Regeling vervallen per 30-03-2020

Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond houdende voorschriften ter aanwijzing van gebieden of locaties zoals bedoeld in artikel 2.5 Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 27 maart 2020.

Geldend van 27-03-2020 t/m 29-03-2020

Intitulé

Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond houdende voorschriften ter aanwijzing van gebieden of locaties zoals bedoeld in artikel 2.5 Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 27 maart 2020.

De voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,

gelet op artikel 39, eerste lid van de Wet Veiligheidsregio's, artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,

gelet op de aanwijzing van de minister voor Medische Zorg en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 13 maart 2020, nr. 1662578-203166-PG, van 15 maart, nr. 1663097-203238-PG en van 17 maart, nr. 1663666-203280-PG, de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 maart 2020, nr. 1665126-203432-PG, de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 23 maart 2020, nr. 1665182-203445-PG, en de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 24 maart 2020, nr. 1666478-203555-PG;

gehoord de beraadslagingen van het regionaal beleidsteam (RBT), gehoord hebbende het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 23 maart en geconsulteerd alle burgemeesters van de veiligheid Rotterdam-Rijnmond,

Overwegende dat:

 • Er in Nederland, maar ook wereldwijd, een uitbraak van het coronavirus (COVID-19), behorende tot de groep A van de infectieziekten is en de WHO dit heeft betiteld als een pandemie;

 • de minister voor Medische Zorg en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben verzocht uitvoering te geven aan afgekondigde maatregelen;

 • de voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in nauwe samenspraak met het lokale bestuur binnen de gemeenten vallende onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond maatregelen treft om gezondheidsrisico’s tegen te gaan, te weten voorkomen van besmetting en beperken van verdere verspreiding van het virus COVID-19;

 • de voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op 27 maart 2020 de noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 27 maart 2020 heeft vastgesteld;

 • de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ingevolge artikel 2.5 van de noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gebieden of locaties kan aanwijzen waarvoor een verbod of een beperking van het gebruik geldt;

 • de aanwijzing gebaseerd is op de inschatting dat op die plaats redelijkerwijs het 1,5 meter afstandscriterium niet kan worden nageleefd;

 • de aanwijzing tevens gebaseerd is op de noodzaak om de zorgcontinuïteit in de regio te kunnen garanderen;

besluit:

Vast te stellen het Besluit aanwijzing gebieden en locatie Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 26 maart 2020,

Artikel 1 Gebied en locatie

 • 1. Als verboden gebieden en locaties worden aangewezen de gebieden en locaties genoemd in de bijlage bij dit aanwijzingsbesluit.

 • 2. Dit verbod of beperking geldt niet voor:

  • a.

   bewoners van woningen die zijn gelegen in het gebied of de locatie;

  • b.

   personen die in het gebied of de locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten;

 • 3. Tevens geldt voor dit verbod of beperking eveneens de algemene uitzonderingen genoemd onder 3.1 van de noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 26 maart 2020.

Artikel 2 Werkingssfeer

Deze aanwijzing is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, te weten gemeente Rotterdam, gemeente Nissewaard, gemeente Albrandswaard, gemeente Barendrecht, gemeente Brielle, gemeente Capelle a/d IJssel, gemeente Goeree-Overflakkee, gemeente Hellevoetsluis, gemeente Krimpen a/d IJssel, gemeente Lansingerland, gemeente Maassluis, gemeente Ridderkerk, gemeente Schiedam, gemeente Vlaardingen, gemeente Westvoorne.

Artikel 2. Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op het moment van inwerkingtreding van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 26 maart 2020. Deze verordening treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.

Ondertekening

Vastgesteld op 27 maart 2020 te Rotterdam.

De voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Ing. A. Aboutaleb

Voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

BIJLAGE BIJ "AANWIJZINGSBESTUIT GEBIEDEN EN IOCATIES" - OVERZICHT GEBIEDEN EN LOCATIES

Gemeente

Soort

direct sluiten

toevoeging

Vlaardingen

Sport/speel

nvt

Nissewaard

nvt

Westvoorne

nvt

Maassluis

Sport/speel

Skatepark Maasdijk,

Cruijfcourt Mozartlaan 214,

Natuurpark Avonturis langs

Nieuwe Waterweg

Langsingerland

Sport/Speel

Skatepark Annie MG

Schmidtpark, Schoolplein

Rontgenstraat

Krimpen a/d ljssel

nvt

Brielle

nvt

Hellevoetsluis

nvt

BAR gemeente

nvt

Rotterdam

Skatepark

Skatepark Westblaak,

Skatepark Zuiderpark,

Bad Skatepark Oud-Charlois,

Sidelingsepark Skatebaan,

Skatepark Soetendaelseplein.

Skatepark Marijke van der Wel,

Skatepark Schiebroek,

Skatepark Nesselande,

Skaterpark Schieplaza, Skatepark Heemraadsingel,

voetbalkooi

Kipstraat

Rochussenstraat

Josephplein

Van Speykstraat

t Landje

brug

Schiekadeblok naar Pompenburg

sportpark

sportplaza zuiderpark de fitness toestellen

sportpark

fitness toestellen strand Nesselande

voetbalkooi

Willem Ruyslaan

voetbalkooi

Taxusstraat

sportpark

fitness toestellen Schuttersveld

maaskade

gehele gedeelte Maaskade

Noordereiland

plein

Martinus Steynstraat (plein)

Capelle aan denlJssel

voetbalkooi

voetbalkooi Fascinatio

Fascinatio

hoek Ardalaan, Désiehof en Solislaan

voetbalkooi

voetbalkooi Fascinatio

Fascinatio

hoek Fascinatio Boulevard en Onacklaan

JOP

JOP Capelsebrug

Fascinatio

hoek Abram van Rijckevorselweg, Abram van Rijckevorselplein en Rhijnspoor

JOP

JOP Poolvosweg

Capelle west

Poolvosweg

JOP

Cruyff Court

Capelle west

tussen Telemannstraat, Bas de Blokrede, Berliozstraat

JOP

JOP Capelle west

Capelle west

hoek tunnel Algeraweg, Sibeliuspad en Kars-Wegelingpad

voetbalkooi

voetbalkooi

Middelwatering

Valeriusrondeel

JOP

JOP Valeriusrondeel

Middelwatering

Valeriusrondeel, naast zwembad de Blinkert

JOP

JOP Reviusrondeel

Middelwatering

hoek Reviusrondeel, Algeraweg en Abram van R'rjckevorselweg

voetbalkooi

voetbalkooi

Middelwatering-Centrum

Buizerdhof

voetbalkooi

Cruyff Court

Oostgaarde

Purmerhoek

JOP

JOP Schollebos en JOP Capelseweg

Schollevaar

tussen Bermweg, Burgemeester van Beresteijnlaan, water de Nieuwerkerkse tocht en Capelseweg

JOP

JOP Jasmijnsingel

Schenkel

Jasmijnsingel, Jasmijnpad

JOP

JOP Couwenhoekseweg

Oostgaarde

Couwenhoekseweg

Goeree-Overflakkee

Eilanden, de Grevelingen

"Ossenhoek" en "Hompelvoet”

Toelichting

Ter uitvoering van artikel 2.5. van de Noodverordening Covid-19 veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 26 maart 2020 is het is wenselijk geacht om bepaalde gebieden en locaties aan te wijzen waar het eenieder verboden is zich te bevinden.

Voor een aangewezen gebied of locatie geldt dat het verder gaat dan het in artikel 2.2 van de verordening bedoelde verbod op groepsvorming; in dit geval mag niemand zich meer in het gebied bevinden, behalve de personen genoemd in het tweede lid. Daarnaast gelden de algemene uitzonderingen genoemd in artikel 3.1 van de noodverordening.

De voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kan recreatieparken, natuurgebieden of delen van deze gebieden, maar ook locaties als winkels aanwijzen indien op deze locaties niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen of het niet in acht nemen daarvan dreigt. De voorzitter kan ook een gebied of locatie aanwijzen indien hij dat noodzakelijk acht om de zorgcontinuïteit in de regio te garanderen.

De voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft gemeend, na consultatie van het lokale bestuur in de gemeenten van de veiligheidsregio voor de in artikel 1 aangewezen gebieden en locaties genoemd in de bijlage voorafgaand al te kunnen constateren dat beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in zijn geheel niet tot het beoogde resultaat zal leiden en/ of de zorgcontinuïteit in de regio niet gegarandeerd kan worden.

De in de bijlage genoemde gebieden en locaties zijn niet limitatief. Indien het lokale bestuur in een gemeente constateert dat er uitbreiding van de lijst gebieden en locaties noodzakelijk is dan kunnen deze worden toegevoegd aan de bijlage na besluitvorming van de voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.