Besluit uitslag draagvlakmeting BIZ centrum Goor 2020-2024

Geldend van 24-03-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit uitslag draagvlakmeting BIZ centrum Goor 2020-2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente;

gelet op artikel 4 lid 1 van de wet op de bedrijveninvesteringszones;

gezien het proces-verbaal van de uitslag over de draagvlakmeting van notariskantoor Geurts & Verbeek Netwerk Notarissen;

besluit;

vast te stellen uitslag draagvlakmeting bedrijveninvesteringszone centrum Goor 2020-2024

Artikel 1 Aantal uitgereikte stembiljetten

Het college heeft aan tweeëntachtig (82) bijdrageplichtigen een stembiljet uitgereikt.

Artikel 2 Uitslag draagvlakmeting

De uitslag van de stemming is conform het proces-verbaal van de notariskantoor Geurts & Verbeek Netwerk Notarissen als volgt:

- er zijn tweeënvijftig (52) stembiljetten ontvangen;

- één (1) stembiljet is ongeldig verklaard;

- negenendertig (39) stemmen zijn vóór;

- twaalf (12) stemmen zijn tegen.

Artikel 3 Besluit betreffende de draagvlakmeting

Besloten is dat in overeenstemming met artikel 5 van de wet op de bedrijveninvesteringszones van voldoende steun is gebleken onder de bijdrageplichtigen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente d.d. 24 maart 2020

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris, de burgemeester,

drs. D. Lacroix drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM