Aanwijzingsbesluit (brom)fietsparkeren APV

Geldend van 07-05-2020 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit (brom)fietsparkeren APV

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,

gelezen het voorstel van 3 maart 2020, zaaknummer 19109-2020,

gelet op artikel 5.1.11 van de Algemene plaatselijke verordening Kampen 2001 (APV),

overwegende dat het ter bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente en het tegengaan van parkeeroverlast door fietsen en bromfietsen wenselijk is om van de in artikel 5.1.11, eerste en tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening Kampen 2001 gegeven bevoegdheid gebruik te maken,

besluit vast te stellen het

Aanwijzingsbesluit (brom)fietsparkeren artikel 5.1.11 Algemene plaatselijke verordening Kampen 2001

Artikel 1 Aanwijzing artikel 5.1.11, eerste lid APV

Het college wijst als plaatsen als bedoeld in artikel 5.1.11, eerste en tweede lid van de APV aan:

  • a.

    de zone de binnenstad van Kampen, begrensd door Burgwal, Hagenkade, Buitenkade, IJsselkade, De la Sablonièrekade, Vloeddijk, Prinsenstraat, Burgwal, zoals aangegeven op bijgaande kaart A;

  • b.

    de zone het station Kampen, begrensd door Stationsplein, zoals aangeven op bijgaande kaart B; en

  • c.

    de zone het station Kampen Zuid, begrensd door Spoorpad en Burgemeester Van Tuinenplein, zoals aangegeven op bijgaande kaart C.

Artikel 2 Aanwijzing artikel 5.1.11, tweede lid APV

Het college stelt als periode als bedoeld in artikel 5.1.11, tweede lid van de APV vast: 21 dagen.

Artikel 3 Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit (brom)fietsparkeren APV.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 3 maart 2020, Burgemeester en wethouders van Kampen,

drs. N. Middelbos,

wnd. secretaris

mr. drs. B. Koelewijn,

burgemeester

Bent u het niet eens met dit besluit?

In dat geval vragen wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door. U kunt hiervoor bellen met 14038.

U kunt ook direct een bezwaarschrift indienen. U kunt daarvoor gebruik maken van het bezwaarformulier op www.kampen.nl/bezwaar of u kunt een brief sturen naar het college van B&W, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. U vermeldt uw naam, adresgegevens en uw telefoonnummer. Zorgt u er voor dat wij uw bezwaarschrift ontvangen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Meer informatie over de bezwaarprocedure vindt u op onze website.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Kunt u de beslissing op het bezwaarschrift niet afwachten, dan kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel vragen om een schorsing van het besluit. Het adres daarvoor is Postbus 10067, 8000 GB Zwolle of digitaal (met DigiD) via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor de behandeling bent u griffierecht verschuldigd.

Kaart A: binnenstad Kampen

afbeelding binnen de regeling

Kaart B: zone station Kampen

afbeelding binnen de regeling

Kaart C: zone station Kampen-Zuid

afbeelding binnen de regeling