Beleidsregels verkeer langs elektronische weg Sabewa Zeeland

Geldend van 03-04-2020 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels verkeer langs elektronische weg Sabewa Zeeland

Ondertekening

Beleidsregels verkeer langs elektronische weg Sabewa Zeeland

Het dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Belastingsamenwerking Sabewa Zeeland (hierna: Sabewa Zeeland)

Gelet op de artikelen 2:13 tot en met 2:17 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende Beleidsregels voor verkeer langs de elektronische weg.

Artikel 1 Reikwijdte beleidsregel

Deze beleidsregel is van toepassing op verkeer langs elektronische weg, maar heeft geen betrekking op faxverkeer.

Artikel 2 Begripsbepaling

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • A.

  website Sabewa Zeeland: http://www.sabewazeeland.nl;

 • B.

  webformulier: elektronisch in te vullen en te verzenden formulier dat op de website van Sabewa Zeeland is geplaatst ten behoeve van het gebruik van de elektronische weg voor bestuurlijk verkeer;

 • C.

  digitaal loket/persoonlijke inlog pagina (PIP): het gedeelte van de website van Sabewa Zeeland waarop met behulp van een elektronische handtekening kan worden ingelogd;

 • D.

  DigiD: het Iandelijk systeemom de identiteit van burgers vast te stellen die via internet diensten afnemen van overheidsinstellingen;

 • E.

  E-herkenning: een landelijk systeem waarmee een bestuursorgaan de identiteit van zakelijke afnemers kan verifiëren;

 • F.

  eIDAS: een landelijk systeem waarmee een bestuursorgaan de identiteit van buitenlandse particulieren en bedrijven kan verifiëren;

 • G.

  een elektronische handtekening:

  - voor burgers: de via een aanmelding bij DigiD verkregen gebruiksnaam en wachtwoord

  - voor bedrijven of instellingen: een subject- en aanslagnummer.

Artikel 3 Openstelling elektronische weg

Overeenkomstig het gestelde in artikel 2:15 vande Algemene wet bestuursrecht, maakt Sabewa Zeeland het in beginsel mogelijk om alle door Sabewa Zeeland te leveren producten en diensten langs elektronische weg aan te vragen, mits wordt vandaan aan de daaraan gestelde eisen.

Artikel 4 Verplicht gebruik webformulieren

 • 1.

  Bestuursrechtelijk verkeer langs elektronische weg kan uitsluitend door middel van de daarvoor bestemde webformulieren langs elektronische weg worden ingediend.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde webformulieren zijn toegankelijk op de website http://www.sabewazeeland.nl.

 • 3.

  Toegang tot de webformulieren is mogelijk voor belastingplichtigen en/of belanghebbenden, zijnde een burger, door het invoeren van zijn DigiD, respectievelijk een bedrijf, door het gebruik van e-herkenning.

Artikel 5: wijze verzending aanvullende informatie

Aanvullende documenten kunnen tegelijkertijd met het webformulier worden meegezonden. De grootte van de aanvullende documenten mag maximaal 10 Mb zijn.

Artikel 6 Weigering elektronische berichten

 • 1.

  Een via de elektronische weg ingediend webformulier inclusief aanvullende informatie wordt door de software van Sabewa Zeeland geweigerd indien deze een virus bevat dan wel op enigerlei andere wijze een gevaar vormt voor de software waarmee Sabewa Zeeland werkt dan wel een gevaar vormt voor de bescherming van persoonsgegevens.

 • 2.

  Een via de elektronische weg ingediend webformulier wordt geweigerd indien dit formulier langs een andere weg wordt ingediend dan de in deze beleidsregel opgenomen elektronische weg, van welke weigering de indiener van het betreffende contactformulier in kennis wordt gesteld.

 • 3.

  Het is niet mogelijk om via persoonlijke e-mail adressen van medewerkers of andere door Sabewa Zeeland in gebruik zijnde e-mailadressen bezwaar in te dienen of producten aan te vragen, tenzij anders vermeldt.

Artikel 7 Ondertekening webformulieren

 • 1.

  Als elektronische handtekening ter ondertekening van een webformulier inclusief aanvullende informatie zoals bedoeld in artikel 2:16 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt beschouwd de in artikel 4, derde lid genoemde DigiD, respectievelijk e-herkenning.

 • 2.

  Een langs elektronische weg verzonden webformulier inclusief aanvullende informatie, dat op andere wijze is ondertekend dan in het eerste lid omschreven, wordt geweigerd.

Artikel 8 Tijdstip ontvangst elektronische berichten

Als tijdstip van ontvangst van een ingediend webformulier inclusief aanvullende informatie c.q. een in het digitaal loket doorgevoerde handeling geldt het tijdstip waarop het formulier c.q. de handeling bij Sabewa Zeeland is binnengekomen.

Artikel 9 Communicatie vanuit Sabewa Zeeland

De langs elektronische weg bij Sabewa Zeeland aangevraagde producten en diensten worden in beginsel zo veel mogelijk door Sabewa Zeeland langs elektronische weg geleverd, tenzij het gebruikelijk is dit schriftelijk toe te zenden.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2020.

 • 2.

  Het besluit ‘Beleidsregels verkeer langs elektronische weg Sabewa Zeeland 2014’ wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Beleidsregels verkeer langs elektronische weg Sabewa Zeeland’.

Terneuzen, 27 maart 2020

Het dagelijks bestuur van SaBeWa Zeeland,