijverheid (hierna: bouwbedrijf);

  • h.

   het is niet toegestaan dat de eigenaar-bewoner zelf de maatregelen uitvoert;

  • i.

   indien de woning een monument of beschermd stadsgezicht is en de isolatiemaatregel zichtbaar is vanaf de straat, is de hiervoor benodigde vergunning tot uitvoering van de isolatiemaatregel verleend.

 • 2.

  Om voor de subsidiebonus als bedoeld in artikel 5, tweede lid, in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende criteria:

  • a.

   de duurzaamheidsmaatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden door minimaal drie en maximaal vijf eigenaar-bewoners gezamenlijk voorbereid;

  • b.

   de subsidie wordt door elke eigenaar-bewoner afzonderlijk ingediend volgens de bepalingen van artikel 18, met vermelding van de namen van de eigenaar-bewoners met wie de duurzaamheidsmaatregelen gezamenlijk zijn voorbereid;

  • c.

   de aanvragers die de maatregelen gezamenlijk hebben voorbereid, dienen hun afzonderlijke aanvragen binnen 14 dagen in;

  • d.

   de aanvraag voor subsidiebonus wordt in behandeling genomen wanneer elke aanvrager met wie de aanvraag gezamenlijk is voorbereid, een volledige aanvraag heeft ingediend.

Artikel 17 Aanvullende verdeelregels

 • 1.

  In aanvulling op het in artikel 5 geldt dat het subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van het aantal m2 en het soort maatregel dat wordt uitgevoerd tot het maximum bedrag, zoals vermeld in bijlage 2, onderdeel Maximum subsidiebedrag per energiebesparende maatregel;

 • 2.

  Geen subsidie wordt verstrekt voor:

  • a.

   de kosten voor het aanpassen van de dakconstructie;

  • b.

   de kosten voor het eventueel saneren van asbesthoudende materialen;

  • c.

   de eventuele advieskosten van een externe adviseur;

  • d.

   de administratieve kosten voor de subsidieaanvraag;

  • e.

   de kosten die verband houden met de aanvraag van eventuele benodigde vergunningen.

 • 3.

  Indien het bedrag dat bij een subsidieaanvraag wordt aangevraagd leidt tot het bereiken van het subsidieplafond en dit tot gevolg heeft dat niet het volledige aangevraagde subsidiebedrag kan worden toegewezen, vind er gedeeltelijke toewijzing van de subsidie plaats.

Artikel 18 Aanvraag

 • 1.

  Overeenkomstig artikel 5 lid 6 van de verordening overlegt aanvrager bij de aanvraag de volgende gegevens:

  • a.

   naam contactpersoon, adres, telefoonnummer, e-mail adres;

  • b.

   foto van de bestaande situatie;

  • c.

   kopie offerte met materiaal- en arbeidskosten en de omvang (in vierkante meters) en isolatiewaarde (in m2K/W) van de isolatiemaatregel;

  • d.

   Indien er wijzigingen van constructieve aard nodig zijn voor de realisatie van de isolatiemaatregel: een registratienummer van de door de gemeente afgegeven bouwvergunning of een kopie van de door de gemeente afgegeven goedkeuring;

  • e.

   indien het gebouw waar de isolatiemaatregel wordt gerealiseerd een monument betreft:

   een registratienummer van de verkregen monumentenvergunning.

 • 2.

  In aanvulling op lid 1 wordt voor het aanvragen van de subsidiebonus als bedoeld in artikel 5 lid 2 de volgende gegevens en bescheiden overgelegd:

  • a.

   naam en adres van de eigenaar-bewoners met wie de aanvraag gezamenlijk is voorbereid;

  • b.

   een plan van aanpak voor de uitvoering van de maatregelen, welke ondertekend is door alle aanvragers waarmee de maatregelen gezamenlijk zijn voorbereid.

 • 3.

  De individuele aanvraag wordt ingediend op het aanvraagformulier Subsidie verduurzamen woningen. Op dit aanvraagformulier wordt tevens de mogelijkheid geboden om de subsidiebonus als bedoeld in artikel 5 tweede lid aan te vragen.

 • 4.

  De aanvraag voor verlening wordt ingediend voor aanvang van de werkzaamheden.

 • 5.

  Indien er wordt aangevangen met de werkzaamheden nadat de aanvraag is ingediend maar voordat op de aanvraag is beslist, ligt het risico dat er minder of geen subsidie wordt verleend bij de aanvrager.

 • 6.

  De aanvraag wordt geweigerd als:

  • a.

   eerder subsidie voor dezelfde isolatiemaatregel voor dezelfde woning is verleend;

  • b.

   de isolatiemaatregelen zijn gerealiseerd voordat de aanvraag is ingediend;

  • c.

   het subsidieplafond is bereikt.

 • 7.

  De verantwoording wordt ingediend binnen 12 weken na afronding van de werkzaamheden.

Hoofdstuk 5 Specificatie Duurzame bewonersinitiatieven

Artikel 19 Subsidiabele activiteiten

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zijn:

 • a.

  het bevorderen van duurzaamheid zoals vermeld in artikel 1 onder c;

 • b.

  het bijdragen aan duurzame en groene doelen van de gemeente zoals vermeld in artikel 3.

Artikel 20 Aanvullende subsidiecriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt in aanvulling op het in artikel 4 bepaalde, voldaan aan de volgende aanvullende criteria:

 • a.

  de activiteit bevordert een duurzame leefomgeving van bewoners waarbij de straat, buurt, wijk of stad er op vooruit gaat;

 • b.

  de activiteit of het project waar de activiteit deel van uitmaakt, heeft geen commercieel doel;

 • c.

  de aanvraag is ingediend en ondertekend door minimaal één meerderjarige inwoner van Nieuwegein of door een maatschappelijke organisatie uit Nieuwegein, die nieuwe en op duurzaamheidgerichte activiteiten opzet;

 • d.

  minimaal één inwoner uit Nieuwegein is betrokken bij de uitvoering en voortzetting van de activiteit;

 • e.

  het minimum subsidiebedrag voor een duurzaam initiatief bepaald op € 100;

 • f.

  de communicatie over de gesubsidieerde activiteit is gericht op het bereiken van de doelgroep van de activiteit en op het informeren van de omgeving waar de activiteit plaatsvindt;

 • g.

  activiteiten met een eigen bijdrage van de deelnemers, verlenen een korting van minimaal 50% aan inwoners met een Stadspas.

Artikel 21 Aanvullende verdeelregels

In aanvulling op het in artikel 5 bepaalde, gelden de volgende verdeelregels:

 • a.

  de hoogte van de subsidie is maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten van de activiteit;

 • b.

  de subsidie bedraagt maximaal € 5.000 per aanvraag;

 • c.

  de 50% eigen financiering is op het moment van de subsidieaanvraag bijeen gebracht of formeel toegezegd;

 • d.

  wanneer een subsidieverstrekking door het college nodig is om cofinanciering tot stand te brengen, wordt een uitzondering gemaakt op onderdeel c. en wordt subsidie onder ontbindende voorwaarde toegekend;

 • e.

  de onder d genoemde uitzondering wordt alleen toegepast wanneer bewijsstukken worden overgelegd dat de cofinancierder een subsidieverstrekking als voorwaarde stelt;

 • f.

  bij toepassing van onderdeel d en e wordt in de toekenningsbeschikking vastgelegd dat de subsidieverstrekking wordt ingetrokken wanneer de 50% eigen financiering niet tot stand komt;

 • g.

  tot de 50% eigen financiering behoort in ieder geval:

  • financiering vanuit bedrijven, wijkplatforms, andere fondsen of subsidies, die niet afkomstig zijn van de gemeente Nieuwegein;

  • een bijdrage van deelnemers aan de activiteit;

  • de waarde van gedoneerde materialen overeenkomstig de financiële waarde in het economisch verkeer;

 • h.

  tot de 50% eigen financiering behoort in geen geval:

  • ureninzet en bijdragen vanuit de gemeente Nieuwegein;

 • i.

  de subsidie voor dezelfde activiteit wordt maximaal 1 keer verstrekt, tenzij het college besluit tot continuering van de subsidie;

 • j.

  geen subsidie wordt verstrekt voor:

  • vergadertijd;

  • uren van beroepskrachten die al op andere wijze gefinancierd zijn;

  • exploitatiekosten en overheadkosten;

  • kosten van instellingen voor activiteiten die behoren tot hun reguliere werkzaamheden;

  • activiteiten die al door de gemeente Nieuwegein gesubsidieerd zijn.

Artikel 22 Aanvraag

 • 1. Overeenkomstig artikel 5 lid 6 van de verordening overlegt aanvrager bij de aanvraag de volgende gegevens:

  • a.

   naam contactpersoon, adres, telefoonnummer, e-mail adres en indien een organisatie: naam organisatie, KvK-nummer;

  • b.

   een activiteitenplan;

  • c.

   een activiteitenbegroting.

 • 2. De aanvraag wordt ingediend op het aanvraagformulier Subsidie Duurzame bewonersinitiatieven.

 • 3. Een aanvraag voor verlening wordt ingediend tussen de 12 en 24 weken voorafgaand aan de start van het initiatief.

 • 4. De verantwoording wordt ingediend binnen 12 weken na afronding van de werkzaamheden.

Hoofdstuk 6 Overige bepalingen

Artikel 23 Slotbepalingen

 • 1. De tijdelijke subsidieregeling elektrische scooters wordt ingetrokken.

 • 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 2020.

 • 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 april 2020,

burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

Gemeentesecretaris

Frans Backhuijs

burgemeester

Bijlage 1 bij de Subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein 2020: Subsidieplafonds 2022

Wanneer er een verschil ontstaat tussen de subsidieplafonds en de geldende Programmabegroting, is de Programmabegroting leidend.

Hoofdstuk

Periode

Subsidieplafond

Groene Daken

Kalenderjaar 2022

€ 40.000

Verduurzaming woningen

Kalenderjaar 2022

€ 100.000

Duurzame bewonersinitiatieven

Kalenderjaar 2022

€ 20.000

Bijlage 2 bij de Subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein 2020: Subsidieplafonds 2023

Wanneer er een verschil ontstaat tussen de subsidieplafonds en de geldende Programmabegroting, is de Programmabegroting leidend.

Hoofdstuk

Periode

Subsidieplafond

Groene Daken

Kalenderjaar 2023

€ 40.000

Verduurzaming woningen

Kalenderjaar 2023

€ 40.000

Duurzame bewonersinitiatieven

Kalenderjaar 2023

€ 20.000

Bijlage 3 bij de subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein 2020: Minimale isolatiewaarde voor de isolatiemaatregelen van Hoofdstuk 4

Isolatiemaatregel

Minimale Rd-waarde

Spouwmuur

1,1* [m2 K/W]

Dak of zolder- of vlieringvloer

3,5* [m2 K/W]

Vloer en/of bodem

3,5* [m2 K/W]

Gevel

3,5* [m2 K/W]

HR++-glas

maximale U-waarde 1,2* [W/m2K]

Triple-glas gecombineerd met (nieuw) isolerend kozijn

Triple-glas: maximale U-waarde 0,7* [W/m2K]

Kozijnen: maximale U-waarde 1,5* [W/m2K]

Panelen in combinatie met HR++-glas

Maximale U-waarde 1,2* [W/m2K]

Panelen in combinatie met triple-glas

Maximale U-waarde 0,7* [W/m2k]

NB: *betreft de toegevoegde isolatie

Minimale oppervlakte-eis per energiebesparende maatregel per woningtype:

Isolatiemaatregel

Vrijstaande woningen

Hoekwoningen/

Twee-onder-een-kap woningen

Tussenwoningen

Etagewoningen

Spouwmuur

10 m2

10 m2

10 m2

10 m2

Dak of zolder-/vlieringvloer

20 m2

20 m2

20 m2

20 m2

Gevel

10 m2

10 m2

10 m2

10 m2

Vloer en/of bodem

20 m2

20 m2

20 m2

20 m2

Hoogrendementsglas

8 m2

8 m2

8 m2

8 m2

NB: De minimale oppervlakte-eis geldt per isolatiemaatregel. Voor het bepalen van de oppervlakte kunt u meerdere uitvoeringsvarianten van één maatregel bij elkaar optellen.

Maximum subsidiebedrag per energiebesparende maatregel:

Isolatiemaatregel

Uitvoering

Subsidie per m2

Maximum bedrag

Subsidie per m2 (Collectieve optie)

Maximum bedrag (Collectieve optie)

Spouwmuur

Spouwmuur

€ 2,50

€ 100,00

€ 3,25

€ 130,00

Dak of

zolder- of vlieringvloer

Dak

€ 8,50

€ 510,00

€ 11,05

€ 665,00

Zolder- of vlieringvloer

€ 2,15

€ 130,00

€ 2,80

€ 170,00

Gevel

Binnen- of buitengevel

€ 10,90

€ 435,00

€ 14,15

€ 565,00

Vloer en/of bodem

Vloer

€ 4,80

€ 210,00

€ 6,25

€ 275,00

Bodem

€ 2,75

€ 120,00

€ 3,60

€ 155,00

Hoogrendementsglas

HR++-glas

€ 25,00

€ 465,00

€ 32,50

€ 605,00

Triple glas in combinatie met (nieuw) isolerend kozijn

€ 71,50

€ 1.330,00

€ 92,95

€ 1.730,00

Panelen in combinatie met HR++-glas

€ 10,75

€ 200,00

€ 14,00

€ 260,00

Panelen in combinatie met triple-glas en (nieuw) isolerend kozijn

€ 53,50

€ 995,00

€ 69,55

€ 1.295,00