Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Edam-Volendam (Algemene mandaatregeling gemeente Edam-Volendam)

Geldend van 17-04-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Edam-Volendam (Algemene mandaatregeling gemeente Edam-Volendam)

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Edam-Volendam, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

gelet op de artikelen 59a, 168 en 171 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende,

dat op 14 mei 2019 een besluit is genomen over de inrichting van de organisatie;

dat daarin de organisatiestructuur van de ambtelijke organisatie van de gemeente Edam-Volendam is beschreven alsmede de taken van de organisatieonderdelen;

dat in deze mandaatregeling de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bevoegdheden aan func-tionarissen in de organisatie worden toegekend om hen in staat te stellen deze taken rechtmatig uit te voeren;

B E S L U I T E N:

vast te stellen het navolgende Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Edam-Volendam (Mandaatregeling gemeente Edam-Volendam).

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  afdeling: organisatieonderdeel dat is belast met de ontwikkeling en uitvoering van beleid op een daartoe door het college vastgestelde werkterrein, onder leiding van een afdelingshoofd dat functioneert als integraal manager;

 • b.

  afdelingshoofd: integraal manager en leidinggevende van een afdeling;

 • c.

  budgethouder: degene die door het college of directie gemachtigd is tot het uitvoeren van een deel van de gemeentebegroting, het realiseren van een investering of project inclusief het slui-ten van overeenkomsten en het aanwenden van middelen die verband houden met het des-betreffende budget zoals nader uitgewerkt in de Budgethoudersregeling Edam-Volendam, waarbij de aanduiding budgetbeheerder en deelbudgetbeheerder ermee gelijk te stellen is;

 • d.

  burgemeester: de (loco-)burgemeester van de gemeente Edam-Volendam als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de gemeente in en buiten rechte;

 • e.

  college: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Edam-Volendam;

 • f.

  coördinator: medewerker belast met de dagelijkse aansturing van een sectie binnen een afde-ling;

 • g.

  directeur: lid van de directie dat een of meer afdelingen aanstuurt als hiërarchisch leidingge-vende;

 • h.

  directie: ambtelijk orgaan, bestaande uit de secretaris en de directeur, dat het college adviseert en de ambtelijke organisatie aanstuurt;

 • i.

  gegevensbeheerder BAG: de door het college aangewezen beheerder als bedoeld in de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en zijn plaatsvervangers;

 • j.

  gegevensbeheerder Wkpb: de door het college aangewezen beheerder als bedoeld in de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken en zijn plaatsvervangers;

 • k.

  gemeentebestuur: raad, college of burgemeester, ieder voor zijn eigen bevoegdheden;

 • l.

  hulpofficier van justitie: door de Minister van Veiligheid en Justitie als zodanig aangewezen ambtenaar van de politie met bijzondere strafrechtelijke opsporingsbevoegdheden;

 • m.

  machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, noch een pri-vaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • n.

  management: ambtelijk orgaan dat het college adviseert en de ambtelijke organisatie aan-stuurt, bestaande uit de directie en afdelingshoofden tezamen;

 • o.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen en deze te ondertekenen zoals bedoeld in artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • p.

  medewerker: een binnen een sectie werkzame ambtenaar of extern ingehuurde kracht;

 • q.

  portefeuillehouder: de wethouder of burgemeester belast met een selectie aan gemeentelijke programma’s;

 • r.

  secretaris: de (loco)gemeentesecretaris van de gemeente Edam-Volendam, tevens lid van de directie;

 • s.

  secretaris bezwaarschriftencommissie: de medewerker die belast is met de secretariaatswerk-zaamheden voor de bezwaarschriftencommissie zoals bedoeld in artikel 7:13 Awb;

 • t.

  volmacht: de bevoegdheid die het college verleent aan een ander om in zijn naam rechtshan-delingen te verrichten zoals bedoeld in artikel 60 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in ver-binding met artikel 160, eerste lid, onder e van de Gemeentewet;

 • u.

  gegevensbeheerder BGT: de door het college aangewezen beheerder als bedoeld in de Wet basisregistratie grootschalige topografie en zijn plaatsvervangers.

Artikel 2 Mandaat ondergeschikte functionarissen

Aan de functionarissen genoemd in bijlage 1 wordt mandaat verleend voor de aldaar genoemde bevoegdheden.

Artikel 3 Reikwijdte mandaat

 • 1. Voor de toepassing van deze regeling en de daarop berustende bepalingen worden met man-daat gelijkgesteld de verlening van:

  • a.

   volmacht;

  • b.

   machtiging.

 • 2. Het college, de burgemeester, de secretaris, de directeur en het afdelingshoofd zijn, ieder voor zich, bevoegd om de mandaten die bij dit besluit aan onder hem ressorterende functio-narissen zijn verleend, geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk, in te trekken.

 • 3. De gemandateerde maakt van de aan hem verleende bevoegdheid slechts gebruik ten aan-zien van aangelegenheden die behoren tot het werkterrein van zijn afdeling, stafeenheid, of tot het aan hem opgedragen aandachtsgebied.

 • 4. De gemandateerde budgethouder maakt van de aan hem verleende bevoegdheid slechts gebruik voor het doel waarvoor het budget is toegekend, binnen de financiële grenzen van het toegekende budget en overeenkomstig de geldende Budgethoudersregeling Edam-Volendam.

 • 5. De gemandateerde laat het besluit nemen door een in de lijn hogere functionaris, door een plaatsvervanger, door het college of de burgemeester indien hij het besluit zelf heeft voorbe-reid of belanghebbende is bij het besluit.

Artikel 4 Bevoegdheden voorbehouden aan college en burgemeester

 • 1. Onverminderd artikel 2, artikel 10:3 en 10:7 van de Algemene wet bestuursrecht, blijft aan het college en de burgemeester voorbehouden de bevoegdheid tot het nemen van schriftelijke beslissingen, gericht tot:

  • a.

   de raad;

  • b.

   de Koning en andere leden van het Koninklijk Huis;

  • c.

   de raad van ministers van het Koninkrijk, de ministerraad of een daaruit gevormde onder-raad of commissie, ministers en staatssecretarissen;

  • d.

   de voorzitters van de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal of van een uit die Ka-mer gevormde commissie;

  • e.

   de vicepresident van de Raad van State;

  • f.

   de president van de Algemene Rekenkamer;

  • g.

   de Nationale Ombudsman, voor zover het correspondentie betreft ter zake van formele klachten;

  • h.

   enig bestuursorgaan van een provincie;

  • i.

   enig bestuursorgaan van een gemeente, waterschap, een hoogheemraadschap of een ge-meenschappelijke regeling.

 • 2. Voorts blijft aan het college en de burgemeester voorbehouden de bevoegdheid tot:

  • a.

   het nemen van besluiten op bezwaar;

  • b.

   het nemen van besluiten indien een intern of extern advies over de desbetreffende aan-gelegenheid niet overeenstemt met eerder uitgebrachte adviezen of indien het voorge-nomen besluit in afwijking is van wet- en regelgeving of vastgesteld beleid;

  • c.

   het nemen van een besluit wanneer dit zou leiden tot een besluit van controversiële aard. Hiervan kan sprake zijn indien:

   • de verantwoordelijke portefeuillehouder van oordeel is dat de aangelegenheid door het college of de burgemeester moet worden afgedaan, waarbij de portefeuillehou-der vooraf is geïnformeerd over de gevoelige kwestie, de aangelegenheid of het voor-genomen besluit;

   • de aangelegenheid tot negatieve berichtgeving in de media heeft geleid, dan wel in verband met de aard van de aangelegenheid redelijkerwijs moet worden aangeno-men dat dit zal gebeuren;

   • de aangelegenheid ingrijpende gevolgen kan hebben voor een groot aantal burgers, bedrijven, verenigingen of belangengroepen.

Artikel 5 Plaatsvervanging

 • 1. Het college, de burgemeester en de gemandateerde functionarissen kunnen plaatsvervangers benoemen.

 • 2. De directeur is de eerste plaatsvervanger van de secretaris.

 • 3. Bij afwezigheid of verhindering van de gemandateerde wordt deze vervangen door diens plaatsvervanger of door een hoger in de lijn geplaatste functionaris.

Artikel 6 Informatieverstrekking en terugkoppeling

Onverminderd artikel 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht vormt de toepassing van deze re-geling een onderdeel van het overleg tussen management en college of burgemeester. Desge-wenst worden afschriften of overzichten overgelegd van in mandaat genomen besluiten.

Artikel 7 Te ondertekenen documenten

 • 1. De volgende documenten worden ondertekend door de functionaris die het besluit heeft ge-nomen, door diens plaatsvervanger of door een in lijn hogere functionaris:

  • a.

   documenten waarin publiekrechtelijke besluiten worden vastgelegd;

  • b.

   documenten waarin privaatrechtelijke rechtshandelingen of andere handelingen worden vastgelegd;

  • c.

   documenten waarin officiële standpunten van of namens het gemeentebestuur worden vastgelegd.

 • 2. Documenten anders dan in het eerste lid bedoeld kunnen door medewerkers worden onder-tekend.

Artikel 8 Ondertekeningswijze college, burgemeester en bij mandaat

 • 1. Besluiten genomen door het college en de burgemeester kunnen worden ondertekend door de secretaris of de directeur.

 • 2. De ondertekening door het college van documenten geschiedt als volgt: “Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,”, gevolgd door de handtekeningen, de namen, en functienaam ‘secretaris.’ en ‘burgemeester’.

 • 3. De ondertekening namens het college van documenten geschiedt als volgt: “Namens het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,”, gevolgd door de handtekening (facultatief) en naam van de gemandateerde, alsmede diens functienaam en afdeling.

 • 4. De ondertekening door de burgemeester van documenten geschiedt als volgt: “De burgemeester van Edam-Volendam,”, gevolgd door de handtekening, de naam van de burgemeester en functienaam ‘burgemeester.’.

 • 5. De ondertekening namens de burgemeester van documenten geschiedt als volgt: “Namens de burgemeester van Edam-Volendam,”, gevolgd door de handtekening (facultatief) en naam van de gemandateerde, alsmede diens functienaam en afdeling.

Artikel 9 Intrekking oude regelingen, inwerkingtreding, citeertitel

 • 1. De Mandaatregeling Edam-Volendam van 21 november 2017 wordt ingetrokken.

 • 2. Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na haar bekendmaking.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling gemeente Edam-Volendam.

Ondertekening

Aldus besloten te Volendam op 17 maart 2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris,

H. van der Woude

de burgemeester,

L.J. Sievers

De burgemeester van Edam-Volendam,

L.J. Sievers

Bijlage 1 Bevoegdhedenregister

Aangelegenheden die ingevolge artikel 2 van de Algemene mandaatregeling Edam-Volendam gemandateerd, gevolmachtigd of gemachtigd worden aan de hieronder genoemde functionaris-sen. Plaatsvervanging van de genoemde functionarissen geschiedt ingevolge artikel 5 door dier aangewezen plaatsvervanger of door een in de lijn hoger geplaatste functionaris.

Behorende bij besluit D-1715759/D-ADV-1904873 van 17 maart 2020.

1.

BEVOEGDHEDEN GELDEND VOOR FUNCTIONARISSEN ALLE ORGANISATORISCHE EENHEDEN

 

1.1.

Het verstrekken van algemene inlichtingen en het voeren van correspondentie over het gemeentelijk beleid

MEDEWERKER

1.2.

Door- en terugzending geschrift zoals bedoeld in artikel 2:3 Awb

COÖRDINATOR

1.3.

Het aan overheidsinstellingen verstrekken van statistische en andere gegevens en inlichtingen over het in de gemeente gevoerde beleid

MEDEWERKER

1.4.

Het opvragen van wettelijk voorgeschreven accountantsverklaringen

AFDELINGSHOOFD

1.5.

Voorbereiding van besluiten en afwikkeling van administratieve procedures naar aanleiding van genomen besluiten

MEDEWERKER

1.5.1.

Het vaststellen van een aanvraagformulier

COÖRDINATOR

1.5.2.

Het bevestigen van ontvangst van een brief, aanvraag, etc.

MEDEWERKER

1.5.3.

Het bieden van een hersteltermijn en het verzoeken om aanvullende gegevens

MEDEWERKER

1.5.4.

Verdagingsbeslissing aanvraag

COÖRDINATOR

1.5.5.

Het horen van een belanghebbende voorafgaand aan het nemen van een beschikking

MEDEWERKER

1.5.6.

Beleggen hoorzitting naar aanleiding van zienswijzen en bedenkingen

MEDEWERKER

1.5.7.

Buitenbehandelingstelling aanvraag Algemene wet bestuursrecht

COÖRDINA-TOR

1.5.8.

Het bevestigen van een intrekking van een aanvraag, zienswijze, bezwaar of bedenking

MEDEWERKER

1.6.

Aanhouding bezwaarschrift (art. 6:10, tweede lid Awb)

COÖRDINATOR

1.7.

Verdagingsbeslissing bezwaarschrift

COÖRDINATOR

1.8.

Beslissing op bezwaar strekkende tot kennelijk niet-ontvankelijkheid of kennelijke ongegrondheid indien de gemandateerde zoals bepaald in artikel 10:3 Awb het primaire besluit niet zelf heeft genomen

AFDELINGSHOOFD

1.9.

Informele afhandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over bejegening en dergelijke

COÖRDINATOR

1.10.

Vertegenwoordigen bestuursorgaan van de gemeente in bestuursrechtelijke of civielrechtelijke procedure

MEDEWERKER

1.11.

Het beheren van persoonsregistratie Wet bescherming persoonsgegevens

MEDEWERKER

1.12.

Vertegenwoordiging van de gemeente en haar bestuursorganen in bestuurlijke en ambtelijke netwerken en overleggen

MEDEWERKER

1.13.

Besluit Wet openbaarheid van bestuur en Besluit Wet hergebruik van overheidsinformatie, inclusief afhandeling verzoeken gericht aan raad, heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en bezwaarschriften¬commissie

COÖRDINATOR

1.14.

Besluit Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

COÖRDINATOR

1.15.

Het namens de gemeente aanvragen van vergunningen en het doen van meldingen

COÖRDINATOR

1.16.

Het namens de gemeente doen van aangifte bij politie en justitie

COÖRDINATOR

1.17.

Het opvragen van offertes, het (doen) uitvoeren van een aanbesteding en het aangaan van financiële verplichtingen binnen de begroting na vaststelling van de begroting of begrotingswijziging door de raad, en het voor akkoord verklaren van op die verplichtingen betrekking hebbende facturen met inachtneming van het geldende inkoop- en aanbestedingsbeleid en de budgethoudersregeling (voor zover niet afzonderlijk geregeld in dit register); besluiten tot aangaan, sluiten en beëindigen van overeenkomsten

BUDGETHOUDER

1.17.1.

Besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten die geen financiële tegenprestatie bevatten, waaronder geheimhoudings- en bruikleenovereenkomsten, verwerkersovereenkomsten, intentieovereenkomsten en convenanten

AFDELINGSHOOFD

1.18.

Het aanwijzen van budgetbeheerders

AFDELINGSHOOFD

1.19.

Het uitsluiten van een inschrijver ter zake van een aanbestedings¬procedure

COÖRDINATOR

1.20.

De uitvoering van de Algemene subsidieverordening Edam-Volendam en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen

AFDELINGSHOOFD

1.21.

Besluiten tot het in eigendom overdragen van afgeschreven gemeentelijke eigendommen met een dagwaarde tot € 750,-

COÖRDINATOR

1.22.

Het indienen van declaraties en aanvragen van bijdragen/subsidies/voorschotten bij rijk, provincies en andere instanties

AFDELINGSHOOFD

 

Handhaving

 

1.23.

Het aanwijzen van toezichthouders zoals bedoeld in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht

AFDELINGSHOOFD

1.24.

Algemene handhavingscorrespondentie, waaronder de bevestigingsbrief “geen overtredingen” en gereedmelding, toezending gespreksverslag, constateringsbrief, correspondentie over betalings-verzoeken van verbeurde bedragen (art. 5:33 Awb), correspondentie over verzoeken om het verlengen van de begunstigingstermijn en andere uitstelverzoeken

COÖRDINATOR

1.24.1.

Het stuiten van verjaring zoals bedoeld in art. 4:106 Algemene wet bestuursrecht

COÖRDINATOR

1.25.

Het aankondigen van een handhavingsbesluit vanwege overtreding van voorschriften uit verleende vergunningen, ontheffingen en wet- en regelgeving binnen het taakveld van de afdeling

COÖRDINATOR

1.26.

Het beslissen op een verzoek van een derde belanghebbende om handhavend op te treden

AFDELINGSHOOFD

1.27.

Het namens het college nemen van een toepassingsbeschikking naar aanleiding van een verzoek van een derde belanghebbende om een last onder bestuursdwang op te leggen

AFDELINGSHOOFD

1.28.

Het namens het college beslissen tot toepassen van een last onder dwangsom of bestuursdwang, het effectueren hiervan (waaronder bewaren en beheren van zaken, verkoop, overdracht en vernietiging van zaken) en in verband daarmee het sluiten van overeenkomsten met derden om die handelingen te verrichten die nodig zijn ter uitvoering van de bestuursdwang, voor de wettelijke regelingen waarvoor de bestuursorganen van de gemeente zijn aangewezen als bevoegd gezag vanwege overtreding van voorschriften uit vergunningen, ontheffingen en wet- en regelgeving binnen het taakveld van de afdeling

AFDELINGSHOOFD

1.28.1.

Het bewaren en beheren van zaken die in het kader van de toepassing van een last onder bestuursdwang zijn meegevoerd

MEDEWERKER

1.29.

Verkoop, overdracht en vernietiging van zaken die in het kader van bestuursdwang zijn meegevoerd en opgeslagen

AFDELINGSHOOFD

1.30.

Het feitelijk stilleggen van vergunde activiteiten, bouw- en sloopwerkzaamheden wegens overtreding van de vergunning-voorschriften of andere wettelijke bepalingen

MEDEWERKER

1.31.

Het nemen van een invorderingsbeschikking in verband met het innen van rechtswege verbeurde bedragen na het opleggen van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang binnen het taakveld van de afdeling

AFDELINGSHOOFD

1.32.

Het nemen van een kostenverhaalbeschikking om de kosten van bestuursdwang te verhalen, inclusief het verkopen, overdragen en vernietigen van zaken die in het kader van een last onder bestuursdwang zijn meegevoerd en opgeslagen

AFDELINGSHOOFD

1.33.

Het nemen van een invorderingsbeschikking zoals bedoeld in artikel 5:37 Algemene wet bestuursrecht

AFDELINGSHOOFD

1.34.

Het ambtshalve of op verzoek intrekken van een handhavingsbesluit indien de overtreding is beëindigd

COÖRDINATOR

1.35.

Het namens het college nemen van een gedoogbesluit

AFDELINGSHOOFD

 

Personeelsaangelegenheden

 

1.36.

Het tijdelijk of permanent aanpassen van de formele arbeidsduur op grond van hoofdstuk 2 CAR-UWO of het tijdelijk of permanent aanpassen van het aantal werkuren per week op basis van hoofdstuk 2 cao gemeenten

AFDELINGSHOOFD

1.37.

Het belasten met de waarneming van een andere functie

AFDELINGSHOOFD

1.38.

Het opdragen van overwerk op grond van bijzondere regeling werktijden

AFDELINGSHOOFD

1.39.

Het toestaan regulier verlof op te nemen door medewerkers

COÖRDINATOR

1.40.

Het verlenen van bijzonder verlof

COÖRDINATOR

1.41.

Het in afwijking van de verlofregeling toekennen of weigeren van een verzoek om extra verlof, extra plusuren of extra roostervrije uren te mogen sparen

AFDELINGSHOOFD

1.42.

Het beoordelen van de ambtenaar en het toepassen van de beoordelingsregeling

AFDELINGSHOOFD

1.43.

Het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan

COÖRDINATOR

1.44.

Het verplichten tot het volgen van een opleiding

AFDELINGSHOOFD

1.45.

Het toekennen van een bijzondere beloning als onderdeel van flexibel beloningsbeleid

AFDELINGSHOOFD

1.46.

Het verlenen van ontslag op eigen verzoek als bedoeld in artikel 8:1 CAR-UWO

AFDELINGSHOOFD

1.47.

Het verlenen van ontslag wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd als bedoeld in artikel 8:2 CAR-UWO of als bedoeld in artikel 2.10 cao gemeenten

AFDELINGSHOOFD

1.48.

Beheer gegevensverwerking vakafdeling

AFDELINGSHOOFD

1.49.

Besluitvorming rond recht op inzage persoonsgegevens

AFDELINGSHOOFD

1.50.

Besluitvorming met betrekking tot het recht op correctie van persoonsgegevens

AFDELINGSHOOFD

1.51.

Besluitvorming met betrekking tot het recht op verzet in relatie tot persoonsgegevens

AFDELINGSHOOFD

1.52.

Het treffen van uitvoerende maatregelen bij calamiteiten, ongevallen en brand in en rond alle gemeentelijke gebouwen

MEDEWERKER

1.53.

Openstelling vacatures

AFDELINGSHOOFD

1.54.

Het nemen van besluiten tot aanstelling van medewerkers, coördinatoren en de onbezoldigd ambtenaren als bedoeld in artikel 1:2 CAR of het sluiten van arbeidsovereenkomsten met medewerkers, coördinatoren en de onbezoldigd ambtenaren op basis van artikel 1.2, tweede lid cao gemeenten, één en ander overeenkomstig het Protocol aannemen en inhuren personeel Edam-Volendam

AFDELINGSHOOFD

1.55.

Aanwijzing en intrekking aanwijzing als onbezoldigd gemeente-ambtenaar op grond van Gemeentewet

AFDELINGSHOOFD

1.56.

Het niet verlengen van een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef of het niet omzetten van een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef in een vaste aanstelling

AFDELINGSHOOFD

1.57.

Het aangaan van arbeidsovereenkomsten (overeenkomstig het Protocol aannemen en inhuren personeel Edam-Volendam)

AFDELINGSHOOFD

1.58.

Het inlenen en inhuren van extern personeel (overeenkomstig het Protocol aannemen en inhuren personeel Edam-Volendam)

AFDELINGSHOOFD

1.59.

Uitlening medewerkers aan derden (waaronder detachering)

AFDELINGSHOOFD

1.60.

Het toekennen van salaris bij aanstelling

AFDELINGSHOOFD

1.61.

Opdracht voor geneeskundig onderzoek ten behoeve van de aanstelling (art. 2:3 CAR-UWO) of voor de arbeidsovereenkomst op basis van artikel 4 Wet op de medische keuringen

AFDELINGSHOOFD

1.62.

De inpassing van de ambtenaar in de voor zijn functie geldende schaal

AFDELINGSHOOFD

1.63.

Het niet plaatsen in of bevorderen naar de functieschaal zoals bedoeld in art. 3:3 CAR-UWO) of het niet plaatsen in of bevorderen naar de functieschaal op basis van artikel 3.4 cao gemeenten

AFDELINGSHOOFD

1.64.

De inpassing van de ambtenaar in een lagere schaal dan die welke voor de beschreven functie is vastgesteld (aanloopschaal)

AFDELINGSHOOFD

2.

DIRECTIE

 
 

functies gemeentesecretaris/algemeen directeur en directeur

 

2.1.

Beslissingen omtrent de inrichting van de ambtelijke organisatie en zijn bedrijfsvoering

SECRETARIS

2.2.

Het aanwijzen van budgethouders

SECRETARIS

 

Personeelsaangelegenheden

 

2.3.

Het nemen van besluiten ten aanzien van afdelingshoofden en medewerkers binnen de eenheid Beleid en regie, anders dan benoeming en ontslag

SECRETARIS

2.4.

Afwijzing interne sollicitanten

SECRETARIS

2.5.

Het toekennen van extra salarisverhoging en het vaststellen van de periodiekdatum

SECRETARIS

2.6.

Het toekennen van toelagen en vergoedingen ingevolge hoofdstuk 3 CAR of ingevolge hoofdstuk 3 cao gemeenten

SECRETARIS

2.7.

Het toepassen van hardheidsclausules van alle door het college vastgestelde (uitvoerings)regels betreffende personeelsaangelegenheden, inclusief de CAR-UWO voor zover in de regelgeving ruimte is gelaten of het toepassen van de door het college vastgestelde personeelsregelingen, rekening houdend met de cao gemeenten en de mogelijke ruimte in de regelgeving

SECRETARIS

2.8.

Besluitvorming over uitvoering rechtspositie burgemeester, wethouders en raadsleden

SECRETARIS

2.9.

Vaststelling (algemeen) van personele regelingen in aanvulling op CAR-UWO tenzij het algemeen verbindende voorschriften betreft zoals bedoeld in artikel 10:3, tweede lid Algemene wet bestuursrecht of het vaststellen van personeelsregelingen in aanvulling op de cao gemeenten

SECRETARIS

2.10.

Het jaarlijks aanwijzen van verplichte brugdagen

SECRETARIS

2.11.

Het overplaatsen naar een ander organisatieonderdeel

SECRETARIS

2.12.

Het weigeren van toestemming om nevenwerkzaamheden te verrichten

SECRETARIS

2.13.

Het toekennen van een extra periodieke verhoging van het salaris

SECRETARIS

2.14.

Het niet toekennen van een periodieke verhoging en het alsnog, met terugwerkende kracht, toekennen van een periodieke verhoging

SECRETARIS

2.15.

Vaststellen en wijzigen van de functiebeschrijving voor functies tot en met salarisschaal 12

SECRETARIS

2.16.

Vaststellen van de waardering voor functies tot en met salarisschaal 12

SECRETARIS

2.17.

Toekennen arbeidsmarkt- of functioneringstoelage of flexibele beloning zoals bedoeld in hoofdstuk 3 CAR of in hoofdstuk 3 cao gemeenten

SECRETARIS

2.18.

Verlenging tijdelijke aanstelling voor onbepaalde tijd

SECRETARIS

2.19.

Verplichten en intrekken van de verplichting van de ambtenaar om tijdelijk niet tot zijn betrekking behorende werkzaamheden te verrichten dan wel tijdelijk een andere betrekking waar te nemen, tijdelijk werkzaamheden te verrichten buiten de door hem vastgestelde werktijden, zich buiten de voor zijn betrekking vastgestelde werktijden ter beschikking te houden bij rampenbestrijding en zware ongevallen

SECRETARIS

2.20.

Het opleggen van een verbod om de werkzaamheden te verrichten in verband met het in contact staan of kort geleden hebben gestaan met een persoon met een infectieziekte

SECRETARIS

2.21.

Het opleggen van de verplichting tot het vergoeden van door de gemeente geleden schade

SECRETARIS

2.22.

Het verlenen van een schadeloosstelling en vergoeding van kosten in niet elders voorziene gevallen

SECRETARIS

2.23.

Het opleggen van de volgende disciplinaire straffen als bedoeld in artikel 16:1:2, eerste lid, sub a tot en met h CAR-UWO: schriftelijke berisping, oplegging extra werk, vermindering vakantietegoed, geldboete, niet-betaling salaris, niet toekennen periodieke salarisverhoging, tijdelijke vermindering van salaris, al dan niet tijdelijke plaatsing in een andere functie, met al dan niet vermindering van salaris en/of toelagen

SECRETARIS

2.24.

Vertegenwoordiging procedure disciplinaire straf (art. 16:1:3 CAR-UWO

SECRETARIS

2.25.

Het opleggen van de volgende ordemaatregelen:

 

a.

het ontzeggen van de toegang tot de kantoren, werkplaatsen of andere arbeidsterreinen, dan wel het verblijf aldaar, als bedoeld in artikel 15:1:19 CAR-UWO of in artikel 7:660 Burgerlijk Wetboek,

 

b.

het opleggen van de schorsing, als bedoeld in artikel 8:15:1 CAR-UWO of in artikel 11.4 cao gemeenten, met of zonder geheel of gedeeltelijke inhouding van salaris en salaristoelagen

SECRETARIS

2.26.

Besluiten met betrekking tot overgangsregeling invoering hoofdstuk 3 CAR per 1-1-2016 of hoofdstuk 3 cao gemeenten

SECRETARIS

2.27.

Uitvoering van het sociaal statuut fusie Zeevang Edam Volendam

SECRETARIS

2.28.

Het verlenen van tussentijds ontslag uit een tijdelijke aanstelling als bedoeld in artikel 8:12:1 CAR-UWO

SECRETARIS

2.29.

Het verlenen van ontslag op overige gronden als bedoeld in artikel 8:8 CAR-UWO

SECRETARIS

2.30.

Het verlenen van ontslag op de gronden als bedoeld in artikel 8:7 CAR-UWO

SECRETARIS

2.31.

Het verlenen van ontslag wegens gehele of gedeeltelijke arbeids¬ongeschiktheid als bedoeld in artikel 8:4 en 8:5 CAR-UWO en, indien van toepassing, art. 8:5a CAR-UWO

SECRETARIS

2.32.

Het verlenen van ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid voor de functie als bedoeld in artikel 8:6 CAR-UWO of in artikel 9.15 cao gemeenten

SECRETARIS

2.33.

Uitwerkingen van de wachtgeld-/uitkeringsregeling in geval van ontslag en re-integratie (hoofdstukken 10 , 10a, 10d, 11 CAR-UWO of hoofdstuk 10 cao gemeenten)

SECRETARIS

3.

EENHEID BELEID EN REGIE

 
 

sectie ‘Advies en coördinatie’ met de teams Algemeen Juridische Zaken, Inkoop, Privacy en Informatiebeveiliging, Regiozaken, Subsidiecoördinatie en Vastgoed, sectie ‘Humanresourcesmanagement, Communicatie en Bestuurssecretariaat (HRM-CB)’ en de sectie ‘Veiligheid’

 
 

Sectie Advies en coördinatie

Team Algemeen juridische zaken

 

3.1.

Uitvoering regelgeving Algemene plaatselijke verordening, winkeltijden, drank en horeca, kansspelen, openbaarheid van bestuur, Luchtvaartwet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen

AFDELINGSHOOFD

3.1.1.

Het verlenen van een evenementenvergunning en het afhandelen van een melding voor klein evenement en buurtfeesten

COÖRDINATOR

3.1.2.

Het besluiten op een aanvraag om een tijdelijke standplaatsvergunning

COÖRDINATOR

3.1.3.

Het besluiten op een aanvraag om een dienstverleningsvergunning

COÖRDINATOR

3.1.4.

Het besluiten op een aanvraag om ontheffing verbod straatartiest, straatfotograaf of filmoperateur

COÖRDINATOR

3.1.5.

Het besluiten op een aanvraag om vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg

COÖRDINATOR

3.1.6.

Het verlenen van een terrasvergunning

BURGEMEESTER

3.1.7.

Het besluiten op een aanvraag om vergunning om consumentenvuurwerk te verkopen

COÖRDINATOR

3.1.8.

Het besluiten op een aanvraag om vergunning voor het exploiteren van een speelgelegenheid zoals bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke verordening

COÖRDINATOR

3.1.9.

Het besluiten op een aanvraag om een loterijvergunning en het geven van een reactie naar aanleiding van een kennisgeving bingo (klein kansspel)

COÖRDINATOR

3.1.10.

Het besluiten op een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat

COÖRDINATOR

3.1.11.

Het besluiten op een aanvraag om vergunning voor de openbare inzameling van geld of goederen (collecteren)

COÖRDINATOR

3.2.

Het geven van een oordeel aan de provincie over het nemen van besluiten op verzoek verklaring van geen bezwaar landen/opstijgen luchtballonnen en helikopters

COÖRDINATOR

3.3.

Het besluiten op een aanvraag om een (tijdelijke) gebruiksvergunning zoals bedoeld in de Brandbeveiligingsverordening

BURGEMEESTER

3.4.

Handelingen en correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van de behandeling van bezwaarschriften en klachten, met uitzondering van bezwaarschriften met betrekking tot belastingaanslagen en Wet waardering onroerende zaken (Woz)

SECRETARIS CIE-BB

 

Team Vastgoed

 

3.5.

Het verhuren en huren van onroerende zaken

AFDELINGSHOOFD

3.6.

Het verlenen van toestemming voor en correspondentie over het aan- en verkopen van grond en onroerende zaken, (ver)pachten van grond, (ver)huur gemeentelijk vastgoed en ingebruikgeving gemeentelijk vastgoed alsmede ondertekeningsmandaat indien het college van burgemeester en wethouders het besluit niet in mandaat, maar zelf genomen heeft

AFDELINGSHOOFD

3.7.

Het verlenen van toestemming voor het pachten van grond en ingebruikgeving van gebouwen

AFDELINGSHOOFD

3.8.

Ondertekeningsmandaat correspondentie over opties, aan- en verkoop grond en onroerende zaken, huur en verhuur onroerende zaken, verpachting en ingebruikgeving van grond en gebouwen

COÖRDINATOR

3.9.

Het verlenen van toestemming voor en correspondentie over het aan- en verkopen en (ver)pachten van grond

AFDELINGSHOOFD

3.10.

Ondertekeningsmandaat correspondentie over opties, aan- en verkoop grond, verpachting en ingebruikgeving van grond

MEDEWERKER

3.11.

[gereserveerd]

 

3.12.

[gereserveerd]

 
 

Team Inkoop

 

3.13.

[gereserveerd]

 

3.14.

gereserveerd]

 

3.15.

[gereserveerd]

 
 

Team Privacy en Informatiebeveiliging

 

3.16.

[gereserveerd]

 

3.17.

[gereserveerd]

 

3.18.

[gereserveerd]

 
 

Team Regiozaken

 

3.19.

[gereserveerd]

 

3.20.

[gereserveerd]

 

3.21.

[gereserveerd]

 
 

Team Subsidiecoördinatie

 

3.22.

[gereserveerd]

 

3.23.

[gereserveerd]

 

3.24.

[gereserveerd]

 
 

Sectie Humanresourcesmanagement (HRM), Communicatie en Bestuurssecretariaat

 
 

Team Humanresourcesmanagement

 

3.25.

Algemene correspondentie met betrekking tot werkgeversverklaringen, aanvragen verklaringen omtrent gedrag (vog’s), sollicitanten, en dergelijke

MEDEWERKER

3.26.

Voorbereiding, coördinatie en afhandeling vacatures, open sollicitaties, stageplaatsen (administratieve afhandeling, zoals uitnodigingen en afberichten, geneeskundig onderzoek, plaatsing personeelsadvertenties, afhandeling stageovereenkomsten e.d.)

MEDEWERKER

3.27.

Keuzes met betrekking tot werving personeel (advertenties, media e.d.)

AFDELINGSHOOFD

3.28.

Afsluiten van overeenkomsten met stagiaires en vakantiekrachten

AFDELINGSHOOFD

3.29.

Het betaalbaar stellen van salarissen, vakantiegeld, eindejaars-uitkering en andere vastgestelde vaste toelagen en vergoedingen, alsmede het verlenen van voorschotten en het verwerken van mutaties

AFDELINGSHOOFD

3.30.

Correspondentie met en uitbetalingen aan ABP, UWV, IZA/VGZ, Loyalis, Belastingdienst, Arbodienst en andere zakelijke relaties

AFDELINGSHOOFD

3.31.

Verstrekken van (gedigitaliseerde) informatie aan RAET, Centraal Beheer Achmea, APG, Belastingdienst en Arbodienst en andere zakelijke relaties in het kader van de uitvoering van de personeels- en salarisadministratie

MEDEWERKER

3.32.

Het doen van aangifte loonbelasting

MEDEWERKER

3.33.

Uitbetaling tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering (art. 3:25, 3:26 CAR-UWO of artikel 3.25 cao gemeenten)

MEDEWERKER

3.34.

Het toekennen van jaarlijks verlof aan medewerkers

AFDELINGSHOOFD

3.35.

Het toekennen van vakbondsverlof aan medewerkers

AFDELINGSHOOFD

3.36.

Beslissen over korting op bezoldiging en verlof bij ziekte

AFDELINGSHOOFD

3.37.

Het verlenen van betaald/onbetaald verlof buitengewoon verlof, lang- en kortdurend zorgverlof, vakbondsverlof, ouderschapsverlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof op grond van hoofdstuk 6 CAR-UWO of hoofdstuk 6 cao gemeenten

AFDELINGSHOOFD

3.38.

Toekenning faciliteiten in het kader van hoofdstuk 17 CAR-UWO of artikel 8.4 t/m 8.7 cao gemeenten

AFDELINGSHOOFD

3.39.

Toekenning faciliteiten verplaatsingskosten in het kader van hoofdstuk 18 CAR-UWO of artikel 3.23 cao gemeenten

AFDELINGSHOOFD

3.40.

Toekenning wachtgeld oud-wethouders hoofdstuk 21 Appa

AFDELINGSHOOFD

3.41.

Toekenning pensioen oud-wethouders hoofdstuk 22 Appa

AFDELINGSHOOFD

3.42.

Toekenning nabestaanden- en wezenpensioen oud-wethouders hoofdstuk 23 Appa

AFDELINGSHOOFD

3.43.

Toekenning onkostenvergoedingen (zoals maaltijdvergoeding)

AFDELINGSHOOFD

3.44

Het toekennen van een waarnemingsvergoeding in bijzondere situaties

AFDELINGSHOOFD

3.45.

Uitbetaling uren (naast hoofdstuk 4a CAR-UWO of hoofdstuk 4 cao gemeenten)

AFDELINGSHOOFD

3.46.

Toekennen verlof (zorgverlof, ouderschapsverlof, onbetaald verlof (onder andere in het kader van de levensloopregeling) zwangerschaps- en bevallingsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof)

AFDELINGSHOOFD

3.47.

Vergoeding ziektekosten bij dienstongeval (hoofdstuk 7 CAR-UWO of hoofdstuk 7 cao gemeenten)

AFDELINGSHOOFD

3.48.

Toekenning en uitvoering wachtgeld-/uitkeringsregeling ontslag (hoofdstuk 10, 11 CAR-UWO of hoofdstuk 10 cao gemeenten)

AFDELINGSHOOFD

3.49.

Toekenning en uitvoering bovenwettelijke WW (hoofdstuk 10a/10d CAR-UWO of hoofdstuk 10 cao gemeenten)

AFDELINGSHOOFD

3.50.

Instemming met, toewijzing en afwijzing van een verzoek om vergoeding van schade aan kleding en dergelijke met betrekking tot de uitoefening van de functie (hoofdstuk 15 CAR-UWO of hoofdstuk 11 cao gemeenten)

AFDELINGSHOOFD

3.51.

Aanpassing arbeidsduur (hoofdstuk. 2 CAR-UWO of hoofdstuk 2 cao gemeenten)

AFDELINGSHOOFD

3.52.

Opdrachten aanstellingskeuring hoofdstuk 2 CAR-UWO of opdracht geven voor een keuring voor de start van de arbeidsovereenkomst op basis van artikel 4 Wet op de medische keuringen

AFDELINGSHOOFD

3.53.

Uitwisseling arbeidsvoorwaarden (individueel keuzebudget/cafetariamodel) zoals bedoeld in hoofdstuk 4a CAR-UWO of in hoofdstuk 4 cao gemeenten

AFDELINGSHOOFD

3.54.

Aanwijzing voor de standaard of bijzondere werktijdenregeling zoals bedoeld in hoofdstuk 3 en 4 CAR-UWO of in hoofdstuk 3 en 5 cao gemeenten

AFDELINGSHOOFD

3.55.

Het vaststellen van een overwerkvergoeding op basis van hoofdstuk 3 CAR of artikel 3.20 cao gemeenten

AFDELINGSHOOFD

3.56.

Besluiten met betrekking tot de Arbowetgeving

AFDELINGSHOOFD

3.57.

Het aanstellen en ontslaan van bedrijfshulpverleners (BHV’ers)

AFDELINGSHOOFD

3.58.

Het nemen van beslissingen ten aanzien van het toekennen van een EHBO-/BHV-toelage

AFDELINGSHOOFD

3.59.

Het bepalen van functies waarvoor uniformkleding verplicht is

AFDELINGSHOOFD

3.60.

Het nemen van een beslissing ten aanzien van jubileumgratificaties

AFDELINGSHOOFD

3.61.

Uitvoeren van de Regeling recepties en attenties Edam-Volendam ter gelegenheid van belangrijke gebeurtenissen

MEDEWERKER

3.62.

Toepassing geschenkenregeling voor personeel

AFDELINGSHOOFD

3.63.

Het nemen van een beslissing omtrent het wel of niet doorbetalen van de volledige bezoldiging in individuele gevallen van terminale ziekte

AFDELINGSHOOFD

3.64.

Het omzetten van extra arbeidsuren in vakantie

AFDELINGSHOOFD

3.65.

Het toekennen van een toelage onregelmatige dienst en beschikbaarheidsdienst

AFDELINGSHOOFD

3.66.

Het vaststellen van de feitelijke arbeidsduur per week

MEDEWERKER

3.67.

Toepassing nadere bepalingen lokale werktijdenregeling, verlofregeling en dergelijke

AFDELINGSHOOFD

3.68.

Het nemen van beslissing ten aanzien van overlijdensuitkeringen aan nagelaten betrekkingen van overleden ambtenaren

AFDELINGSHOOFD

3.69.

Het uitvoeren van de wachtgeldregeling en de suppletieregeling zoals deze gelden voor wachtgelders die voor 1 januari 2001 zijn ontslagen

AFDELINGSHOOFD

3.70.

Het uitvoeren van de wachtgeld-/uitkeringsregeling in geval van ontslag en re-integratie (hoofdstukken 10 , 10a, 10d, 11 CAR-UWO) of het uitvoeren van de uitkeringsregeling bij ontslag en re-integratie op basis van hoofdstuk 10 cao gemeenten

AFDELINGSHOOFD

3.71.

Het toekennen van faciliteiten voor een opleiding en andere ontwikkelingsactiviteiten vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelingsplan en het toepassen van overige afspraken voortvloeiend uit hoofdstuk 17 CAR-UWO (Opleiding en Ontwikkeling) of het bieden van opleidings- en andere ontwikkelingsfaciliteiten vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelingsplan met overige afspraken op basis van artikel 8.4 t/m 8.7 cao gemeenten

AFDELINGSHOOFD

3.72.

Uitvoering van de bepalingen van de CAR-UWO of cao gemeenten met betrekking tot: reiskosten woon-werk en zakelijk, en daarnaast werktijden, buitendagvenstervergoedingen, buitengewoon verlof, verstrekken dienstkleding, regeling bedrijfsfitness

AFDELINGSHOOFD

3.73.

Afhandeling overige verzoeken op grond van werktijden, nevenbetrekkingen, toestaan nevenwerkzaamheden en uitoefening bedrijf

AFDELINGSHOOFD

3.74.

Overboeken van verlof (waaronder vakantieverlof en compensatieverlof)

MEDEWERKER

 

Team Bestuurssecretariaat

 

3.75.

Het voorbereiden en coördineren van kabinetszaken

MEDEWERKER

3.75.1.

Het afhandelen van aanvragen van koninklijke onderscheidingen, dodenherdenking, naturalisatie, veteranendag, jubilea en de representatie, behoudens de door de burgemeester zelf te verrichten formele indieningshandeling

MEDEWERKER

3.75.2.

Het afhandelen van aanvragen van de gemeentelijke legpenning in brons (besluitvorming door college) en de gemeentelijke legpenning in zilver (besluitvorming door raad)

MEDEWERKER

 

Team Communicatie

 

3.76.

[gereserveerd]

 
 

Sectie Veiligheid

 

3.77.

Toezicht en handhaving regelgeving openbare ruimte

MEDEWERKER

3.77.1.

Adrescontrole

MEDEWERKER

3.78.

Uitvoering regelgeving integrale veiligheid, veiligheidshuis

MEDEWERKER

3.78.1.

Uitvoering Wet tijdelijk huisverbod, huisverbod na onmiddellijke inkennisstelling burgemeester (mandaat aan niet-ongeschikte met instemming ex artikel 10:4 Awb) exclusief het verlengen van een tijdelijk huisverbod

(HULP-)OVJ

3.79.

Uitvoering regelgeving openbare orde op het gebied van drugs, prostitutie, Algemene plaatselijke verordening en bijzondere wetten

MEDEWERKER

3.79.1.

Het besluiten op een aanvraag om ontheffing van het verbod om afvalstoffen te verbranden of vuur te stoken

COÖRDINATOR

3.79.2.

Opvragen van advies en adviseren over verkeersmaatregelen in verband met evenementen

MEDEWERKER

4.

AFDELING SAMENLEVING

 
 

secties ‘Publiek’, ‘Ontwikkeling en projecten’, ’Administratie en ondersteuning’, ‘Breed sociaal loket’ en ‘Voorliggend veld’

Sectie Publiek

Gemeentelijke basisadministratie en brondocumenten

 

4.1.

Uitvoering Wet basisregistratie personen en bijbehorende uitvoeringsregelingen

MEDEWERKER

4.1.1.

Registreren en bijhouden van persoonsgegevens

MEDEWERKER

4.1.2.

Afgifte van gewaarmerkte afschriften basisregistratie personen (BRP) en verstrekking van gegevens uit de BRP

MEDEWERKER

4.1.3.

Verstrekken van inlichtingen uit de BRP

MEDEWERKER

4.1.4.

Afgifte van bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

MEDEWERKER

4.1.5.

Verstrekken van systematische inlichtingen aan binnen- en buitengemeentelijke afnemers

MEDEWERKER

4.1.6.

Beoordelen en toekennen briefadres op verzoek, wegens veiligheidsredenen of ambtshalve

MEDEWERKER

4.1.7.

Het opleggen van een bestuurlijke boete van ten hoogste € 350

COÖRDINATOR

4.1.8.

Correspondentie over en besluiten tot ambtshalve inschrijven, uitschrijven uit en wijzigen van de BRP

MEDEWERKER

4.1.9.

Afnemen van een verklaring onder ede of belofte ter zake van persoonlijke gegevens

MEDEWERKER

4.1.10.

Legalisatie van handtekeningen

MEDEWERKER

4.1.11.

Afhandeling verzoeken om afgifte van verklaringen omtrent het gedrag

MEDEWERKER

4.1.12.

Het aanmelden/aansluiten op de Beheersvoorziening burgerservicenummer (BSN), het raadplegen en verstrekken van gegevens

MEDEWERKER

 

Reisdocumenten en rijbewijzen

 

4.2.

Uitvoering Paspoortwet en bijbehorende uitvoeringsregelingen

MEDEWERKER

4.2.1.

Het in ontvangst nemen, innemen, verstrekken en uitreiken van paspoorten, (Europese) identiteitskaarten en overige reisdocumenten

MEDEWERKER

4.2.2.

Het in ontvangst nemen, innemen, verstrekken, en uitreiken van reisdocumenten voor vreemdelingen en vluchtelingen

MEDEWERKER

4.2.3.

Maandelijkse verantwoording aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van het aantal aan de voorraad onttrokken reisdocumenten

MEDEWERKER

4.3.

Het in ontvangst nemen, innemen, verstrekken en uitreiken van rijbewijzen

MEDEWERKER

4.3.1

Afdracht rijksleges met betrekking tot afgegeven rijbewijzen

MEDEWERKER

 

Burgerlijke stand

 

4.4.

Uitvoering wettelijke bepalingen van de burgerlijke stand (Burgerlijk Wetboek, Besluit burgerlijke stand)

MEDEWERKER

4.4.1.

Uitbrengen van adviezen aan de Minister van Justitie omtrent geslachtsnaamwijzigingen; behandelen en afhandelen van verzoeken om advies met betrekking tot geslachtsnaamwijzigingen

MEDEWERKER

4.4.2.

Kennisgeven van overlijden aan Inspectie der Registratie en Successie

MEDEWERKER

4.4.3.

Afgeven van afschriften uit de registers Burgerlijke Stand

MEDEWERKER

4.4.4.

Benoemen van een ambtenaar van de burgerlijke stand voor het eenmalig onbezoldigd sluiten van een huwelijk (babs)

COÖRDINATOR

4.4.5.

Aanwijzing eenmalige trouwlocaties of andere uren

COÖRDINATOR

 

Vreemdelingen

 

4.5.

Uitvoering wettelijke bepalingen vreemdelingenwetgeving (Rijkswet op het Nederlanderschap en uitvoeringsregelingen)

MEDEWERKER

4.5.1.

Inwinnen van gegevens uit de algemene documentatieregisters in verband met een verzoek tot verkrijgen van het Nederlanderschap

MEDEWERKER

4.5.2.

Het aanvragen van strafregistergegevens en inlichtingen uit de algemene documentatieregisters

MEDEWERKER

4.5.3.

Afgifte van verklaringen omtrent het Nederlanderschap

MEDEWERKER

4.5.4.

Het verstrekken van een advies naturalisatieverzoek

MEDEWERKER

4.5.5.

Voorbereiding verkrijgen van het Nederlanderschap bij optie (ceremonie en handtekening door burgemeester)

MEDEWERKER

4.5.6.

De voorbereiding van de naturalisatieceremonie

MEDEWERKER

4.5.7.

In behandeling nemen van verzoeken om naturalisatie, optieverklaring, inwinnen van informatie, ontvangen en afdragen van verschuldigde naturalisatiegelden en adviseren Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

MEDEWERKER

 

Verkiezingen

 

4.6.

Uitvoering Kieswet en de daarop gebaseerde nadere regels en uitvoeringsregelingen

COÖRDINATOR

4.6.1.

Registreren kiesgerechtigheid, verstrekken van inlichtingen uit het Kiezersregister en correspondentie betreffende het register

MEDEWERKER

4.6.2.

Machtigingsformulieren

MEDEWERKER

4.6.3.

Ondersteuningsverklaring

MEDEWERKER

4.6.4.

Omzetting van een oproepkaart naar een kiezerspas

MEDEWERKER

 

Lijkbezorging en begrafenisadministratie

 

4.7.

Uitvoering Wet op de lijkbezorging en de daarop gebaseerde nadere regels en uitvoeringsregelingen, uitvoering Beheersverordening begraafplaatsen

COÖRDINATOR

4.7.1.

Vergunning voor het in gebruik nemen van een bewaarplaats van asbussen

MEDEWERKER

4.7.2.

Toestemming verrichten van werkzaamheden door derden op de algemene begraafplaats

MEDEWERKER

4.7.3.

Verlenen van uitstel verlof tot begraven of cremeren

MEDEWERKER

4.7.4.

Verlenen van toestemming om af te wijken van de tijden van begraven en bezorgen van as

MEDEWERKER

4.7.5.

Verlenen van een recht op een particulier graf voor twintig jaar

MEDEWERKER

4.7.6.

Afgifte lijkenpas (laissez-passer)

MEDEWERKER

4.7.7.

Het verlenen van toestemming voor het opgraven en herbegraven of cremeren

MEDEWERKER

 

Parkeervergunningen

 

4.8.

Uitvoering Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, Regeling gehandicaptenparkeerkaart en Reglement verkeersregels en verkeerstekens en de Wegenverkeerswet

COÖRDINATOR

4.8.1.

Afhandelen aanvragen om een parkeerontheffing

MEDEWERKER

 

Privacy en beveiliging

 

4.9.

Aanmelden van persoonsregistraties en -verwerkingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

MEDEWERKER

4.10.

Uitvoering privacyreglement persoonsgegevens

MEDEWERKER

4.11.

Uitvoering beveiligingsplan Basisregistratie Personen (BRP)

MEDEWERKER

 

Privacy en beveiliging – privacyfunctionaris

 

4.12.

Uitvoering privacywet- en regelgeving en wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging

MEDEWERKER

4.12.1.

Houden van (intern) toezicht op de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens

MEDEWERKER

4.12.2.

Melden gegevensverwerking bij het Autoriteit Persoonsgegevens

MEDEWERKER

4.12.3.

Uitvoering informatiebeveiligingsplan

MEDEWERKER

4.12.4.

Aanmelden van persoonsregistraties en -verwerkingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

MEDEWERKER

4.12.5.

Uitvoering privacyreglement persoonsgegevens

MEDEWERKER

4.12.6.

Uitvoering beveiligingsplan Basisregistratie Personen (BRP)

MEDEWERKER

 

Gevonden voorwerpen

 

4.13.

Melding van een vondst zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek

MEDEWERKER

4.14.

Het verkopen, overdragen, vernietigen of in eigendom overdragen van in bewaring gegeven zaken en het uitkeren van in bewaring gegeven geld

MEDEWERKER

 

Secties Ontwikkeling en projecten, Administratie en ondersteuning, Breed sociaal loket

 

4.15.

De exploitatie van gemeentelijke onderwijs-, sport- en welzijnsaccommodaties

COÖRDINATOR

4.16.

Uitvoeren van subsidieregelingen op het gebied van welzijn

AFDELINGSHOOFD

4.17.

Jeugdigen en ouders erop wijzen dat zij zich desgewenst kunnen laten bijstaan door een onafhankelijk cliëntondersteuner

MEDEWERKER

4.18.

De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, en de daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen, uitvoeringsregelingen en gemeentelijke verordeningen

AFDELINGSHOOFD

4.18.1.

Het vooraf inlichten van de cliënt over de te maken keuze voor een pgb dan wel een individuele voorziening in natura

MEDEWERKER

4.18.2.

Besluiten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

COÖRDINATOR

4.18.3.

Uitvoeren van een onderzoek naar aanleiding van een melding behoefte maatschappelijke ondersteuning

MEDEWERKER

4.18.4.

Verlening, weigering, opschorting, herziening of intrekking maatwerkvoorziening dan wel persoonsgebonden budget voor zelfredzaamheid en participatie en opvang en beschermd wonen

COÖRDINATOR

4.18.5.

Besluiten tot verstrekking van (tijdelijke) maatwerkvoorziening in spoedeisende gevallen zoals bedoeld in artikel 2.3.3 Wmo 2015

COÖRDINATOR

4.18.6.

Uitvoering onderzoek naar aanleiding van een melding behoefte maatschappelijke ondersteuning zoals bedoeld in artikel 2.3.2 Wmo 2015

MEDEWERKER

4.18.7.

Verwerking en verstrekking van persoonsgegevens in kader van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, zoals bedoeld in artikel 5.2.1 en 5.3.2 Wmo 2015

MEDEWERKER

4.18.8.

Aanwijzing van personen belast met het houden van toezicht

AFDELINGSHOOFD

4.18.9.

Goedkeuren van door instellingen ingediende aanvraag, activiteitenplan en begroting voor de subsidiëring van Wmo-activiteiten

MEDEWERKER

4.18.10.

Het doen van steekproefsgewijs onderzoek naar de bestedingen van pgb’s

AFDELINGSHOOFD

4.18.11.

Uitvoering kostenregeling Nazorg Volendam (Nazorgstichting Nieuwjaarsbrand Volendam)

AFDELINGSHOOFD

4.18.12.

Uitvoering Convenant re-integratie van ex-gedetineerden

COÖRDINATOR

4.18.13.

Afgeven van een passendheidsverklaring in het kader van de Huurtoeslag

COÖRDINATOR

4.19.

De uitvoering van de Jeugdwet, en de daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen, uitvoeringsregelingen en gemeentelijke verordeningen

AFDELINGSHOOFD

4.19.1.

Het verlenen, weigeren, opschorten, herzien of intrekken van een individuele voorziening op het gebied van jeugdhulp (in de vorm van een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget)

COÖRDINATOR

4.19.2.

Het zo spoedig mogelijk treffen van een tijdelijke maatregel in spoedeisende gevallen

COÖRDINATOR

4.19.3.

Registratie en bevestiging van de ontvangst van de hulpvraag of verwijzing, het verzamelen van gegevens en het maken van een afspraak voor een gesprek

MEDEWERKER

4.19.4.

Het verrichten van onderzoek naar de aard en ernst van de hulpvraag, het gewenste resultaat en mogelijke oplossingsrichtingen

MEDEWERKER

4.19.5.

Het informeren over een eventuele ouderbijdrage en hoe deze bijdrage wordt geïnd en de vervolgprocedure en het vragen van toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens

MEDEWERKER

4.19.6.

Het zorgdragen voor schriftelijke verslaglegging van het onderzoek en (indien noodzakelijk) gezinsplan en het verstrekken van de uitkomsten van het onderzoek aan de jeugdige of zijn ouders

MEDEWERKER

4.19.7.

Het aanmerken van een ondertekend verslag (als bedoeld in artikel 8 van de verordening zorg voor jeugd) als aanvraag als de jeugdige of zijn ouders dat op het verslag hebben aangegeven

MEDEWERKER

4.19.8.

Het achterwege laten van een gesprek als bedoeld in artikel 6 van de verordening zorg voor jeugd indien voldoende duidelijk is welke individuele voorziening aangewezen is opbasis van:

 

a.

de verwijzing van de huisarts, medisch specialist of jeugdarts;

 

b.

op basis van het intake gesprek van de aldus betrokken zorgaanbieder;

 

c.

de gesprekken of het onderzoek van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

MEDEWERKER

4.19.9.

Het zorgdragen voor de inzet van jeugdhulp na een verwijzing door de huisarts, medisch specialist of jeugdarts naar een jeugdhulpaanbieder

MEDEWERKER

4.19.10.

Het doen van steekproefsgewijs onderzoek naar de bestedingen van pgb’s

AFDELINGSHOOFD

4.19.11.

Jeugdigen en ouders erop wijzen dat zij zich desgewenst kunnen laten bijstaan door een onafhankelijk vertrouwenspersoon

MEDEWERKER

4.19.12.

Overleg met bevoegd gezag van de school ingeval er een individuele voorziening wordt getroffen

MEDEWERKER

4.19.13.

Indienen pro forma zienswijze naar aanleiding van een aanwijzing door de Minister

COÖRDINATOR

4.19.14.

Het doen van een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming

COÖRDINATOR

4.19.15.

Voeren van overleg conform artikel 3.5, lid 1 Jeugdwet met de gecertificeerde instelling

MEDEWERKER

4.19.16.

Het doen van een verzoek aan de Inspectie om een oordeel te geven over de beslissing van de jeugdhulpaanbieder

COÖRDINATOR

4.19.17.

Het horen door de kinderrechter ingeval van verlenen machtiging, spoedmachtiging of voorwaardelijke machtiging of ingeval van een vervallenverklaring op grond van artikel 6.1.7 Jeugdwet

MEDEWERKER

4.19.18.

Het vooraf inlichten van de jeugdige en zijn ouder over de te maken keuze voor een pgb dan wel een individuele voorziening in natura

MEDEWERKER

4.19.19.

Verwerking en verstrekking van persoonsgegevens in kader van de uitvoering van de Jeugdwet

MEDEWERKER

4.19.20.

Melding van een jeugdige aan de verwijsindex

COÖRDINATOR

4.20.

De uitvoering van de Participatiewet (Pw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), en het Besluit bijstand-verlening zelfstandigen 2004 (Bbz) en de daarop gebaseerde Algemene Maatregelen van Bestuur, ministeriële regelingen, uitvoeringsregelingen en gemeentelijke verordeningen, waaronder de gemeentelijke minimaregelingen

AFDELINGSHOOFD

4.20.1.

Verlening, weigering, opschorting, herziening en intrekking algemene en bijzondere bijstand

COÖRDINATOR

4.20.2.

Individuele inkomenstoeslag

COÖRDINATOR

4.20.3.

Individuele studietoeslag

COÖRDINATOR

4.20.4.

Verstrekking premie art. 10a, zesde lid, en artikel 31, tweede lid onder j

COÖRDINATOR

4.20.5.

Ondersteuning arbeidsinschakeling/leer- en werktraject

COÖRDINATOR

4.20.6.

Opdragen van een tegenprestatie

COÖRDINATOR

4.20.7.

Uitoefening bevoegdheid tot verrekening

COÖRDINATOR

4.20.8.

Ontheffing verplichting aanvaarding en behoud algemeen geaccepteerde arbeid/verrichting onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden

COÖRDINATOR

4.20.9.

Waarschuwing en oplegging bestuurlijke boete

COÖRDINATOR

4.20.10.

Terugvordering en verhaal van bijstand

COÖRDINATOR

4.20.11.

Vaststelling dat iemand uitsluiten in beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft

COÖRDINATOR

4.20.12.

Vaststelling doelgroep loonkostensubsidie

COÖRDINATOR

4.20.13.

Vaststelling loonwaarde beschut werk

COÖRDINATOR

4.20.14.

Opleggen afstemmingsmaatregel

COÖRDINATOR

4.20.15.

Het doen van aangifte bij politie en Openbaar Ministerie in verband met misbruik of oneigenlijk gebruik van de Pw, IOAW, IOAZ en Bbz

COÖRDINATOR

4.20.16.

Het indienen van een verzoek om toepassing van de schuldsaneringsregeling uit de te spreken zoals bedoeld in artikel 284, vierde lid Faillissementswet

COÖRDINATOR

4.20.17.

Verlening, weigering, opschorting, herziening en intrekking van subsidies in het kader van re-integratie

COÖRDINATOR

4.20.18.

Het afgeven van een verklaring als bedoeld in artikel 285, eerste lid sub e van de Faillissementswet

COÖRDINATOR

4.20.19.

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij de notaris bij het passeren of doorhalen van een hypotheekakte

COÖRDINATOR

4.20.20.

Verstrekken van opdracht aan de sociaal rechercheur tot het instellen van een fraudeonderzoek

COÖRDINATOR

4.20.21.

Besluiten tot het verlenen, weigeren of beëindigen van schuldhulpverlening zoals bedoeld in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

COÖRDINATOR

4.20.22.

Het aangaan en opzeggen van overeenkomsten in het kader van schuldhulpverlening

COÖRDINATOR

4.20.23.

Besluiten op basis van de Wet inburgering

COÖRDINATOR

4.21.

De uitvoering van de Wet publieke gezondheid (Wpg), inclusief leefstijl, en de daarop gebaseerde Algemene Maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen, uitvoeringsregelingen en gemeentelijke verordeningen

AFDELINGSHOOFD

4.22.

De uitvoering van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp) en Wet OKE en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, inclusief handhaving, kinderopvang, subs. psz en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en de daarop gebaseerde Algemene Maatregelen van Bestuur, ministeriële regelingen, uitvoeringsregelingen en gemeentelijke verordeningen

AFDELINGSHOOFD

4.22.1.

Besluiten op grond van de Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders (Kopv)

COÖRDINATOR

4.22.2.

Besluiten op aanvraag om registratie van een kindercentrum, gastouderbureau, voorziening voor gastouderopvang of peuterspeelzaal zoals bedoeld in artikel 1.45 en 1.46 Wkkp.

MEDEWERKER

4.22.3.

Informeren van een houder van een kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal over opname of wijziging van diens gegevens in het register zoals bedoeld in artikel 1.46, tweede lid en 1.47, tweede lid Wkkp

MEDEWERKER

4.22.4.

Het nemen van een besluit tot handhaving van regelgeving neergelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en aanverwante regelgeving

AFDELINGSHOOFD

4.22.5.

Het verlengen van de geldigheidsduur van zeven dagen van een schriftelijk bevel door aangewezentoezichthouder (GGD) zoals bedoeld in artikel 1.65, vierde lid en 2.23, derde lid Wkkp

AFDELINGSHOOFD

4.22.6.

Besluiten op aanvraag om het verlenen van een tegemoetkoming kinderopvang

COÖRDINATOR

4.23.

De uitvoering van de wet- en regelgeving op het gebied van onderwijs en leerlingenvervoer, schoolzwemmen, onderwijshuisvesting, Wet educatie beroepsonderwijs (volwasseneneducatie)

AFDELINGSHOOFD

4.23.1.

Uitvoeren van toezicht op de naleving van de Leerplichtwet en het besluiten op aanvraag om ontheffing op basis van de Leerplichtwet

MEDEWERKER

4.23.2.

Beslissen op aanvraag op basis van de Verordening leerlingenvervoer Edam-Volendam

COÖRDINATOR

4.23.3.

Uitvoering van de Verordening onderhuisvesting Edam-Volendam

COÖRDINATOR

4.23.4.

Uitvoeren van financiële regelingen op het gebied van onderwijs

AFDELINGSHOOFD

4.24.

De uitvoering van de wet- en regelgeving op het gebied van sport- en speelruimte, sportaccommodaties

AFDELINGSHOOFD

4.24.1.

Uitvoeren Sportsubsidieregeling gemeente Edam-Volendam

AFDELINGSHOOFD

4.24.2.

Het opstellen van gebruiksroosters en de ingebruikgeving van overdekte sportaccommodaties, inclusief het sluiten van standaardhuurcontracten

COÖRDINATOR

4.24.3.

Het inschakelen van tijdelijk personeel ten behoeve van het schoonmaken of beheer van overdekte sportaccommodaties

AFDELINGSHOOFD

4.24.4.

De ingebruikgeving van sportvelden, inclusief het verlenen van toestemming voor onderverhuur

AFDELINGSHOOFD

4.25.

Uitvoering Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, Regeling gehandicaptenparkeerkaart en Reglement verkeersregels en verkeerstekens en de Wegenverkeerswet

COÖRDINATOR

4.25.1.

Afhandelen aanvragen om gehandicaptenparkeerkaart

MEDEWERKER

4.25.2.

Aanvragen medisch advies ten behoeve van een gehandicaptenparkeerkaart

MEDEWERKER

4.26.

Het toekennen en afwijzen van verzoeken om een gemeentelijke bijdrage ter bevordering van de leefbaarheid en sociale cohesie uit het product ‘burgerparticipatie’ tot een bedrag van ten hoogste € 500 per geval

COÖRDINATOR

5

AFDELING RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

 
 

secties ‘Omgevingsbeleid’ en ‘Bouwen en Milieu’

 

5.1

Het verstrekken van informatie over de gebruiksmogelijkheden van grond en opstallen, inzake een bestemmingsplan, beheers-verordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit

MEDEWERKER

5.1.1

Het voeren van correspondentie over taken de afdeling betreffend waaronder subsidies monumenten en economische zaken

MEDEWERKER

5.2

Het doen van mededelingen over categorieën van gevallen waarin de activiteiten genoemd in artikel 2.1 en 2.2 van de Wabo geen omgevingsvergunning vereist is

COÖRDINATOR

5.3

Het beoordelen van schetsplannen/principeaanvragen (verzoeken om vooroverleg)

COÖRDINATOR

5.4

Het waarmerken en publiceren van ruimtelijke plannen

MEDEWERKER

5.5

Het waarmerken en publiceren van het Manifest in het kader van het digitaliseren van ruimtelijke plannen

MEDEWERKER

5.6

Het verzoeken tot het aanpassen van een aanvraag om een vergunning (technische zaken, zoals tekeningen en constructieberekeningen

MEDEWERKER

5.7

Het aanhouden van een aanvraag om omgevingsvergunning

COÖRDINATOR

5.8

Het verlengen van de beslistermijn op een aanvraag om een omgevingsvergunning

COÖRDINATOR

5.9

Bekend maken van een beschikking van rechtswege

COÖRDINATOR

5.10

Het aangaan van en het kennis geven over een overeenkomst over grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening

AFDELINGSHOOFD

5.11

Besluiten in het kader van het Besluit rijkssubsidiëring monumenten

AFDELINGSHOOFD

5.12

Uitvoering Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Edam-Volendam

AFDELINGSHOOFD

5.13

Het nemen van besluiten op grond van de Erfgoedwet, Monumentenwet en erfgoedverordening

AFDELINGSHOOFD

5.13.1

Het nemen van besluiten en de administratieve afwikkeling daarvan binnen de reikwijdte en het subsidieplafond van de Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Edam-Volendam

AFDELINGSHOOFD

5.14

Besluiten op aanvraag om een omgevingsvergunning zoals bedoeld in de Wabo, art. 2.1, lid 1 onder a, b, c, d, e, f, g en h., art. 3.10, lid 3, art. 2.2, lid 1, onder a, b, e, g en h voor:

5.14.1

bouwen

COÖRDINATOR

5.14.2

uitvoeren van een werk of werkzaamheden

COÖRDINATOR

5.14.3

brandveilig gebruiken

COÖRDINATOR

5.14.4

het oprichten of veranderen van een milieu-inrichting

COÖRDINATOR

5.14.5

het beperkt veranderen van de werking van een inrichting

COÖRDINATOR

5.14.6

het veranderen van een beschermd rijksmonument, provinciaal- of gemeentelijk monument

COÖRDINATOR

5.14.7

het slopen van een bouwwerk

COÖRDINATOR

5.14.8

aanleggen en veranderen van een weg

COÖRDINATOR

5.14.9

een uitrit naar de weg of verandering daarvan

COÖRDINATOR

5.14.10

het kappen van bomen of vellen van houtopstanden

COÖRDINATOR

5.14.11

het voeren van handelsreclame

COÖRDINATOR

5.14.12

toestemmingen uit provinciale, gemeentelijke of waterschapsverordeningen, aangewezen via artikel 2.2, lid 2 van de Wabo.

COÖRDINATOR

5.15

Het wijzigen of intrekken van een omgevingsvergunning of onderdelen daarvan

COÖRDINATOR

5.16

Het overschrijven van een omgevingsvergunning op naam van een ander en het verlenen van toestemming aan een rechtspersoon om de omgevingsvergunning aan een andere rechtspersoon over te dragen

COÖRDINATOR

5.17

Tijdelijke afwijking/ontheffing van bestemmingsplan zoals bedoeld in artikel 2.12 Wabo

COÖRDINATOR

5.18

Het vragen van advies aan de welstands- en monumentencommissie

MEDEWERKER

5.19

Beslissing over de welstand

COÖRDINATOR

5.20

Het besluiten op een aanvraag om vergunning om zich met een metaal­detector te bevinden op door het college aangewezen verboden terrein

COÖRDINATOR

5.21

Beoordeling van de hoogte van de aanneemsom dan wel, voor zover deze ontbreekt, de hoogte van de bouwkosten ter bepaling van de leges voor de omgevingsvergunning

MEDEWERKER

5.22

Goedkeuren van detail- en constructietekeningen en berekeningen met betrekking tot een aanvraag om een omgevingsvergunning

MEDEWERKER

5.23

Werkzaamheden bouw- en woningtoezicht waaronder controle werkzaamheden, het in het terrein aanwijzen van de perceelsgrenzen, rooilijnen en het hoogtepeil, correspondentie over deze onderwerpen en het opvragen van gegevens namens de gemeente

MEDEWERKER

5.24

Het nemen van besluiten betreffende de gelijkwaardigheid van het bepaalde in het Bouwbesluit

COÖRDINATOR

5.24.1

Het afhandelen van een sloopmelding en het opleggen van nadere voorwaarden zoals bedoeld in de artikelen 1.26 e.v. van het Bouwbesluit 2012

COÖRDINATOR

5.25

Het afsluiten van een overeenkomst tot verhaal van toegekende planschade zoals bedoeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening

AFDELINGSHOOFD

5.26

Het nemen van besluiten op grond van de Leegstandwet (tijdelijke verhuur van een woning)

COÖRDINATOR

5.27

Het toekennen van een verzoek om geen toepassing te geven aan een contractueel overeengekomen ‘anti-speculatiebeding’ indien er geen sprake is van winst bij verkoop

AFDELINGSHOOFD

5.28

Bevestiging melding in het kader van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Bouwbesluit 2012)

MEDEWERKER

5.29

Correspondentie inzake meldingen ex artikel 8.41 Wet milieubeheer, het bevestigen van een melding artikel 8.40 Wet milieubeheer (Activiteitenbesluit)

COÖRDINATOR

5.30

Het stellen van maatwerkvoorschriften of nadere eisen zoals bedoeld in artikel 8:42 Wet milieubeheer

COÖRDINATOR

5.31

Het aanwijzen van collectieve festiviteiten zoals bedoeld in artikel 4:2 Algemene plaatselijke verordening en artikel 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit

AFDELINGSHOOFD

5.32

Het afhandelen van kennisgevingen incidentele festiviteiten zoals bedoeld in artikel 4:3 Algemene plaatselijke verordening en artikel 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit (12-dagenregeling)

COÖRDINATOR

5.32.1

Het besluiten op een aanvraag om ontheffing overige geluidhinder zoals bedoeld in artikel 4:6 Algemene plaatselijke verordening

COÖRDINATOR

5.33

Het verlenen van toestemming voor en correspondentie over het (ver)pachten van grond

AFDELINGSHOOFD

5.34

Het verlenen van toestemming voor ingebruikname van grond (recognitie)

COÖRDINATOR

5.35

Het verkopen en in eigendom doen overdragen van recognitiegrond (restgroen, snippergroen)

COÖRDINATOR

5.36

Ondertekeningsmandaat correspondentie over opties, verpachting en ingebruikgeving van grond

COÖRDINATOR

5.37

Het afhandelen van een melding lozen grondwater op grond van de Wet milieubeheer, de Waterwet en de Wet bodembescherming inclusief het opleggen van nadere voorschriften

COÖRDINATOR

5.38

Uitvoering Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Edam-Volendam

AFDELINGSHOOFD

5.38.1

Het beslissen op aanvragen inzake huisnummerwijzigingen of het ambtshalve nemen van een huisnummerbesluit

GEG.BEH. BAG

5:39

Bevoegdheid tot direct handhavend optreden bij (preventie) controles in verband met een onveilige situatie

MEDEWERKER

6

AFDELING OPENBARE WERKEN

 
 

secties ‘Werken en projecten’, ‘Operationele taken en ondersteuning’ en ‘Wijkbeheer’

 

6.1

Uitvoering van de Aansluitverordening Edam-Volendam (aansluitvergunning riolering) toestemming aansluiting op gemeenteriool of wijziging daarvan

AFDELINGSHOOFD

6.2

Uitvoering van de Marktverordening Edam-Volendam

AFDELINGSHOOFD

6.2.1

Het verlenen van een marktstandplaatsvergunning

MEDEWERKER

6.2.2

Het intrekken of schorsen van een vaste standplaatsvergunning

MEDEWERKER

6.2.3

Het uitsluiten van een dagplaatshouder of standwerker

MEDEWERKER

6.2.4

Het onmiddellijk (doen) verwijderen van een standplaatshouder

MEDEWERKER

6.2.5

Het namens de gemeente innen van marktgelden

MEDEWERKER

6.3

Uitvoering van de Havenverordening Edam-Volendam

AFDELINGSHOOFD

6.3.1

Het beheer van de haven

MEDEWERKER

6.3.2

Het afhandelen van reserveringen en annuleringen

MEDEWERKER

6.3.3

Het namens de gemeente innen van havengelden

MEDEWERKER

6.4

Het verhuren van visrecht zoals bedoeld in de Visserijwet 1963

AFDELINGSHOOFD

6.5

Het besluiten op een aanvraag om vergunning voor het doen verblijven van een woonschip (ligplaatsvergunning) zoals bedoeld in artikel 8 Havenverordening Edam-Volendam

AFDELINGSHOOFD

6.6

Het uitvoeren van de Vergoedingenregeling oud papier Edam-Volendam

COÖRDINATOR

6.7

Het sluiten van aansluitovereenkomsten op het gemeentelijke kabelnet zoals bedoeld in de algemene voorwaarden voor een individueel abonnement op levering van signalen via de Centrale Antenne-Inrichting te Edam-Volendam d.d. 1 januari 2003

MEDEWERKER

6.8

Besluiten op grond van artikel 2:11 Algemene plaatselijke verordening houdende de afdoening van een aanvraag om een (omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg (o.a. vergunning kabels en leidingen voor nutsbedrijven, ‘nutsvergunning’)

COÖRDINATOR

6.9

Het door middel van een instemmingbesluit afdoen van een aanvraag voor het leggen van kabels en leidingen zoals bedoeld in artikel 5:2 Telecommunicatiewet en de Telecommunicatieverordening

COÖRDINATOR

6.10

Het nemen van een verkeersbesluit zoals bedoeld in artikel 15 en artikel 18 Wegenverkeerswet 1994

AFDELINGSHOOFD

6.11

Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen zoals bedoeld in artikel 17 Wegenverkeerswet 1994 en artikel 37 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

AFDELINGSHOOFD

6.12

Besluiten omtrent een verklaring van geen bedenkingen en besluiten op een aanvraag om een ontheffing zoals bedoeld in artikel 148 Wegenverkeerswet 1994 (wedstrijd met voertuigen)

AFDELINGSHOOFD

6.13

Het plaatsen van verkeerstekens, het uitvoeren van verkeersmaatregelen zoals bedoeld in artikel 34 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

MEDEWERKER

6.14

Het besluiten op een aanvraag om een ontheffing ‘buitengewoon transport’ zoals bedoeld in artikel 149 Wegenverkeersweg 1994

COÖRDINATOR

6.15

Het besluiten op een aanvraag om vergunning voor een invalideparkeerplaats

AFDELINGSHOOFD

6.16

Het besluiten op een aanvraag om een parkeerontheffing of een ontheffing zwaar verkeer zoals bedoeld in artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) in verbinding met artikel 149 Wegenverkeersweg 1994

COÖRDINATOR

6.17

Het aanschrijven van derden in verband met beschadiging van gemeentelijk eigendommen (roerende en onroerende zaken) en het verhalen van deze schade

AFDELINGSHOOFD

6.18

Het besluiten op een aanvraag om ontheffing van het verbod om reclamevoertuigen te parkeren op de openbare weg

AFDELINGSHOOFD

6.19

Het besluiten op een aanvraag om ontheffing om een voertuig op een door het college aangewezen verboden weg te parkeren met het doel deze te koop aan te bieden

AFDELINGSHOOFD

6.20

Het besluiten op een aanvraag om ontheffing voor het parkeren van voertuigen ten behoeve van een autobedrijf

AFDELINGSHOOFD

6.21

Het besluiten op een aanvraag om ontheffing om een caravan, camper, aanhangwagen e.d. langer dan de toegestane tijd te plaatsen op een door het college aangewezen verboden weg

AFDELINGSHOOFD

6.22

Het namens de gemeente doen van aangifte bij politie en justitie

MEDEWERKER

6.23

Het op naam laten zetten en overschrijven van (bedrijfs)voertuigen en tractiemiddelen en het aanschaffen en (doen) (de)monteren van tags ten behoeve van rittenregistratie

COÖRDINATOR

7

AFDELING BEDRIJFSVOERING

 
 

secties ´Informatievoorziening´, ´Facilitair´, ‘Beleid en Belastingen’ en ‘Beheer’

 
 

Sectie Informatievoorziening

 

7.1

Het tekenen voor ontvangst bij aanbieding van aangetekende stukken, pakketten, deurwaardersexploten en gerechtelijke stukken

MEDEWERKER

7.2

Het opmaken van een verklaring van vernietiging, vervanging, overbrenging of vervreemding van archiefbescheiden

COÖRDINATOR

7.3

Het vervreemden van archiefbescheiden

COÖRDINATOR

7.4

Het stellen van beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden zoals bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Archiefwet 1995

COÖRDINATOR

7.5

De uitvoering van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen

GEG.BEH. BAG

7.5.1

Het houden van een geautomatiseerde basisregistratie adressen en gebouwen

GEG.BEH. BAG

7.5.2

Het zorgdragen dat brondocumenten waaraan een in de basisregistratie opgenomen gegeven is ontleend, blijvend bewaard worden

GEG.BEH. BAG

7.5.3

Het zorgdragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de basisregistratie adressen en gebouwen

GEG.BEH. BAG

7.5.4

Het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistratie adressen en gebouwen

GEG.BEH. BAG

7.5.5

Het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in de basisregistratie adressen en gebouwen, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de basisregistratie opgenomen gegevens

GEG.BEH. BAG

7.5.6

Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen

GEG.BEH. BAG

7.5.7

Het jaarlijks controleren van de inrichting en de werking van de basisregistratie alsmede de verwerking van gegevens in de basisregistratie

GEG.BEH. BAG

7.5.8

Het vaststellen van geometrische gegevens van panden en verblijfsobjecten

GEG.BEH. BAG

7.5.9

Het opmaken van documenten waarin constateringen zijn vastgelegd, zoals bedoeld in artikel 10, onder b, van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen

GEG.BEH. BAG

7.5.10

Het opstellen van een verklaring, zoals bedoeld in artikel 7, onder m, van het Besluit basisregistratie adressen en gebouwen

GEG.BEH. BAG

7.6

Uitvoering Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)

GEG.BEH. WKPB

7.6.1

Toetsen brondocumenten aan vereisten voor inschrijving

GEG.BEH. WKPB

7.6.2

Uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

GEG.BEH. WKPB

7.6.3

Inschrijven van documenten in het register en het opnemen van gegevens daarover in de registratie

GEG.BEH. WKPB

7.6.4

Inschrijven van documenten in het register en het opnemen van gegevens daarover in de registratie

GEG.BEH. WKPB

7.6.5

Plaatsen van aantekeningen op het brondocument

GEG.BEH. WKPB

7.6.6

Het verwerken kadastrale mutaties in de administratie

GEG.BEH. WKPB

7.6.7

Het verstrekken van een bewijs van inschrijving

GEG.BEH. WKPB

7.6.8

Het waarmerken afschriften van brondocumenten, waarbij publiekrechtelijke beperkingen zijn opgelegd

GEG.BEH. WKPB

7.6.9

Het op verzoek verstrekken van afschriften of uittreksels uit het register en registratie

GEG.BEH. WKPB

7.6.10

Het verstrekken van verklaringen dat uit het register blijkt dat op het betreffende aangevraagde perceel geen publiekrechtelijke beperkingen van toepassing zijn

GEG.BEH. WKPB

7.6.11

Het herstellen fouten en doorvoeren van correcties

GEG.BEH. WKPB

7.6.12

Het (doen) verstrekken van berichten aan de landelijke voorziening

GEG.BEH. WKPB

7.7

Uitvoering Wet basisregistratie grootschalige topografie

GEG.BEH.BGT

7.7.1

Het zorgdragen voor het bijhouden van de geografische gegevens in de BGT door het langs elektronische weg leveren aan het Kadaster van de gegevens

GEG.BEH.BGT

7.7.2

Het zorgdragen voor afstemming met andere in de Wet basisregistratie grootschalige topografie genoemde bronhouders over de begrenzing en de onderlinge aansluiting van de geografische objecten, voor zover dat nodig is om overlap van die objecten te voorkomen en om een landsdekkend topografisch bestand te waarborgen

GEG.BEH.BGT

7.7.3

Het voldoen aan de kwaliteitseisen, gesteld in de catalogus als bedoeld in artikel 4 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie, bij het leveren van een geografisch gegeven

GEG.BEH.BGT

7.7.4

Het zorgdragen dat een in de BGT weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid, binnen de regels ten aanzien van actualiteit die daarover in de catalogus als bedoeld in artikel 4 Wet basisregistratie grootschalige topografie worden gesteld

GEG.BEH.BGT

7.7.5

Het na ontvangst van een melding in onderzoek zetten van een geografisch object waarop de melding betrekking heeft, het betreffende authentiek gegeven onderzoeken en zo spoedig mogelijk beslissen over de wijziging dan wel opneming van dat gegeven en het na opneming van het authentiek gegeven onverwijld leveren hiervan en het bericht dat het geografisch object waarop het authentiek gegeven betrekking heeft niet langer in onderzoek is aan het Kadaster 

GEG.BEH.BGT

7.7.6

Het jaarlijks verrichten van een onderzoek naar de uitvoering van de krachtens de Wet basisregistratie grootschalige topografie geldende verplichtingen

GEG.BEH.BGT

 

Sectie Facilitair

 

7.8

Het op naam laten zetten en overschrijven van (bedrijfs)voertuigen en tractiemiddelen en het aanschaffen en (doen) (de)monteren van tags ten behoeve van rittenregistratie

COÖRDINATOR

7.9

[gereserveerd]

 
 

Secties Beleid en Belastingen en Beheer

 

7.10

Besluiten over het aangaan en formeel afwikkelen van overeenkomsten inzake vaste geldleningen, kasgeldleningen, rekening-courantovereenkomsten banken, rekening-courantovereenkomsten gesubsidieerde instellingen en belegging overtollige middelen met inachtneming treasurystatuut

AFDELINGSHOOFD

7.11

Saldobevestiging hypothecaire en andere verstrekte geldleningen

MEDEWERKER

7.12

Opvragen van gegevens over en aanschrijven van achterstallige betalers (herinneringen en aanmaningen zoals bedoeld in art. 4.112 Algemene wet bestuursrecht) en het stuiten van verjaring zoals bedoeld in art. 4:106 Algemene wet bestuursrecht

MEDEWERKER

7.13

Indienen van openstaande posten bij curator in geval van faillissement of bij een gerechtsdeurwaarder of incassobureau ter invordering

MEDEWERKER

7.14

Het verzorgen van de periodieke BTW-aangifte

MEDEWERKER

7.15

Het verzorgen van declaraties van het BTW-compensatiefonds

MEDEWERKER

7.16

Besluiten over oninbaarverklaring van andere posten dan belastingen tot een bedrag van maximaal € 500,- per geval

AFDELINGSHOOFD

7.17

Besluiten over het afsluiten van overeenkomsten over uitbesteding van geautomatiseerde verwerkingen

AFDELINGSHOOFD

7.18

De uitvoering van de debiteurenadministratie, het verlenen van uitstel van betaling en het treffen van betalingsregelingen naar aanleiding van verleende of geleverde diensten

MEDEWERKER

7.19

Het uitvoeren van crediteurenadministratie

MEDEWERKER

7.19.1

Het uitbetalen van toegezegde subsidies conform geldende subsidieregelingen

MEDEWERKER

7.20

Het verstrekken van opgaven over verzekeringen door de gemeente en het verrichten van alle handelingen ter vrijwaring van kosten die verzekerd zijn, waaronder het aansprakelijk stellen van derden en aansprakelijkstelling voor herstel van schade door derden aan gemeente-eigendommen

MEDEWERKER

7.21

Besluiten tot het afhandelen van schadeclaims tot een bedrag van € 2.500,-

AFDELINGSHOOFD

7.22

De uitvoering van schadeafwikkeling; correspondentie met betrekking tot verzekeringen

MEDEWERKER

7.23

Opdracht geven aan deskundigen tot het opstellen van controle-rapporten en officiële accountantsverklaringen

AFDELINGSHOOFD

7.24

Opvragen van gegevens inzake de Wet waardering onroerende zaken

MEDEWERKER

7.25

Aangaan van overeenkomsten met kermisexploitanten

AFDELINGSHOOFD

7.26

Besluiten over oninbaarheid van gemeentebelastingen tot een bedrag van € 1.000 per aanslag

AFDELINGSHOOFD

7.27

Besluiten op administratief beroep op een afwijzende beschikking op een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

AFDELINGSHOOFD

7.28

Het starten van een invorderingsprocedure door middel van een privaatrechtelijk dwangbevel met betrekking tot het innen van een dwangsom zoals bedoeld in art. 4:114 Algemene wet bestuursrecht

AFDELINGSHOOFD

Toelichting

Mandaat is gericht op het bevorderen van de doelmatigheid en de snelheid van handelen van de bestuursorganen van de gemeente. Met deze regeling kan getoetst worden of de gemandateerde wel bevoegdelijk namens de mandaatgever optreedt en of een besluit rechtmatig is genomen. Dit is zowel extern van belang (burger, bedrijf, instantie, rechter) als intern (accountant, interne controle). Het instrument ‘mandaat’ is daarmee onmisbaar in de gemeentelijke praktijk.

Mandaatverlening houdt in, dat uit naam van iemand anders publiekrechtelijke besluiten worden genomen. Dit betreft in de praktijk voornamelijk de besluiten van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. Er vindt geen verschuiving van bevoegdheden plaats. Voor mandaatverlening is geen wettelijke grondslag nodig. Mandaat is toegestaan tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of als de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet (artikel 10:3, eerste lid Algemene wet bestuursrecht).

Zo kan een burgemeester zijn bevoegdheid voor het geven van bepaalde noodbevelen niet mandateren en kan de positie van de gemandateerde een belemmering vormen. Enerzijds als hij belanghebbende is bij het besluit en anderzijds als de bevoegdheid waar het om gaat niet in zijn normale taakuitoefening past. Het nemen van bijvoorbeeld een besluit op grond van de Erfgoedwet kan wel worden gemandateerd, maar niet aan het hoofd van de afdeling Financiën. Om die reden is van belang dat via een organisatieverordening of anderszins duidelijk is hoe de ambtelijke organisatie is ingericht. In de considerans van de regeling, de aanhef waarin de beweegreden staat, wordt dan ook verwezen naar de organisatiestructuur van Edam-Volendam.

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester blijven zelf ook bevoegd en kunnen instructies en aanwijzingen geven over het gebruik van het mandaat. De wetgever gaat ervan uit dat er een ondergeschiktheidsrelatie is waardoor er vanuit de hiërarchie al instructies en aanwijzingen gegeven kunnen worden. In Edam-Volendam betreft dit de hiërarchische lijn: secretaris, directeur (directie), afdelingshoofd, coördinator, medewerker.

Wanneer er – bij wijze van uitzondering – geen hiërarchische ondergeschiktheidsverhouding is bij het gebruik van de mandaatbevoegdheid, moet er sprake zijn van instemming (artikel 10:4 Algemene wet bestuursrecht). Dit betekent, dat bijvoorbeeld via een overeenkomst, kenbaar wordt gemaakt, dat de niet-ondergeschikten verantwoordelijkheid dragen voor de uitgeoefende bevoegdheden als ook de onderwerping aan de verplichtingen die uit de Algemene wet bestuursrecht voortvloeien, waaronder de gegeven instructies en aanwijzingen van de mandaatgever. Gedacht kan worden aan taken in het sociaal domein die door externen namens de gemeente worden verricht of de taken die door de Regionale Omgevingsdienst voor en namens de gemeente worden uitgevoerd.

Het merendeel van de gemeentelijke bevoegdheden is in deze regeling opgenomen, maar zij is niet uitputtend. Er zijn ook aparte mandaatbesluiten voor specifieke doeleinden, zoals voor de hierboven genoemde situatie waarbij er externen in het spel zijn.

In deze regeling wordt mandaat op het hiërarchieke niveau verleend. Het interne functieboek kent aan elk niveau één of meer functies toe. Hierdoor is iedere persoon die een bepaalde functie bekleedt – gekoppeld aan een hiërarchisch niveau binnen de directie, een afdeling of de eenheid Beleid en regie – automatisch gemandateerd. Doordat bij de ondertekening van een besluit in mandaat naam en functie wordt opgegeven, wordt extern duidelijk op welk niveau de mandaatbesluiten genomen zijn (artikel 10:11 Algemene wet bestuursrecht).

Mandaat kan ook op persoon worden verleend, bijvoorbeeld als een tijdelijke plaatsvervanger wordt aangewezen.

Over het mandaatregister kan in zijn algemeenheid worden opgemerkt dat de bevoegdheden zo laag mogelijk – gedifferentieerd per afdeling – in de organisatie zijn neergelegd. De gemeente Edam-Volendam hanteert de uitgangspunten van integraal management als sturingsfilosofie. Dat houdt in dat verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd, waarbij de integraal managers en de onder hen ressorterende functionarissen over die bevoegdheden moeten beschikken om de hen toegekende taken adequaat en efficiënt uit te voeren. Dat impliceert tevens dat het bestuur haar medewerkers het vertrouwen schenkt dat zij op gepaste en verstandige wijze gebruik maken van en omgaan met hun bevoegdheden.

Artikelsgewijs

Artikel 1

In de begripsomschrijvingen is de structuur van de interne organisatie verwerkt. Omdat de ‘hulpofficier van justitie’ en de ‘secretaris van de bezwaarschriftencommissie’ geen ondergeschiktheidsrelatie hebben (artikel 10:4 Algemene wet bestuursrecht), en bij wet is bepaald dat de ‘gegevensbeheerder BAG en Wkpb’ benoemd moeten zijn, worden deze begrippen omschreven.

De term ‘budgethouder’ is opgenomen om aan te geven wat de bevoegdheden zijn van de personen die – bij apart besluit – als zodanig zijn aangewezen. Een budgethouder heeft volmacht om louter privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten die daarmee, doorgaans ook als gemandateerde, betrokken is bij de publiekrechtelijke besluitvorming. Een voorbeeld: de gemandateerde die bevoegd is om de Jeugdwet uit te voeren, zal ook overeenkomsten en dergelijke met een leverancier of aanbieder moeten kunnen sluiten om daadwerkelijk een individuele voorziening op het gebied van jeugdhulp aan een aanvrager te kunnen verstrekken. In deze regeling wordt de, in de Budgethoudersregeling Edam-Volendam ook voorkomende aanduiding ‘deelbudgetbeheerder’ en ‘budgetbeheerder’ alsmede ‘deelbudgethouder’ gelijkgesteld waardoor in deze regeling slechts één aanduiding gebruikt hoeft te worden.

Artikel 2

Aan de mandaatregeling is het bevoegdhedenregister onlosmakelijk verbonden. Hierin zijn per afdeling de bevoegdheden opgenomen. De achterliggende wetsartikelen zijn voor de overzichtelijkheid zoveel mogelijk weggelaten indien de bevoegdheid helder genoeg is omschreven.

Soms wordt begonnen met een algemene omschrijving waarbij het afdelingshoofd bevoegd is, waarna de concrete invulling voor afdelingshoofd, coördinator of medewerker volgt. Een voorbeeld: het afdelingshoofd (van de afdeling Samenleving) heeft in het register een algemeen mandaat voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning , terwijl de coördinator (van de sectie Breed sociaal loket), meer concreet, mandaat krijgt om te besluiten tot verstrekking van tijdelijke maatwerkvoorzieningen in spoedeisende gevallen. Met dit systeem wordt voorkomen dat een vertraging in de besluitvorming ontstaat als – onverhoopt – een meer concrete bevoegdheid per abuis niet is vermeld.

Artikel 3, eerste lid

Mandaat om uit naam van het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester een publiekrechtelijk besluit te nemen is een vorm van machtiging. In het privaatrecht wordt gesproken van het verlenen van volmacht om een privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten. Voor het verrichten van feitelijke handelingen wordt de term machtiging gebruikt.

Dit artikel is opgenomen omdat de reikwijdte van de regeling zowel bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke en feitelijke handelingen omvat.

Artikel 3, derde lid

De aard van de bevoegdheid kan zich bijvoorbeeld verzetten als de bevoegdheid waar het om gaat niet in de normale taakuitoefening van de gemandateerde past. Om die reden is belangrijk dat ook naar buiten toe duidelijk is hoe de interne organisatie is ingedeeld. De organisatiestructuur met alle taken is opgenomen in het op 22 september 2015 vastgestelde document ‘Fijnstructuur voor de nieuwe gemeente Edam-Volendam’ die nadien is geactualiseerd op 14 mei 2019. Het register van de Mandaatregeling Edam-Volendam is ingedeeld conform deze nieuwe organisatie-indeling.

Artikel 3, vijfde lid

Deze bepaling is opgenomen om te borgen dat bij de voorbereiding en besluitvorming in mandaat tenminste twee personen betrokken zijn.

Artikel 4, tweede lid, onder a

Besluiten op bezwaar zijn voorbehouden aan het college. Uit jurisprudentie volgt namelijk dat deze besluiten in de directe invloedssfeer van het bestuursorgaan moeten blijven (ABRvS 4-4-2007, AB 2007/196 en JB 2007/101).

Artikel 4, tweede lid, onder c

Mandaatverlening moet uit een oogpunt van rechtszekerheid voldoende duidelijk zijn. De jurisprudentie heeft verschillende malen een streep gezet door mandaatverleningen die te vage criteria gebruiken of te veel aan het oordeel van de gemandateerde overlieten. In strijd met rechtszekerheid is een regeling die inhoudt dat een gemandateerde geen gebruik van het mandaat mag maken als een zaak ‘gevoelig’ ligt (ABRvS 26-06-2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE4636 , JB 2002/230 en ABRvS 6-8-2003, ECLI:NL:RVS:2003:AI0781, JB 2003, 309). Er moeten duidelijke criteria zijn wanneer wel en geen gebruik van het mandaat mag worden gemaakt (ABRvS 25-2-2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO4363, AB 2004/216 en ABRvS 26-6-2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE4636, JB 2002/230). Om – met inachtneming van deze jurisprudentie – toch zo duidelijk mogelijk kenbaar te maken wat de reikwijdte van de bevoegdheid is, wordt met onderdeel c invulling gegeven aan het begrip ‘gevoeligheid’ .

Het doel van een mandaatregeling is om efficiënt en effectief besluiten te nemen die intern (zoals door de accountant) en extern (zoals door een aanvrager) op rechtmatigheid te toetsen zijn. Artikel 4, en dan met name het tweede lid, bepaalt wanneer er géén gebruik van de mandaatbevoegdheid mag worden gemaakt. Hoewel de indicatoren zoveel mogelijk omschreven zijn, blijft politieke sensitiviteit nodig. De regeling gaat uit van een gezonde werkrelatie waarbij de gemandateerde, leidinggevende en de mandaatgever elkaar het vertrouwen geven en elkaar op de hoogte houden over zaken die spelen. Dit is met name van belang bij politiek gevoelige kwesties.

Artikel 5

Zowel de mandaatgever als de gemandateerde kunnen plaatsvervangers aanwijzen waardoor de continuïteit in de besluitvorming gewaarborgd blijft. Uit het hiërarchieke organisatiesysteem vloeit voort dat een hoger geplaatste functionaris automatisch een plaatsvervanger is, tenzij bij apart besluit een ander is aangewezen. Zoals eerder aangegeven, kunnen plaatsvervangers op functie worden aangewezen of in persoon.

Artikel 6

Uit artikel 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht vloeit reeds voort dat de mandaatgever instructies kan geven bij en inlichtingen kan vragen over het gebruik van de bevoegdheid. Dit artikel regelt expliciet dat deze informatieplicht een onderdeel vormt van het directie- en managementoverleg en het college.

Artikel 7

De Algemene wet bestuursrecht schrijft niet voor dat besluiten ondertekend moeten worden. Wel behoort de gemeente te kunnen aantonen dat een besluit daadwerkelijk is genomen. Een ondertekening is daarom wel aan te raden. Om die reden regelt dit artikel dat officiële besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen en officiële standpunten van de gemeente ondertekend worden, en wel door degene die het besluit in mandaat genomen heeft.

Ofschoon het college in de praktijk doorgaans zelf haar besluiten ondertekent, hebben de secretaris en de directeur, vanwege de doelmatigheid en snelheid die soms nodig is, een ondertekeningsmandaat voor het ondertekenen van stukken die van het college uitgaan. Dit kan bijvoorbeeld een brief zijn die de bekendmaking van een collegebesluit bevat (artikel 59a Gemeentewet).

Andere correspondentie, zoals berichten van ontvangst, een begeleidend schrijven et cetera hoeven niet per se ondertekend te worden. Als dit wel gebeurt, mag dit door een medewerker geschieden.

Artikel 8

Wanneer een besluit in mandaat wordt genomen, moet dit uit de ondertekening blijken. Daarom moet de naam én functie van de gemandateerde worden vermeld.

Artikel 9

De publiekrechtelijke bevoegdheid ‘mandaat’ en privaatrechtelijke bevoegdheden ‘volmacht’ en ‘machtiging’ worden in juridische zin onderscheiden. Zie ook artikel 2, eerste lid. Alleen is in praktische zin de term ‘mandaatregeling’ ingeburgerd. Daarom vermeldt het opschrift de aanduiding ´Besluit mandaat, volmacht en machtiging Edam-Volendam´, en wordt de verkorte aanduiding ‘Mandaatregeling Edam-Volendam’ als citeertitel aangehouden.