Beleidsregel Compensatieplicht waardevol groen gemeente Mook en Middelaar 2020

Geldend van 01-05-2020 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Compensatieplicht waardevol groen gemeente Mook en Middelaar 2020

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Mook en Middelaar,

Gelet op de Bomenverordening gemeente Mook en Middelaar, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet natuurbescherming

BESLUIT: de Beleidsregel Compensatieplicht waardevol groen gemeente Mook en Middelaar 2020 vast te stellen.

Algemene bepalingen

Bomen leveren een wezenlijke bijdrage aan de esthetische, cultuurhistorische en/of ecologische kwaliteiten van de woon- en leefomgeving. Het beleid van de gemeente is er daarom op gericht het bomenbestand, in kwantitatieve en kwalitatieve zin, duurzaam in stand te houden. Compensatie kan worden opgelegd in de volgende gevallen:

 • 1.

  Als voorwaarde verbonden aan een omgevingsvergunning kappen op basis van de vigerende Bomenverordening gemeente Mook en Middelaar;

 • 2.

  Als voorwaarde verbonden aan een omgevingsvergunning kappen op basis van het bestemmingsplan;

 • 3.

  Na het illegaal kappen van een boom of vellen van een houtopstand.

Artikel 1: Herplant als voorwaarde bij omgevingsvergunning

 • 1.

  Bij een omgevingsvergunning voor het vellen van een boom kan een verplichting tot herplant worden opgelegd. In beginsel geldt een kwantitatieve fysieke herplantverplichting. Dit betekent dat er voor iedere gevelde boom een nieuwe boom aangeplant dient te worden.

 • 2.

  Ingeval van een herinrichting of groot onderhoud kan gekozen worden voor het opleggen van een kwalitatieve herplantverplichting, waarbij de voorkeur uitgaat naar een duurzame inrichting waarbij bomen over voldoende boven- en ondergrondse groeiruimte beschikken om uit te kunnen groeien tot volwaardige bomen in hun natuurlijke groeivorm.

 • 3.

  Het opleggen van een verplichting tot herplant als voorwaarde bij een omgevingsvergunning gebeurt volgens de onderstaande beslisboom:

Verwijderingsbelang

Achterliggende reden

Herplantverplichting

gemeente (of andere overheid)

particulier

Acuut gevaar

Natuurgeweld*

nee

nee

Menselijk falen**

ja

ja

Algemeen maatschappelijk belang

Bouw- of andere ruimtelijke ontwikkeling

ja

ja

Kwijnende of dode waardevolle boom

Onomkeerbaar natuurlijk verval

ja

nee

Zwaarwegende overlast

Overlast-schade

ja

nee

*Natuurgeweld: die omstandigheden die niet het gevolg zijn van direct menselijk falen of worden veroorzaakt door ziekten of aantastingen. Voorbeelden: blikseminslag en storm.

**Menselijk falen: alle menselijke ingrepen of afwezigheid daarvan, die maken dat een boom dood gaat/is of acuut gevaar voor zijn omgeving oplevert.

Artikel 2: Uitgangspunten voor herplant

Indien uit de beslisboom blijkt dat herplant wordt opgelegd dan gelden de hieronder vermelde uitgangspunten voor fysieke herplant. In de omgevingsvergunning zal worden omschreven waar de herplant aan moet voldoen:

 • 1.

  Boomsoort:

  • a.

   De boomsoort wordt per locatie bepaald en afgestemd op de karakteristieken van de omgeving. Voor de herplant van een boom met een natuurlijke vorm geldt dat de herplant ook bestaat uit een boom met een natuurlijke groeivorm. Er kan wel een andere boomsoort voorgeschreven worden dan de gevelde boom. Doel hiervan is om zoveel mogelijk de gewenste groen- boomstructuur voor Mook en Middelaar (inheemse boomsoorten) te benaderen dan wel om de diversiteit (in boomsoorten) te vergroten.

  • b.

   Voor de herplant van een knot- of leiboom geldt dat indien de situatie dit toelaat, ook gekozen kan worden voor een boom met een natuurlijke groeiwijze.

 • 2.

  Maat:

 • De minimale plantmaat van de te herplanten boom bedraagt 20-25 cm (=stamomvang, gemeten op 1 meter hoogte) bij vervanging van bomen uit het Bomenregister, en 14-16 cm bij vervanging van bomen waar een kapverbod geldt op basis van het bestemmingsplan. Van deze richtlijnen kan worden afgeweken als:

  • i.

   de gewenste soort niet in de aangegeven maat in de handel verkrijgbaar is.

  • ii.

   de gewenste soort moeilijk aanslaat, wanneer deze te groot wordt geplant.

  • iii.

   het vervanging van straat- en laanbomen betreft. Dan wordt de gehele straat of laan één stamdiameter gehanteerd. De beschikbare boven- en ondergrondse groeiruimte zijn daarbij bepalend.

  • iv.

   de te herplanten bomen in bosverband geplant worden.

 • 3.

  Locatie:

  • a.

   De herplant dient plaats te vinden op hetzelfde perceel als waar de te vellen boom staat.

  • b.

   Voor de her te planten boom geldt dat deze in potentie uit moet kunnen groeien tot een boom van een vergelijkbare omvang of waarde als de te vellen boom. Indien dat om boomtechnische redenen niet mogelijk blijkt, kan gekozen worden voor een andere kleinere boomsoort.

 • 4.

  Termijn waarbinnen herplant moet plaatsvinden:

  • a.

   De herplant dient uiterlijk plaats te vinden in het plantseizoen (periode november tot en met maart) direct volgend op het tijdstip van vellen van de boom of direct na de realisatie van een (bouw-) werk of ruimtelijke ontwikkeling.

  • b.

   De termijn kan verlengd worden indien het de levenskansen van de te herplanten boom ten goede komt of de herplant binnen de gestelde termijn nog niet mogelijk is.

 • 5.

  Termijn waarbinnen niet aangeslagen beplanting moet worden vervangen:

 • Indien een boom, die ten gevolge van een herplantverplichting geplant is, niet binnen drie jaar aanslaat dient deze te worden vervangen volgens de genoemde specificaties in de omgevingsvergunning.

Artikel 3: Nacontrole

Indien bij nacontrole blijkt dat de herplant om welke reden dan ook teniet is gegaan dan wordt dat als illegale velling beschouwd en zal de daarbij behorende procedure worden gevolgd.

Artikel 4: Financiële compensatie

 • 1.

  Indien een herplant niet op hetzelfde perceel kan plaatsvinden, de herplant niet in potentie kan uitgroeien tot een boom van vergelijkbare omvang of waarde of de herplant om andere reden ruimtelijk niet mogelijk is, dient te worden overgegaan op financiële compensatie.

 • 2.

  Voor het bepalen van de hoogte van het bedrag dat dient ter financiële compensatie gelden de volgende richtlijnen:

  • a.

   Als voorwaarde bij een omgevingsvergunning kappen:

 • De financiële compensatie wordt opgelegd ter grootte van de herplantwaarde per boom volgens onderstaande berekening op basis van standaardkosten voor aanplant conform Richtlijnen NVTB 2013 (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen). Voor de stamomvang van de nieuwe aanplant worden dezelfde richtlijnen gehanteerd zoals omschreven in artikel 2.2.

 • Stamomvang nieuwe aanplant

 • 14-16 cm

 • 20-25 cm

 • Aanschafkosten boom (klasse 2)*

 • €265,-

 • €390,-

 • Plantkosten regulier**

 • €270,-

 • €375,-

 • Totale kosten aanplant

 • €535,-

 • €765,-

 • Garantie (inboet) 10%

 • €53,50

 • €76,50

 • Herplantwaarde

 • €588,50

 • €841,50

 • *Klasse 2: boomsoorten die normaal groeiend en eenvoudig vermeerderbaar zijn.

 • **Plantkosten regulier: opgebouwd uit de kosten voor het plantgereed maken, het planten van de boom, het leveren en aanbrengen van verankering, de beluchtings- en/of watergeefvoorziening en het afwerken van de plantplaats.

  • b.

   Ingeval van een illegale kap of velling:

 • Indien de herplant plaatsvindt naar aanleiding van het kappen van een boom zonder dat daar de benodigde omgevingsvergunning voor verstrekt is, wordt een financiële compensatie opgelegd op basis van de monetaire vervangingswaarde van de boom of houtopstand zoals getaxeerd volgens de meest recente richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateur van Bomen (NVTB), uitgevoerd door een bij de NVTB aangesloten taxateur. Indien de monetaire vervangingswaarde niet kan worden vastgesteld wordt de boomwaarde of schade bepaald met behulp van het Rekenmodel Boomwaarde volgens de meest recente richtlijnen van de NVBT, uitgevoerd door een bij de NVBT aangesloten taxateur. De taxatiekosten worden doorberekend aan de eigenaar van de illegaal gevelde boom.

 • 3.

  De financiële compensatie zoals berekend volgens de richtlijnen in het tweede lid dient te worden gestort in de Voorziening Groenfonds.

Artikel 5: Uitgave Voorziening Groenfonds

 • 1.

  Voor de uitgave van de Voorziening Groenfonds wordt een meerjarig werkplan opgesteld. De jaarlijks realisatie van dit werkplan, dat in de aansluitende plantperiode wordt uitgevoerd, wordt afgestemd op het jaarlijkse saldo van de Voorziening Groenfonds. In het werkplan worden de locatie(s) voor herplant en de soorten, maten en aantallen te herplanten bomen of houtopstanden aangegeven.

 • 2.

  Het werkplan dient ter verbetering van de Groenstructuur of aan te sluiten op het Landschapsontwikkelingsplan.

Artikel 6: Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregel Compensatieplicht waardevol groen gemeente Mook en Middelaar 2020’.

 • 2.

  Deze beleidsregel treedt in werking op 1 mei 2020.

Ondertekening

Aldus besloten in de collegevergadering van 21 april 2020.

De secretaris,

J.M.G. Smits – de Kinkelder

De burgemeester,

mr. drs. W. Gradisen