Verordening, regelende de voorwaarden voor de verhuur van kermisstaanplaatsen gemeente Stein 2010

Geldend van 16-12-2010 t/m heden

Intitulé

Verordening, regelende de voorwaarden voor de verhuur van kermisstaanplaatsen gemeente Stein 2010

VERORDENING, REGELENDE DE VOORWAARDEN VOOR DE VERHUUR VAN KERMISSTAANPLAATSEN IN DE GEMEENTE STEIN 2010.

Paragraaf I Begripsomschrijvingen, kermisdata, terreinen en openingstijden

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:a. huurder: degene die een staanplaats huurt op een door de gemeente aangewezen kermisterrein;b. inrichting: de op een staanplaats aanwezige ruimten en/of installaties;c. inschrijving: het in een lijst opnemen van verzoeken om in aanmerking te komen voor toewijzing van een staanplaats;d. bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2

In de gemeente worden de volgende kermissen gehouden:

a. ZOMERKERMISSEN:

- Elsloo, de 1e zondag na Pinksteren, de zaterdag daarvoor en de maandag en dinsdag daarna, op het Dorine Verschureplein;- Stein, de 2e zondag na Pinksteren, de zaterdag daarvoor en de maandag en dinsdag daarna, op het Pastoor van Heldenplein;- Meers, de 3e zondag na Pinksteren, de zaterdag daarvoor en de maandag en dinsdag daarna, op een terrein aan de Kloosterstraat;- Berg aan de Maas, de voorlaatste zondag in juni op het Beatrixplein;- Urmond, tijdens de St. Leendertmarkt, in de oude kern van Urmond.

b. WINTERKERMISSEN:

- Berg aan de Maas, de 1e zondag in oktober;- Meers, op zondag 16 oktober of op de laatste zondag vóór 16 oktober – indien 16 oktober op een maandag, dinsdag of woensdag valt – de zaterdag daarvoor en de maandag en dinsdag daarna.In alle andere gevallen op de 1e zondag ná 16 oktober, de zaterdag daarvoor en de maandag en dinsdag daarna, op een terrein aan de Kloosterstraat;- Elsloo, de laatste zondag in oktober, de zaterdag daarvoor en de maandag en dinsdag daarna, op het Dorine Verschureplein;- Stein, de zondag ná 8 november, de zaterdag daarvoor en de maandag en dinsdag daarna, op het Pastoor van Heldenplein;- Urmond, de zondag ná 11 november, de zaterdag daarvoor en de maandag en dinsdag daarna, in even jaren op het Sint Antoniusplein en in oneven jaren op het Sint Maartensplein.

Artikel 3

De openingstijden van de in artikel 2 genoemde kermissen is als volgt:- op zondag van 13.00 uur tot 24.00 uur;- op de overige dagen van 14.00 uur tot 24.00 uur.

Artikel 4

 • 1. De staanplaatsen op de kermissen worden toegewezen op basis van een gesloten inschrijving, zoals in de navolgende artikelen nader beschreven.

 • 2. Het bestuursorgaan is bevoegd om daarnaast, zonder voorafgaande inschrijving, op contractbasis staanplaatsen toe te wijzen, indien dit noodzakelijk is voor het voortbestaan van de kermissen in de kleine kernen (Meers, Urmond en Berg aan de Maas).

 • 3. De kermissen in de kern Urmond en Meers zijn geprivatiseerd. Privatisering in dit kader betekent dat de kermis in Urmond wordt georganiseerd door het Sint Leendert comité en de kermis in de kern Meers door Stichting Jeugdwerk Meers. Beide stichtingen ontvangen van de gemeente een bijdrage.

Paragraaf III Bekendmaking en Inschrijving

Artikel 5

 • 1. Het bestuursorgaan maakt de mogelijkheid van inschrijving bekend in een of meerdere kermisvakbladen.

 • 2. Bij de bekendmaking kan het bestuursorgaan meedelen voor welke inrichtingen geen inschrijving zal plaatsvinden.

 • 3. Het bestuursorgaan kan bij de bekendmaking de maximale ritprijs, toegangsprijs of inworp die op de kermis mag worden gehanteerd vaststellen.

Artikel 6

 • 1. Inschrijving dient te geschieden op daartoe door het bestuursorgaan vastgestelde en ter beschikking gestelde formulieren. Bij dit formulier wordt een exemplaar van deze voorwaarden ter hand gesteld.

 • 2. Er kan worden ingeschreven met of zonder concurrentie van een tweede gelijke inrichting.

 • 3. Voor iedere inrichting dient geheel afzonderlijk te worden ingeschreven. 

 • 4. Door de inschrijver dient duidelijk te worden aangegeven voor welke soort inrichting wordt ingeschreven, zo nodig met nadere omschrijving en/of foto ter juiste beoordeling van de categorie waartoe de inrichting behoord.

 • 5 Inschrijvingen, bevattende concurrentiebedingen die tot doel hebben andere, niet dezelfde inrichtingen als waarmee wordt ingeschreven, te weren of slechts om bepaalde personen toe te laten, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 7

 • 1. De inschrijfformulieren moeten vóór een door het bestuursorgaan bepaalde datum zijn ontvangen. Inschrijvingen die ná deze datum zijn ontvangen, worden niet in behandeling genomen.

 • 2. Als het inschrijfformulier niet volledig is ingevuld, krijgt de pachter gedurende twee dagen na mededeling daarvan door het bestuursorgaan de gelegenheid de ontbrekende gegevens aan te vullen.

 • 3 Een besluit om een inschrijving niet in behandeling te nemen wordt aan de pachter bekend gemaakt binnen één week na de in het eerste lid bedoelde datum. In het in het tweede lid bedoelde geval geschiedt deze bekendmaking binnen vier weken nadat de in dat lid bedoelde termijn ongebruikt is verstreken of de ontbrekende gegevens onvoldoende zijn verstrekt.

Artikel 8

De inschrijver is gehouden zijn inschrijving gedurende twee weken na de in artikel 6, eerste lid, bedoelde datum te handhaven.

Artikel 9

Met inschrijving voor een bepaalde staanplaats wordt bij de toewijzing voorzover mogelijk rekening gehouden.

Paragraaf III Toewijzing en aanwijs staanplaatsen

Artikel 10

 • 1. Het bestuursorgaan besluit binnen twee weken na de in artikel 6, eerste lid, bedoelde datum over de toewijzing van de staanplaatsen.

 • 2. Bij het nemen van het in het vorige lid genoemde besluit wordt mede gelet op voldoende kwaliteit van de kermiszaken alsmede op de in het verleden opgedane ervaringen met de inschrijvers, en wordt op de kermissen in de kernen Stein en Elsloo voorzover mogelijk voorkeur verleend aan nieuwe zaken en primeurs; dit houdt in dat een staanplaats kan worden toegewezen aan een inschrijver, die niet de hoogste inschrijver is.

 • 3. Het bestuursorgaan maakt het besluit bekend door toezending van toewijzingsbrieven aan de inschrijvers aan wie staanplaats is toegewezen.

 • 4. De op het kermisterrein in te nemen staanplaats wordt door de marktmeester (of diens vervanger) aangewezen, op basis van een opstellingstekening.

Paragraaf IV Duur verhuur en optie

Artikel 11

 • a. De staanplaatsen worden verhuurd door het bestuursorgaan, zulks voor de duur van één jaar met een optie voor de twee navolgende jaren. Het bestuursorgaan deelt dit bij de bekendmaking ex artikel 5, mede.

 • b. Vóór 1 december voorafgaande aan het jaar waarvoor optie is verleend dient de exploitant mede te delen of hij van zijn optie gebruik maakt. Wanneer hieraan door de exploitant niet wordt voldaan, vervalt de optie.

 • c. De optie kan jaarlijks door de gemeente gemotiveerd worden geannuleerd tot 1 december voorafgaand aan het jaar waarvoor optie is verleend.

 • d. Met name het zorgen voor voldoende variatie op de kermissen kan een motief zijn om een optie te annuleren.

Paragraaf V Reclame- en promotie

Artikel 12

 • a. Een bedrag ter grootte van 5% van de totale opbrengst aan huursommen zal worden gereserveerd ten behoeve van reclame – en promotieactiviteiten voor de kermissen.

 • b. De marktmeester bepaalt in overleg met de exploitanten op welke wijze het gereserveerde bedrag wordt aangewend.

Paragraaf VI De overeenkomst

Artikel 13

Door de toewijzing van een staanplaats komt tussen de gemeente Stein en de betreffende inschrijver een huurovereenkomst tot stand onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, aangevuld met de eventuele voorwaarden vermeld in de bekendmaking exartikel 5.

Paragraaf VII Verplichtingen van de huurder

Artikel 14

 • 1. De huurder is verplicht de hem toegewezen staanplaats in te nemen.

 • 2. Afstand, overdracht of ruiling van staanplaatsen is niet geoorloofd, tenzij met toestemming van het bestuursorgaan.

 • 3. De huurder, die bij inschrijving stroom heeft aangevraagd, is verplicht de stroom af te nemen.

 • 4. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde, dient de huurder de door of namens de gemeente gemaakte kosten met betrekking tot de stroomaanvrage te vergoeden. 

Artikel 15

 • 1. Met het opbouwen van de inrichtingen mag niet eerder worden begonnen dan op de woensdag, vanaf 18.00 uur, voorafgaande aan de kermis.

 • 2. Met de opbouw van de inrichting moet uiterlijk om 12.00 uur op de dag, voorafgaande aan de aanvang van de kermis, door de huurder zijn gestart.

 • 3. Als de huurder niet aan het in lid 2 bepaalde voldoet, verliest hij het recht op de staanplaats, en is artikel 16 lid 4 en 5 van toepassing.

 • 4. Na aanvang van de kermis mag niet meer worden gebouwd. 

 • 5. Gedurende de kermis mogen op het kermisterrein geen woon- en pakwagens staan.

 • 6. Met het afbreken van de inrichtingen mag niet worden begonnen vóór het sluitingsuur van de laatste kermisdag.

Artikel 16 Betaling huursom

 • 1. De huursom moet als volgt in termijnen worden betaald:30% binnen twee weken na dagtekening van de toewijzingsbrief, het restant van de huursom dient op onderstaande wijze te worden betaald c.q. op de betaalrekening van de gemeente te zijn bijgeschreven:A. indien een staanplaats is toegewezen voor één kermis, uiterlijk vrijdags om 12.00 uur vóór aanvang van de kermis;B. indien een staanplaats is toegewezen voor meerdere zomerkermissen of meerdere winterkermissen, uiterlijk vrijdags om 12.00 uur, vóór aanvang van de eerste zomer-respectievelijk winterkermis;C. indien een staanplaats is toegewezen voor één zomer – en één winterkermis:1. uiterlijk vrijdags om 12.00 uur vóór aanvang van die zomerkermis, 35% van de totale huursom;2. de resterende 35% van de totale huursom uiterlijk vrijdags om 12.00 uur vóór aanvang van die winterkermis;D. indien een staanplaats is toegewezen voor meerdere zomer- en winterkermissen:1. uiterlijk vrijdags om 12.00 uur vóór aanvang van de eerste zomerkermis, 35% van de totale huursom;2. de resterende 35% van de totale huursom uiterlijk vrijdags om 12.00 uur vóór aanvang van de eerste winterkermis.

 • 2. Betaling kan in contanten bij de afdeling Publiekszaken, in het gemeentehuis, Stadhouderslaan 200 te Stein, of door storting op rekeningnummer 28.50.08.110, ten name van de gemeente Stein, onder vermelding van huursom kermissen.

 • 3. Indien de huursom niet is betaald binnen de termijnen in dit artikel genoemd, is de huurder in gebreke door het enkele verloop van deze termijnen, zonder dat daarvoor een rechterlijke ingebrekestelling nodig is en verliest hij het recht op de hem toegewezen staanplaats.

 • 4. Daarnaast verbeurt de nalatige huurder het door hem reeds gestorte deel van de huursom en blijft daarenboven verplicht tot betaling van de volledige huursom.

 • 5. Het bestuursorgaan behoudt zich het recht voor de opengevallen plaats aan een ander toe te wijzen zonder verplicht te zijn de opbrengst hiervan aan de nalatige huurder geheel of gedeeltelijk uit te keren.

Artikel 17

 • 1. De huurder is verplicht in zijn inrichting toe te laten:a. ambtenaren van de politie;b. ambtenaren van Bouw- en Woningtoezichtc. de brandweerd. andere vertegenwoordigers van de gemeente.

 • 2. De huurder is verplicht de aanwijzingen op te volgen, die de in het eerste lid genoemde personen geven in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid en/of goede zeden.

Artikel 18

Het is verboden:a. muziek ten gehore te brengen buiten de openingsuren, behoudens voor het afstellen en testen van geluidsinstallaties;b. gebruik te maken van sirenes, hoorns – anders dan in een vermaakinrichting om het begin en einde van een rit kort aan te geven – en/of andere overmatig lawaaimakende apparaten;c. in verkoopzaken gebruik te maken van geluidversterkers;d. in vermaakzaken consumptieartikelen of andere voorwerpen te verkopen;e. vóór het sluitingsuur van de kermis inrichtingen te sluiten, of onverlicht te laten.

Artikel 19

 • 1. De huurder is verplicht het risico van aansprakelijkheid voor schade die ontstaat ten gevolge van het aanvoeren, plaatsen, hebben, gebruiken en afbreken van zijn inrichting te verzekeren.

 • 2. De huurder vrijwaart de gemeente voor alle in het eerste lid bedoelde aansprakelijkheid wegens geleden schade.

Paragraaf VIII Verplichtingen van de Gemeente Stein

Artikel 20

De gemeente zorgt voor:1. voldoende wateraftappunten en stroomtoevoercontacten op het kermisterrein, zulks uiterlijk vanaf de donderdag vóór de kermis;2. voldoende gratis wateraftappunten en gratis stroomtoevoercontacten op het terrein voor de woonwagens, zulks vanaf de dinsdag vóór de kermis tot uiterlijk de donderdag ná de kermis;3. de reiniging van het kermisterrein en het terrein voor de woonwagens, tijdens en na afloop van de kermis.

De gemeente tracht door het nemen van gepaste (verkeers)maatregelen er voor te zorgen dat de kermisterreinen tijdig verkeersvrij ter beschikking kunnen worden gesteld.

Paragraaf IX Restitutie

Artikel 21

 • 1. Wanneer de kermis door een niet aan de gemeente toe te rekenen oorzaak niet doorgaat of wordt onderbroken, wordt de huursom geheel gerestitueerd, dan wel gedeeltelijk naar rato van het aantal dagen, waarop de staanplaatsen niet kunnen worden gebruikt.

 • 2. De huurder vrijwaart de gemeente voor aansprakelijkheid wegens geleden schade als gevolg van het niet doorgaan of ophouden van de kermis als bedoeld in het eerste lid.

 • 3. Wanneer door een niet aan de huurder toe te rekenen oorzaak de toegewezen staanplaats niet kan worden ingenomen, wordt de huursom, dan wel het betaalde gedeelte, gerestitueerd.

Paragraaf X Sancties

Artikel 22

Aan de huurder wordt in de volgende gevallen een boete opgelegd van € 1.000,-;a. als een hogere ritprijs, toegangsprijs of inworp wordt gevraagd dan op het ingediende inschrijfformulier c.q. toewijzingsbesluit is vermeld;b. bij overtreding van het gestelde in de artikelen 14, 15, 18 en 19;c. de boete wordt berekend per overtreding en/of voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding duurt.

Paragraaf XI Inwerkingtreding

Artikel 23

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.Bij het inwerking treden van deze verordening vervalt de "Verordening, regelende de voorwaarden voor de verpachting van kermisstandplaatsen in de gemeente Stein 1994", zoals vastgesteld bij besluit van de Raad d.d. 30 juni 1994.

Artikel 24

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening verhuur kermisstaanplaatsen gemeente Stein 2010".