Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent subsidies maatschappelijke initiatieven voor energiebesparing en/of duurzame energieopwekking (Energiebesparing en/of duurzame energieopwekking door maatschappelijke organisaties Berkelland 2020)

Geldend van 23-04-2020 t/m 30-12-2022

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent subsidies maatschappelijke initiatieven voor energiebesparing en/of duurzame energieopwekking (Energiebesparing en/of duurzame energieopwekking door maatschappelijke organisaties Berkelland 2020)

Burgemeester en wethouders van Berkelland;

overwegende dat:

 • -

  de gemeenteraad in zijn vergadering van 21 mei 2019 het energie uitvoeringsprogramma (EUP) 2019-2022 heeft vastgesteld;

 • -

  de gemeenteraad met de vaststelling van het EUP heeft uitgesproken dat Berkelland in 2030 een energie neutrale gemeente wil zijn;

 • -

  de gemeente die initiatieven graag op allerlei mogelijke manieren willen stimuleren, aanjagen en ondersteunen;

 • -

  de gemeente daarbij van inwoners en maatschappelijke organisaties een eigen inspanning met investeringen en eigen organiserend vermogen verwacht;

 • -

  deze regeling een vervolg is op de “Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven voor energiebesparing en/of duurzame energieopwekking Berkelland 2019”

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Berkelland 2018;

B E S L U I T E N :

Vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven voor energiebesparing en/of duurzame energieopwekking organisaties Berkelland 2020.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: Algemene subsidieverordening Berkelland 2018.

 • b.

  aanvrager: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die woonachtig of gevestigd is in de gemeente Berkelland.

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland.

 • d.

  maatschappelijk initiatief: een niet commercieel project van buurten/wijken, verenigingen, stichtingen, scholen, maatschappelijke instellingen, netwerken, inwonerscollectieven, dorpshuizen.

 • e.

  mijlpaal: een deelresultaat dat op of voor een bepaalde datum bereikt wordt.

 • f.

  projectlocatie: de plek waar het maatschappelijk initiatief wordt gerealiseerd.

Artikel 2. Initiatieven die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan worden verstrekt voor een maatschappelijk initiatief dat bijdraagt aan energiebesparing en/of duurzame energieopwekking in Berkelland.

Artikel 3. Subsidievoorwaarden

 • 1. Het te subsidiëren maatschappelijk initiatief moet leiden tot energiebesparing en/of opwekking van duurzame energie in kubieke meters aardgas en/of kilowattuur elektriciteit van tenminste 33% van het huidige verbruik op de projectlocatie in Berkelland. Dit moet worden aangetoond met indicaties, berekeningen, literatuur of ervaringscijfers.

 • 2. De omvang van het verbruik op de projectlocatie bedraagt minimaal 17.000 kWh per jaar elektriciteit en/of 12.500 m3 aardgas per jaar (vergelijkbaar met het gemiddelde verbruik van 5 huishoudens).

 • 3. Het maatschappelijk initiatief moet realistisch zijn en maatschappelijk draagvlak hebben.

 • 4. Het maatschappelijk initiatief moet haalbaar of uitvoerbaar zijn binnen de in de aanvraag vermelde planning en/of binnen maximaal 1 jaar na ontvangst van de subsidiebeschikking.

 • 5. De aanvrager moet een eigen (financiële) inbreng van minimaal 50% leveren.

Artikel 4. Weigeringsgronden

Naast de gronden genoemd in artikel 11 van de ASV wordt geen subsidie verstrekt als:

 • 1.

  het initiatief niet voldoet aan de subsidievoorwaarden van artikel 3;

 • 2.

  het initiatief niet past binnen gemeentelijke regelgeving en beleid.

 • 3.

  het initiatief past binnen een andere lokale subsidieregeling of subsidieverordening

Artikel 5. Kosten die wel en niet voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op redelijk en daadwerkelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van het initiatief als bedoeld in artikel 2 en die resteren na aftrek van bijdragen van derden.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

Een subsidie bedraagt 50 procent van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een maximum van € 10.000 per aanvraag.

Artikel 7. Subsidieplafond

Er is een subsidieplafond van € 60.000,-- voor de gehele subsidieperiode, vanaf 15 februari 2020 (ingangsdatum Subsidieregeling Energiebesparing en/of duurzame energieopwekking door maatschappelijke organisaties Berkelland 2020) tot en met 31 december 2022.

Artikel 8. Behandeling in volgorde van ontvangst

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3. Als het vastgestelde subsidieplafond wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen van die dag door middel van loting gerangschikt.

Artikel 9. Eisen aan subsidieaanvraag

 • 1. Subsidie voor een initiatief als bedoeld in artikel 2 moet schriftelijk worden aangevraagd bij het college. De aanvraag moet de volgende informatie bevatten:

  • a.

   naam, contactadres, telefoonnummer en handtekening van de aanvrager(s);

  • b.

   een beschrijving van de inhoud, projectlocatie, uitvoering, planning en mijlpalen van het initiatief;

  • c.

   de hoeveel energie (in m³ aardgas en/of kilowattuur elektriciteit) die bespaard wordt en/of duurzaam opgewekt wordt met een onderbouwing daarvan;

  • d.

   een kostenraming en een dekkingsplan voor de uitvoering van het maatschappelijk initiatief;

  • e.

   informatie over de eigen inbreng in de zin van financiële middelen en inzet van menskracht, het maatschappelijke draagvlak en de realiseerbaarheid in maatschappelijke, organisatorische, financiële economische, milieutechnische en ruimtelijke zin;

  • f.

   welk deel van het initiatief niet met eigen inbreng gerealiseerd kan worden (voor welke projectonderdelen en kosten subsidie wordt aangevraagd).

 • 2. Het college stelt de aanvrager in de gelegenheid om de aanvraag aan te vullen als de aanvraag onvoldoende informatie bevat voor een goede beoordeling daarvan.

Artikel 10. Aanvraagtermijn

Overeenkomstig artikel 9 van de ASV moet een aanvraag voor subsidie worden ingediend uiterlijk 8 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met het maatschappelijk initiatief waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 11. Beslistermijn

 • 1. Overeenkomstig artikel 10 lid 3 van de ASV beslist het college binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie (subsidiebeschikking).

 • 2. In de subsidiebeschikking kan het college verplichtingen opnemen over monitoring van gegevens over de energiebesparing en/of duurzame opwekking, mijlpalen, contact- en evaluatiemomenten.

 • 3. In de subsidiebeschikking kan het college verplichtingen opnemen over de wijze van verslaglegging en de verantwoordingsinformatie die voor de vaststelling van de subsidie (artikel 13) moet worden verstrekt.

Artikel 12. Verplichtingen aanvrager

 • 1. De aanvrager zorgt ervoor dat de subsidie wordt besteed aan de uitvoering van het maatschappelijk initiatief, houdt de betalingen en ontvangsten bij en legt de informatie vast die voor de vaststelling van de subsidie belangrijk is.

 • 2. De aanvrager informeert het college direct over veranderde omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van het maatschappelijk initiatief. In ieder geval zodra duidelijk wordt dat:

  • -

   het maatschappelijk initiatief niet (geheel) zal worden gerealiseerd

  • -

   niet aan de verplichtingen zal worden voldaan;

  • -

   er aanmerkelijke verschillen ontstaan of dreigen te ontstaan tussen de werkelijke en de geraamde uitgaven en inkomsten.

Artikel 13. Eisen aan aanvraag tot vaststelling subsidie

 • 1. Een aanvraag tot vaststelling van een subsidie moet worden ingediend binnen 8 weken na afloop van het initiatief waarvoor subsidie is verleend.

 • 2. De aanvraag moet de in de subsidiebeschikking gevraagde verantwoordingsinformatie bevatten.

Artikel 14. Subsidievaststelling

Een subsidie wordt vastgesteld binnen 8 weken na ontvangst van een aanvraag tot subsidievaststelling.

Artikel 15. Bevoorschotting

De subsidie kan als voorschot worden uitbetaald tot maximaal het verleende bedrag.

Artikel 16. Hardheidsclausule

Het college kan een of meer artikelen of artikelleden van de regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 17. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 april 2020

 • 2. Deze subsidieregeling vervalt op 31 december 2022.

 • 3. De Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven voor energiebesparing en/of duurzame energieopwekking Berkelland 2019, vastgesteld 18 december 2018, wordt ingetrokken.

 • 4. Op aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor 1 april 2020 zijn de bepalingen van de Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven voor energiebesparing en/of duurzame energieopwekking Berkelland 2019 van toepassing, tenzij de toepassing van de bepalingen van de Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven voor energiebesparing en/of duurzame energieopwekking Berkelland 2020 gunstiger is.

 • 5. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Energiebesparing en/of duurzame energieopwekking door maatschappelijke organisaties Berkelland 2020.

Ondertekening

Borculo, 14 april 2020

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

secretaris,

M.N.J. Broers

burgemeester

drs. J.H.A. van Oostrum