Beleidsregels Lijkbezorging van gemeentewege

Geldend van 23-04-2020 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Lijkbezorging van gemeentewege

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven;

overwegende dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen voor de uitvaarten van overledenen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is;

gelet op artikel 21 en 22 van de Wet op de lijkbezorging

besluit:

vast te stellen: de “Beleidsregels Lijkbezorging van gemeentewege”

Artikel 1 Begrippen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  nabestaande: erfgenamen en andere naaste verwanten van de overledene;

 • b.

  erfgenaam: personen aan wie volgens wet of testament (een deel van) de erfenis wordt nagelaten door de overledene;

 • c.

  lijkbezorging: het verzorgen van een uitvaart.

Artikel 2 Opdracht geven tot de lijkbezorging

 • 1.

  De burgemeester geeft opdracht tot lijkbezorging van een zich binnen de gemeentegrenzen bevindende overledene waarvoor een opdracht tot lijkbezorging door een nabestaande van die overledene achterwege blijft. De lijkbezorging vindt ook plaats indien de overledene woonachtig is in een andere gemeente.

 • 2.

  De opdracht tot lijkbezorging wordt uiterlijk op de vierde werkdag na het overlijden gegeven.

 • 3.

  Als na melding van overlijden niet duidelijk is wie opdracht geeft tot lijkbezorging, maakt de gemeente met de uitvaartverzorger de afspraak zorg te dragen voor het verplaatsen van de overledene en alleen de eerste verzorging te realiseren maar nog niet de volledige uitvaart.

Artikel 3 Nabestaanden

 • 1.

  Als er een nabestaande bekend is, verzoekt de burgemeester de nabestaande de uitvaart te verzorgen.

 • 2.

  De burgemeester doet onderzoek naar het bestaan van een nabestaande als deze niet bekend is.

 • 3.

  Het onderzoek naar de eventuele nabestaanden strekt zich bij de gemeente niet verder uit dan tot en met de 2e graad van bloedverwantschap.

 • 4.

  De gemeente verricht geen bovenmatige inspanningen om de nabestaanden op te sporen.

Artikel 4 Huisbezoek

 • 1.

  De gemeente betreedt de woning voor een onderzoek als er geen opdracht voor de uitvaart is gegeven door nabestaanden.

 • 2.

  De woonruimte van de overledene wordt betreden door minimaal twee daartoe gemachtigde ambtenaren van de gemeente, een en ander in overleg met de eventuele verhuurder of een nabestaande, zo nodig in het bijzijn van een politiebeambte.

Artikel 5 Beheersmaatregelen

 • 1.

  De gemeente beperkt de beheersmaatregelen tot het veiligstellen van bezittingen, waaruit de uitvaart kan worden bekostigd.

 • 2.

  De gemeente schakelt een notaris in als er sprake is van bezittingen met een verwachte waarde van meer dan € 5000,-

Artikel 6 Invulling van de uitvaart

 • 1.

  De burgemeester doet onderzoek naar de wil van de overledene met betrekking tot de aard van de uitvaart.

 • 2.

  De burgemeester houdt alleen rekening met de door de overledene vastgelegde wens over de wijze van uitvaart voor zover dit begraven, cremeren of ter beschikking stellen van de wetenschap omvat.

 • 3.

  De burgemeester gaat bij het ontbreken van concrete aanwijzingen over de wens van de overledene over tot cremeren.

 • 4.

  De gemeente houdt geen rekening met specifieke, aanvullende wensen van nabestaanden, als deze niet passen binnen de omschrijving van een sobere uitvaart van gemeentewege zoals aangegeven in artikel 7 van deze beleidsregels.

Artikel 7 Criteria voor een sobere uitvaart van gemeentewege

 • 1.

  De gemeente hanteert het uitgangspunt van de Wet op de lijkbezorging over een sobere, maar respectvolle uitvaart.

 • 2.

  De gemeente geeft opdracht aan een uitvaartondernemer de uitvaart namens de gemeente te verzorgen waarbij in beginsel de volgende kosten worden vergoed:

  • a.

   overbrengen van de overledene van de plaats van overlijden naar het mortuarium;

  • b.

   eerste verzorging van de overledene;

  • c.

   verblijf in mortuarium;

  • d.

   aanschaf goedkoopste kist;

  • e.

   ‘kisten’ overledene;

  • f.

   verzorgen noodzakelijke formaliteiten en registratie;

  • g.

   rouwvervoer van de overledene naar de begraafplaats of het crematorium op de dag van de uitvaart;

  • h.

   uitvaartleider op de dag van de uitvaart;

  • i.

   crematie: bewaren as in asbus gedurende een maand, verstrooiing op het terrein van de gemeentelijke begraafplaats;

  • j.

   begraven: begraven in een graf op de gemeentelijke begraafplaats. Conform verordening en regels van de algemene begraafplaats wordt gekozen voor de meest sobere variant;

 • 3.

  De uitvaart kan plaatsvinden in aanwezigheid van nabestaanden.

Artikel 8 Verhaal van kosten

 • 1.

  De gemeente verhaalt de gemaakte kosten van de uitvaart op de nalatenschap en op nabestaanden indien het geld en de bezittingen, die bij de overleden zijn aangetroffen, een onvoldoende waarde vertegenwoordigen.

 • 2.

  De gemeente verhaalt de kosten die gemaakt moeten worden om de bezittingen veilig te stellen op de nalatenschap en/of de nabestaanden;

 • 3.

  De gemeente verrekent voor zover mogelijk zelf de kosten van de uitvaart met inkomsten of tegoeden bij banken en verzekeringsmaatschappijen van de overledene.

Artikel 9 Slotbepaling

 • 1.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Lijkbezorging van gemeentewege.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden de dag na publicatie in werking.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van

7 april 2020.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

De burgemeester, De waarnemend secretaris,

M. Delhez E. Bergmeester