Aanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente Nijmegen 2020

Geldend van 04-04-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente Nijmegen 2020

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen;

gelet op artikel 6.2a van de Aanpassingswet Wnra waarmee met ingang van 1 januari 2020 artikel 1:16 van het Burgerlijk wetboek wijzigt;

B E S L U I T:

Vast te stellen het:

Aanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente Nijmegen 2020

Artikel 1 Aanwijzing ambtenaren van de burgerlijke stand

Aan te wijzen als ambtenaar van de burgerlijke stand en aan hen alle bevoegdheden en verantwoordelijkheden toe te kennen die daarbij horen, voor zo lang zij werkzaam zijn in de functie van medewerker publieksdienstverlening, medewerker burgerzaken, specialist burgerzaken en alle toekomstige ambtenaren binnen de afdeling Publiekszaken van de gemeente Nijmegen.

Artikel 2 Aanwijzing buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand

Aan te wijzen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen en aan hen alle bevoegdheden en verantwoordelijkheden toe te kennen die daarbij horen:

  • a. alle huidige en toekomstige personen die een arbeidsovereenkomst hebben voor de functie van Babs bij de gemeente Nijmegen;

  • b. alle huidige en toekomstige personen die als zzp-er en freelancer in de functie van Babs voor de gemeente Nijmegen opdrachten uitoefenen.

Artikel 3 Aanwijzing onbezoldigde buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand

Aan te wijzen als onbezoldigde buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand voor een eenmalige huwelijksvoltrekking of een eenmalige registratie van een partnerschap:

  • a. de burgemeester, wethouders en raadsleden van Nijmegen gedurende hun ambtstermijn;

  • b. personen die al dan niet reeds in een andere gemeente zijn aangewezen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en in de gemeente Nijmegen eenmalig worden aangewezen.

Omdat deze groep geen vergoeding ontvangt voor hun werk is er met hen geen arbeidsrelatie.

Artikel 4 Inwerkingtreden en citeertitel

  • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2020;

  • 2. Dit besluit kan worden aangehaald als Aanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente Nijmegen 2020.

Aldus is vastgesteld door burgemeester en wethouders van Nijmegen in hun vergadering van 31 maart 2020.

Ondertekening

De secretaris,

mr. drs. A.H. van Hout

De burgemeester,

drs. H.M.F. Bruls