Nadere regels Evenementensubsidie Volksfeesten en gedenkdag

Geldend van 09-04-2020 t/m heden

Intitulé

Nadere regels Evenementensubsidie Volksfeesten en gedenkdag

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 10 december 2019:

gelet op artikel 3, artikel 6 vierde lid, artikel 7 tweede lid, artikel 8 derde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk,

BESLUIT

vast te stellen de :

Nadere regels Evenementensubsidie Volksfeesten en gedenkdag

Artikel 1. Beleidsdoel Instandhouding en/of stimulering van het organiseren van specifieke activiteiten tijdens nationale feestdagen en/of lokale evenementen. Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Avondvierdaagse

 • 2.

  Sinterklaas

 • 3.

  Koningsdag

 • 4.

  Dodenherdenking

 • 5.

  Bevrijdingsdag

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan vrijwilligersorganisaties, zoals omschreven in artikel 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk, zonder uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Moerdijk.

Artikel 4. Subsidievoorwaarden

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan de hoofdorganisator. Per kern wordt maximaal aan één organisatie per in artikel 2 genoemde activiteit subsidie verstrekt

Artikel 5. Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikel 10 van de Algemene subsidieverordening wordt de aanvraag om subsidie op grond van deze regeling in ieder geval geweigerd indien een doublure ontstaat met activiteiten van een al door de gemeente gesubsidieerde rechtspersoon;

Artikel 6. Aanvraag

In afwijking van artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening dient een vrijwilligersorganisatie een aanvraag om jaarlijkse subsidie schriftelijk in te dienen bij het college en daarbij de volgende gegevens te overleggen:

 • A.

  Een beschrijving van de activiteiten waar de subsidie voor wordt aangevraagd

 • B.

  Een begroting van de activiteit

Artikel 7. Bepaling subsidiehoogte

Heijningen, Helwijk, Langeweg, Moerdijk, Noordhoek, Zev. Hoek

Standdaarbuiten (ook incl. Noordhoek), Willemstad (ook incl. Helwijk

Fijnaart, Klundert

Zevenbergen

Avondvierdaagse

€ 500

€ 750

€ 1.000

€ 1.500

Sinterklaas

€ 200

€ 300

€ 400

€ 600

Koningsdag

€ 700

€ 1.050

€ 1.400

€ 2.100

Dodenherdenking

€ 200

€ 300

€ 400

€ 600

Bevrijdingsdag

€ 400

€ 800

€ 1.200

€ 1.600

Artikel 8. Verplichtingen

 • 1.

  Op verzoek van het college kan een evaluatie plaatsvinden tussen de subsidie- ontvangen en de gemeente over de effectieve inzet van de ontvangen subsidie

 • 2.

  Het college kan aanvullende verplichtingen opleggen in de subsidiebeschikking

Artikel 9. Aanvraagtermijn

 • 1.

  Aanvragen kunnen het gehele jaar door ingediend worden

 • 2.

  Een aanvraag moet minimaal 4 weken voor het plaatsvinden van de activiteit volledig zijn ingediend

Artikel 10. Beslistermijn

Het college beslist binnen 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag

Artikel 11. Vaststelling

De subsidie wordt door burgemeester en wethouders direct vastgesteld

Artikel 12. Verantwoording

Op verzoek van het college dient de aanvrager inzicht te geven in de besteding van de verleende subsidie.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie

Artikel 14. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: “Nadere regels Evenementensubsidie Volksfeesten

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op 10 december 2019.

De secretaris,

Drs. Th.C. van Waes

De burgemeester,

J.P.M. Klijs