Besluit van de directeur van de Omgevingdienst Midden- en West-Brabant houdende regels omtrent de aanvullende aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Geldend van 21-04-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 09-04-2020

Intitulé

Besluit van de directeur van de Omgevingdienst Midden- en West-Brabant houdende regels omtrent de aanvullende aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant,

overwegende dat:

 • Voor de naleving van de ‘Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 26 maart 2020’ zijn aangewezen de ambtenaren in dienst van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant die zijn aangewezen als toezichthouder;

 • Dat gezien de naleving van deze verordening het wenselijk is het aantal functies dat is aangewezen als toezichthouder uit te breiden;

gelet op:

 • -

  artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 26 maart 2020;

 • -

  Aanwijzingsbesluit Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 26 maart 2020;

 • -

  het Besluit aanwijzing toezichthouders OMWB 2013;

 • -

  artikel 5.1, artikel 5.2 en artikel 5.10 lid 3 van de Wet algemeen bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;

 • -

  artikel 12.2 van de met de deelnemende gemeenten en de provincie Noord-Brabant gesloten dienstverleningsovereenkomst;

 • -

  de mandaatbesluiten van de deelnemers waarbij zij mandaat hebben verleend aan de directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant om toezichthouders aan te wijzen namens het bevoegd gezag,

Besluit:

Vast te stellen het navolgende: Aanvullend aanwijzingsbesluit toezichthouders OMWB

Artikel 1

De bijlage bij het Besluit aanwijzing toezichthouders OMWB 2013 wordt aangevuld met de bijlage behorende bij dit besluit.

Artikel 2

De aangewezen toezichthouders kunnen tevens worden belast met de naleving van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 26 maart 2020.

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als: Aanvullend aanwijzingsbesluit toezichthouders OMWB.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking direct na bekendmaking, door plaatsing op de website van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en werkt terug tot 9 april 2020.

Aldus vastgesteld op 9 april 2020.

Ondertekening

Bijlage behorende bij het Aanvullend aanwijzingsbesluit OMWB

De in artikel 1 van het Besluit aanwijzing toezichthouders OMWB 2013 bedoelde functies wordt aangevuld met (ongeachte de werknamen) de functies:

 • Medewerker Ontwikkeling II

 • Medewerker Ontwikkeling III

 • Medewerker Ontwikkeling IV

 • Medewerker Beleidsuitvoering I

 • Medewerker Beleidsuitvoering II

 • Medewerker Beleidsuitvoering III