Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020

Geldend van 27-01-2024 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020

Het college van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht,

Gelezen het voorstel van 26 februari 2020,

Overwegende dat

apothekers in Hendrik-Ido-Ambacht door de inname, verwerking en afvoer van medicijnafval van huishoudens kosten maken;

enkele apothekers hierdoor geen oude medicijnen en injectienaalden innemen;

het verbranden, weggooien en doorspoelen van medicijnafval slecht is voor het milieu;

het aanbieden van een gecombineerd inzamelsysteem van medicijnafval, door het brengen naar de milieustraat en via apothekers de grootste hoeveelheden medicijnafval worden ingezameld;

de gemeente hier een faciliterende rol in kan spelen.

Gelet op

artikel 160 Gemeentewet

artikelen 2 en 3 Afvalstoffenverordening Hendrik-Ido-Ambacht, eerste wijziging

Besluit vast te stellen:

Het uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • 1.

  verordening: de vigerende afvalstoffenverordening van de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

 • 2.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een plastic zak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

 • 3.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een ondergrondse verzamelcontainer (MOL), wijkcontainer, milieustraat of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen HVC NV gevestigd te Alkmaar.

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

 • a.

  kerken, scholen en/of verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton

 • b.

  de volgende organisaties voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen:

 • 3.

  Kleding Inzameling Nederland voor textiel inzameling door middel van containers.

 • 4.

  Leger des Heils Reshare BV voor textiel door middel van huis-aan-huis inzameling;

 • 5.

  Stichting Pandila voor textiel door middel van huis-aan-huis inzameling;

 • 6.

  Nierstichting voor textiel door middel van huis-aan-huis inzameling;

 • 7.

  Sympany voor textiel door middel van huis-aan-huis inzameling.

 • 8.

  de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht voor de inzameling van kerstbomen via de jaarlijkse kerstbomenactie.

 • 9.

  HVC NV gevestigd te Alkmaar voor de inzameling van componenten uit het huishoudelijk afval bij de milieustraat.

 • 10.

  HVC NV gevestigd te Alkmaar wordt belast met het inzamelen van de huishoudelijke afvalstof klein chemisch afval als bedoeld in artikel 3, eerste lid, sub b van de verordening, zijnde oude medicijnen en injectienaalden, voor zover deze afvalstof ter inzameling wordt aangeboden in de verstrekte inzamelvoorziening.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • 1.

  groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • 2.

  klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM;

 • 3.

  glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • 4.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • 5.

  kunststof verpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen;

 • 6.

  textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • 7.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • 8.

  bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • 9.

  verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • 10.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout et cetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • 11.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • 12.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • 13.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • 1.

  gft-afval plaats vindt met een collectief inzamelsysteem in de daartoe aangewezen gedeelten van de gemeente. In alle overige gedeelten van de gemeente vindt inzameling plaats via een individueel inzamelmiddel;

 • 2.

  klein chemisch afval plaats vindt door het aanbieden van dit afval:

 • a.

  op de milieustraat op het daartoe bestemde KCA-depot;

 • b.

  via de plaatselijke apotheken voor oude medicijnen en injectienaalden van huishoudens in het daarvoor bestemde inzamelmiddel;

 • 3.

  glas plaats vindt door middel van de daartoe geplaatste brengvoorzieningen in de gehele gemeente;

 • 4.

  oud papier en karton plaats vindt huis-aan-huis of door middel van de daartoe geplaatste brengvoorzieningen in de gehele gemeente;

 • 5.

  kunststof verpakkingen vindt door middel van zowel huis-aan-huis inzameling als de daartoe geplaatste brengvoorzieningen in de gehele gemeente;

 • 6.

  textiel plaats vindt door middel van de daartoe geplaatste brengvoorzieningen in de gehele gemeente;

 • 7.

  huishoudelijk restafval plaats vindt met een collectief inzamelsysteem in de daartoe aangewezen gedeelten van de gemeente. In alle overige gedeelten van de gemeente vindt inzameling plaats via een individueel inzamelmiddel.

 • 8.

  Als richtlijn voor de maximale loopafstand tot een brengvoorziening voor gft-e en restafval geldt 125 meter hemelsbreed.

 • 9.

  In bijzondere gevallen kan het college afwijken van hetgeen benoemd is in lid 8 van dit artikel.

Artikel 5. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

 • a.

  het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de HVC NV;

 • b.

  de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer.

 • c.

  de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

 • d.

  de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de HVC NV te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

 • e.

  de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

 • f.

  de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

 • g.

  de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

 • h.

  de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;

 • i.

  ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in de container die het eerst voor lediging in aanmerking komt.

 • 2.

  Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

 • a.

  het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

 • b.

  inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

 • c.

  uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

 • d.

  afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

 • e.

  het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 60 kilogram;

 • f.

  het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram;

 • g.

  klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de chemokar of bij de milieustraat;

 • h.

  de milieustraat van HVC NV worden aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten;

 • i.

  bij de afgifte van afvalstoffen op de milieustraat zijn de acceptatievoorwaarden van de HVC NV van toepassing;

 • j.

  de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op de milieustraat kunnen legitimeren;

 • k.

  de inzameling van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de inzameldienst;

 • l.

  het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

 • m.

  grof huishoudelijk afval of grof tuinafval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 1,5 m3;

 • n.

  kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en –gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram.

 • 3.

  Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kunnen grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

Artikel 6. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • 1.

  Het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door middel van een individueel inzamelmiddel, als bedoeld in artikel 11 van de verordening, geschiedt mag alleen op de op de afvalwijzer aangegeven dagen na 05:00 uur en voor 07:30 uur of vanaf 22:00 uur op de avond voorafgaande aan de dag waarop de huishoudelijk afvalstoffen worden opgehaald.

 • 2.

  Het individuele inzamelmiddel wordt zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk dezelfde dag om 19:00 uur van de inzamelvoorziening te worden verwijderd.

 • 3.

  De dag en tijd waarop grof huishoudelijk afval op afspraak bij een perceel wordt opgehaald wordt bepaald door de inzameldienst.

 • 4.

  Het is verboden glas te deponeren in de glasbollen tussen 22.00 uur en 07.00 uur.

 • 5.

  De milieustraat is geopend op maandag tot en met zaterdag geopend van 09.00 uur tot 16.30 uur.

 • 6.

  De dagen en tijden waarop de huishoudelijke afvalstoffen in een bepaald gebied worden ingezameld staan in de afvalwijzer, in de gemeentegids vermeld en zijn op te vragen bij de aangewezen inzameldienst.

 • 7.

  De dagen en tijden waarop de huishoudelijke afvalstoffen in een bepaald gebied worden ingezameld zijn tot drie jaar terug op te vragen bij de aangewezen inzameldienst.

Artikel 7. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 12 van de verordening, door HVC NV voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt op de gemeentelijke pagina van een huis-aan-huis blad.

 • 2.

  Indien door ontploffing, brand-, storm- of waterschade grote hoeveelheden huishoudelijke afvalstoffen zijn ontstaan geschiedt de inzameling van deze huishoudelijke afvalstoffen door inzameldienst in samenspraak met de aanbieder daarvan buiten de tijd en data, bedoeld in artikel 11.

Artikel 8. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

 • 1.

  Op grond van artikel 13 van de verordening kan de inzameldienst ook bedrijfsafval uit de kantoor-, winkel- en dienstensector inzamelen.

 • 2.

  Bedrijven die krachtens artikel 14, derde en vierde lid, van de verordening, bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

Artikel 9. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

 • 1.

  Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

 • a.

  de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar en niet van maandag tot en met zaterdag voor 7.00 uur en na 22.00 uur;

 • b.

  de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 10. Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Met ingang van de eerste dag na bekendmaking wordt het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2009 ingetrokken.

Artikel 11. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Ondertekening

Hendrik-Ido-Ambacht, 7 april 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, De burgemeester,

A.J.M. Martens J. Heijkoop