Evenementenbeleid Gemeente Gilze en Rijen (2017)

Geldend van 04-04-2020 t/m heden

Intitulé

Evenementenbeleid Gemeente Gilze en Rijen (2017)

(inclusief evaluatie 2019/2020)

Algemeen

Bevoegdheid

In artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Gilze en Rijen 2014 heeft de gemeenteraad aan de burgemeester de bevoegdheid gegeven om vergunningen voor evenementen te verlenen. In deze beleidsnota beschrijft de burgemeester hoe hij gebruik zal maken van de bevoegdheid om evenementenvergunningen te verlenen.

Aanleiding nieuw evenementenbeleid

Het huidige evenementenbeleid is vastgesteld in 2008. Dat beleid vormt de weerslag van de belangenafweging die in de loop der jaren is gemaakt tussen de wens om in de gemeente Gilze en Rijen evenementen te organiseren en de beperking van de overlast die omwonenden ervaren door die evenementen.

De afgelopen jaren is gebleken dat de behoefte om evenementen te organiseren toeneemt en het huidige evenementenbeleid daarvoor onvoldoende mogelijkheden biedt. In verband daarmee is vanaf 2012 een pilot gestart waarmee het organiseren van extra evenementen en het opleggen van aanvullende eisen mogelijk werd gemaakt. Op basis van de ervaringen met de pilot is het nu tijd om het bestaande evenementenbeleid aan te passen.

Pilot 2012-2016

De pilot van de afgelopen periode heeft uitgewezen dat er in de gemeente diverse initiatieven waren om nieuwe evenementen te organiseren. De meeste nieuwe evenementen zijn naar tevredenheid van velen verlopen. Het aantal (extra) klachten is minimaal. Er zijn enkele klachten ontvangen over geluidsoverlast (Burgemeester Sweensplein). Daarnaast wijzen enkele winkeliers erop dat hun winkel door de diverse braderieën minder bereikbaar is, waardoor de omzet daalt. Ook is er een klacht ontvangen dat de veelheid van evenementen bereikbaarheid en woongenot verstoort (Wilhelminaplein).

Ten slotte zien we een ontwikkeling waarbij evenementenbureaus van buiten de gemeente verzoeken doen om evenementen in onze gemeente te mogen organiseren. De burgemeester vindt het gewenst dat binnen de begrensde mogelijkheden om evenementen in onze gemeente te organiseren in eerste instantie plaats moet zijn voor lokale initiatieven waarbij het eigen karakter van onze gemeente en van de evenementen in onze gemeente wordt gewaarborgd. Overige evenementen moeten slechts toegestaan kunnen worden voor zover deze geen belemmering vormen voor onze traditionele eigen evenementen. Het aangepaste evenementenbeleid wil hiervoor de voorwaarden scheppen.

Bovenstaande ervaringen zijn verwerkt in het nieuwe evenementenbeleid.

Hoofdlijn van de aanpassingen

Dit nieuwe evenementenbeleid gaat vooralsnog uit van de definitie van evenementen en het onderscheid naar grote en vergunningvrije evenementen zoals die in de APV is opgenomen. Afwijking daarvan is in dit evenementenbeleid niet mogelijk. Bij aanpassing van de APV zal evenwel worden bezien of aanpassing van de bestaande definities mogelijk en wenselijk is. In onze gemeente wordt thans eenmaal per vier jaar een evenement georganiseerd dat valt onder de door de Veiligheidsregio gehanteerde definitie van Groot Evenement. In onze gemeente gaat het dan om de Open Luchtmachtdagen. Het onderhavige beleid heeft geen betrekking op dergelijke grootschalige evenementen. Voor evenementen van deze omvang zal steeds gezocht worden naar maatwerkprocedures en -voorschriften.

Dit evenementenbeleid betreft vergunningsplichtige evenementen. Evenementen waarvoor op grond van de APV geen vergunning vereist is, hebben een dermate kleine impact op de omgeving dat hiervoor geen beleid hoeft te worden geformuleerd buiten hetgeen daarover is vastgelegd in de APV.

In de gemeente Gilze en Rijen worden van oudsher veel evenementen gehouden en de evenementen worden door veel inwoners bezocht en gewaardeerd. Het nieuwe evenementenbeleid gaat dan ook uit van de positieve waardering voor evenementen en wil daarbij de negatieve effecten van evenementen zoveel mogelijk beperken. Het nieuwe evenementenbeleid beschrijft welke traditionele evenementen in de gemeente gehouden kunnen worden en geeft voor de toekomst ruimte om nieuwe evenementen te ontwikkelen. Anderzijds worden in het nieuwe evenementenbeleid maatregelen getroffen om de overlast voor omwonenden te beperken, onder andere door het opnemen van geluidsnormen en het beperken van de eindtijden. In dit beleid is in het licht van de weigeringsgronden van artikel 1.8 van onze APV een afweging gemaakt welke evenementen (soort, aantal, duur, locatie, geluidsbelasting) onder welke voorwaarden toelaatbaar worden geacht met het oog op:

 • 1.

  de openbare orde

 • 2.

  de openbare veiligheid

 • 3.

  de volksgezondheid

 • 4.

  de bescherming van het milieu

De procedures en faciliteiten die in het vorige evenementenbeleid werden gehanteerd en naar ieders tevredenheid werken, worden gecontinueerd.

Geluidsoverlast

Eén aspect van overlast wordt op deze plaats extra toegelicht, namelijk geluidsoverlast. Geluid van evenementen is een van de belangrijkste bronnen van overlast voor omwonenden. Tot heden zijn in ons evenementenbeleid geen geluidsnormen opgenomen. Wel is in het kader van de pilot geëxperimenteerd met geluidsnormen. Nu het nieuwe beleid voorziet in meer mogelijkheden om evenementen te organiseren, dient opnieuw een afweging plaats te vinden of geluidsnormen opgenomen moeten worden. Op juridische gronden is het opnemen van geluidsnormen noodzakelijk. De juridische houdbaarheid van een evenementenvergunning is mede afhankelijk van een reële geluidsnorm. Dit biedt zowel de omwonenden als de organisator zekerheid.

In de periode 2008/2010 zijn in onze gemeente geluidsmetingen gedaan tijdens diverse evenementen. Hierbij zijn veelal geluidsniveaus tussen 70 en 75 dB(A) op de gevel van geluidsgevoelige gebouwen gemeten, met een enkele uitschieter naar 85 dB(A). Deze geluidsbelasting is toen van een voor alle betrokkenen acceptabel niveau gebleken. Deze ervaringen sluiten aan bij hetgeen verwoord is in de nota “Evenementen met een luidruchtig karakter” van de Inspectie Milieuhygiëne Limburg (1996). Het meten van de geluidsbelasting bij de bron kan voor de organisator eenvoudiger gerealiseerd worden dan het meten op de gevel van geluidsgevoelige gebouwen. Daarom zullen in dit evenementenbeleid geluidsnormen voor de bron worden opgenomen die afgestemd zijn op de omgeving van het evenemententerrein. Het vergunde bronniveau kan variëren afhankelijk van de afstand tussen de geluidsbron(nen) en de omliggende gevels van geluidsgevoelige gebouwen. In principe is het uitgangspunt een maximale geluidsbelasting van 70 tot 75 dB(A) op de gevel van geluidsgevoelige gebouwen. De desbetreffende bronniveaus zijn per locatie indicatief in deze beleidsregels opgenomen. Bij de concrete bepaling van het te vergunnen geluidsniveau wordt ook het tijdstip en de duur van de geluidsbelasting in aanmerking genomen.

In eerste instantie worden de organisatoren van evenementen aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om het evenement ook voor direct omwonenden binnen deze grenzen te organiseren. In de vergunning kan worden opgenomen dat organisatoren de geluidsbelasting dienen te monitoren en na afloop een overzicht aan de burgemeester dienen te verstrekken. Verder dienen de organisatoren aan de omwonenden een aanspreekpunt kenbaar te maken waar de omwonenden (geluids)klachten over het evenement direct kunnen melden. Indien daartoe aanleiding is, zal het geluidsniveau van het evenement worden gecontroleerd en zullen zo nodig maatregelen worden genomen.

Overlast voor de omgeving is één aandachtspunt bij het geluidsniveau van evenementen. Een ander aandachtspunt is gehoorschade. Ieder jaar lopen tienduizenden jongeren in Nederland gehoorschade op door vrijetijdslawaai, ongeveer de helft tijdens het uitgaan. Om gehoorschade te voorkomen dient blootstelling van bezoekers aan geluidsniveaus hoger dan 103 dB(A) tijdens een evenement te worden voorkomen. Een lager niveau, namelijk 92,5 dB(A), is het gezondheidskundig streefpunt. De GHOR adviseert daarom bij daarvoor in aanmerking komende evenementen maatregelen te nemen om gehoorschade te voorkomen. Indien bezoekers worden blootgesteld aan geluidsniveaus hoger dan 92,5 dB(A) dan dienen er volgens het advies van de GHOR betaalbare en goede oordoppen (geen schuimdoppen maar oordoppen met filter) te worden aangeboden door de organisator. Daarnaast dient de organisator de bezoekers actief te informeren over de risico’s van gehoorschade en wat een bezoeker er zelf aan kan doen om gehoorschade te voorkomen. In dit kader zal de burgemeester bij het afgeven van evenementenvergunning gebruik maken van zijn bevoegdheid om voorschriften op te nemen om gehoorschade te voorkomen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de GHOR.

Alcolholpreventie

Op 1 januari 2014 is een wijziging van de Drank- en Horecawet doorgevoerd. Hiermee wordt de

leeftijdsgrens voor verstrekking en voor het aanwezig hebben van alcohol op voor het publiek

toegankelijke plaatsen, verhoogd naar 18 jaar. Jongeren onder de 18 die in de openbare ruimte alcohol bij zich hebben zijn strafbaar. Wanneer er een evenement georganiseerd wordt is het belangrijk na te denken over maatregelen die genomen kunnen worden om het alcoholgebruik onder jongeren te beperken. De GGD heeft een toolkit ontwikkeld die organisatoren handvatten biedt om voorafgaand en tijdens een evenement een goed beleid rondom alcoholmatiging en jongeren uit te kunnen voeren (www.naar18jaar.nl en www.thinkbeforeyoudrink.nl ) . Bij hiervoor in aanmerking komende evenementen zal de burgemeester gebruik maken van zijn bevoegdheden om in de evenementenvergunning voorschriften op te nemen in het kader van alcoholmatiging.

Zienswijzen

Het concept evenementenbeleid heeft ter inzage gelegen van 5 augustus 2016 tot en met 15 september 2016. Op het concept evenementenbeleid is een groot aantal zienswijzen ontvangen. Op welke wijze deze zienswijzen zijn betrokken bij het nieuwe beleid is in een afzonderlijke bijlage opgenomen. Hier wordt ingegaan op een grote lijn die uit de zienswijzen blijkt en de conclusies die daaraan verbonden zijn. Enerzijds hebben organisatoren van evenementen hun zienswijzen ingediend. Onder andere hebben zij erop gewezen dat de gehanteerde bronniveaus onvoldoende zijn om een goed evenement te kunnen organiseren. Anderzijds hebben een aantal omwonenden aangegeven dat de geluidsoverlast van evenementen hun woongenot ernstig schaadt. Dit is een lastig dilemma en het lijkt vrijwel niet mogelijk om aan de wensen van zowel de organisatoren als de omwonenden tegemoet te komen.

Evenementen geven onze gemeente levendigheid en karakter. De gemeente Gilze en Rijen en evenementen horen bij elkaar. Dit blijkt ook wel uit de reacties van omwonenden. Er is zeker draagvlak voor de traditionele evenementen die al van oudsher in onze gemeente plaatsvinden. Voor het grote aantal nieuwe evenementen dat in het concept-evenementenbeleid mogelijk werd gemaakt is het draagvlak aanzienlijk minder. Daarom is besloten op de locaties waar veel omwonenden zijn het maximum aantal evenementen te beperken en op locaties waar de overlast voor omwonenden minder zal zijn, meer mogelijkheden te bieden. Ook zijn de geluidsnormen onderzocht. Uit geluidsmetingen die zijn verricht bij Oranjeboel in Rijen, blijkt dat de bronniveaus inderdaad te laag zijn opgenomen. De maximale geluidsbelasting op de gevel van 70-75 dB(A) blijft gewaarborgd bij hogere bronniveaus. Hierop acht de burgemeester een uitzondering noodzakelijk. In de kern Gilze worden enkele evenementen georganiseerd op het Bisschop De Vetplein / Nieuwstraat / Mollebos. Deze omgeving vormt het hart van Gilze en een min of meer natuurlijke locatie voor die evenementen waar een groot deel van de inwoners jaarlijks aan deelneemt. De woningen staan hier echter dicht op de evenementenlocatie. Wanneer we hier uitgaan van een maximale gevelbelasting van 75 dB(A) zijn enkele breedgedragen traditionele evenementen niet meer mogelijk. Dat zou geen acceptabele situatie zijn. Nu het in het concept-evenementenbeleid genoemde aantal evenementen op deze locatie aanzienlijk wordt beperkt, acht de burgemeester het verantwoord om voor bepaalde uren tijdens deze evenementen een hogere geluidsbelasting toe te staan. Ook in het verleden vonden deze evenementen al plaats met deze hogere geluidsbelasting en daarover zijn toen geen klachten ontvangen. Ook heeft het vergunnen van deze evenementen niet geleid tot bezwaren of beroep. Het betreft Mollebosfist en de Koningsdag en -nacht/Vrijmarkt.

In bijlage 1 is een en ander verwerkt. Het aangepaste evenementenbeleid is besproken tijdens een informele bijeenkomst voor alle belanghebbenden op 7 maart 2017.

Verdere ontwikkeling van het evenementenbeleid

Het nieuwe evenementenbeleid maakt enerzijds zichtbaar welke traditionele evenementen er in onze gemeente gehouden kunnen worden biedt daarnaast voor de toekomst ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe evenementen op een aantal locaties. Ontwikkelingen in de samenleving, ervaringen, incidenten, onderzoeken en gewijzigde inzichten maken dat het beleid steeds weer aanpassing behoeft. Vanuit het perspectief van veiligheid en gezondheid zal het nieuwe beleid daarom worden gemonitord en waar wenselijk worden aangepast.

Evaluatie en aanpassing evenementenbeleid 2020

In 2019 is het evenementenbeleid geëvalueerd. De evaluatie is behandeld in de Commissie Middelen van januari 2020. Daarbij is geconcludeerd dat het nieuwe beleid nauwelijks tot bezwaren en klachten leidt. Vanuit zowel de organisatoren als de hulpdiensten zijn problemen gemeld met betrekking tot de aanvraag/aanvraagformulieren. Het invullen van het aanvraagformulier wordt door de organisatoren als erg arbeidsintensief ervaren. De hulpdiensten constateren dat aanvraagformulieren vaak niet volledig zijn ingevuld. Er zijn afspraken gemaakt om dit te verbeteren.

Vanuit de vergunningverleningspraktijk zijn enkele onderschikte wijzigingen wenselijk gebleken, welke in het beleid zullen worden verwerkt.

In verband met het faciliteren van het afvoeren van afval van evenementen wordt nog een afzonderlijke wijziging doorgevoerd.

Opbouw nota

Deze nota is als volgt opgebouwd:

 • 1.

  Algemeen

 • 2.

  Samenvatting verschillen met vorig evenementenbeleid

 • 3.

  Hoofdstuk 1: Evenementen

 • 4.

  Hoofdstuk 2: Maatregelen ter beperking van overlast en schade

 • 5.

  Hoofdstuk 3: Procedures en faciliteiten

 • 6.

  Hoofdstuk 4: Veiligheid en Handhaving

 • 7.

  Bijlagen:

  • 1.

   Bijlage 1: Beschrijving per evenementenlocatie

  • 2.

   Bijlage 2: Hoe de gemeente de organisator van een evenement helpt

  • 3.

   Bijlage 3: Zienswijzen

  • 4.

   Bijlage 4: Vergelijking eindtijden

  • 5.

   Bijlage 5: Voorkomende geluidsniveaus bij evenementen (gemeente Groningen)

Rijen, 11 juli 2017

De burgemeester van Gilze en Rijen,

Dr. Jan Boelhouwer

Vaststelling na wijziging op grond van evaluatie 2019/2020

Rijen, februari 2020

De burgemeester van Gilze en Rijen,

Dr. Jan Boelhouwer

Samenvatting nieuw beleid

BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN IN HET EVENEMENTENBELEID

 • Evenementenbeleid 2008

  Evenementenbeleid 2017

  Aantal evenementen/duur per locatie

  Alle locaties maximaal 3 evenementen van maximaal 4 dagen (maximale duur afhankelijk van belasting omgeving, totaal maximaal 12 dagen per locatie)

  Uitzonderingen:

  -Bgm Sweensplein maximaal 5 evenementen van maximaal 4 dagen (totaal maximaal 20 dagen)

  -Bisschop de Vethplein/Mollebos/Nieuwstraat maximaal 5 evenementen van maximaal 4 dagen (totaal maximaal 20 dagen)

  -Sporthallen: maximaal 10 dagen

  Aantal evenementen/duur per locatie

  -Burgemeester Sweensplein (max. 6 evenementen/ max. 44 dagen)

  -Raadhuisplein (max. 3 evenementen/max. 6 dagen)

  -Wilhelminaplein (max. 26 evenementen/max. 52 dagen)

  -plein tussen de A16 en De Boodschap (max. 6 evenementen/max. 9 dagen)

  -parkeerterrein bij sportpark Vijf Eiken (max. 3 evenementen/max. 6 dagen)

  -Park Wolfsweide (max. 3 evenementen/max. 6 dagen)

  -Bisschop De Vetplein / Nieuwstraat / Mollebos

  (max. 16 evenementen/max. 32 dagen inclusief op- en afbouw)

  - Steenakkerplein / plein bij de sporthal in Gilze (max. 3 evenementen/max. 7 dagen)

  -evenementenveld Sportpark Verhoven (geen maximum)

  -sporthal Margriethal (max. 12 evenementen/max. 36 dagen)

  -sporthal Achter de tuintjes (max. 12 evenementen/max. 36 dagen)

  -Niet-locatiegebonden evenementen (max. 6 evenementen/max. 6 dagen per kern)

  -Overige openbaar toegankelijke locaties (max. 2 evenementen/max. 2 dagen)

  -Particuliere terreinen (maatwerk per locatie)

  Eindtijden

  Zo t/m do :Eindtijd muziek: 23.00 uur

  Eindtijd evenement: 24.00 uur

  Vr/ za/dag voor officiële feestdag:

  Eindtijd muziek: 24.00 uur

  Eindtijd evenement: 01.00 uur

  Per kern maximaal 4x per jaar eindtijd 2 uur later voor jaarlijks terugkerende traditionele evenementen.

  Eindtijden

  Zo t/m do : Eendaags evenement:

  Eindtijd muziek: 23.00 uur

  Eindtijd evenement: 24.00 uur

  Meerdaags evenement:

  Eindtijd muziek: 22.00 uur

  Eindtijd evenement: 23.00 uur

  Vr/za/dag voor officiële feestdag:

  Eindtijd muziek: 01.00 uur

  Eindtijd evenement: 01.30 uur

  Op dagen die door het college zijn aangewezen in het kader van de Aanwijzing collectieve festiviteiten, kan de burgemeester afwijkende eindtijden voor het evenement en/of voor de muziek vaststellen.

  Geluidsnormen

  Geen

  Geluidsnormen

  Bij de bepaling van de geluidsnormen wordt in principe uitgegaan van een maximale gevelbelasting van circa 75 dB(A) & 90 dB(C). Dit wordt per locatie omgerekend naar een toegestaan bronniveau. Op bijzondere locaties of bij niet-continue geluidsbelasting, worden maatwerkvoorschriften gegeven.

Hoofdstuk 1. Evenementen

Artikel 1.1 Definities

In deze beleidsnota zijn de definities zoals opgenomen in de geldende Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Gilze en Rijen van toepassing.

Artikel 1.2 Vaste locaties

Voor plaatsgebonden evenementen zijn de volgende locaties beschikbaar:

 • 1.

  het Burgemeester Sweensplein

 • 2.

  het Raadhuisplein

 • 3.

  het Wilhelminaplein

 • 4.

  het plein tussen de A16 en De Boodschap.

 • 5.

  het parkeerterrein bij sportpark Vijf Eiken.

 • 6.

  Park Wolfsweide

 • 7.

  het Bisschop De Vetplein / Nieuwstraat / Mollebos

 • 8.

  het Steenakkerplein

 • 9.

  het plein bij de sporthal in Gilze

 • 10.

  evenementenveld Sportpark Verhoven

 • 11

  sporthal Achter de tuintjes

Artikel 1.3 Overige locaties

 • 1.

  Naast op de in artikel 1.2 genoemde locaties, kunnen evenementen worden georganiseerd die verspreid door (een deel van) de kern plaatsvinden (niet locatie-gebonden evenementen).

 • 2.

  Openbaar toegankelijke evenementen op eigen terrein kunnen in voorkomende gevallen onder voorwaarden worden toegestaan.

 • 3.

  Naast de in lid 1. en 2 en de artikel 1.2 bedoelde locaties, kan de burgemeester in voorkomende gevallen besluiten een evenement toe te staan op andere locaties.

Artikel 1.4 Voorwaarden per locatie

In bijlage 1 van deze beleidsnota is per evenementenlocatie aangegeven:

 • 1.

  het soort evenementen waarvoor de locatie geschikt is

 • 2.

  het maximale geluidsniveau gemeten bij de bron (voor een of enkele afstanden van de geluidsbron tot de geluidsgevoelige bebouwing)

 • 3.

  het maximum aantal vergunningsplichtige evenementen per jaar dat op de locatie mag worden georganiseerd.

 • 4.

  het maximum aantal dagen per jaar waarop evenementen op de locatie gehouden mogen worden.

Artikel 1.5 Vaste evenementen

In bijlage 1 van deze beleidsnota is aangegeven welke vaste evenementen op de desbetreffende locatie kunnen worden georganiseerd.

Artikel 1.6 Circussen

 • 1.

  Per jaar wordt één vergunning voor een circus verleend.

 • 2.

  Het circus kan worden gehouden op het Burgemeester Sweensplein te Rijen.

 • 3.

  Bij het selecteren en vergunnen van een circus wordt een afweging gemaakt op grond van de kwaliteit van het programma, het lidmaatschap van de Vereniging van Nederlandse Circus Ondernemingen en de grootte van de tent in relatie tot beschikbare ruimte op het Burgemeester Sweensplein.

 • 4.

  In verband met het aanbrengen van variatie wordt getracht ieder jaar aan een ander circus de kans te geven naar onze gemeente te komen.

Hoofdstuk 2 Maatregelen ter beperking van overlast

Artikel 2.1 Beperking belasting locatie

 • 1.

  Voor evenementen die niet geschikt zijn voor de aangevraagde locatie, wordt geen vergunning verleend.

 • 2.

  Indien meerdere evenementen tegelijk of kort na elkaar worden aangevraagd, kan de burgemeester na overleg met de organisatoren besluiten dat bepaalde evenementen op een andere datum/tijdtip dienen plaats te vinden.

 • 3.

  Vergunninghouder informeert de omwonenden vooraf over het evenement en stelt een aanspreekpunt beschikbaar waar omwonenden direct hun klachten over het evenement kunnen melden. Het aanspreekpunt dient bereikbaar te zijn vanaf de voorbereiding van het evenement tot een week na afloop ervan.

Artikel 2.2 Aanvangs- en eindtijden

 • 1.

  Bij de bepaling van aanvangstijden worden de bestaande wettelijke voorschriften in acht genomen.

 • 2.

  Voor eendaagse evenementen die plaatsvinden op zondag tot en met donderdag geldt een eindtijd van 24.00 uur, de muziek dient om 23.00 uur te stoppen.

 • 3.

  Voor meerdaagse evenementen die plaatsvinden op zondag tot en met donderdag geldt een eindtijd van 23.00 uur, de muziek dient om 22.00 uur te stoppen.

 • 4.

  Voor evenementen die plaatsvinden vrijdag en zaterdag of een dag voor een officiële feestdag geldt een eindtijd van 01.30 uur, de muziek dient om 01.00 uur te stoppen.

 • 5.

  Op dagen die door het college zijn aangewezen in het kader van de Aanwijzing collectieve festiviteiten, kan de burgemeester afwijkende eindtijden voor het evenement en/of voor de muziek vaststellen.

Artikel 2.3 Beperking geluidsoverlast

 • 1.

  Indien een bepaald evenement mogelijk tot veel klachten leidt, kan de burgemeester in de evenementenvergunning beperkende voorschriften opnemen, o.a. geluidsvoorschriften en beperking van de duur van het evenement.

 • 2.

  Indien een bepaald evenement in het voorgaande jaar tot veel gegronde klachten heeft geleid, kan de burgemeester in de evenementenvergunning beperkende voorschriften opnemen, o.a. geluidsvoorschriften en beperking van de duur van het evenement, dan wel kan de burgemeester besluiten de vergunning te weigeren.

 • 3.

  De vergunninghouder draagt er zorg voor dat er een meldpunt is waar omwonenden geluidsklachten kunnen melden. De vergunninghouder informeert de omwonenden voorafgaand aan het evenement over dit meldpunt en draagt zorgt voor registratie van deze meldingen en de wijze van afdoening. De burgemeester kan hierover voorschriften opnemen in de vergunning.

 • 4.

  De vergunninghouder dient de geluidsbelasting van het evenement te meten en te monitoren overeenkomstig de in de vergunning gegeven voorschriften.

 • 5.

  Na afloop van het evenement informeert de vergunninghouder de burgemeester desgewenst over het geregistreerde geluidsniveau van het evenement, overeenkomstig de in de vergunning gegeven voorschriften.

 • 6.

  Tijdens de op- en afbouw van een evenement wordt het geluidsniveau zo veel mogelijk beperkt.

Artikel 2.4 Beperking parkeeroverlast

 • 1.

  Vergunninghouder draagt zorg voor voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers.

 • 2.

  De burgemeester kan voorafgaande aan de vergunningverlening van de aanvrager verlangen dat deze de resultaten van een parkeeronderzoek overlegt, overeenkomstig de daaraan door de burgemeester te stellen eisen.

 • 3.

  De burgemeester kan aan de vergunning voorwaarden verbinden ten aanzien van het parkeren.

 • 4.

  De burgemeester kan de vergunning weigeren indien onvoldoende gewaarborgd is dat het evenement niet zal leiden tot parkeeroverlast.

 • 5.

  Bij de parkeergelegenheid dienen medewerkers van vergunninghouder aanwezig te zijn om het parkeren in goede banen te leiden en toezicht te houden.

 • 6.

  Vergunninghouder draagt zorg voor voldoende bewegwijzering naar het parkeerterrein.

 • 7.

  Vergunninghouder draagt er zorg voor dat omwonenden gedurende evenementen geen overlast ondervinden van geparkeerde auto’s van bezoekers.

 • 8.

  Vergunninghouder draagt er zorg voor dat hulpverleningsdiensten te allen tijde vrije doorgang hebben.

Artikel 2.5 Beperking overige overlast

 • 1.

  Vergunninghouder zorgt voor de plaatsing van voldoende afvalmanden.

 • 2.

  Vergunninghouder attendeert bezoekers door middel van borden op het voorkomen van straatvervuiling en schade aan beplanting.

 • 3.

  Vergunninghouder draagt er zorg voor dat het terrein na afloop van het evenement wordt opgeruimd en in de oorspronkelijke staat wordt gebracht.

 • 4.

  Vergunninghouder draagt zorg voor voldoende sanitaire voorzieningen overeenkomstig het advies van de GHOR.

Artikel 2.6 (Beperking) schade

 • 1.

  De beplanting dient ontzien te worden. Eventuele schade komt voor rekening van vergunninghouder.

 • 2.

  Aan de vergunning kunnen voorschriften en voorwaarden verbonden worden ter bescherming van de grasmat op een evenementenlocatie.

 • 3.

  Herstel van schade aan gemeente-eigendommen geschiedt door of op kosten van de vergunninghouder.

 • 4.

  Eventuele schade welke voortvloeit uit het gebruik maken van de evenementenvergunning is voor rekening van vergunninghouder. Deze vrijwaart de gemeente geheel van aanspraken van derden op schadevergoeding.

 • 5.

  De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gedwongen beëindigen van het evenement of ten gevolge van het niet kunnen plaatsvinden van het evenement vanwege onvoorziene omstandigheden of juridische procedures.

 

Hoofdstuk 3. Procedures en faciliteiten

Artikel 3.1 Aanvraagprocedure

 • 1.

  Een ieder die een evenement wil organiseren in de gemeente Gilze en Rijen dient op grond van het bepaalde in de Algemene plaatselijke verordening tijdig een evenementenvergunning aan te vragen bij de burgemeester.

 • 2.

  Het aanvragen van een vergunning voor een evenement geschiedt met het Aanvraagformulier evenementen dat bij de gemeente verkrijgbaar is en via www.gilzerijen.nl kan worden gedownload.

 • 3.

  Evenementenvergunningen dienen tijdig te worden aangevraagd, rekening houdend met eventuele verlenging en/of opschorting van de beslistermijn.

 • 4.

  De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet tijdig kunnen besluiten op een vergunningaanvraag.

 • 5.

  De termijn als bedoeld in artikel 1.3, tweede lid van de Algemeen plaatselijke verordening voor de gemeente Gilze en Rijen wordt verlengd tot acht weken.

 • 6.

  De aanvraag wordt gepubliceerd op www.gilzerijen.nl om belanghebbenden gedurende 2 weken in de gelegenheid te stellen om hun zienswijzen naar voren te brengen.

Artikel 3.2 Faciliteiten voor vergunninghouders uit Gilze en Rijen

 • 1.

  De vergunninghouder kan gebruik maken van gemeentelijke stroomkasten, nadat hij daarover afspraken heeft gemaakt met de contactpersoon van de gemeente die in de vergunning is genoemd. De energiekosten worden door de gemeente doorberekend aan de evenementenorganisator.

 • 2.

  De vergunninghouder kan gebruik maken van dranghekken en afvalbakken van de gemeente. Deze materialen zijn beperkt beschikbaar. De gemeente kan derhalve niet garanderen dat er altijd voldoende dranghekken zijn. Indien er materialen vanuit een andere gemeente geleend moeten worden, komt dit voor rekening van de organisator. De gemeente kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor materiële en/of immateriële schade aan lijf en leden van personen, veroorzaakt door gebruik van de gemeentelijke materialen gedurende de periode dat deze materialen buiten de macht van de gemeente zijn.

 • 3.

  De dranghekken worden door de gemeente gebracht en weer opgehaald op de hoeken van de straten. De vergunninghouder dient zorg te dragen voor de juiste plaatsing van de dranghekken tijdens het evenement. Na het evenement dient vergunninghouder de dranghekken te verzamelen op de hoeken van de straten.

 • 4.

  De gemeente stelt afvalcontainers beschikbaar. De vergunninghouder moet zelf voor het vervoer van de afvalcontainers zorgdragen. Voor het ophalen en terugbrengen van de afvalcontainers kan na overleg een kar van de gemeente worden geleend. De afvalcontainers mogen op de gemeentewerf/milieustraat geledigd worden.

 • 5.

  Indien vergunninghouder geen gebruik maakt van de faciliteiten als genoemd in het vierde lid, kan hij afval van het evenement van dinsdag- tot zaterdagochtend afgeven bij de gemeentelijke milieustraat. Op afspraak kan ook op maandagochtend afval worden afgegeven. Op vertoon van de evenementenvergunning mag gratis maximaal 2 m3 afval van het evenement worden afgevoerd. Indien meer afval wordt aangeboden dient dit via bankpas te worden afgerekend waarbij de beheerder van de milieustraat de hoeveelheid bepaalt.

 

Hoofdstuk 4. Veiligheid en Handhaving

Artikel 4.1 Veiligheid en Openbare orde

 • 1.

  Vergunninghouder is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken en een ordelijk verloop van het evenement.

 • 2.

  De burgemeester kan voorafgaande aan de vergunningverlening van de aanvrager verlangen dat deze overeenkomstig daaraan door de burgemeester te stellen eisen documenten overlegt waaruit blijkt dat de veiligheid en openbare orde in het kader van het evenement gewaarborgd is bijvoorbeeld op het gebied van verkeersveiligheid, brandveiligheid, technische hygiëne, toezicht, bewaking en beveiliging. Indien deze documenten niet worden overgelegd binnen de door de burgemeester gestelde termijn, kan de aanvraag buiten behandeling worden gesteld.

 • 3.

  De burgemeester kan aan de vergunning voorschriften verbinden in het kader van veiligheid en openbare orde.

 • 4.

  De burgemeester kan de vergunning weigeren indien de veiligheid en openbare orde voor, tijdens en na het evenement onvoldoende gewaarborgd is.

Artikel 4.2 Hulpverleningsdiensten

 • 1.

  Aan de vergunning kunnen op verzoek van politie, brandweer of GHOR aanvullende voorschriften worden verbonden.

 • 2.

  De hulpverleningsdiensten dienen te allen tijde vrije doorgang te hebben, minimaal overeenkomstig artikel 6.37 van het Bouwbesluit (3.25m breedte, 4.20 m hoogte).

 • 3.

  Voorzieningen voor brandweer (bluswater) mogen nooit belemmerd worden. Deze voorzieningen moeten altijd bereikbaar zijn. De organisator mag hiervan geen gebruik maken.

 • 4.

  Aanwijzingen van de politie, gemeente of brandweer dienen te allen tijde onmiddellijk te worden opgevolgd.

 • 5.

  Op eerste aanwijzing van de politie dienen alle activiteiten te worden stilgelegd.

Artikel 4.3 Voorschriften inzake Toezicht en beveiliging.

 • 1.

  De vergunninghouder dient voldoende personeel in te zetten voor het houden van toezicht gedurende de festiviteiten. De burgemeester kan voorschriften geven voor deze toezichthouders, waaronder dat zij moeten voldoen aan de wettelijke vereisten.

 • 2.

  Binnen de evenementenorganisatie dient één persoon te fungeren als aanspreekpunt voor gemeente, politie, brandweer en hulpdiensten.

 • 3.

  De vergunninghouder geeft aan de politie door welke personen voor bewaking en welke personen als aanspreekpunt worden ingezet.

Artikel 4.4 Overige voorschriften.

 • 1.

  Tijdens het evenement mag buiten horecagelegenheden alleen gebruik gemaakt worden van plastic bekers. De burgemeester kan besluiten hiervan af te wijken.

 • 2.

  De burgemeester kan aan de vergunning voorschriften verbinden in het kader van alcoholmatiging.

 • 3.

  De burgemeester kan aan de vergunning voorschriften verbinden in het kader van gehoorschadepreventie.

Artikel 4.5 Directe beëindiging van het evenement

 • 1.

  De burgemeester besluit een evenement direct te laten beëindigen indien hij dit in het kader van de veiligheid of de handhaving van de openbare orde noodzakelijk acht, onder andere indien sprake is van:

 • 1.

  een vergunningsplichtig evenement, waarvoor geen vergunning is verleend;

 • 2.

  intimidatie of bedreiging van medewerkers van gemeente en hulpdiensten;

 • 3.

  ernstige overschrijding van maximale bezoekersaantallen (> 20%);

 • 4.

  het blokkeren van vluchtwegen, waardoor bij calamiteiten levensbedreigende situaties kunnen ontstaan;

 • 5.

  het niet voldoen aan brandveiligheidseisen waardoor bij calamiteiten levensbedreigende situaties kunnen ontstaan;

 • 6.

  onvoldoende toezicht door de organisatie op het evenement waardoor een onbeheersbare toestand dreigt;

 • 7.

  voortdurende overschrijding van geluidsnormen na eerste waarschuwing;

 • 8.

  voortdurende parkeerexcessen, waardoor bij calamiteiten levensbedreigende situaties kunnen ontstaan en aan eerste waarschuwing geen gehoor wordt gegeven;

 • 9.

  overschrijding van de eindtijd van het evenement met meer dan een half uur.

 • 1.

  De burgemeester kan van gedwongen beëindiging afzien indien naar zijn oordeel de consequenties van beëindiging ernstiger zijn dan van voortzetting van het evenement.

 • 2.

  In de situatie genoemd in het tweede lid, kan de burgemeester besluiten proces-verbaal op te laten maken opdat strafrechtelijke vervolging kan worden ingesteld.

Artikel 4.6 Overtreding voorschriften

 • 1.

  Het in strijd handelen met een voorschrift uit de evenementenvergunning of andere geldende voorschriften kan ertoe leiden dat de vergunning onmiddellijk wordt ingetrokken. Dit betekent dat het evenement moet worden beëindigd.

 • 2.

  De gestelde sluitingstijden dienen strikt te worden gehanteerd.

 • 3.

  Van elke geconstateerde overtreding van de voorschriften wordt door de politie of de bijzonder opsporingsambtenaar rapport opgemaakt.

 • 4.

  Afhankelijk van aard en aantal van de overtredingen kan de burgemeester besluiten om aan volgende vergunningaanvragen nadere eisen te verbinden en de vergunning te weigeren als niet expliciet maatregelen (kunnen) worden getroffen om herhaling van de overtreding te voorkomen.

 

Bijlage 1. Beschrijving per locatie

 • Locatie

  Burgemeester Sweensplein

  Soort evenementen

  Locatie is geschikt voor diverse soorten evenementen, zoals braderieën, tentfeesten, circus, kermis, ijsbaan

  Geluidsbelasting*:

  Bij een afstand tussen de geluidsbron en de dichtstbijzijnde gevel van 45 m is een bronniveau van 110 dB(A) maximaal. Dit geldt met name bij tentfeesten. Bij evenementen als braderieën en kermis waarbij de afstand tussen de geluidsbron en de dichtstbijzijnde gevel minimaal 25 m is geldt een maximaal bronniveau van 90 dB(A).

  Vergunningsplichtige evenementen per jaar:

  Aantal dagen per jaar:

  Maximaal 6

  maximaal 44

  Vaste evenementen:

  Oranjeboel + Vrijmarkt door Stichting Juin (14 dagen)

  Circus (5 dagen)

  Kermis door Gemeente Gilze en Rijen (14 dagen)

  Tweedaagse Turkse markt (4 dagen)

  Locatie

  Raadhuisplein

  Soort evenementen

  In verband met de parkeerfunctie van het terrein is het alleen geschikt voor evenementen op zaterdag en zondag.

  Geluidsbelasting*:

  Bij een afstand tussen de geluidsbron en de dichtstbijzijnde gevel van minimaal 25 m geldt, gelet op de nabijheid van Woonzorgcomplex De Regent een maximaal bronniveau van 80 dB(A).

  Vergunningsplichtige evenementen per jaar:

  Aantal dagen per jaar:

  maximaal 3

  maximaal 6

  Vaste evenementen:

  Geen

  Locatie

  Wilhelminaplein

  Soort evenementen

  Locatie is geschikt voor winkelondersteunende evenementen. De weekmarkt heeft hier altijd voorrang. Evenementen waarbij tevens de Stationsstraat wordt betrokken worden beperkt toegestaan omdat afsluiting van deze straat de verkeerscirculatie in de kern beperkt en overlast geeft in de omliggende straten.

  Geluidsbelasting *:

  Bij een afstand van 10-15 m tussen de geluidsbron en de dichtstbijzijnde gevel geldt een maximaal bronniveau van 75 dB(A). Voor kortdurende optredens door fanfare en koren (niet versterkte muziek) kunnen maatwerkvoorschriften worden gegeven.

  Vergunningsplichtige evenementen per jaar:

  Aantal dagen per jaar:

  maximaal 26 (waarvan 12 waarbij tevens de Stationsstraat wordt afgesloten).

  maximaal 52

  Vaste evenementen:

  16 Evenementen door Winkeliersvereniging Rijen

  Rondje Rijen door AV Spiridon + Rijen Ruikt / Juin in de tuin door Stichting Juin

  Jaarmarkt

  Locatie

  Plein tussen A16 en De Boodschap

  Soort evenementen

  Locatie is geschikt voor evenementen voor de jeugd.

  Geluidsbelasting*:

  Bij een afstand tussen de geluidsbron en de dichtstbijzijnde woning van minimaal 30 m geldt een bronniveau van 80 dB(A).

  Vergunningsplichtige evenementen per jaar:

  Aantal dagen per jaar:

  maximaal 6

  maximaal 9

  Vaste evenementen:

  Kindervakantieweek door Kindervakantieweek Rijen

  Cultuurevent en plein public

  Locatie

  Parkeerterrein sportpark Vijf Eiken

  Soort evenementen

  Evenementen op dit terrein mogen niet in strijd komen met de reguliere functie van het terrein op het gebied van sport. Op dit terrein zijn niet eerder evenementen toegestaan. In verband met de beschikbaarheid voor de reguliere functie van het terrein, zullen bij wijze van proef beperkt evenementen worden toegestaan.

  Geluidsbelasting*:

  Bij een afstand tussen de geluidsbron en de dichtstbijzijnde woning van minimaal 100 m geldt een bronniveau van 115 dB(A).

  Vergunningsplichtige evenementen per jaar:

  Aantal dagen per jaar:

  maximaal 3

  maximaal 6

  Vaste evenementen:

  Geen.

  Locatie

  Park Wolfsweide

  Soort evenementen

  Op dit terrein zijn niet eerder evenementen toegestaan. Er is sprake van een ruim terrein met een vrij grote afstand tot de bebouwing. De aard van het terrein is echter gevoelig voor schade en de bereikbaarheid voor hulpdiensten is (nog) niet optimaal. Daarom zullen bij wijze van proef beperkt evenementen worden toegestaan die passend zijn bij de aard en beperkingen van het terrein.

  Geluidsbelasting*:

  Bij een afstand tussen de geluidsbron en de dichtstbijzijnde woning van minimaal 50 m geldt een bronniveau van 110 dB(A).

  Vergunningsplichtige evenementen per jaar:

  Aantal dagen per jaar:

  maximaal 3

  maximaal 6

  Vaste evenementen:

  Geen.

  Locatie

  Bisschop De Vetplein / Nieuwstraat /Mollebos

  Soort evenementen

  Locatie is geschikt voor diverse soorten evenementen zoals braderieën en feesten. Van oudsher vinden hier traditionele en winkelondersteunende evenementen plaats. De weekmarkt heeft hier altijd voorrang. Evenementen waarbij tevens de Nieuwstraat wordt betrokken worden beperkt toegestaan omdat afsluiting van deze straat de verkeerscirculatie in de kern beperkt en overlast geeft in de omliggende straten. Evenementen waarbij tevens het Mollebos wordt betrokken worden in verband met de kwetsbaarheid van de grasmat van het Mollebos, onder het stellen van beschermende voorwaarden, beperkt toegestaan, uitsluitend voor die evenementen welke thans gelden als vaste/traditionele evenementen.

  Geluidsbelasting*:

  Bij een afstand van 10-15 m tussen de geluidsbron en de dichtstbijzijnde gevel geldt een maximaal bronniveau van 80 dB(A).

  Vergunningsplichtige evenementen per jaar:

  Aantal dagen per jaar:

  maximaal 16 (waarvan 5 waarbij de Nieuwstraat wordt afgesloten en 5 waarbij het Mollebos wordt gebruikt)

  maximaal 32

  Vaste evenementen:

  Ultraloop Gilze door Stichting De Lotgenoten

  Koningsdag en –nacht / Vrijmarkt door Oranjecomite Gilze (maatwerk geluidsnorm)

  Wielerweekend Gilze door Stichting Wieler-weekend Gilze

  Hardloopgala Gilze

  Elfde van d’n elfde door de Leuttappers

  Mollebosfist door Stichting Mollebos

  (maatwerk geluidsnorm)

  Kerstmarkt door Winkeliersvereniging Gilze

  Avondvierdaagse door Stichting Avond-vierdaagse

  De Gilse Proeftuin door Gilze Onderneemt

  Locatie

  Steenakkerplein/ plein bij sporthal Gilze

  Soort evenementen

  Het Steenakkerplein heeft een belangrijke parkeerfunctie voor de winkels. Hierdoor is het slechts beperkt te gebruiken voor evenementen en uitsluitend indien een alternatief geboden wordt voor de parkeerfunctie.

  Geluidsbelasting*:

  De afstand tot de bebouwing is vrij beperkt. Bij een afstand tussen de geluidsbron en de dichtstbijzijnde gevel van minimaal 10 m geldt een bronniveau van 80 dB(A).

  Vergunningsplichtige evenementen per jaar:

  Aantal dagen per jaar:

  maximaal 3

  maximaal 7

  Vaste evenementen:

  Kermis Gilze (5 dagen) door gemeente

  Braderie door Winkeliersvereniging Gilze

  Locatie

  Evenementenveld sportpark Verhoven

  Soort evenementen

  Evenementen op dit terrein mogen niet in strijd komen met de reguliere functie van het terrein op het gebied van sport. Op dit terrein zijn niet eerder evenementen toegestaan. De voetbalvereniging Gilze heeft het recht gekregen dit terrein te exploiteren. Evenementen kunnen derhalve uitsluitend worden vergund wanneer de voetbalvereniging toestemming heeft gegeven. Minimaal 50% van het toegestane aantal evenementen en dagen is sportgerelateerd. Minimaal 50% van het toegestane aantal evenementen betreft dagactiviteiten.

  Geluidsbelasting*:

  Bij een afstand tussen de geluidsbron en de dichtstbijzijnde woning van minimaal 100 m geldt een bronniveau van 115 dB(A).

  Vergunningsplichtige evenementen per jaar:

  Aantal dagen per jaar:

  Geen maximum

  Geen maximum

  Vaste evenementen:

  Geen

  Locatie

  Sporthal Achter de Tuintjes

  Soort evenementen

  Locatie is geschikt voor evenementen die niet in strijd komen met het reguliere gebruik van de sporthal en waarvoor de gebruikseisen voor (brand)veilig gebruik zodanig zijn dat de accommodatie daaraan kan voldoen. Het reguliere gebruik voor sport dient te allen tijde voorrang te krijgen.

  Evenementenvergunning wordt uitsluitend verleend indien de exploitant toestemming verleent voor het evenement.

  Geluidsbelasting:

  Overeenkomstig normen horeca-inrichtingen

  Vergunningsplichtige evenementen per jaar:

  Aantal dagen per jaar:

  maximaal 12

  maximaal 36

  Vaste evenementen:

  Geen

  Locatie

  Niet-locatie gebonden: Rijen

  Soort evenementen

  O.a. wielerronde, hardloopwedstrijd, optocht en andere niet locatie-gebonden evenementen.

  Geluidsbelasting:

  Deze evenementen vinden verspreid door de gehele kern plaats, dichtbij de woningen. De evenementen geven veelal niet overal een continue geluidsbelasting maar slechts een tijdelijke (terugkerende) geluidsbelasting. Vanwege deze variabele omstandigheden, zullen in voorkomende gevallen zo nodig maatwerkvoorschriften worden gegeven.

  Vergunningsplichtige evenementen per jaar:

  Aantal dagen per jaar:

  maximaal 6

  maximaal 6

  Vaste evenementen:

  Optochten Carnaval door Rijense Carnavalsstichting

  Rijen ruikt door Stichting Juin

  Rondje Rijen door AV Spiridon

  Ronde van Rijen door WV De Vrije Coureur Coureur)

  Intocht Sinterklaas (maximaal 1 per jaar)

  Locatie

  Niet-locatie gebonden: Gilze

  Soort evenementen

  O.a. wielerronde, hardloopwedstrijd, optocht en andere niet locatie-gebonden evenementen.

  Geluidsbelasting:

  Deze evenementen vinden verspreid door de gehele kern plaats, dichtbij de woningen. De evenementen geven veelal niet overal een continue geluidsbelasting maar slechts een tijdelijke (terugkerende) geluidsbelasting. Vanwege deze variabele omstandigheden, zullen in voorkomende gevallen zo nodig maatwerkvoorschriften worden gegeven.

  Vergunningsplichtige evenementen per jaar:

  Aantal dagen per jaar:

  maximaal 6

  maximaal 6

  Vaste evenementen:

  Optochten Carnaval

  Ultraloop Gilze door Stichting De Lotgenoten

  Wielerweekend Gilze door Wielerclub De Doortrappers

  Intocht Sinterklaas (maximaal 1 per jaar)

  Locatie

  Niet-locatie gebonden: Molenschot

  Soort evenementen

  O.a. wielerronde, hardloopwedstrijd, optocht en andere niet locatie-gebonden evenementen.

  Geluidsbelasting:

  Deze evenementen vinden verspreid door de gehele kern plaats, dichtbij de woningen. De evenementen geven veelal niet overal een continue geluidsbelasting maar slechts een tijdelijke (terugkerende) geluidsbelasting. Vanwege deze variabele omstandigheden, zullen in voorkomende gevallen zo nodig maatwerkvoorschriften worden gegeven.

  Vergunningsplichtige evenementen per jaar:

  Aantal dagen per jaar:

  maximaal 6

  maximaal 6

  Vaste evenementen:

  Kermis door Stichting St. Anna

  Jaarmarkt St. Anneke door Stichting St. Anna

  Koningsfeest door buurtvereniging /Vereniging Ontspanning Molenschot

  Locatie

  Niet-locatie gebonden: Hulten

  Soort evenementen

  O.a. wielerronde, hardloopwedstrijd, optocht en andere niet locatie-gebonden evenementen.

  Geluidsbelasting:

  Deze evenementen vinden verspreid door de gehele kern plaats, dichtbij de woningen. De evenementen geven veelal niet overal een continue geluidsbelasting maar slechts een tijdelijke (terugkerende) geluidsbelasting. Vanwege deze variabele omstandigheden, zullen in voorkomende gevallen zo nodig maatwerkvoorschriften worden gegeven.

  Vergunningsplichtige evenementen per jaar:

  Aantal dagen per jaar:

  maximaal 6

  maximaal 6

  Vaste evenementen:

  Geen

  Locatie

  Diverse openbare multifunctionele gebouwen, pleinen, plantsoenen en braakliggende terreinen

  Soort evenementen

  Locaties o.a. geschikt voor kleinschalige buurtbarbecues e.d.

  Geluidsbelasting:

  Het acceptabele bronvermogen is sterk afhankelijk van de locatie. Vanwege deze variabele situatie, zullen in voorkomende gevallen zo nodig maatwerkvoorschriften gegeven worden.

  Vergunningsplichtige evenementen per jaar:

  Aantal dagen per jaar:

  maximaal 2 per afzonderlijke locatie

  maximaal 2 per afzonderlijke locatie

  Vaste evenementen:

  Geen

  Locatie

  Diverse particuliere terreinen

  Soort evenementen

  Locatie is geschikt voor bijvoorbeeld paardrijwedstrijd op eigen terrein of kleinschalige braderie (b.v. op campings)

  Geluidsbelasting:

  Het acceptabele bronvermogen is sterk afhankelijk van de locatie. Vanwege deze variabele situatie, zullen in voorkomende gevallen zo nodig maatwerkvoorschriften gegeven worden.

  Vergunningsplichtige evenementen per jaar:

  Aantal dagen per jaar:

  Het acceptabele maximum aantal evenementen is sterk afhankelijk van de locatie. Dit zal daarom per locatie worden beoordeeld.

  Vaste evenementen:

  Geen

*Bij een afwijkende afstand tussen de geluidsbron en de dichtstbijzijnde gevel van (geluidsgevoelige) bebouwing, bepaalt de burgemeester door middel van een maatwerkvoorschrift het maximale bronniveau van het geluid, zodanig dat de gevelbelasting ongeveer gelijk is aan de gevelbelasting bij het bronniveau en de afstand tot de bebouwing zoals die voor de betreffende locatie in de tabel is opgenomen. Bij niet continue geluidsbelasting, waaronder bijvoorbeeld vliegshows, worden zonodig maatwerkvoorschriften voor de geluidsbelasting gegeven.

 

Bijlage 2. Hoe de gemeente de organisator van een evenement helpt

Positief klimaat

De gemeente bevordert een positief klimaat voor het organiseren van evenementen. Als in de gemeente Gilze en Rijen gevestigde organisator van een evenement mag u de gemeente vragen om u te ondersteunen. Op het aanvraagformulier kunt u aangeven of u hiervan gebruik wilt maken.

In deze folder vertellen wij u hoe de gemeente u kan ondersteunen.

Meedenken

U komt sowieso voor een evenementenvergunning bij de gemeente terecht. Voordat wij die verlenen, denken wij met u mee, bijvoorbeeld over het kiezen van een veilige route voor een loopevenement of de veilige inrichting van het evenemententerrein bij een braderie of een tentfeest. Ook denken we mee hoe u overlast voor omwonenden kunt beperken. Zoals u ziet streeft de gemeente ernaar, dat uw evenement veilig en zonder overlast verloopt.

Wegafzettingsborden, dranghekken en ‘tekstborden’

Voor uw evenement kunt u beschikken over dranghekken, wegafzettingsborden en verkeersborden. Dranghekken zijn beperkt beschikbaar. De gemeente kan derhalve niet garanderen dat er altijd voldoende dranghekken zijn. Als de gemeente dranghekken van een andere gemeente moet lenen, komen de kosten voor rekening van de organisator.

De gemeente brengt de materialen naar de door u vermelde plek en haalt die na afloop van het evenement weer op. U moet zorgen dat de materialen tijdens het evenement op de goede plaats staan. Na afloop van het evenement (uiterlijk een half uur na het einde van het evenement) moet u de dranghekken zo spoedig mogelijk verzamelen en terugzetten in de rekken op de plaatsen waar de gemeente ze heeft weggezet, meestal op de hoeken van de straten. Indien de organisator de materialen niet netjes terugzet, zal de gemeente de extra kosten die zij maakt voor het ophalen doorberekenen aan de organisator.

Soms stelt de gemeente in de evenementenvergunning aan u de verplichting dat u tekstborden met wegomleidingen plaatst. Als we dat voorschrijven, maakt de gemeente deze tekstborden en levert die bij u af.

De gemeente kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor materiële en/of immateriële schade aan lijf en leden van personen, veroorzaakt door gebruik van de gemeentelijke materialen gedurende de periode dat deze materialen buiten de macht van de gemeente zijn.

Afvalcontainers

De gemeente stelt ook afvalcontainers beschikbaar. Maar afvalcontainers zijn niet zo zwaar als dranghekken. Daarom moet u als organisator zelf voor het vervoer van afvalcontainers zorgen. Als u daarom vraagt, kunt u van de gemeente een kar lenen om de afvalcontainers op te halen en terug te brengen. U kunt daarvoor een afspraak maken met de contactpersoon van de gemeente die in de vergunning is genoemd. U moet de afvalcontainers zelf terugbrengen naar de Milieustraat aan de Parallelweg in Rijen. U dient het afval op de normale manier aan te bieden aan de gemeente. U moet zorgen dat de afvalcontainers worden geleegd en de lege afvalcontainers terugzetten waar u ze heeft opgehaald.

Bij evenementen waar geen afvalcontainers nodig zijn, bijvoorbeeld optochten, kunt u afval van het evenement van dinsdag- tot zaterdagochtend op de gebruikelijke manier afgeven bij de gemeentelijke milieustraat. U kunt op afspraak ook op de maandag na het evenement afval afgeven. Vergeet niet de evenementenvergunning mee te nemen. Op vertoon van de evenementenvergunning mag u 2 m3 afval van het evenement gratis afvoeren. Als er meer afval is moet u dat via de bankpas afrekenen, waarbij de beheerder van de milieustraat de hoeveelheid bepaalt.

Elektriciteit

De vergunninghouder kan gebruik maken van gemeentelijke elektriciteit, nadat hij daarover afspraken heeft gemaakt met de contactpersoon van de gemeente die in de vergunning is genoemd.

Wij rekenen de stroomkosten door aan u als organisator.

Overige hulpmiddelen

Als u andere hulpmiddelen wilt lenen van de gemeente, moet u dit vragen aan de afdeling Buitendienst. In overleg wordt gekeken of de gemeente de gevraagde spullen kan uitlenen.

Voor watergebruik geldt dat de gemeente dit niet faciliteert. Daarvoor moet u zelf contact opnemen met Brabant Water. U moet hiervoor minimaal 2 weken voorafgaand aan het evenement een reservering doen.

Contactpersoon regelt de hulp

Aan de Parallelweg in Rijen zit de gemeentelijke Buitendienst. Iemand van deze afdeling organiseert de inzet van de hierboven genoemde hulp aan u als evenementenorganisator. De gemeente vermeldt in de evenementenvergunning de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon van Buitendienst.

 

Bijlage 3. Zienswijzen

Zienswijzen op concept Evenementenbeleid (2016)

Zienswijzen inwoner

 • 1.

  In de inleiding/aanleiding mist een overall visie van het beleid in een integrale context, waarbij maatschappelijke, economische en commerciële aspecten worden afgewogen tegenover gewenste vitaliteit van de gemeente, lokale maatschappelijke samenhang, maar ook zeker het woongenot van de inwoners van de gemeente.

  De raad heeft de bevoegdheid om evenementenvergunningen te verlenen via de APV gedelegeerd aan de burgemeester. Tevens zijn in de APV de weigeringsgronden opgenomen die de burgemeester kan hanteren bij de behandeling van de aanvragen: 1. Openbare orde 2. Openbare veiligheid 3. Volksgezondheid 4. Bescherming van het milieu. In het voorgelegde concept-evenementenbeleid beschrijft de burgemeester hoe hij met de gedelegeerde bevoegdheid wil omgaan. Op deze wijze kan de burgemeester ter motivering van een beslissing op een aanvraag om een evenementenvergunningen verwijzen naar het beleid. De burgemeester moet met het beleid binnen de door de raad aangegeven grenzen blijven en kan derhalve geen aspecten in het beleid betrekken waarvoor hij geen bevoegdheden gedelegeerd heeft gekregen.

  2.

  Gemist wordt een integrale visie op geluidsoverlast. Er zou een kaart gemaakt moeten worden waarin de jaarlijkse geluidsbelasting op wijken en woningen inclusief evenementen inzichtelijk wordt gemaakt en op basis daarvan moet een afweging gemaakt worden of extra nieuwe evenementen nog wel wenselijk zijn.

  Een dergelijke visie zal in het kader van de nieuwe Omgevingswet ontwikkeld worden.

  3.

  Het beleid past niet in het planologisch kader van de gemeente.

  Planologie is geen toetsingskader voor een evenementenvergunning.

  4.

  Rechtszekerheid inwoners is niet goed geregeld. Onduidelijke en niet direct controleerbare geluidnormen. De betreffende bronvermogens zijn indicatief, bij de concrete bepaling van het geluidsniveau zal tevens het tijdstip en de duur van de geluidsbelasting in aanmerking genomen worden.

  We streven ernaar de regeling zo eenvoudig mogelijk te houden, mede omdat tot heden geen geluidsnormen zijn opgenomen en het aantal klachten over geluid bij evenementen zeer beperkt is gebleven. Indien uit ervaringen blijkt dat het wenselijk is specifiekere normen op te nemen, zal de burgemeester dit aanpassen.

  5.

  De geluidsnormering moet op de gevel of op referentiepunten gesteld worden.

  Tevens dient een normering in dB(C) te worden opgenomen.

  Het bronniveau is voor de organisatoren gemakkelijker te meten. Indien bij de uitvoering van dit beleid het meten op de gevel en een normering in dB(C) wenselijk blijkt, zal de burgemeester dit aanpassen.

  6.

  Ook voor kleine niet-vergunningsplichtige evenementen moet een geluidsnormering worden opgenomen.

  Het beleid ziet uitsluitend op vergunningsplichtige evenementen.

  Niet-vergunningsplichtige evenementen zijn per definitie kleinschalig. Klachten over geluid zijn niet bekend.

  7.

  Geen controle of handhaving van gemeentelijke zijde en ruime flexibiliteit in sluitingstijden en tijdelijke overschrijding geluidsnormen. De rol van de gemeente met betrekking tot toezicht en handhaving als het gaat om het aspect geluid is te vrijblijvend en terughoudend c.q. passief

  Het evenementenbeleid beschrijft hoe de burgemeester zal omgaan met zijn bevoegdheid om evenementenvergunningen te verlenen. De algemene kaders zijn vastgelegd met daarbij de mogelijkheden om maatwerkvoorschriften op te leggen. Toezicht en handhaving op het aspect geluid vindt plaats overeenkomstig de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

  8.

  Niet duidelijk is of in het aantal evenementendagen tevens de op- en afbouw van evenementen is begrepen.

  Dit zal worden geëxpliciteerd.

  9.

  Uitbreiding van het aantal evenementen lijkt vooral bedoeld om tevens initiatieven van evenementenbureaus van buiten te kunnen faciliteren.

  Uitbreiding van het aantal evenementen is vooral bedoeld om te waarborgen dat traditionele evenementen kunnen plaatsvinden en daarnaast nieuwe (lokale) initiatieven kunnen worden gehonoreerd.

  10.

  Er moet concreter omschreven worden wanneer de geluidsbelasting moet worden gemonitord en wanneer de burgemeester de geluidsbelasting laat onderzoeken en maatregelen zal nemen.

  Dit betreft maatwerkvoorschriften die de burgemeester aan de evenementenvergunning verbindt indien daartoe aanleiding is.

  11.

  Gemeente moet meer controle metingen laten verrichten.

  Gemeente laat incidenteel en indien er concrete aanleiding is controlemetingen uitvoeren

  12.

  Bij de gemeente moet klachtenregistratie plaatsvinden.

  Klachten worden door de gemeente geregistreerd.

  13.

  In het evenementenbeleid dient een bepalings- en beoordelingsmethode voor het meten en berekenen van muziekgeluid te worden opgenomen.

  We streven ernaar de regeling zo eenvoudig mogelijk te houden, mede omdat tot heden geen geluidsnormen zijn opgenomen en het aantal klachten over geluid bij evenementen zeer beperkt is gebleven. Indien uit ervaringen blijkt dat het wenselijk is specifiekere normen op te nemen dan wel een bepalings- en beoordelingsmethode voor het meten en berekenen van muziekgeluid, zal de burgemeester dit aanpassen.

  14.

  Eindtijden van evenement en muziek dienen strikt te worden nageleefd. Artikel 4.5 lid 1 en 4.6 lid 2 zijn tegenstrijdig

  Artikel 4.6 lid 2 is de norm. Artikel 4.5 lid 1 is de praktijk. De burgemeester verwacht van de organisatoren dat zij de eindtijden strikt zullen naleven. Indien dit niet gebeurt zullen zij daarop worden aangesproken.

  Mocht dat niet het beoogde gevolg hebben, dan kan de burgemeester voor een volgend evenement maatwerkvoorschriften geven. In de praktijk is het onmogelijk om bij een eerste overtreding van de eindtijd direct het evenement te laten beëindigen en dit leidt bovendien mogelijk tot grote problemen op het gebied van openbare orde. Derhalve wordt eerst een half uur getracht de organisator te bewegen het evenement te stoppen. Pas wanneer dit niet werkt, zal de burgemeester, indien dit uit het oogpunt van openbare orde en veiligheid verantwoord is, het evenement direct laten beëindigen. Overigens spreken we hier over een uitzonderlijke situatie die naar verwachting niet voorkomt. Maar mocht het onverhoopt voorkomen dan beschikt de burgemeester over het instrumentarium om op te treden.

  15.

  Handleiding bij de organisatie van een evenement ontbreekt.

  Deze zal worden toegevoegd.

Zienswijzen inwoner

 • 16.

  Bisschop de Vetplein is, evenals Nieuwstraat een doorgaande weg. Afsluiting gedurende maximaal 52 dagen per jaar geeft overlast in de omliggende straten.

  Het aantal toegestane evenementen en dagen wordt beperkt. Bij elke aanvraag wordt bekeken of afsluiting echt nodig is en hoe dit opgevangen kan worden.

  17.

  In theorie zullen de bewoners van Bisschop de Vetplein ruim 7 weken per jaar hun woning niet per auto kunnen bereiken.

  Het aantal toegestane evenementen en dagen wordt beperkt. Het vanwege afsluiting niet kunnen bereiken van de woning is inherent aan het wonen in het centrum en geldt zeker niet voor alle bewoners van het Bisschop de Vetplein.

  18.

  Toegestane geluidsbelasting betekent dat er in eigen tuin (wel gebarbecued maar) niet gecommuniceerd kan worden.

  Een aantal dagen per jaar zal de directe omgeving van het evenement gevolgen ervaren. De een ervaart dat als overlast, de ander als gezelligheid. Dit is inherent aan het wonen in of nabij het centrum.

  19.

  Dit beleid leidt tot waardevermindering van mijn pand waarvoor gemeente aansprakelijk gesteld wordt

  Waardevermindering pand is geen weigeringsgrond voor evenementenvergunning.

 

Zienswijzen inwoners

 • 20.

  Levendigheid op het Sweensplein en een aantal traditionele jaarlijkse evenementen op het Sweensplein worden gewaardeerd maar het voorgestelde maximum aantal van 20 evenementen gedurende maximaal 52 dagen is veel te hoog, bijna 7,5 week op jaarbasis.

  In het oude beleid waren op deze locatie maximaal 5 evenementen per jaar mogelijk, elk maximaal 4 dagen, exclusief op- en afbouw. Het nieuwe beleid wordt aangepast zodanig dat 6 evenementen mogelijk zijn gedurende totaal 44 dagen inclusief op- en afbouw.

  21.

  De IJsbaan heeft maar 1x plaatsgevonden en is dus geen vast evenement. Heeft veel overlast gegeven o.a. door dag en nacht draaiende aggregaten

  Op dit moment is niet bekend of de IJsbaan opnieuw zal worden georganiseerd. In dat geval zal een geschikte locatie worden gezocht.

  22.

  Op basis van ervaring is vastgesteld dat het voor de gemeente onmogelijk is om adequaat te handhaven. Bij uitbreiding van het aantal evenementen zal dat niet verbeteren.

  Over het algemeen bereiken ons weinig klachten over evenementen. Graag horen wij welke problemen onvoldoende gehandhaafd worden, zodat hierop actie ondernomen kan worden.

  23.

  Evenementen voor een zeer selecte groep bezoekers met vaak bijzonder extreme (geluids)overlast kunnen beter buiten het directe woongebied georganiseerd worden.

  Voor de diverse locaties zijn geluidsnormen gesteld. Voor extreme geluidsvolumes zijn locaties aangegeven die verder van de kernen zijn gelegen. Hiermee zal bij de vergunningverlening rekening gehouden worden.

  24.

  20 evenementen op het Sweensplein verhouden zich niet tot de bestemming “Groen”.

  Bestemming is op basis van de APV geen afwijzingsgrond voor evenementenvergunningen. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen wordt het aantal evenementen op deze locatie teruggebracht.

  25.

  Bewoners zijn niet meegenomen bij de geluidsmetingen in 2008 en 2010.

  Geluidsmetingen zijn door professionele externe partij verricht.

  26.

  Naast de evenementen wordt het Bgm. Sweensplein ook belast door 2 scholen en de moskee.

  De scholen en de moskee betreft normale voorzieningen/activiteiten die zich in een dorpskern afspelen.

  27.

  Opbouw en afbreken midden in de nacht of vroege ochtend geeft ook overlast

  Bezien zal worden of hiermee in de voorschriften rekening gehouden kan worden.

  28.

  Geluidsmetingen door de organisator hebben hoog “slager keurt zijn eigen vlees”-gehalte

  De organisator is uiteindelijk zelf verantwoordelijk. De gemeente neemt maatregelen indien die verantwoordelijkheid onvoldoende wordt opgepakt.

  29.

  De “kan”-bevoegdheden van de burgemeester zijn vrijblijvend en willekeurig en geven weinig zekerheden.

  Evenementen zijn maatwerk. Maatregelen moeten (proportioneel) zijn afgestemd op het afzonderlijke evenement.

  30.

  Er wordt niet gesproken over de overlast door openbare dronkenschap van vertrekkende bezoekers. Welke maatregelen m.b.t. alcoholmatiging denkt de burgemeester aan?

  Dit is primair een verantwoordelijkheid voor de organisatoren. Voorlichting speelt een belangrijke rol. In voorkomende gevallen kunnen BOA’s worden ingezet.

  31.

  Mogelijkheden evenemententerrein buiten de bebouwde kom overwogen?

  Er vinden wel evenementen buiten de bebouwde kom plaats. Het evenementenbeleid biedt daarvoor ook de ruimte.

  Anderzijds zijn er ook evenementen waarvoor de voorkeur uitgaat naar de centrumgebieden.

  32.

  In totaal 60 mogelijkheden voor evenementen in Rijen. Is totaal uit verband.

  Zowel in het verleden als in de tegenwoordige tijd worden evenementen in de gemeente Gilze en Rijen hoog gewaardeerd.

  33.

  Evenementen moeten eerlijker verdeeld worden over de bestaande locaties, waaronder Raadhuisplein en Park Wolfsweide.

  Voor elke locatie is afzonderlijk beoordeeld in hoeverre de situatie één of meerdere evenementen toelaat. Bijvoorbeeld wordt door een zorginstelling nabij het Raadhuisplein de mogelijkheid voor evenementen aldaar beperkt.

  34.

  Traditionele evenementen en meerdere kleinschalige evenementen geen probleem, maar 20 vergunningsplichtige evenementen met bijbehorende geluidsbelasting gaat te ver. Wel ruimte houden voor bijvoorbeeld jubilerende verenigingen.

  Zienswijze meegenomen in het beleid.

  35.

  Grote bestaande evenementen op Sweensplein behouden. Nieuwe evenementen die op gras moeten toewijzen aan nieuw evenemententerrein bij de vijvers. Evenementen die geen gras nodig hebben verdelen over Brabantpark, Vliegende Vennen, Raadhuisplein

  Zie 34.

  36.

  Grootste probleem geluidsoverlast betreft de discjockeys

  In het nieuwe beleid zijn geluidsnormen opgenomen. Dit zal worden gemonitord. Een bepaalde mate van geluidsoverlast gedurende beperkte tijd moet acceptabel geacht worden.

Zienswijzen van Koninklijke Horeca Nederland – Gilze Rijen

 • 37.

  Beleid ingegeven door regelgeving en begrenzing

  De raad heeft de bevoegdheid om evenementenvergunningen te verlenen via de APV gedelegeerd aan de burgemeester. Tevens zijn in de APV de weigeringsgronden opgenomen die de burgemeester kan hanteren bij de behandeling van de aanvragen: 1. Openbare orde 2. Openbare veiligheid 3. Volksgezondheid 4. Bescherming van het milieu. In het voorgelegde concept-evenementenbeleid beschrijft de burgemeester hoe hij met de gedelegeerde bevoegdheid wil omgaan, dat wil zeggen: hoe hij de door de raad vastgestelde weigeringsgronden hanteert. In die zin kan bevestigd worden dat het beleid is ingegeven door regelgeving en begrenzing.

  Desalniettemin zijn regelgeving en begrenzing zodanig dat veel evenementeninitiatieven zullen kunnen worden geaccepteerd.

  38.

  Weinig ruimte voor bovenregionale evenementen waar ook dB(A)’s horen

  Voor deze evenementen zijn nu voor het eerst mogelijkheden in het beleid opgenomen. Deze mogelijkheden zijn naar mijn inschatting royaler dan de mij tot heden toe bekende vraag naar dit soort evenementen.

  39.

  Geluidsnorm aan de bron akkoord maar wel graag gebaseerd op een vaste belasting van 75 dB(A) op de gevel i.p.v. 70-75 dB(A).

  Per locatie kan de gevelbelasting variëren, bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van een zorginstelling wordt van een lagere gevelbelasting uitgegaan. In de tabel is voor elke evenementenlocatie afzonderlijk aangegeven welke geluidsbelasting maximaal is.

  40.

  Graag tabel 1 uit Evenementennota Groningen opnemen teneinde organisatoren een praktisch handvat te bieden.

  Tabel zal worden opgenomen in de bijlagen. Is indicatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

  41.

  Opgenomen bronniveaus zijn te laag, niet eens toereikend om dansorkest te laten optreden

  Uit metingen van dit jaar is inderdaad gebleken dat de opgenomen geluidsniveaus aan de lage kant zijn. Deze worden aangepast.

  42.

  In artikel 1.2 mist evenemententerrein Sportpark Verhoven

  Klopt. Wordt aangepast.

  43.

  Eindtijden muziek artikel 2.2. lid 4 niet realistisch. Moet 1.30 uur zijn.

  Eindtijden zijn in overeenstemming met eindtijden in andere gemeenten. Voor een aantal gelegenheden kan de burgemeester afwijkende eindtijden vaststellen. Dit betreft met name de collectieve festiviteiten zoals Carnaval, Oranjefeesten, Kermis.

  44.

  Artikel 2.6 lid 3 en 4 zeer rigide voor maatschappelijk betrokken vrijwilligers.

  Deze bepalingen stonden ook in het vorige evenementenbeleid en geven duidelijkheid over de verantwoordelijkheid van de organisatoren. In het verleden heeft dit overigens niet tot problemen geleid.

  45.

  Ordehandhaving bij evenementen is niet alleen een verantwoordelijkheid van de organisatoren. De overheid kan en mag zich niet aan haar verantwoordelijkheid op dit gebied onttrekken.

  De gemeente zal zich geenszins aan deze verantwoordelijkheid onttrekken maar spreekt wel in eerste instantie de eigen kracht van de organisatoren aan.

  46.

  Voorschriften verbinden aan de vergunning in het kader van communicatie is te rigide

  Communicatie is zeer belangrijk voor het draagvlak en de veiligheid van evenementen. Van de organisatoren mag in dit kader een ruime inspanning verwacht worden.

  47.

  Branche-organisatie had moeten worden betrokken in voortraject. Nu is er geredeneerd vanuit “klacht” i.p.v. evenement en “handhaven” i.p.v. organiseren.

  Zie 37.

  48.

  Veel punten in het beleid zijn expliciet. Organisaties moeten hierdoor de vergunningverlening afwachten, maar moeten tevens vaak al vroegtijdig verplichtingen aangaan.

  Zie 29.

  49.

  Beleid alcoholmatiging en gehoorschade is nog vaag.

  Wij conformeren ons aan het advies van de GHOR.

Zienswijzen van Irishpub The Banner - GILZE

 • 50.

  Het is de kunst om van geluidsoverlast een buurtfeest te maken

  Dank voor deze inspirerende wijsheid.

  51.

  Eindtijden muziek en schenken zijn ontoereikend om in de toekomst goede passende en renderende evenementen te organiseren in en voor het dorp

  Eindtijden zijn in overeenstemming met eindtijden in andere gemeenten. Voor collectieve festiviteiten kan de burgemeester afwijkende eindtijden vaststellen. Dit betreft met name de collectieve festiviteiten zoals Carnaval, Oranjefeesten, Kermis.

  52.

  Evenement vraagt veel investeringen die in korte tijd moeten worden terugverdiend, piek tussen 23.00 en 01.00 uur.

  Daarom muziek op vrijdag en zaterdag noodzakelijk tot 01.00 uur

  Zie 51.

  53.

  Na sluiten muziek de tap nog korte periode open houden voor omzet en geleidelijke uitstroom bezoekers

  Artikel 2.2 gaat uit van een periode van een uur tussen het beëindigen van de muziek en het beëindigen van het evenement. Het voor korte tijd open houden van de tap na het beëindigen van de muziek wordt toegestaan.

  54..

  Geluidsnormen ontoereikend. Normen komen over als: als je meer wilt moet je maar buiten het dorp gaan. Dat is echter niet wenselijk en niet haalbaar.

  Uit metingen van dit jaar is inderdaad gebleken dat de opgenomen geluidsniveaus aan de lage kant zijn. Deze worden aangepast. Desalniettemin is de situatie rond Bisschop De Vetplein/Nieuwstraat lastig omdat op korte afstand woningen zijn gesitueerd en een gevelbelasting van 75 dB(A) echt als maximum moet worden beschouwd. Bezien zal worden in hoeverre hier meer maatwerk kan worden ontwikkeld, bijvoorbeeld door voor de diverse perioden / onderdelen van breedgedragen traditionele evenementen afzonderlijke geluidsnormen te stellen.

  55.

  In de afgelopen jaren geen noemenswaardige incidenten voorgevallen

  Daarom is het beleid ook niet strenger dan het voorheen was.

Zienswijzen van Ondernemersvereniging Rijen

 • 56.

  Organisatoren worden onderworpen aan een veelheid van aanvullende regelgeving om aan vergunningcriteria te kunnen voldoen

  Een ieder mag een evenement organiseren maar is ook verantwoordelijk voor een goede verloop daarvan.

  57.

  Beleid ingegeven door enkele klachten en gericht op het voorkomen daarvan.

  Zie 37. Een goed juridisch kader voor de evenementen komt ten goede aan de juridische houdbaarheid van de vergunningen.

  58.

  Voedingsbodem en basis voor de kansen die evenementen kunnen bieden wordt gemist. Nu is er geredeneerd vanuit “klacht” i.p.v. evenement en “handhaven” i.p.v. organiseren.

  Zie 37.

  59.

  Veel punten in het beleid zijn expliciet. Organisaties moeten hierdoor de vergunningverlening afwachten, maar moeten tevens vaak al vroegtijdig verplichtingen aangaan.

  Zie 29.

  60.

  Genoemde evenementen voor het Wilhelminaplein zijn copy van de dit jaar georganiseerde evenementen. Er zit echter ontwikkeling in.

  Is aangepast.

  61.

  Onduidelijk is de implicatie van het meten en monitoren van de geluidsbelasting wat mogelijk kostenverhogend werkt. Hierover is nooit een klacht ontvangen.

  Naar verwachting geen noemenswaardige kosten. Hiervoor zijn apps beschikbaar.

  62.

  Faciliteiten handhaven op huidige niveau

  Het beleid gaat daarvan uit.

  63.

  Welke voorschriften worden gegeven in het kader van alcoholmatiging en gehoorschade? Mogelijk kostenverhogend.

  Wij conformeren ons aan de adviezen van de GHOR. Vooralsnog gaat het vooral om bewustwording.

Zienswijzen van Stichting Juin - RIJEN

 • 64.

  Verwachting dat in het evenementenbeleid de kaders staan over de wijze waarop organisaties in de mogelijkheid worden gesteld om evenementen te organiseren.

  Zie 37.

  65.

  Organisatoren worden onderworpen aan een veelheid van aanvullende regelgeving om aan vergunningcriteria te kunnen voldoen

  Zie 56.

  66.

  Beleid ingegeven door enkele klachten en gericht op het voorkomen daarvan. Is in onbalans met het streven leuke evenementen te organiseren.

  Het nieuwe beleid geeft juist veel meer mogelijkheden voor evenementen dan het vorige. Daar staat tegenover dat van organisatoren verwacht wordt dat zij maatregelen nemen in het kader van veiligheid, openbare orde, gezondheid en milieu.

  67.

  Voedingsbodem en basis voor de kansen die evenementen kunnen bieden wordt gemist. Nu is er geredeneerd vanuit “klacht” i.p.v. evenement en “handhaven” i.p.v. organiseren.

  Zie 37.

  68.

  Veel punten in het beleid zijn expliciet. Er staat wat de burgemeester “kan” en niet wat hij “doet”. Organisaties moeten hierdoor de vergunningverlening afwachten, maar moeten tevens vaak al vroegtijdig verplichtingen aangaan.

  Zie 29.

  69.

  Door beperking eindtijden wordt het problematisch de begroting sluitend te krijgen.

  Zie 51.

  70.

  Onduidelijk is de implicatie van het meten en monitoren van de geluidsbelasting wat mogelijk kostenverhogend werkt.

  Naar verwachting geen noemenswaardige kosten. Hiervoor zijn apps beschikbaar.

  71.

  Maximale geluidsbelasting op Burg. Sweensplein is 105 dB(A) bij 45 m. Dit is veel minder dan in de vergunning Oranjeboel 2016. Norm is niet realistisch

  Zie 41.

  72.

  Faciliteiten handhaven op huidig niveau

  Daarvan gaat het conceptbeleid uit.

  73.

  Welke voorschriften worden gegeven in het kader van alcoholmatiging en gehoorschade? Mogelijk kostenverhogend.

  Zie 63.

Zienswijzen van Stichting Mollebos - GILZE

 • 74.

  Eindtijden wijken erg af van hetgeen voorheen gold voor Mollebosfist. Daardoor minder horeca-opbrengsten, waardoor carnaval in gevaar komt.

  Zie 51.

  75.

  Geluidsniveau 75 dB(A) is veel te laag om het evenement goed te kunnen organiseren. Bij metingen blijkt het geluidsniveau tussen 80 en 85 dB(A) op de dichtstbijzijnde gevel te liggen met een enkele uitschieter naar 95 dB(A).

  Zie 54.

  76.

  Geen klachten bekend na Mollebosfist.

  Klopt. Mogelijkheden maatwerk opgenomen in het beleid.

Zienswijzen van Marcelissen B.V.

 • 77.

  Carnaval in sporthal Achter de Tuintjes zou op zelfde wijze als afgelopen jaar gevierd moeten kunnen worden. Het is niet duidelijk wat de consequenties van het nieuwe evenementenbeleid zijn.

  Er kunnen in de sporthal Achter de Tuintjes maximaal 12 evenementen worden georganiseerd gedurende maximaal 36 dagen. Eindtijden zijn conform het evenementenbeleid. Carnaval wordt waarschijnlijk aangewezen als collectieve festiviteit op basis waarvan de burgemeester een latere eindtijd kan bepalen. Geluidsnormen overeenkomstig geluidsnormen horeca-inrichtingen.

  78.

  Voornemen om nog enkele evenementen met muziek in de sporthal te organiseren

  Zie 77.

 

Bijlage 4. Vergelijking eindtijden

Vergelijking eindtijden evenementen

 • gemeente

  Zo - do

  Vr-za of dag voor nationale feestdag

  Overig

  Gilze en Rijen / oud

  muziek 23.00

  Evenement 24.00

  Muziek 24.00

  Evenement 01.00

  Per kern maximaal 4x per jaar eindtijd 2 uur later voor jaarlijks terugkerende traditionele evenementen

  Gilze en Rijen / nieuw

  Eendaags:

  Muziek 23.00

  Evenement 24.00

  Meerdaags:

  Muziek 22.00

  Evenement 23.00

  Muziek 01.00

  Evenement 01.30

  Op dagen die door het college zijn aangewezen in het kader van de Aanwijzing collectieve festiviteiten, kan de burgemeester afwijkende eindtijden vaststellen

  Dongen

  23.00

  24.00

   

  Oosterhout

  23.00

  24.00

   

  Breda

  23.00

  23.00

  Ontheffingen voor:

  -carnaval (02.00)

  -jazzfestival (01.00)

  -Kermis (24.00)

  -Valkenberg film (24.00)

  -KPJ Bavel (01.00)

  - Valkenberg concert (24.00)

  -HBO intro (24.00)

  -Respect (24.00)

  Tilburg

  Binnenstad en Spoorzone 23.00

  Elders 22.00

  Binnenstad en Spoorzone 01.00

  Elders 24.00