Welstandgebiedscriteria ‘Grote bedrijventerreinen 2017’

Geldend van 24-01-2017 t/m heden

Intitulé

Welstandgebiedscriteria ‘Grote bedrijventerreinen 2017’

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 24 januari 2017,

overwegende dat,

het gewenst is om welstanscriteria vast te stellen omtrent ‘grote bedrijventerreinen 2017’, omdat veel van de bedrijventerreinen in de gemeente verweven liggen met andere functies, in de directe nabijheid van andere functies of goed zichtbaar zijn vanaf veel gebruikte vervoersroutes zoals spoor of (snel)wegen.

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 12 e.v. van de Woningwet en het Welstandsbeleid;

b e s l u i t vast te stellen de volgende beleidsregel[s]:

Welstandscriteria ‘grote bedrijventerreinen’ van de gemeente Moerdijk

Hoofdstuk 1 .

Artikel 1. Ligging

Veel van de bedrijventerreinen in de gemeente liggen verweven met andere functies, in de directe nabijheid van andere functies of zijn goed zichtbaar vanaf veel gebruikte vervoersroutes zoals spoor of (snel)wegen. Welstandstoezicht is daar noodzakelijk om de kwaliteit van de leefomgeving te bewaken.

Bij de terreinen Dintelmond, Zwanegat in Zevenbergen en Zeehaven en industrieterrein Moerdijk is echter sprake van een (deels) geïsoleerde ligging. Delen van deze terreinen zijn weinig kwetsbaar waar het om het aspect welstand gaat.

Deze drie locaties zijn hieronder specifieker beschreven en in respectievelijk figuur 1,2 en 3 aan het einde van dit document ruimtelijk bepaald.

Dintelmond (figuur 1)

Adressen aan de:

1 Februariweg

Glasweg

Metaalweg

Arbeidsweg

Markweg zuid

Markweg noord

Industrieweg

Sluisweg

Mannesmannweg

Terrein Zwanegat in Zevenbergen (figuur 2)

Adressen aan de:

Wagenmakerij

Schoenmakerij

Munterij

Looierij

Stoelerij

Industrieweg uitgezonderd tot en met nr 16a en nr 29, uitgezonderd nr. 1

Koperslagerij vanaf nr 15 en nr. 28

Zeehaven en industrieterrein Moerdijk (figuur 3)

Adressen aan de:

Wielewaalweg

Houtsnipweg

Fuutweg

Parelhoenweg

Fazantweg

Vogelweg

Kwartelweg

Patrijsweg

Kievitweg

Korhoenweg

Westelijke randweg

Chemieweg

Middenweg

Jupiterweg

Orionweg

Zeehavenweg

Graanweg

Vlasweg

Apolloweg

Komeetweg

Oostelijke randweg

Appelweg

’t Gors

Veerdam

Sluisweg

Zuidelijke randweg

Transitoweg

Mark S Clarkelaan

Energieweg

Megajoule

Artikel 2. Gebiedsbeschrijving

De bovenstaande beschreven bedrijfsterreinen worden gezien als gebieden die weinig kwetsbaar zijn waar het welstand betreft.

Artikel 3. Welstandscriteria

Criteria:

Voor de beschreven gebieden gelden geen specifieke welstandscriteria en is er sprake van welstandsvrijheid.

Wel geldt voor alle beschreven gebieden de excessenregeling zoals opgenomen in het gemeentelijk welstandsbeleid: “Deze regeling beschrijft de aanschrijvingsmogelijkheid van B en W indien een bouwwerk in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand ( Ww 2002 art 19 ).

Volgens artikel 19 Ww 2002 kunnen burgemeester en wethouders de eigenaar van een bouwwerk dat ‘in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand’ aanschrijven om die strijdigheid op te heffen. Criteria hiervoor moeten in de welstandsnota zijn opgenomen. De excessenregeling is niet bedoeld om de plaatsing van het bouwwerk tegen te gaan. Voor de gemeente geldt het criterium dat er bij ernstige strijdigheid met redelijke eisen van welstand sprake moet zijn van een exces, dat wil zeggen een buitensporigheid in het uiterlijk die ook voor niet-deskundigen evident is. Het gaat hierbij dus om zaken waaraan een groot deel van de mensen zich ergert. Vaak heeft dit betrekking op het onbruikbaar maken van bouwwerken, ernstig verval van bouwwerken, het ontkennen of vernietigen van architectonische bijzonderheden bij aanpassing van een bouwwerk, armoedig materiaalgebruik, toepassing van felle of contrasterende kleuren, te opdringerige reclames of een te grove inbreuk op wat in de omgeving gebruikelijk is. ”

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze beleidsregel[s] treden in werking op de dag na bekendmakingen werkt terug tot en met 24 januari 2017.

2. Deze beleidsregel[s] worden aangehaald als: Welstandscriteria grote bedrijventerreinen 2017.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door college van de gemeente Moerdijk in de vergadering van 24 januari 2017.

De secretaris,

A.E.B. Kandel,

De burgemeester,

J.P.M. Klijs

Bijlage 1 Dintelmond (figuur 1)

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2 Zevenbergen; terrein Zwanengat (figuur 2)

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 3 Zeehaven en industrieterrein Moerdijk (figuur 3)

afbeelding binnen de regeling