Subsidieregeling stimuleringsbijdrage afkoppelen hemelwater

Geldend van 21-04-2020 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling stimuleringsbijdrage afkoppelen hemelwater

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren;

overwegende dat:

- De gemeente Someren een versnelling wil maken met het uitvoeren klimaat adaptieve maatregelen, waaronder het afkoppelen van verhard oppervlak

- Ongeveer 50% van de op de riolering aangesloten verharding afkomstig is particuliere percelen;

- Het wenselijk is om de perceeleigenaren bij de transitie te faciliteren;

gelet op:

Artikel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2, lid 1, sub i, van de Algemene subsidieverordening gemeente Someren 2018

b e s l u i t :

vast te stellen de Subsidieregeling stimuleringsbijdrage afkoppelen hemelwater

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een directe of indirecte lozingssituatie waarin hemelwater via de openbare riolering wordt afgevoerd naar een rioolzuiveringsinstallatie. In de nieuwe situatie wordt hemelwater op eigen terrein vastgehouden en mag een overloop naar openbaar terrein worden gerealiseerd;

 • 2.

  Bag: Basisregistratie adressen en gebouwen;

 • 3.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren.

 • 4.

  Dakoppervlak: de horizontale projectie van het dak van een pand;

 • 5.

  Infiltratie: het door de bodem / ondergrond laten opnemen van hemelwater;

 • 6.

  Ondergrondse infiltratievoorziening: een gesloten voorziening voorzien van een bladvanger in de regenpijp en zandvang in de bodem onder het maaiveld voor de opvang van hemelwater met het oogmerk dit in de bodem te brengen door infiltratie;

 • 7.

  Openbare riolering: riolering in de openbare ruimte waarmee afvalwater en/of en hemelwater wordt afgevoerd naar een rioolzuiveringsinstallatie;

 • 8.

  Pand: een woning, aanbouw- of uitbouw, bijgebouw, bedrijfspand, kantoor of school, die is opgenomen in de Bag en op een legale wijze werd gebouwd;

 • 9.

  VvE: een Vereniging van Eigenaren van woningen of een bedrijfsgebouw.

 • 10.

  Waterberging: een voorziening om hemelwater vast te houden en na afloop van een regenbui te infiltreren in de bodem en/of vertraagd leeg te laten lopen.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op:

 • 1.

  panden in de gemeente Someren, die tenminste 5 jaar voor de datum van aanvraag werden gebouwd en het hemelwater direct of indirect lozen op de openbare riolering.

 • 2.

  het afkoppelen van dakoppervlakken met een oppervlakte van tenminste 25 m2 en ten hoogste 1000 m2.

Artikel 3. Activiteiten passend binnen stimuleringsbijdrage

Het college kan voor het afkoppelen van een bestaand dakoppervlak van de riolering een stimuleringsbijdrage toekennen.

Artikel 4. Aanvrager en aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag om een bijdrage kan uitsluitend worden ingediend door de eigenaar van het pand door middel van een daarvoor door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Huurders kunnen eveneens subsidie aanvragen, mits de eigenaar van het huurpand een machtiging verstrekt aan de huurder..

 • 3.

  De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 • 4.

  Als datum van ontvangst geldt de datum waarop een volledige aanvraag is ingediend.

 • 5.

  Binnen vier weken na ontvangst van de volledig ingevulde aanvraag neemt het college een besluit over het al dan niet toekennen van de stimuleringsbijdrage.

Artikel 5. Verdeling budget stimuleringsbijdrage

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks een maximaal budget voor de stimuleringsbijdrage vast.

 • 2.

  60% van het budget staat tot 1 september van het lopende kalenderjaar ter beschikking van de stimuleringsbijdrage aan eigenaren die geen rechtspersoon zijn met uitzondering van VvE’s en 40% van dat bedrag aan rechtspersonen. Na deze datum vervalt dit onderscheid en worden aanvragen opnieuw beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

 • 3.

  Wanneer het maximale beschikbare budget is toebedeeld worden aanvragen voor het lopende jaar geweigerd.

Artikel 6. Verplichtingen

 • 1.

  De werkzaamheden dienen binnen zes maanden na toekenning van de subsidie te zijn voltooid.

 • 2.

  De aanvrager is verplicht medewerking te verlenen aan een eventuele controle ter plaatse.

 • 3.

  De voorziening van waterberging of infiltratie moet te allen tijde in gebruik blijven en functioneren als bedoeld ten tijde van aanleg.

Artikel 7. Vaststelling stimuleringsbijdrage

 • 1.

  De ontvanger van de stimuleringsbijdrage levert, binnen zes weken na voltooiing van de werkzaamheden waarvoor een bijdrage is toegekend, bewijsstukken aan, zoals een fotoverslag, waaruit blijkt dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

 • 2.

  Het college neemt vervolgens binnen vier weken een besluit over het uitkeren van de stimuleringsbijdrage.

 • 3.

  De betaling van de bijdrage vindt plaats binnen 30 dagen na het collegebesluit.

Artikel 8. Voorwaarden stimuleringsbijdrage

Om in aanmerking te komen voor de stimuleringsbijdrage gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De werkzaamheden zijn nog niet gestart;

 • 2.

  Het af te koppelen dakoppervlak ligt binnen de gemeente Someren.

 • 3.

  Voor het adres is niet eerder een subsidie verstrekt voor het afkoppelen van hemelwater.

 • 4.

  Er wordt tenminste 25 m2 en ten hoogste 1000 m2 aaneengesloten dakoppervlak afgekoppeld van de riolering;

 • 5.

  Hemelwater afkomstig van het afgekoppelde dakoppervlak wordt opgevangen in een op eigen terrein aan te leggen waterberging.

 • 6.

  De waterberging kan tenminste 30 liter per m2 afgekoppeld dakoppervlak bergen;

 • 7.

  Het opgevangen hemelwater wordt op eigen terrein geïnfiltreerd of vertraagd afgevoerd;

 • 8.

  Indien er sprake is van een infiltratievoorziening ligt de bodem van deze voorziening boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG);

 • 9.

  De waterberging wordt altijd zodanig ontworpen dat deze bijdraagt aan het verminderen van piekafvoeren en niet leidt tot overlast bij naastgelegen percelen;

 • 10.

  De waterberging mag een overloopvoorziening hebben voor de afvoer van water bij hevige buien als de voorziening vol is, bij voorkeur bovengronds;

 • 11.

  De waterberging moet zichtbaar of toegankelijk controleerbaar zijn om de werking ervan te kunnen controleren.

 • 12.

  De waterberging moet zodanig zijn ontworpen dat deze binnen 5 dagen leeggelopen is, ondanks een aanhoudende neerslag van maximaal 2 mm per etmaal.

Artikel 9. Hoogte bijdrage

De hoogte van de stimuleringsbijdrage bedraagt:

 • 1.

  Bij een afgekoppeld dakoppervlak van 25 m2 tot 250 m2: € 6,- per m2 afgekoppeld dakoppervlak. met een maximum van de werkelijk gemaakte kosten.

 • 2.

  Bij een afgekoppeld dakoppervlak van 250 m2 tot 1000 m2: € 4,- per m2 afgekoppeld dakoppervlak met een maximum van de werkelijk gemaakte kosten.

Artikel 10. Citeertitel en Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als stimuleringsbijdrage afkoppelen hemelwater

 • 2.

  De regeling reedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking van deze regeling.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren,

de secretaris,

T.M.G. van Leeuwen

de burgemeester,

D. Blok