Regeling vervallen per 10-09-2020

Subsidieregeling Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren R&D samenwerking Noord-Nederland 2020

Geldend van 07-04-2020 t/m 09-09-2020

Intitulé

Subsidieregeling Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren R&D samenwerking Noord-Nederland 2020

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 10 maart 2020, kenmerk 4.4/2020000439, team Economie, tot vaststelling van de Subsidieregeling Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren R&D samenwerking Noord-Nederland 2020 (regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van innovaties in het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân, Groningen)

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op artikel 25 van de Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU, L187), gewijzigd bij Verordening (EU) 2017/1084 van de Commissie van 14 juni 2017;

gelet op de Algemene subsidieregeling SNN 2019;

BESLUITEN:

vast te stellen de Subsidieregeling Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren R&D samenwerking Noord-Nederland 2020.

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad en vervalt van rechtswege op 10 september 2020 om 17:00 uur.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Uitgegeven: 6 april 2020

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  AGVV: Algemene groepsvrijstellingsverordening, Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU, L187), gewijzigd bij Verordening (EU) 2017/1084 van de Commissie van 14 juni 2017;

 • b.

  mkb-onderneming: micro-, kleine of middelgrote onderneming in de zin van bijlage I van de AGVV;

 • c.

  R&D-samenwerkingsproject: project, bestaande uit industrieel onderzoek, zoals bedoeld in artikel 2, lid 85, van de AGVV of experimentele ontwikkeling, zoals bedoeld in artikel 2, lid 86, van de AGVV of een combinatie hiervan, in daadwerkelijke samenwerking en voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een R&D-samenwerkingsverband;

 • d.

  R&D-samenwerkingsverband: verband dat geen rechtspersoonlijkheid bezit, bestaande uit twee of meer van elkaar losstaande Mkb-ondernemingen, welk verband is opgericht ten behoeve van de uitvoering van een R&D-samenwerkingsproject;

 • e.

  penvoerder: een deelnemer in een R&D-samenwerkingsverband, die zorgdraagt en verantwoordelijk is voor de projectadministratie, aanvragen en verzoeken;

 • f.

  Innovatieagenda’s topsectoren: de thema’s zoals omschreven in de innovatieagenda’s voor de topsectoren agri & food, chemie, creatieve industrie, energie, logistiek, life sciences & health, tuinbouw & uitgangsmaterialen, water en hightech systemen & materialen inclusief ICT;

 • g.

  SNN: Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

 • h.

  Noord-Nederlandse economie: de economie in de regio Groningen, Fryslân en Drenthe;

 • i.

  ASR SNN 2019: Algemene subsidieregeling SNN 2019;

 • j.

  Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

Artikel 2 Doel van de regeling

De subsidieregeling heeft als doel innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren.

Artikel 3 Doelgroep

 • 1.

  De subsidie kan worden verstrekt aan de deelnemers in een R&D-samenwerkingsverband.

 • 2.

  Elke deelnemer aan het R&D-samenwerkingsverband neemt niet meer dan 70% van de voor subsidie in aanmerking komende kosten van het R&D-samenwerkingsproject voor zijn rekening.

Artikel 4 Penvoerder

 • 1.

  Binnen het R&D-samenwerkingsverband wordt een penvoerder aangewezen.

 • 2.

  De penvoerder dient een mkb-onderneming te zijn met een vestiging in Groningen, Fryslân of Drenthe en daar ondernemingsactiviteiten uit te voeren.

 • 3.

  Alle aanvragen in een project dienen door de penvoerder gedaan te worden, tenzij de penvoerder failliet is verklaard.

 • 4.

  Het SNN verricht betalingen enkel aan de penvoerder, tenzij de penvoerder failliet is verklaard, in surséance van betaling verkeert dan wel indien op hem de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor een R&D-samenwerkingsproject dat past binnen de Innovatieagenda’s van ten minste één van de volgende topsectoren, al dan niet in combinatie met een andere topsector of ondersteunende sector:

  • a.

   agri & food

  • b.

   chemie

  • c.

   creatieve industrie

  • d.

   energie

  • e.

   logistiek

  • f.

   life sciences and health

  • g.

   tuinbouw & uitgangsmaterialen

  • h.

   water

  • i.

   hightech systemen & materialen inclusief ICT.

 • 2.

  Indien tijdens de looptijd van de regeling meerdere sectoren worden toegevoegd of gewijzigd worden deze in de uitvoering meegenomen.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Voor subsidie komen in aanmerking de kosten bedoeld in artikel 25, derde lid, van de AGVV. De volgende kosten zijn subsidiabel:

  • a.

   personeelskosten voor onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel voor zover zij zich met het onderzoeksproject bezighouden;

  • b.

   kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en voor zolang zij voor het onderzoeksproject worden gebruikt. Indien deze apparatuur en uitrusting niet tijdens hun volledige levensduur voor het onderzoeksproject worden gebruikt, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd;

  • c.

   kosten van gebouwen en gronden voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project. Wat gebouwen betreft, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd. Wat gronden betreft, komen de kosten voor de commerciële overdracht of de daadwerkelijk gemaakte kapitaalkosten in aanmerking;

  • d.

   kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm's length-voorwaarden worden gekocht bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen, alsmede kosten voor consultancy en gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor het project worden gebruikt;

  • e.

   bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien.

 • 2.

  Voor de loonkosten wordt een vast uurtarief van € 60,-- gehanteerd.

 • 3.

  In aanvulling op artikel 2.4 van de ASR SNN 2019 zijn buitenlandse reis- en verblijfkosten niet subsidiabel.

Artikel 7 Staatssteun

De bepalingen uit de hoofdstukken I en II en artikel 25 van de AGVV zijn van toepassing.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.3 van de ASR SNN 2019 wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  het project niet minimaal 50 punten scoort;

 • b.

  een deel van de subsidie dat aan een deelnemer aan het samenwerkingsverband toekomt:

  • a.

   minder dan € 25.000,-- bedraagt of

  • b.

   meer bedraagt dan:

   • 1.

    € 100.000,-- indien het subsidiebedrag maximaal € 200.000,-- is of

   • 2.

    € 175.000,-- indien het subsidiebedrag hoger dan € 200.000,-- is;

 • c.

  het project 0 punten scoort op het criterium technologische vernieuwing of wezenlijk nieuwe toepassingen, zoals beschreven in artikel 13, lid 1, onder a;

 • d.

  het project 0 punten scoort op het criterium economische waarde, zoals beschreven in artikel 13, lid 1, onder b;

 • e.

  het project 0 punten scoort op het criterium kwaliteit van de R&D-samenwerking, zoals beschreven in artikel 13, lid 1, onder c;

 • f.

  de kwaliteit van het projectplan onvoldoende is;

 • g.

  werkzaamheden die onderdeel zijn van het project, zijn aangevangen vóór de ontvangst van de aanvraag;

 • h.

  niet minimaal 50% van de subsidiabele kosten van het project worden gedragen door deelnemers die zijn gevestigd in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en die in deze provincies ondernemingsactiviteiten uitvoeren;

 • i.

  het project niet voldoet aan het bepaalde in deze regeling;

 • j.

  het project niet in overeenstemming is met het doel van deze regeling;

 • k.

  tegen het project anderszins overwegende bezwaren bestaan;

 • l.

  de aanvrager een onderneming in moeilijkheden is als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel c, van de AGVV;

 • m.

  de onderneming de subsidie wil aanwenden voor een project waarvoor reeds door een bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie is verstrekt of dat deel uitmaakt van een dergelijk project.

Artikel 9 Subsidieplafond

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen een gezamenlijk subsidieplafond vast op € 2.000.000,--.

 • 2.

  Van het plafond zoals genoemd in het voorgaande lid wordt maximaal 50% aan subsidies verleend aan R&D-samenwerkingsprojecten van meer dan € 200.000,--.

 • 3.

  Het Dagelijks Bestuur SNN verdeelt het in het eerste lid bedoelde bedrag op volgorde van rangschikking conform artikel 13, lid 3. Indien het subsidieplafond zou worden overschreden bij subsidieverlening aan meerdere aanvragen die gelijk zijn gerangschikt, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 10 Aanvraagperiode

Gedeputeerde Staten stellen gezamenlijk de aanvraagperiode vast van 11 juni 2020 9:00 uur tot 10 september 2020 17:00 uur.

Artikel 11 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Een aanvraag kan worden ingediend bij het SNN via een daarvoor ontwikkeld webportal dat bereikbaar is via www.snn.nl.

 • 2.

  De subsidieaanvraag wordt ingediend met alle verplichte bijlagen, volgens voorgeschreven formats. De formats worden beschikbaar gesteld door het SNN.

Artikel 12 Subsidiehoogte

De subsidie bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 350.000,-- per R&D-samenwerkingsproject.

Artikel 13 Rangschikking

 • 1.

  De activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd worden beoordeeld op basis van de volgende vier beoordelingscriteria:

  • a.

   Technologische vernieuwing of wezenlijk nieuwe toepassingen

   Hierbij wordt met name gelet op de elementen:

   • -

    hoe vernieuwend is het resultaat van het project (het beoogde product, proces of de dienst)?

   • -

    gaat het om iets nieuws of een nieuwe toepassing van iets bestaands?

   • -

    hoe verhoudt dit project zich tot ontwikkelingen in de topsector en tot internationale ontwikkelingen?

   • -

    is er op (inter)nationale schaal sprake van een dergelijke ontwikkeling? zo ja, welke ontwikkelingen zijn dit en hoe verhouden deze zich tot het project?

   • -

    hoe hoe vernieuwend is de gekozen aanpak of de onderzoeksmethoden?

   • -

    hoe haalbaar is de innovatie en wat is het technologisch risico?

  • b.

   Economische waarde

   Hierbij wordt met name gelet op de elementen:

   • -

    de mate waarin de effecten van het project ten goede komen aan de Noord-Nederlandse economie;

   • -

    de mate waarin de effecten van het project ten goede komen aan de Nederlandse economie;

   • -

    wat is de concurrentiepositie en hoe ziet de aanvrager het project in dat licht?

   • -

    wat zijn de bedreigingen, (commerciële) risico’s en externe factoren bij het project? Hoe worden deze risico’s geminimaliseerd?

   • -

    hoe sluit het project aan bij de strategische doelstelling van de betrokken bedrijven?

   • -

    welke stappen moeten na afloop van het project worden doorlopen tot aan de marktintroductie?

   • -

    hoe financiert iedere deelnemer zijn aandeel in de projectkosten (zowel de bijdrage in cash als de bijdrage in uren in relatie tot de reguliere bedrijfsvoering) en de kosten tot en met de marktintroductie?

   • -

    waarom zijn aanvragers bereid om een eigen bijdrage in dit project te stoppen? Koppeling tussen de bereidheid om deze stap te zetten aan de risico’s en perspectieven van de projectresultaten.

  • c.

   Kwaliteit van de MIT-R&D samenwerking

   Hierbij wordt met namen gelet op de elementen:

   • -

    kernactiviteiten/expertise belangrijkste markt(en) en huidige omzet van de partners binnen het samenwerkingsverband;

   • -

    onderbouwing dat de partners (en derden) gezamenlijk voldoende expertise hebben om het project uit te kunnen voeren;

   • -

    beschrijving van de capaciteiten (resources) van de deelnemers binnen het samenwerkingsverband en waarom die toereikend zijn om het project uit te voeren;

   • -

    beschrijving in welke mate het project een directe relatie heeft met andere projecten in de topsector of wordt er samengewerkt met andere partijen uit de topsector?

  • d.

   Niet-conventionele sectoroverstijgende combinaties

   Hierbij wordt met name gelet op de elementen:

   • -

    de thema’s uit de verschillende topsectoren die gecombineerd worden;

   • -

    de mate waarin deze thema’s worden gecombineerd. De combinatie van meer dan twee thema’s is niet per se waardevoller; intensiteit en verwevenheid van de thema’s tellen zwaarder;

   • -

    onderbouwing waarom deze combinatie minder voor de hand ligt, maar wel een waardevol project oplevert.

 • 2.

  De aanvragen worden door het Dagelijks Bestuur SNN in eerste instantie kwalitatief beoordeeld waarbij verschillende gradaties mogelijk zijn: ‘ruim voldoende’, ‘voldoende’, ‘matig’ of ‘onvoldoende’. Deze beoordeling wordt omgezet in een puntenbeoordeling zoals genoemd in lid 3.

 • 3.

  a. Voor de criteria a, b en c kunnen per criterium 30 punten worden behaald met de volgende verdeling:

  • -

   ruim voldoende = 30 punten

  • -

   voldoende = 20 punten

  • -

   matig = 10 punten

  • -

   onvoldoende = 0 punten

 • b. Voor criterium d kunnen maximaal 10 punten worden behaald met de volgende verdeling:

  • -

   ruim voldoende = 30 punten

  • -

   voldoende = 20 punten

  • -

   matig = 10 punten

  • -

   onvoldoende = 0 punten

 • 4.

  Het Dagelijks Bestuur SNN rangschikt de aanvragen waarop niet afwijzend is beslist hoger, naarmate in totaal meer punten aan het project zijn toegekend.

Artikel 14 Beslissen aanvraag

De termijn voor het nemen van een besluit op een subsidieaanvraag wordt gesteld op dertien weken na 10 september 2020.

Artikel 15 Subsidieverplichtingen

Bij de subsidieverlening worden in elk geval de volgende verplichtingen opgelegd:

 • 1.

  met de uitvoering van het R&D-samenwerkingsproject wordt gestart binnen 6 maanden na bekendmaking van het besluit tot subsidieverlening;

 • 2.

  het project wordt gerealiseerd binnen 24 maanden na de start van het project;

 • 3.

  de kosten van de uitvoering van het project worden op eenduidige wijze in de administratie van de subsidieontvanger weergegeven.

Artikel 16 Voorschotten

 • 1.

  Binnen drie weken na bekendmaking van het besluit tot subsidieverlening wordt een voorschot verstrekt van 40% op het verleende subsidiebedrag.

 • 2.

  Een tweede voorschot kan op aanvraag worden verleend naar evenredigheid van de gemaakte en betaalde subsidiabele projectkosten. Dit tweede voorschot bedraagt ten hoogste 40% van het verleende subsidiebedrag.

Artikel 17 Vaststelling

 • 1.

  Uiterlijk dertien weken na realisatie van het project wordt een verzoek tot subsidievaststelling ingediend. Het verzoek kan worden ingediend via het webportal dat bereikbaar is via www.snn.nl.

 • 2.

  Het verzoek tot subsidievaststelling gaat vergezeld van in ieder geval:

 • a.

  een eindverslag omtrent de uitvoering en de resultaten van de activiteiten;

 • b.

  een mededeling van andere inkomsten, waaronder subsidies, waarmee de activiteit waarop de subsidie betrekking heeft, is gefinancierd en

 • c.

  indien het subsidiebedrag € 125.000,-- of meer bedraagt, een controleverklaring van een accountant of accountantsadministratieconsulent als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waaruit blijkt dat met de aanvraag wordt voldaan aan de voorschriften bedoeld in artikel 4:45 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 18 Termijnen

De termijn voor het nemen van een besluit op een verzoek tot subsidievaststelling wordt gesteld op dertien weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

Artikel 19 Bekendmaking, inwerkingtreding en overgangsrecht

 • 1.

  Deze regeling wordt bekendgemaakt in het Provinciaal Blad en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling vervalt van rechtswege op 10 september 2020 om 17:00 uur. Op aanvragen die zijn ingediend voor dit moment blijft deze regeling van toepassing.

Artikel 20 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: MIT R&D samenwerking Noord-Nederland 2020.

Ondertekening

Bijlage I: Toelichting op de regeling

Artikel 4 Penvoerder

Het verdient aanbeveling om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen met alle partners en daarin ook afspraken vast te leggen omtrent betalingen. Dit is echter geen verplichting.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

De volgende kosten zijn in geen enkel geval subsidiabel:

 • a.

  administratieve en financiële santies en boetes

 • b.

  winstopslagen binnen een groep of samenwerkingsverband

 • c.

  fooien en geschenken

 • d.

  representatiekosten en -vergoedingen

 • e.

  kosten van personeelsactiviteiten

 • f.

  gratificaties en bonussen

 • g.

  kosten van outplacementtrajecten

 • h.

  kosten voor vrijwilligers

 • i.

  stagevergoedingen

Artikel 7 Staatssteun

Ten aanzien van staatssteun kan in het algemeen sprake van zijn drie situaties: geen staatssteun (geen economische activiteiten), geoorloofde staatssteun of ongeoorloofde staatssteun. In de eerste twee gevallen is subsidieverlening toegestaan. Om staatssteun geoorloofd te laten zijn, dienen de projectactiviteiten binnen een vrijstellingskader te vallen.

Het bedrag van de subsidie wordt verlaagd indien de normen van de Europese Commissie daartoe nopen. Als voor een activiteit al subsidie door een ander bestuursorgaan of door de Europese Commissie of door private organisaties of personen is verstrekt, wordt de te verstrekken subsidie zodanig berekend dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan het totaal van de voor subsidie in aanmerking komende kosten. Het totaal aan overheidsbijdragen kan niet meer bedragen dan volgens het Europees steunkader is toegestaan.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Een project moet obstakelvrij zijn om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Dit houdt in dat er geen wezenlijk formele, juridische en financiële aspecten mogen zijn die uitvoering van het project in de weg staan.

Artikel 8, sub a

Indien niet minimaal 50 van de 100 punten worden gehaald, waarbij de verdeling van de punten is opgenomen in artikel 13, draagt het project in ieder geval niet voldoende bij aan de specifieke doelstelling binnen het programma zoals opgenomen in deze subsidieregeling.

Artikel 8, sub f

Op dit criterium kunnen geen punten worden gescoord. Het is van belang dat in het projectplan alle elementen helder en eenduidig zijn omschreven en onderbouwd met argumenten.

Artikel 8, sub g

Hierbij geldt dat een verplichting pas mag zijn aangegaan na indiening van het project bij het SNN. Na indiening van de aanvraag mag voor eigen risico worden begonnen met het project.

Artikel 8, sub h

Wanneer de activiteiten in Noord-Nederland worden uitgevoerd en het project daar plaatsvindt, wordt geacht aan deze voorwaarde te zijn voldaan. Bij projecten waar niet alle, geen of nauwelijks activiteiten in Noord-Nederland worden uitgevoerd, is het van belang waar de resultaten van het project terechtkomen: dit dient aantoonbaar in Noord-Nederland te zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld de eigendomsrechten zijn, maar ook de productie van een bepaald product. Dit dient door de aanvrager in de aanvraag te worden uitgelegd en onderbouwd. Alleen R&D-activiteiten in een kantoor in Noord-Nederland is niet voldoende.

Artikel 8, sub k

Er is in ieder geval sprake van overwegende bezwaren indien er een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de aanvrager doelstellingen nastreeft of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang, de goede zeden of de openbare orde.

Artikel 13 Rangschikking

Er zijn vier categorieën, waarop een project gewogen wordt. Het is van groot belang dat de aanvrager zorgdraagt voor een gedegen kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing van de in de aanvraag gepresenteerde zaken. Een complete en gedegen onderbouwing borgt dat het SNN een goed oordeel kan vormen over een project en de mate waarin het project scoort op de beoordelingscriteria.

Een project zal doorgaans hoger scoren als binnen het project partners vanuit verschillende sectoren met elkaar samenwerken (cross-overs).

Artikel 15 Subsidieverplichtingen

Kosten moeten zijn gemaakt op uiterlijk de einddatum van het project. Kosten moeten zijn betaald vóór indiening van het verzoek tot definitieve vaststelling, met uitzondering van de accountantskosten die eventueel zijn gemaakt voor het afgeven van een verklaring bij de definitieve vaststelling