Aanwijzingsbesluit straatartiest 2020 gemeente Molenlanden

Geldend van 15-04-2020 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit straatartiest 2020 gemeente Molenlanden

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Molenlanden,

Gelet op het bepaalde in artikel 2:9 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Molenlanden 2019;

Overwegende dat;

 • is gebleken dat uitvoeren van activiteiten, welke vallen onder de definitie ‘optreden ten behoeve van publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids’ in de zin van artikel 2:9 APV (hierna genoemd: optreden als straatartiest), in het Molengebied Kinderdijk overlast veroorzaakt;

 • optreden als straatartiest een aantrekkende werking op toeristen heeft. Dit zorgt voor opeenhoping van toeristen als gevolg waarvan de doorstroming wordt of kan worden belemmerd. Hierdoor komt de openbare orde en veiligheid in het geding. Als gevolg van het verbod op het optreden als straatartiest wordt de druk op het gebied gereguleerd;

 • het toestaan van optreden als straatartiest een nadelige invloed heeft op de waarden van het gebied. Door een verbod wordt een uniformiteit van beheer van het gebied bereikt, en ontstaat meer grip op en netheid van het gebied. Een verbod komt de karakteristieke uitstraling van het gebied met molens en water ten goede;

 • een verbod oneerlijke concurrentie voorkomt en het voor duidelijkheid zorgt;

 • het wenselijk wordt geacht dat gemeentelijk toezichthouders en politie in staat worden gesteld om tegen straatartiesten op te treden;

 • deze maatregel zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid en leefbaarheid in het algemeen en in het aangewezen gebied in het bijzonder;

 • de omvang van het gebied proportioneel is in relatie tot het beoogde doel;

 • het college ontheffing kan verlenen van het verbod;

BESLUIT

 • 1.

  Het molengebied Kinderdijk, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening, aan te wijzen als locatie waar het verboden is ten behoeve van het publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden;

 • 2.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

afbeelding binnen de regeling

Ondertekening

Vastgesteld door het college op 24 maart 2020.

De secretaris

drs. mevr. F. Jonker

de burgemeester

drs. T.C. Segers MBA