Regeling vervallen per 11-05-2024

Voorwaarden aan het aanwijzen van oplaadlocaties in de gemeente Kapelle

Geldend van 03-04-2020 t/m 10-05-2024 met terugwerkende kracht vanaf 03-03-2020

Intitulé

Voorwaarden aan het aanwijzen van oplaadlocaties in de gemeente Kapelle

Aanleiding

Personenauto’s worden steeds vaker elektrisch aangedreven door een accu wat bijdraagt aan een verduurzaming van de mobiliteit. Om deze auto’s te kunnen laden zijn oplaadlocaties nodig. Om het aantal laadvoorzieningen aan te laten sluiten bij de verwachte groei van het aantal elektrische auto’s moet het openbare laadnetwerk worden uitgebreid.

Binnen de gemeente Kapelle is het wenselijk dat het realiseren van oplaadlocaties niet mag leiden tot een vergroting van parkeerdruk in een gebied. Het realiseren van een oplaadlocatie is dan ook geen maatregel die leidt tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken. De oplaadlocaties worden niet als specifieke parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s aangewezen. Het aanwijzen van een oplaadlocatie is daarom ook geen verkeersbesluit of een besluit zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht.

Het is wenselijk om duidelijk te hebben aan welke criteria oplaadlocaties moeten voldoen. Daarom heeft het college van burgemeester en in haar vergadering van 3 maart 2020 de volgende criteria vastgesteld. Verzoeken voor het aanwijzen van een oplaadlocatie worden aan deze criteria getoetst. Deze criteria zijn niet van toepassing op oplaadlocaties gerealiseerd voor vaststelling dan de criteria.

Begripsomschrijvingen

In deze criteria wordt verstaan onder:

 • a.

  Openbare plaats:

  Een voor het publiek toegankelijke plaats, waaronder begrepen de weg.

 • b.

  Elektrisch voertuig:

  Een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c van de Wegenverkeerswet 1994 dat bij de RDW staat geregistreerd als auto en geheel of gedeeltelijk door een elektromotor wordt aangedreven, waarvoor de elektrische energie geleverd wordt door een batterij en waarvan de batterij (mede) kan worden opgeladen door middel van een voorziening buiten het voertuig;

 • c.

  Exploitant:

  Een onderneming die een overeenkomst met de gemeente heeft voor het plaatsen, exploiteren en beheren van laadzuilen;

 • d.

  Laadzuil:

  De technische openbare voorziening waarmee een elektrische auto kan worden opgeladen en waarbij een laadzuil één of meer oplaadpunten kan bevatten, inclusief alle bij deze voorziening behorende achterliggende installaties, de aansluiting daaronder begrepen;

 • e.

  Oplaadlocatie:

  Locatie op een openbare plaats waar een laadzuil ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen aanwezig is;

 • f.

  Particulier terrein:

  Een terrein dat geen onderdeel uitmaakt van een openbare plaats en/ of geen in eigendom is van de overheid;

 • g.

  Wijkkaarten

  Tekening van het grondgebied van het Gemeente Kapelle waarop potentiele plaatsen voor oplaadlocaties zijn aangegeven. Deze tekening heeft document nummer D20.181827 en maakt onderdeel uit van deze vastgestelde criteria.

Criteria

 • 1.

  Er mogen uitsluitend laadzuilen op een openbare plaats geplaatst worden door exploitanten.

 • 2.

  Het verzoek tot plaatsen van een laadzuil op een openbare plaats kan worden ingediend bij de exploitant of gemeente.

 • 3.

  Een bij een exploitant ingediend verzoek wordt doorgestuurd naar de gemeente, waarbij de exploitant vraagt een locatie voor een laadzuil aan te wijzen.

 • 4.

  De plaats van een laadzuil en een oplaadlocatie op een openbare plaats wordt door de gemeente bepaald aan de hand van de volgende criteria:

  • a.

   Een verzoeker heeft geen redelijke mogelijkheid tot het laden van een elektrisch voertuig op eigen terrein;

  • b.

   Een oplaadlocatie bestaat in beginsel uit haakse parkeervakken;

  • c.

   Het parkeerterrein van een oplaadlocatie heeft minimaal vier parkeervakken;

  • d.

   Een oplaadlocatie moet openbaar nut hebben, aan een verzoek voor een locatie met individueel nut wordt niet meegewerkt ;

  • e.

   De plaats van een oplaadlocatie wordt bepaald aan de hand van wijkkaarten waarbij een locatie wordt aangewezen volgens de vooraf bepaalde locaties binnen de wijk van de verzoeker of het initiatief;

  • f.

   De beschikbaarheid van capaciteit op het elektriciteitsnetwerk voor een oplaadlocatie prevaleert bij de locatiekeuze boven de afstand van de oplaadlocatie tot het vestigingsadres van een verzoeker of het initiatief;

  • g.

   Openbaar groen mag niet onevenredig ten koste gaan van de realisatie van een oplaadlocatie.

 • 5.

  Er wordt geen parkeerverbod ingesteld op een oplaadlocatie voor voertuigen met een verbrandingsmotor. Er wordt dan ook geen verkeersbord uit de BE-serie geplaatst.

 • 6.

  Het is ter voorkoming van hinder en/of gevaar niet toegestaan vanaf een particulier terrein een elektrisch voertuig op een openbare plaats te laden.

 • 7.

  Het toewijzen van een oplaadlocatie op een openbare plaats vindt plaats op verzoek van de exploitant, een potentiële gebruiker of op eigen initiatief van de gemeente.

Strategische plaatsen

Potentiële strategische plaatsen voor:

 • -

  (semi) openbare Oplaadlocaties op gronden van een andere eigenaar

 • -

  openbaar toegankelijke snellaadpunten

zijn aangeduid op de Wijkkaarten

De gemeente zal partijen stimuleren en faciliteren binnen de wettelijke kaders om tot realisatie van deze voorzieningen te komen.

Ondertekening