Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Beleidsregels tijdelijke inkomensvoorziening en bedrijfslening zelfstandigen Aalsmeer

Geldend van 01-03-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Beleidsregels tijdelijke inkomensvoorziening en bedrijfslening zelfstandigen Aalsmeer

Zaaknummer: Z20-019146

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het advies van afdeling Werk & Inkomen van 25 maart 2020;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen de:

Beleidsregels Tijdelijke inkomensvoorziening en bedrijfslening zelfstandigenAalsmeer

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

 • bedrijfslening: bijstand in de vorm van een rentedragende geldlening;

 • college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer.

Artikel 2 Aanvragen

 • 1.

  Het college neemt alleen aanvragen in behandeling die worden ingediend op de door het college voorgeschreven wijze en naar waarheid zijn ingevuld.

 • 2.

  Bij de aanvraag moeten de volgende bewijsstukken worden meegeleverd:

  • a.

   Kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs);

  • b.

   Inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel;

  • c.

   Een overzicht van inkomsten uit de onderneming vanaf 1 maart en vooruitzicht voor de komende weken;

  • d.

   Bewijsstukken van overige inkomsten, zoals loon (loonstroken) of alimentatie;

  • e.

   Een recent bankafschrift, waarop naam en rekeningnummer te lezen is; en

  • f.

   Belastingaangifte 2019. Indien nog geen aangifte is gedaan: de jaar- of omzetcijfers 2019.

   Aanvullend geldt voor het aanvragen van de bedrijfslening:

  • g.

   informatie waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat er doorlopende verplichtingen zijn die niet uit liquide middelen betaald kunnen worden.

Hoofdstuk 2 Inkomensvoorziening

Artikel 3 Doelgroep inkomensvoorziening

 • 1.

  Het college verstrekt op aanvraag een inkomensvoorziening aan zelfstandigen van wie het inkomen onder de bijstandsnorm voor alleenstaanden of gezin is gekomen, als gevolg van de coronacrisis.

 • 2.

  De zelfstandigen als bedoeld in het eerste lid moeten voldoen aan de volgende eisen:

  • a.

   gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;

  • b.

   woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;

  • c.

   Nederlander of daarmee gelijkgesteld;

  • d.

   het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;

  • e.

   voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • f.

   is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium van minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;

  • g.

   woonachtig in de gemeente Aalsmeer.

 • 3.

  De inkomensvoorzienig wordt verstrekt om niet.

Artikel 4 Hoogte inkomensvoorziening

 • 1.

  De hoogte van de inkomensvoorziening bedraagt maximaal:

  • a.

   Voor een alleenstaande: € 1.052 per maand;

  • b.

   Voor een gezin: € 1.503 per maand.

 • 2.

  Van het bedrag uit het eerst lid worden de inkomsten van de aanvrager over de betreffende maand afgetrokken.

 • 3.

  Vermogen en inkomsten van een partner worden buiten beschouwing gelaten.

Artikel 5 Duur van de inkomensvoorziening

 • 1. De inkomensvoorziening wordt verstrekt vanaf de maand dat voldaan wordt aan de vereisten uit artikel 3, eerste en tweede lid.

 • 2. De inkomensvoorziening wordt niet eerder verstrekt dan over de maand maart 2020, voor de maximale duur van drie maanden.

Hoofdstuk 3 Bedrijfslening

Artikel 6 Doelgroep bedrijfslening

Het college verstrekt op aanvraag een bedrijfslening aan een zelfstandige van wie het inkomen onder de bijstandsnorm voor een alleenstaande of gezin is gekomen, als gevolg van de coronacrisis, en die voldoet aan de vereisten uit artikel 3, tweede lid.

Artikel 7 Hoogte bedrijfslening

 • 1. De bedrijfslening is een eenmalig bedrag van maximaal € 10.517.

 • 2. De lening moet binnen drie jaar worden terugbetaald.

 • 3. Over de lening wordt ook rente gerekend, het percentage wordt door de rijksoverheid bekend gemaakt.

 • 4. Op verzoek verleent het college uitstel van terugbetaling, wanneer er naar het oordeel van het college onvoldoende middelen beschikbaar zijn om terug te betalen.

Hoofdstuk 4 Overige artikelen

Artikel 8 Onvoorziene situaties

In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien of toepassing daarvan niet overeenkomt met de bedoeling van deze regels, beslist het college.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in de beleidsregels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden op 1 maart 2020 in werking en vervallen na inwerkingtreding van de AMVB Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers.

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als: Tijdelijke inkomensvoorziening en bedrijfslening zelfstandigen Aalsmeer.

 • 3.

  Een beschikking die is genomen op grond van deze beleidsregels wordt aangemerkt als een beschikking op grond van de AMVB Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 maart 2020.

De waarnemend secretaris,

mr. J.J.A. Dunselman

De burgemeester,

mr. G.E. Oude Kotte