Uitvoeringsregeling Corona

Geldend van 15-04-2020 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregeling Corona

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

Gelet op het bepaalde in Algemene subsidieverordening Peel en Maas

Overwegende dat het wenselijk is uitvoeringsregels vast te stellen voor het verstrekken van

subsidies die betrekking hebben op kosten naar aanleiding van de Coronacrisis.

BESLUITEN

Vast te stellen de volgende uitvoeringsregeling:

Uitvoeringsregeling tegemoetkoming naar aanleiding van coronacrisis

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening Peel en Maas;

 • b.

  Corona-virus: COVID-19

 • c.

  Commercieel oogmerk: met het doel om geld te verdienen

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in de deze uitvoeringsregeling is enkel van toepassing op de verstrekkingen van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Initiatieven die er op gericht zijn om de gevolgen van de coronacrisis voor een groep inwoners of ondernemers binnen de gemeente Peel en Maas te beperken.

Artikel 4 Aanvullende weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 9 van de subsidieverordening kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a.

  er een andere (lokale, regionale of landelijke) wet of regeling is waar de aanvrager gebruik van kan maken;

 • b.

  het initiatief een commercieel oogmerk heeft;

 • c.

  de aanvraag ziet op een structurele subsidie;

Artikel 5 De hoogte van de subsidie

Voor subsidie op grond van artikel 3 geldt dat een maximum bedrag van € 5000 wordt verleend.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in deze uitvoeringsregeling, indien toepassing van deze regels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze uitvoeringsregeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling Corona

 • 2.

  De uitvoeringsregeling treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking;

Ondertekening

Aldus besloten in de collegevergadering van: 7 april 2020

de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester,

L.P.H. Breukers, W.J.G. Delissen-van Tongerlo