Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent begraafplaatsen (Uitvoeringsbesluit begraafplaatsen Zoetermeer 2020)

Geldend van 01-05-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent begraafplaatsen (Uitvoeringsbesluit begraafplaatsen Zoetermeer 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer;

Gelet op de artikelen 4, 5, 10, 11, 12, 14 en 18 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer 2020,

BESLUIT:

Vast te stellen het Uitvoeringsbesluit begraafplaatsen gemeente Zoetermeer 2020

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit Uitvoeringsbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • b.

  algemeen kindergraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken van personen van 0 t/m11 jaar;

 • c.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • d.

  begraafplaats:

  • -

   de gemeentelijke begraafplaats Hoflaan, gelegen aan de Buytenparklaan te Zoetermeer;

  • -

   de gemeentelijke begraafplaats Binnenweg, gelegen aan de Binnenweg te Zoetermeer.

 • e.

  beheerder: de persoon die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaatsen of degene die hem vervangt;

 • f.

  columbarium: muur met nissen, waarin asbussen kunnen worden bijgezet;

 • g.

  gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf of een recht van gebruik van een urnennis is verleend;

 • h.

  gedenkteken: voorwerp van steen, glas, hout of een ander materiaal om een overledene te herdenken.

 • i.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf;

 • j.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet;

 • k.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • l.

  particulier kindergraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken van personen van 0 t/m 11 jaar;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen met de as van personen van 0 t/m 11 jaar;

 • m.

  urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • n.

  urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon een gebruiksrecht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • o.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier kindergraf of een urnengraf;

 • p.

  urn: een siervoorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • q.

  grafrecht: een al dan niet uitsluitend recht tot gebruik van een grafruimte;

 • r.

  urnenzuil: een urnengraf met een zuil van natuursteen.

 • s.

  gedenkzuil: houten paal waar gedenkplaatjes op worden bevestigd.

Artikel 2 Indeling en uitgifte der graven

2.1. Algemene graven

 • a.

  Algemene graven zijn bestemd voor het begraven van maximaal vier lijken en worden uitgegeven voor het gebruik van 10 jaar. Deze gebruikstermijn kan niet worden verlengd.

 • b.

  Algemene kindergraven bestemd voor het begraven van maximaal drie lijken en worden uitgegeven voor het gebruik van 10 jaar. Deze gebruikstermijn kan met 5 of 10 jaar worden verlengd mits dit voor het beheer van de begraafplaats niet bezwaarlijk is.

 • c.

  De algemene graven zijn maximaal 220 cm lang en 80 cm breed, de afmetingen van graven gelegen op een vak bestemd voor het begraven van kinderen zijn maximaal 220 cm lang en 80 cm breed;

 • d.

  De beheerder kan, in bijzondere gevallen en indien hij dit voor het beheer van de begraafplaats niet bezwaarlijk acht, graven van een afwijkend formaat uitgeven.

2.2. De algemene graven op de begraafplaats Hoflaan worden onderverdeeld in:

 • a.

  Algemene graven W 1 t/m W 34, W 69 t/m W 86, W 88 t/m W 112:

  Keldergraven met drie begraafmogelijkheden per graf, gelegen op het oude gedeelte van de begraafplaats: de west graven kelders (273 begraafmogelijkheden)

 • b.

  Algemene graven W 113 t/m W 161:

  Keldergraven met drie begraafmogelijkheden per graf, gelegen aan het Bronplein (147 begraafmogelijkheden)

 • c.

  Algemene graven W 275 t/m W 309, W 311 t/m W 382:

  Keldergraven met drie begraafmogelijkheden per graf (321 begraafmogelijkheden)

 • d.

  Algemene graven W 383 t/m W 531:

  Keldergraven met drie begraafmogelijkheden per graf, gelegen aan het Kerkplein (447 begraafmogelijkheden)

 • e.

  Algemene graven O 1 t/m O 240:

  Keldergraven met vier begraafmogelijkheden per graf, gelegen aan de Oostgalerij (960 begraafmogelijkheden)

 • f.

  Algemene kindergraven KZ 1 t/m 27, Z 160 t/m 174, Z 273 t/m Z 292:

  Zandgraven met drie begraafmogelijkheden, gelegen op het oostelijke gedeelte van de begraafplaats, bestemd voor het begraven van lijken van personen van 0 t/m 1 jaar (106 begraafmogelijkheden)

 • g.

  Algemene graven T 634 t/m 637:

  Zandgraven met drie begraafmogelijkheden, gelegen op het gedeelte de Terp, (indien de grafkist niet geschikt is voor de keldergraven) (12 begraafmogelijkheden)

 • h.

  Algemene kindergraven T 691 t/m 719:

  Zandgraven met drie begraafmogelijkheden, gelegen op het gedeelte de Terp, bestemd voor het begraven van lijken van personen van 0 t/m 1 jaar (87 begraafmogelijkheden)

2.3. De algemene graven Binnenweg worden onderverdeeld in:

 • a.

  Algemene kindergraven B 547 t/m B 552 C:

  Zandgraven met twee begraafmogelijkheden, bestemd voor het begraven van lijken van personen van 0 t/m 11 jaar (20 begraafmogelijkheden).

 • b.

  Algemene kindergraven AA t/m MM, A1 t/m D1, A t/m W

  Kindergraven met twee of drie begraafmogelijkheden per graf, uitgegeven voor de tijd van 10 jaar, bestemd voor lijken van personen van 0 t/m 11 jaar (40 begraafmogelijkheden), op termijn uit te geven als particuliere zandgraven.

2.4 Particuliere graven

 • a.

  Particuliere graven kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

  • a.

   bestemd voor het begraven van één lijk;

  • b.

   bestemd voor het begraven van twee lijken;

  • c.

   bestemd voor het begraven van drie lijken;

 • b.

  In particuliere graven waar geen lijk is begraven, kunnen ten hoogste vier asbussen worden bijgezet. Indien in een particulier graf één of meer lijken zijn begraven, kunnen ten hoogste twee asbussen worden bijgezet (op het graf of achter het gedenkteken), één en ander ter beoordeling van de beheerder.

 • c.

  De particuliere graven zijn maximaal 268 cm lang en 122 cm breed, de afmetingen van graven gelegen op een vak bestemd voor het begraven van kinderen zijn maximaal 220 cm lang en 80 cm breed.

 • d.

  De beheerder kan, in bijzondere gevallen en indien hij dit voor het beheer van de begraafplaats niet bezwaarlijk acht, graven van een afwijkend formaat uitgeven.

 • e.

  De beheerder kan, in bijzondere gevallen en indien hij dit voor het beheer van de begraafplaats niet bezwaarlijk acht, graven buiten volgorde van ligging uitgeven

 • f.

  Op de locatie Binnenweg bevinden zich graven voor onbepaalde tijd. Na teruggave aan de gemeente worden deze graven opnieuw uitgegeven als particuliere graven voor een bepaalde tijd, met een maximum van 40 jaar.

2.5. De particuliere graven Hoflaan worden onderverdeeld in:

 • a.

  Graven W 35 t/m W 68, WB 162 t/m WB 273:

  Keldergraven met drie begraafmogelijkheden, gelegen aan en nabij het Bronplein, uitgegeven voor de tijd maximaal van 40 jaar (396 begraafmogelijkheden)

 • b.

  Graven Z 1 t/m Z 159, Z 175 t/m Z 272:

  Zandgraven met twee begraafmogelijkheden, gelegen op het oostelijke gedeelte van de begraafplaats, uitgegeven voor de tijd van maximaal 40 jaar (514 begraafmogelijkheden)

 • c.

  Graven Z 293 t/m Z 880, Z 888 t/m Z 901, Z 926 t/m Z 1003:

  Zandgraven met twee begraafmogelijkheden, gelegen op het westelijke gedeelte van de begraafplaats, uitgegeven voor de tijd van maximaal 40 jaar (1360 begraafmogelijkheden)

 • d.

  Graven Z 902 t/m Z 925:

  Zandgraven met drie begraafmogelijkheden, gelegen op het westelijke gedeelte van de begraafplaats, uitgegeven voor de tijd van maximaal 40 jaar (72 begraafmogelijkheden)

 • e.

  Kindergraven KK 881 t/m KK 887E:

  Zandgraven met één begraafmogelijkheid per graf, gelegen aan het Bronplein, uitgegeven voor de tijd van maximaal 40 jaar, bestemd voor lijken van personen van 0 t/m 1 jaar (12 begraafmogelijkheden)

 • f.

  Graven V 001 t/m V 172:

  Zandgraven met twee begraafmogelijkheden per graf, gelegen in het gedeelte de Vallei, uitgegeven voor de tijd van maximaal 40 jaar (344 begraafmogelijkheden)

 • g.

  Graven V 173 t/m V 176:

  Keldergraven met twee begraafmogelijkheden per graf, gelegen in het gedeelte de Vallei, uitgegeven voor de tijd van maximaal 40 jaar (8 begraafmogelijkheden)

 • h.

  Graven T 001 t/m T 512, T 566 t/m 596:

  Zandgraven met twee begraafmogelijkheden per graf, gelegen op het gedeelte de Terp, uitgegeven voor de tijd van maximaal 40 jaar (1024 begraafmogelijkheden)

 • i.

  Graven T 513 t/m T 554, T 556 t/m T 565, T 638 t/m T 678, T 597 t/m T 633:

  Zandgraven met drie begraafmogelijkheden per graf, gelegen op het gedeelte de Terp, uitgegeven voor de tijd van maximaal 40 jaar (390 begraafmogelijkheden)

 • j.

  Kindergraven T 679 t/m T 690, T 720 t/m 732:

  Zandgraven met één begraafmogelijkheid per graf, gelegen op het gedeelte de Terp, uitgegeven voor de tijd van maximaal 40 jaar, bestemd voor lijken van personen van 1 t/m 11 jaar (38 begraafmogelijkheden)

 • k.

  Kindergraven T 733 A/B t/m T 764 A/B en T 765 A:

  Zandgraven twee achter elkaar met één begraafmogelijkheid per graf, gelegen op het gedeelte de Terp, uitgegeven voor de tijd van maximaal 40 jaar bestemd voor lijken van personen van 0 t/m 1 jaar (65 begraafmogelijkheden)

 • l.

  Graven X 1 t/m X 258 en X 269 t/m X 289:

  Zandgraven met twee begraafmogelijkheden per graf, gelegen in het gedeelte Bosgebied, uitgegeven voor de tijd van maximaal 40 jaar (550 begraafmogelijkheden)

 • m.

  Graven X 259 t/m 268 en X 290 t/m 303:

  Zandgraven met één begraafmogelijkheid per graf, gelegen in het gedeelte Bosgebied, uitgegeven voor de tijd van maximaal 40 jaar (24 begraafmogelijkheden)

 • n.

  Graven P 001 t/m P 824 en PI 01 t/m PI 30:

  Zandgraven met twee begraafmogelijkheden per graf, gelegen in het gedeelte Parkgebied, uitgegeven voor de tijd van maximaal 40 jaar (1708 begraafmogelijkheden)

 • o.

  Kindergraven PK 001 t/m PK 127:

  Zandgraven met één begraafmogelijkheid per graf, gelegen op het gedeelte Parkgebied, uitgegeven voor de tijd van maximaal 40 jaar, afhankelijk van de locatie bestemd voor lijken van personen van 0 t/m 1 jaar of van 1 t/m 11 jaar (127 begraafmogelijkheden).

2.6 Particuliere graven Binnenweg worden onderverdeeld in:

 • a.

  Graven B 1 t/m B 48, B 53 t/m B 107, B 173, B 190 t/m B 194, B 196 t/m B 200, B 229, B 230, B 241 t/m B 250, B 314, B 324 t/m B 338, B 364 t/m B 381, B 443 t/m B 469, B 495 t/m B 509, B 524, B 525, B 583 t/m B 588, B 624 t/m B 626, B 668, B 669:

  Zandgraven met twee begraafmogelijkheden per graf, voor onbepaalde tijd uitgegeven, (430 begraafmogelijkheden).

 • b.

  Graven B 49 t/m B 52, B 108 t/m B 172, B 174 t/m B 189, B 195, B 201 t/m B 215, B 231 t/m B 240, B 251 t/m B 256, B 306 t/m B 313, B 315 t/m B 323, B 339a t/m B 363, B 382 t/m B 442, B 470 t/m B 494, B 510 t/m B 523, B 526 t/m B 546, B 553 t/m B 582, B 589 t/m B 623, B 628 t/m B 666, B 670 t/m B 674, B 687 t/m B 697:

  Zandgraven met twee begraafmogelijkheden per graf, uitgegeven voor de tijd van maximaal 40 jaar, (820 begraafmogelijkheden).

 • c.

  Graven Vak A 1 t/m 9, Vak B 1 t/m 10, Vak C 1 t/m 7, Vak C 9, Vak D 1 t/m 3, Vak D 5 t/m 9, Vak E 1 t/m 7:

  Keldergraven met maximaal zes begraafmogelijkheden per graf, voor onbepaalde tijd uitgegeven, (141 begraafmogelijkheden). Vanwege de grootte van deze keldergraven is een maximale kistmaat van 1.97 meter toegestaan.

 • d.

  Graven Vak C 8, Vak D 4, Vak D 10, Vak E 8 t/m 21:

  Keldergraven met maximaal zes begraafmogelijkheden per graf, gelegen op de Binnenweg, uitgegeven voor de tijd van maximaal 40 jaar, (63 begraafmogelijkheden). Vanwege de grootte van deze keldergraven is een maximale kistmaat van 1.97 meter toegestaan.

 • e.

  Graven BI 01 t/m BI 56 (betreft de vervallen graven B 216 t/m B 228 en B 257 t/m B 305):

  Zandgraven met maximaal twee begraafmogelijkheden per graf, uitgegeven voor de tijd van maximaal 40 jaar, (112 begraafmogelijkheden). Deze graven kunnen niet worden uitgezocht, maar worden op volgorde uitgegeven.

 • f.

  De nummers B 627, B 667 en B 675 t/m B 686 zijn niet uitgegeven als graf.

2.7 Bijzondere categorieën begraafplaats Hoflaan

2.7.1 De graven bestemd voor overledenen van de rooms-katholieke geloofsgemeenschap zijn:

 • a.

  Graven W 1 t/m W 34, W 69 t/m W 112, W 113 t/m 161

 • b.

  Graven Z 689 t/m 712, Z 723 t/m 733, Z 804 t/m Z 880, Z 888 t/m Z 901

 • c.

  Graven T 118 t/m T 178, T 371 t/m T 442, T 566 t/m T 596

 • d.

  Graven X 26 t/m X 118

 • e.

  Graven P 001 t/m P 014, P 080 t/m P 097, P 177 t/m P 206, P 292 t/m P 327, P 426 t/m P 468.

2.7.2 De graven bestemd voor overledenen van de islamitische / soennitische geloofsgemeenschap zijn:

 • a.

  Graven V 153 t/m V 176

 • b.

  Graven PI 01 t/m PI 30

2.8 Bijzondere categorieën begraafplaats Binnenweg

2.8.1 De graven bestemd voor overledenen van de rooms-katholieke geloofsgemeenschap zijn:

 • a.

  Graven B 476 t/m B 488, B 517 t/m B 546 en B 553 t/m B 565

2.8.2 De graven bestemd voor overledenen van de islamitische / soennitische geloofsgemeenschap zijn:

 • a.

  Graven BI 01 t/m BI 56

Artikel 3 De bezorging van as op begraafplaats Hoflaan

3.1 De urnengraven worden onderverdeeld in:

3.1.1 Urnengraven U 1 t/m U 265 en U 300 t/m U 349;

3.1.2 Urnengraven PU 001 t/m PU 152 en PZ 01 t/m PZ 27 in Parkgebied. Dit betreft:

 • a.

  152 urnengraven (PU 001 t/m PU 152),

 • b.

  29 urnengraven met zuilen van 60 cm hoog (PZ 1 t/m 4, PZ 10 t/m 16, PZ 28 t/m 45)

 • c.

  16 urnengraven met zuilen van 40 cm hoog (PZ 5 t/m 9 en PZ 17 t/m 27).

3.2 Termijn urnengraven

3.2.1 Urnengraven worden uitgegeven voor de tijd van ten minste 10 jaar, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste 2 asbussen met of zonder urnen, dan wel het doen verstrooien van as daarin van 2 overledenen.

Plaatsingsmogelijkheden voor totaal 934 asbussen met en zonder urnen;

3.2.2 Urnenzuilen zijn een bijzondere vorm van urnengraven. Zij worden uitgegeven voor de tijd van ten minste 10 jaar en zijn bestemd voor het plaatsen van ten hoogste 1 (sier)urn met asbus op een zuil van 40 cm of 60 cm.

Plaatsingsmogelijkheden voor totaal 45 (sier)urnen met asbus.

3.3 De particuliere urnennissen worden onderverdeeld in:

3.3.1 Dubbele urnennissen met een binnenmaat van 45 x 45 cm: nissen in het columbarium uitgegeven voor de tijd van tenminste 5 jaar, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste twee asbussen met en zonder urnen;

Dit betreft de urnennissen:

A 8, 9, 12, 13

B 8, 9, 12 t/m 19

C 8 t/m 11

D 1, 2, 5, 6

E 8, 9, 12, 13

F geen

G 8, 9 , 12, 13

H 11, 12, 15, 16

I 11, 12, 15, 16

J 8, 9, 12, 13

K 8, 9, 12, 13

Plaatsingsmogelijkheden voor totaal 92 (sier)urnen met asbus.

3.3.2 Enkele urnennissen met een binnenmaat van 36 x 45 cm (bxh): nissen in het columbarium uitgegeven voor de tijd van tenminste 5 jaar, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste één asbus met of zonder urn;

Dit betreft de urnennissen:

A 1 t/m 7, 10, 11, 14 t/m 22

B 1 t/m 7, 10, 11

C 1 t/m 7

D 3, 4, 7 t/m 15

E 1 t/m 7, 10, 11, 14 t/m 22

F 1 t/m 11

G 1 t/m 7, 10, 11, 14 t/m 22

H 1 t/m 10, 13, 14, 17 t/m 25

I 1 t/m 10, 13, 14, 17 t/m 25

J 1 t/m 7, 10, 11, 14 t/m 19

K 1 t/m 7, 10, 11, 14 t/m 31

Plaatsingsmogelijkheden voor totaal 211 (sier)urnen met asbus.

3.4 Vergunning

Een vergunning voor het plaatsen van een urn moet schriftelijk worden aangevraagd met vermelding van de hoogte en de breedte, alsmede het materiaal van de urn.

3.5 Reclame

Het plaatsen van een firmanaam of enige andere reclame op een urn is niet toegestaan.

3.6 Verstrooien

De strooivelden van de gemeentelijke begraafplaats Hoflaan zijn gelegen op het gedeelte dat ligt ten zuiden van het Bronplein (U 5) en het veld in het Bosgebied. In de urnentuin in Parkgebied is gelegenheid tot het verstrooien in een asverstrooischaal. Na een verstrooiing op een strooiveld of in de asverstrooischaal is het alleen toegestaan om losse bloemen neer te leggen. Het is niet toegestaan om een gedenkteken, planten en andere voorwerpen te plaatsen.

3.7 Gedenkzuilen

Bij de asverstrooischaal in de urnentuin van Parkgebied en bij het strooiveld in het Bosgebied zijn gedenkzuilen aanwezig. Na de verstrooiing van as kan op de paal een gedenkplaatje (10x15 cm) worden aangebracht. De gebruiksrechten worden voor tenminste 10 jaar verleend.

3.8 Gedenkplaatjes

Gedenkplaatjes (10x15 cm) om op de urnengraven (Parkgebied) en de gedenkzuilen te bevestigen zijn uitsluitend via de gemeente te verkrijgen en worden door de gemeente aangebracht. De rechthebbende laat dit plaatje op eigen kosten graveren.

Artikel 4 Voorwaarden grafbedekking

4.1 Aanvraag vergunning gedenkteken

4.1.1 Vergunning moet worden aangevraagd voor het hebben van een gedenkteken op een graf;

4.1.2 Vergunning voor het hebben van een gedenkteken wordt verleend aan de rechthebbende of gebruiker van een graf;

4.1.3 Vergunning wordt aangevraagd met een daarvoor bestemd formulier en voorzien van één of meer tekening(en);

4.1.4 Op de tekening(en) zoals bedoeld in lid 4.1.3 zijn vermeld:

 • a.

  een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen van het gedenkteken;

 • b.

  de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

 • c.

  de inscriptie of het opschrift met daarbij beschrijving van de wijze van aanbrengen van de inscriptie of het opschrift (bijvoorbeeld ingehakte, opgehakte of metalen afbeelding of letters);

 • d.

  het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

4.2 Duur van de vergunning

4.2.1 De vergunning is van kracht, gedurende de tijd waarvoor het grafrecht is verkregen;

4.2.2 Indien een gedenkteken wordt vervangen door een gedenkteken in precies dezelfde uitvoering, is geen nieuwe vergunning nodig. Indien een gedenkteken wordt vervangen door een gedenkteken met een andere vorm, maat, kleur, materiaal of fundering is een nieuwe vergunning nodig.

4.3 Nadere bepalingen gedenkteken

4.3.1 Voor het gedenkteken mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen, een verduurzaamde houtsoort of glas;

4.3.2 De lengte, de breedte en de hoogte van het gedenkteken mag niet groter zijn dan bepaald in Bijlage 1;

4.3.3 De plaatsing van een gedenkteken gebeurt volgens de verkregen vergunning;

4.3.4 De onderdelen moeten vast aan een gedenkteken zijn verbonden;

4.3.5 Het grafwerk moet zuiver worden geplaatst op een doelmatige onderbouw;

4.3.6 Het plaatsen van een firmanaam of enig andere reclame op grafbedekking is niet toegestaan;

4.3.7 Inscripties mogen niet in strijd zijn met de goede zeden;

4.3.8 In het geval van een glazen monument wordt de vergunninghouder geadviseerd een verzekering af te sluiten;

4.3.9 Wanneer een gedenksteen groter is dan gebruikelijk, dan haalt de gemeente het monument niet af;

4.3.10 Tijdelijke gedenktekens mogen tot maximaal 1 jaar na de overlijdensdatum blijven staan;

4.3.11 De gedenkplaat voor een urnennis mag niet worden geplakt of gemetseld.

4.4 Nadere bepalingen grafbedekking (beplanting e.d.)

4.4.1 Buiten de grenzen en maten genoemd in bijlage 1, is het niet toegestaan voorwerpen te plaatsen en/of beplantingen en/of steenachtige materialen aan te brengen;

4.4.2 Zonder een fundering en een grafomranding is het niet toegestaan om grind, marmerstrooisel o.i.d. aan te brengen;

4.4.3 Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen;

4.4.4 Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant;

4.4.5 Winterharde gewassen mogen alleen op particuliere graven worden geplant. Bij volle wasdom mag deze beplanting de voor het graf maximaal toegestane oppervlakte genoemd in bijlage 1, niet overschrijden of moet dit door te snoeien binnen de oppervlakte worden gehouden. De beplanting mag niet hoger worden dan 1,50 meter;

4.4.6 De urnentuintjes (Urnengraven U 1 t/m U 265 en U 300 t/m U 349) hebben een maximale maat van 80x80 cm.

4.5 Nadere bepalingen grafbedekking Parkgebied

4.5.1 Bij de grafnummers P 001 t/m P 079 zijn alleen staande stenen in gras toegestaan. Alle andere materialen, voorwerpen, bloemen of planten worden door de beheerder verwijderd;

4.5.2 Bij de grafnummers P 080 t/m P 176 zijn alleen liggende stenen in gras toegestaan. Alle andere materialen, voorwerpen, bloemen of planten worden door de beheerder verwijderd;

4.5.3 In de urnentuin zijn geen eigen materialen toegestaan. De urnengraven bevinden zich in een vaste plantenborder. De urnenzuilen, de steen op het urnengraf en de gedenkzuilen zijn voorgeschreven en zijn eigendom van de gemeente. De gedenkplaatjes worden door de gemeente beschikbaar gesteld en aangebracht. Rechthebbende dient dit gedenkplaatje zelf en op eigen kosten te laten graveren. Eigen voorwerpen, bloemen of planten zijn niet toegestaan. Deze zullen onmiddellijk door de beheerder worden verwijderd.

Artikel 5 Tijden van begraven en asbezorging

 • 5.1 Als tijden van begraven en het bezorgen van as worden aangemerkt:

  • a.

   als gewone uren; op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur;

  • b.

   als buitengewone uren; van maandag t/m vrijdag voor 09.00 uur en na 15.00 uur en op zaterdagen van 09.00 uur tot 11.00 uur;

  • c.

   als buitengewone uren: zaterdag voor 09.00 uur en na 11.00 uur;

  • d.

   als buitengewone uren: zondagen en algemeen erkende feestdagen.

 • 5.2 In het geval van buitengewone uren dient er toestemming te zijn van de beheerder;

 • 5.3 Vanuit veiligheidsoverwegingen wordt er niet tussen zonsondergang en zonsopgang begraven, dit ter beoordeling van de beheerder;

 • 5.4 Het college kan in bijzondere gevallen van deze tijden afwijken.

Artikel 6 Gedragsregels

6.1 Bezoekers van de begraafplaats dienen zich aan de volgende regels te houden:

6.1.1 Uw gedrag mag niet in strijd zijn met de eerbied van de nagedachtenis van de overledenen;

6.1.2 U mag zich niet op hinderlijke wijze gedragen;

6.1.3 U loopt niet op de graven;

6.1.4 U colporteert niet op de begraafplaats;

6.1.5 U biedt geen goederen te koop aan;

6.1.6 U maakt geen reclame voor handel of bedrijf;

6.1.7 U laat geen afval achter op de begraafplaats;

6.1.8 U laat geen gebruiksvoorwerpen zoals gieters, harken, schepjes, etc. op of achter het graf liggen;

6.1.9 U neemt geen dieren mee, met uitzondering van een hond ter begeleiding van een minder valide;

6.1.10 U brengt geen schade toe aan andermans eigendommen;

6.1.11 U maakt gebruik van de aanwezige zitplaatsen;

6.1.12 U maakt gebruik van de voor het publiek bestemde ingangen;

6.1.13 U maakt geen gebruik van gemotoriseerd vervoer op de begraafplaats met uitzondering van invalidewagens;

6.1.14 Bestemmingsverkeer rijdt niet harder dan 10 kilometer per uur;

6.1.15 U neemt de openingstijden van de begraafplaats in acht;

6.1.16 U houdt zich aan de aanwijzingen van de beheerder.

6.2 Degenen die zich niet aan de in paragraaf 6.1 genoemde aanwijzingen houden, moeten op eerste aanzegging van de beheerder de begraafplaats verlaten.

6.3 Te verrichten werkzaamheden door steenhouwers en door daarmee gelijk te stellen personen kunnen slechts plaatsvinden na afstemming met de beheerder.

6.4 Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaats niet voor publiek geopend is, zich daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis of een bezorging van as.

Artikel 7 Openingstijden begraafplaatsen

 • 7.1 De begraafplaats Hoflaan is geopend:

 • a. In de periode van 1 januari tot 1 april en in de periode van 1 oktober tot 1 januari is de begraafplaats elke dag van 10:00 uur tot 16:00 uur geopend voor publiek.

 • b. In de periode van 1 april tot 1 oktober is de begraafplaats van 10:00 uur tot 18:00 uur geopend voor publiek.

 • 7.2 De begraafplaats Binnenweg is geopend:

  • a.

   In de periode van 1 januari tot 1 april en in de periode van 1 oktober tot 1 januari is de begraafplaats elke dag van 10:00 uur tot 16:00 uur geopend voor publiek.

  • b.

   In de periode van 1 april tot 1 oktober is de begraafplaats van 10:00 uur tot 18:00 uur geopend voor publiek.

Artikel 8 Slotbepaling

 • 8.1 Deze nadere regels treden in werking direct na inwerkingtreding van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer 2020 door de gemeenteraad.

 • 8.2 Zij kunnen worden aangehaald als: “Uitvoeringsbesluit begraafplaatsen Zoetermeer 2020.”

 • 8.3 Het 'Uitvoeringsbesluit begraafplaatsen Zoetermeer 2016’ wordt ingetrokken met ingang van de in het eerste lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Ondertekening

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Zoetermeer op 18 februari 2020,

de secretaris,

B.J.D. Huykman

de burgemeester,

Ch.B. Aptroot

BIJLAGE 1: Afmetingen grafbedekking (gedenkteken en grafbeplanting)

 • -

  De maten zijn aangegeven in centimeters.

 • -

  De afmetingen zijn bovengronds, gemeten ten opzichte van het maaiveld.

 • -

  Het betreft maximale maten.

 • -

  Voor beplanting geldt een maximale hoogte van 150 centimeter.

Hoflaan

Verdieping

Wijze van plaatsing

Breedte in cm. (max.)

Lengte in cm. (max.)

Hoogte in cm. (max.)

Grafnummer

O 1 t/m O 240

Algemene keldergraven

4 diep

1

2

3

4

Liggend

Liggend

Hellend

(Roef maximaal 15 cm hoog)

Staand

60

60

60

60

50

50

50

--

--

--

--

60

W 1 t/m W 34

W 69 t/m W 112

W 113 t/m W 161

W 274

W 275 t/m W 309

W 311 t/m W 382

Algemene keldergraven

3 diep

1

2

3

Liggend

Liggend

Staand

60

60

60

50

50

--

--

--

60

W 35 t/m W 68

WB 162 t/m WB 273

Particuliere keldergraven

3 diep

Liggend /

Staand

60

60

180

--

--

100

W 383 t/m W 531

‘Kerkplein’ algemene keldergraven 3 diep

1

Hellend

(Roef maximaal 8 cm hoog)

50

45

KK 881 t/m KK 887 e

Kindergraven, particulier graf 1 diep

Liggend of Staand

75

75

60

Z 1 t/m Z 159

Z 175 t/m Z 272

Z 293 t/m Z 880

Z 888 t/m Z 901

Z 926 t/m Z 1003

Particuliere graven, 2 diep

Liggend / Staand

75

75

180

--

--

100

KZ 1 t/m KZ 27,

Z 160 t/m Z 174,

Z 273 t/m Z 292

Algemene kindergraven 3 diep

1

2

3

Liggend

Liggend

Staand

50

50

50

60

60

--

--

--

60

Z 902 t/m Z 925

Particuliere graven, 3 diep

Liggend / staand

75

75

180

--

--

100

Hoflaan

Verdieping

Wijze van plaatsing

Breedte in cm. (max.)

Lengte in cm. (max.)

Hoogte in cm. (max.)

Grafnummer

T 001 t/m T 512, T 566 t/m 596

Particuliere graven, 2 diep

Liggend / staand

75

75

180

--

--

100

T 513 t/m T 554,

T 556 t/m T 565

T 597 t/m T 633

T 638 t/m T 678

Particuliere graven, 3 diep

Liggend /

Staand

75

75

180

--

--

100

T 634 t/m T 637

Algemene (zand) graven, 3 diep

1

2

3

Liggend

Liggend

Staand

60

60

60

40

40

--

--

--

60

T 691 t/m T 719

Algemene kindergraven, 1 diep, 0-1 jaar, achter elkaar

1

2

3

Liggend

Liggend

Staand

60

60

60

50

50

--

--

--

60

T 679 t/m T 690, T 720 t/m 732

Particuliere kindergraven, 1 diep, 1-11 jaar

Liggend / staand

75

75

180

--

--

80

T 733 A/B t/m T 764 A/B en T 765 A

Particuliere Kindergraven, 1 diep, 0-1 jaar

Liggend /

Staand

55

55

115

--

--

60

V 001 t/m V 176

Particuliere graven, 2 diep

Liggend /

Staand

75

75

180

--

--

100

P 001 t/m P 079

Particuliere graven, 2 diep

Staand

75

--

100

P 080 t/m P 176

Particuliere graven, 2 diep

Liggend

75

180

25 (lage roef)

P 177 t/m P 824

PI 01 t/m PI 30

Particuliere graven, 2 diep

Liggend /

Staand

75

75

180

--

--

100

PK 021 t/m PK 045

Particuliere kindergraven, 1 diep, 0-1 jaar

Liggend /

Staand

55

55

115

--

--

60

PK 001 t/m PK 020

Particuliere kindergraven, 1 diep, 1-11 jaar

Liggend /

Staand

75

75

180

--

--

80

PU 001 t/m 152

Urnengraven in urnentuin Parkgebied

Met gedenkplaatje 10x15 cm door gemeente

Geen eigen steen

30

30

0

PZ 01 t/m PZ 45

Urnengraven met zuil 40 of 60 cm

Met gedenkplaatje 10x15 cm door gemeente

Geen eigen steen

30

30

40 of 60

Gedenkzuilen

Met gedenkplaatje 10x15 cm door gemeente

--

--

--

--

X 1 t/m X 209

Particuliere graven, 2 diep

Liggend / Staand

75

75

180

--

--

100

X 210 t/m X 303

Particuliere graven, 1 of 2 diep

Liggend

75

180

25 (lage roef)

Gedenkteken

Urnengraven U 1 t/m U 265 en U 300 t/m 349

Grafbeplanting

Liggend/

Staand

60

80

60

80

60

150

Binnenweg

Verdieping

Wijze van plaatsing

Breedte in cm. (max.)

Lengte in cm. (max.)

Hoogte in cm. (max.)

Grafnummer

AA t/m MM, A1 t/m D1, A t/m W

Algemene kindergraven, 1 diep, 2 of 3 achter elkaar

Liggend /

Staand

60

60

50

--

--

100

B 547 t/m B 552 en B 552 A t/m C

Algemene kindergraven, 1 diep, 2 achter elkaar

1

2

Liggend

Staand

60

60

50

--

--

100

B 173, B 200,

B 241 t/m B 250

B 324 t/m B 338

B 364 t/m B 381

B 454 t/m B 469

B 495 t/m B 509

B 524 t/m B 525

B 583 t/m B 588

B 624 t/m B 626

Particuliere graven, onbepaalde tijd, 2 diep

Liggend

80

180

25 (lage roef)

B 1 t/m B 48

B 53 t/m B 107

B 190 t/m B 194, B 196 t/m B 199

B 229, B 230, B 314

B 443 t/m B 453

B 668, B 669

Particuliere graven, onbepaalde tijd, 2 of 3 diep

Liggend /

Staand

80

60

180

--

--

100

Vak A 1 t/m 9

Vak B 1 t/m 10

Vak C 1 t/m 7 en 9

Vak D 1 t/m 3 en 5 t/m 9

Vak E 1 t/m 7

Particuliere graven, onbepaalde tijd, 3 of 6 diep

Liggend

80

180

25 (lage roef)

Binnenweg

Verdieping

Wijze van plaatsing

Breedte in cm. (max.)

Lengte in cm. (max.)

Hoogte in cm. (max.)

Grafnummer

B 49 t/m 52

B 108

B 177 t/m B 189

B 195

B 210 t/m B 215

B 231 t/m B 234

B 251 t/m B 256

B 306 t/m B 313

B 315 t/m B 322

B 339a

B 339 t/m B 363

B 430 t/m B 442

B 470 t/m B 494

B 511 t/m B 522

B 553 t/m B 582

B 599 t/m B 623

B 670 t/m B 674

B 687 t/m B 697

Particuliere graven, 2 diep

Liggend /

Staand

80

60

180

--

--

100

B 109 t/m B 172, B 174 t/m B 176, B 201 t/m B 209, B 235a t/m B 240, B 323, B 382 t/m B 429, B 510, B 523, B 526 t/m B 546, B 589 t/m B 598, B 628 t/m B 666, particuliere graven, 2 diep

Liggend

80

180

25 (lage roef)

Vak C 8, Vak D 4, Vak D 10, Vak E 8 t/m Vak E 21,

Particuliere graven, 3 of 6 diep

Liggend

80

180

25 (lage roef)

BI 01 t/m BI 56,

Particuliere graven, 2 diep op volgorde

Liggend/

staand

75

180

100

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Zoetermeer op 21 januari 2020,

de secretaris,

B.J.D. Huykman

de burgemeester,

Ch.B. Aptroot