Algemeen privacy- en uitkijkprotocol cameratoezicht 2020 Gemeente Hellendoorn

Geldend van 31-03-2020 t/m heden

Intitulé

Algemeen privacy- en uitkijkprotocol cameratoezicht 2020 Gemeente Hellendoorn

Kenmerk 2020-006893

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft;

gelet op artikel 151c van de Gemeentewet, de Algemene verordening gegevensverstrekking en artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden;

gelezen de instemmingsbesluiten van de ondernemingsraad van 19 april 2006 en 28 januari 2019;

b e s l u i t e n:

vast te stellen het

Algemeen privacy- en uitkijkprotocol cameratoezicht 2020 Gemeente Hellendoorn.

1. Inleiding

De gemeente Hellendoorn heeft meerdere openbare gebouwen waar gebruik wordt gemaakt van camerabewaking. Het gaat daarbij om de volgende gebouwen:

 • 1.

  Huis voor Cultuur en Bestuur (HvCB) aan de Willem Alexanderstraat 7 in Nijverdal;

 • 2.

  de parkeergarage Henri Dunant aan de Maximastraat; en

 • 3.

  Het Ravijn-zwem-sport-zorg, Piet Heinweg 16 in Nijverdal.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van toepassing en omdat cameratoezicht een instemmingsplichtige activiteit is omdat het te beschouwen is als een personeelsvolgsysteem in de zin van artikel 27 van de Wet op de ondernemingraden, dient het reglement ook te worden voorgelegd aan de OR van de gemeente Hellendoorn. Op 19 april 2006 en 28 januari 2019 heeft de OR met de individuele protocollen cameratoezicht voor respectievelijk het Huis voor Cultuur en Bestuur en het zwembad Het Ravijn zwem-sport-zorg ingestemd.

In het belang van de veiligheid van de medewerkers, bezoekers en inwoners van de gemeente Hellendoorn, vindt er op diverse plaatsen in de gemeente camerabewaking plaats met het oog op ongewenst bezoek of incidenten, vandalisme of calamiteiten. Met de vaststelling van dit protocol wordt op de meest adequate wijze voorzien om de beveiligingsdoelstelling en het privacybelang van medewerkers, bezoekers van betreffende plaatsen te waarborgen. Dit protocol beschrijft hoe wij onder andere omgaan met de camerabeelden in het kader van de AVG en is bedoeld voor de hierboven genoemde panden en eveneens voor de volgende openbare ruimten:

 • 4.

  Stationsomgeving (fietsenstalling);

 • 5.

  Componistenplein;

 • 6.

  Bedrijventerrein ’t Lochter (toegangswegen);

 • 7.

  Centrum Nijverdal (nabij zinkpalen naast het Huis voor Cultuur en Bestuur).

2. Doel

Cameratoezicht op grond 151c Gemeentewet heeft als doel:

 • a.

  het handhaven van de openbare orde (Wetboek van Strafrecht en APV);

 • b.

  het voorkomen van misdrijven;

 • c.

  de bevordering van een efficiënte hulpverlening door hulpverleningsdiensten;

 • d.

  het vergroten van het veiligheidsgevoel;

 • e.

  de vervolging van strafbare feiten.

Naast dit hoofddoel mag gemeentelijk cameratoezicht ook zogenoemde 'bijvangst' opleveren. Denk hierbij aan zaken zoals vandalisme en fietsdiefstal. Of het bevorderen van de leefbaarheid, zoals het signaleren van kapotte straatlantaarns.

Cameratoezicht voor andere doeleinden dan het handhaven van de openbare orde is toegestaan als wordt voldaan aan de algemeen geldende privacywetgeving. De toepassing van cameratoezicht moet dan wel evenredig zijn in relatie tot het doel. Daarnaast moet het doel niet op een minder ingrijpende manier kunnen worden bereikt.

3. Wettelijk kader artikel 151 c Gemeentewet

In 2016 is artikel 151c van de Gemeentewet aangepast. Wijzigingen ten aanzien van het cameratoezicht hebben geleid tot een verruiming van de mogelijkheden voor cameratoezicht. Conform de nieuwe regels wijst de burgemeester een bepaald gebied voor cameratoezicht aan en is de toevoeging “vast” cameratoezicht niet meer van toepassing. Een aanwijzingsbesluit met daarop de exacte locaties van de camera’s is niet meer noodzakelijk. Tegelijkertijd heeft de burgemeester de mogelijkheid het cameratoezicht tussentijds te wijzigen of te stoppen naar gelang de noodzaak van het toezicht. Dit stelt extra eisen aan de organisatie en aansturing van het toezicht. Deze eisen zijn in dit protocol opgenomen.

De bestrijding van onveiligheid is niet alleen een verantwoordelijkheid van het lokale bestuur, maar ook van het Openbaar Ministerie. Daarom is in artikel151c, lid 2 Gemeentewet bepaald dat de burgemeester, na overleg met de officier van justitie, in het ‘lokale driehoeksoverleg’ de periode vaststelt waarin de geplaatste camera’s daadwerkelijk zullen worden gebruikt. Deze periode is in overleg met de officier van justitie vastgesteld op 3 jaar na inwerkingtreding van dit protocol.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • -

  camerasysteem: het geheel van camera’s, monitoren, opnameapparatuur, verbindingskasten, glasvezelverbindingen en bevestigingen;

 • -

  video-observatiecomputer: computer waarop de beelden live bekeken kunnen worden;

 • -

  opslagcomputer: computer waaraan de opnameapparatuur is gekoppeld;

 • -

  beeldinformatie: de door het camerasysteem verkregen en geregistreerde filmbeelden;

 • -

  houder: houder van het camerasysteem, i.c. het college van burgemeester en wethouders;

 • -

  technisch beheerder: de ambtenaar/persoon die is belast met het technische beheer van het camerasysteem;

 • -

  geautoriseerde functionaris: de (beveiliging-)functionaris die de beelden live kan bekijken, die is belast met het bedienen van het camerasysteem en die bevoegdelijk toegang heeft tot de opnameapparatuur;

 • -

  opnameapparatuur: een ICT-voorziening waarop beeldmateriaal wordt bewaard;

 • -

  derden: een ieder, niet zijnde de geautoriseerde functionaris, de technische beheerder of de gemeentesecretaris van de gemeente;

 • -

  incident: een waargenomen strafbaar feit, ongeval of andere gebeurtenis die vraagt om optreden;

 • -

  functionaris gegevensbescherming: toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens;

 • -

  gemeente: gemeente Hellendoorn;

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • -

  verantwoordelijke: degene die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt, in casu het college.

Artikel 2 Doel van het cameratoezicht

 • 1.

  Het primaire doel van het cameratoezicht is beveiliging. Meer specifiek is het cameratoezicht bedoeld voor:

  • a.

   de bescherming van de veiligheid en gezondheid van een of meer natuurlijke personen;

  • b.

   de beveiliging van toegang tot gebouwen en terreinen;

  • c.

   de bewaking van zaken die zich in gebouwen of op terreinen bevinden;

  • d.

   het vastleggen van incidenten;

 • waarbij artikel 10, lid 2 van toepassing is.

 • 2.

  Het cameratoezicht wordt niet gebruikt voor de controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de op het gemeentelijk terrein/gebouw werkzame personen (m.u.v. de beelden die ondersteunend zijn aan het toezicht houden op de veiligheid en orde in de glijbaantoren) 1. Artikel 10, lid 2 is hierbij van toepassing.

 • 3.

  Het cameratoezicht in Het Ravijn-zwem-sport-zorg en het HvCB beperkt zich tot algemene en openbare ruimtes en dus zijn intieme ruimtes als kleedkamers en sanitaire groepen hier niet mee toegerust.

 • 4.

  Het cameratoezicht in het HvCB en Het Ravijn-zwem-sport-zorg wordt niet gebruikt voor de controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in deze gebouwen werkzame personen.

 • 5.

  De registratie van persoonsgegevens wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht.

Artikel 3 Taken en verantwoordelijkheden

 • 1.

  Het cameratoezicht geschiedt onder verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris van de gemeente Hellendoorn, onverminderd de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college. Het technisch beheer van het cameratoezicht geschiedt door de gemeente of een, door de gemeente aangewezen, particulier bedrijf.

 • 2.

  De beelden worden alleen (achteraf) door een geautoriseerde functionaris bekeken ingeval van een incident.

 • 3.

  Ingeval van een incident meldt de geautoriseerde functionaris dit bij de geëigende instantie (te weten: politie en/of brandweer en/of spoedeisende medische hulpverlening (ambulance) en de veiligheidscoördinator van de gemeente).

 • 4.

  Er worden personen aangewezen als geautoriseerd functionaris (zie de gebouw-/terrein specifieke informatie in bijlage 1).

Artikel 4 Kenbaarheid, soort gegevens

 • 1.

  Voor het publiek dat een gemeentelijk gebouw of openbaar gebied binnengaat, is het kenbaar dat er gebruik wordt gemaakt van zichtbare camera’s door middel van tekens (informatieborden en/of pictogrammen) die duidelijk zichtbaar zijn aangebracht op of bij de toegangsdeuren.

 • 2.

  Alle medewerkers die werkzaam zijn in het Huis voor Cultuur en Bestuur, de parkeergarage en het zwembad Ravijn worden voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit cameraprotocol hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld door middel van een publicatie op intranet.

 • 3.

  Gedurende de openingstijden van de gemeentelijke gebouwen worden met behulp van een camerasysteem beeldopnamen en gegevens continu digitaal vastgelegd.

 • 4.

  Er worden geen geluidsopnamen gemaakt.

Artikel 5 De video-observatiecomputer en opslagcomputer

 • 1.

  De plaats van de video-observatiecomputer is opgenomen in de gebouw-/terreinspecifieke informatie in bijlage 1.

 • 2.

  De plaats van de opslagcomputer is opgenomen in de gebouw-/terreinspecifieke informatie.

 • 3.

  Deze ruimte waar de video-observatiecomputer staat, is uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde functionarissen (zie bijlage 1).

 • 4.

  De opslagcomputer is uitsluitend toegankelijk met toestemming van een geautoriseerde functionaris.

Artikel 6 Bediening van het camerasysteem

 • 1.

  Bevoegd tot het bedienen van het camerasysteem zijn:

  • a.

   de geautoriseerde functionarissen;

  • b.

   politiefunctionarissen voor de uitoefening van hun wettelijke taken;

  • c.

   officieren van justitie voor opsporingsdoeleinden;

  • d.

   de technische beheerder;

  • e.

   derden, indien dat functioneel noodzakelijk is, uitsluitend met toestemming van de geautoriseerde functionaris of de technische beheerder.

 • 2.

  Onder het bedienen van het camerasysteem wordt ook begrepen het terugkijken van digitale opnamen en het vastleggen van beeldinformatie op USB-stick of een andere wijze van datatransport.

 • 3.

  Politiefunctionarissen en officieren van justitie, die beroepshalve beelden live willen bekijken en/of het camerasysteem bedienen, dienen zich vooraf ten overstaan van een geautoriseerde functionaris te legitimeren.

Artikel 7 Verslaglegging en rapportage

 • 1.

  Van het gebruik van het camerasysteem wordt een logboek bijgehouden (zie bijlagen 2 en 3).

 • 2.

  Het logboek is vertrouwelijk.

 • 3.

  In het logboek worden vermeld: naam geautoriseerd functionaris, datum, tijd en bijzonderheden, zoals: storingen, incidenten, meldingen en vordering van beeldinformatie.

 • 4.

  Wanneer het logboek niet wordt gebruikt, wordt het opgeborgen in een afgesloten kast.

 • 5.

  De technische beheerder rapporteert desgewenst aan de gemeentesecretaris.

Artikel 8 Integriteit, privacy en rechten van de geregistreerde

 • 1.

  Het cameratoezicht wordt kenbaar gemaakt door middel van borden.

 • 2.

  De beeldinformatie wordt maximaal 168 uur bewaard waarna de informatie wordt overschreven. Uitzondering hierop zijn de beelden van incidenten. Deze beelden worden bewaard, totdat deze worden verwijderd.

 • 3.

  Het camerasysteem is elektronisch beveiligd tegen onbevoegd gebruik.

 • 4.

  De in artikel 5, lid 3 bedoelde functionarissen gaan vertrouwelijk en integer om met de kennis die zij tot zich krijgen met het cameratoezicht, in het bijzonder met betrekking tot de privacy van derden.

 • 5.

  De geautoriseerde functionarissen zijn tot geheimhouding verplicht van de informatie waarvan zij door middel van het camerasysteem kennis hebben genomen en tekenen hiervoor (zie bijlage 5).

 • 6.

  De camerabeelden worden niet gebruikt voor, of gekoppeld aan, een personeelsregistratiesysteem of -volgsysteem.

Artikel 9 Uitgifte van beeldinformatie

 • 1.

  Beeldinformatie wordt slechts aan derden verstrekt op vordering van een politiefunctionaris.

 • 2.

  De beeldinformatie wordt op USB-stick of andere geschikte digitale wijze verstrekt.

 • 3.

  De politiefunctionaris legitimeert zich vooraf ten overstaan van de geautoriseerde functionaris en, bij diens afwezigheid, ten overstaan van de technische beheerder.

 • 4.

  De USB-stick of andere drager, waarop beeldinformatie wordt opgeslagen, wordt gemerkt en geregistreerd door de geautoriseerde functionaris dan wel de technische beheerder.

 • 5.

  De politiefunctionaris dient schriftelijk te verklaren de beeldinformatie ontvangen te hebben en deze zorgvuldig en integer te zullen gebruiken.

 • 6.

  Bij afwezigheid van de geautoriseerde functionaris of de technische beheerder maakt de politiefunctionaris een proces-verbaal van vordering van beeldinformatie op en deze stuurt een afschrift daarvan naar de gemeentesecretaris.

Artikel 10 Inzagerecht beeldinformatie van derden

 • 1.

  Gelet op de bescherming van de privacy gelden beperkingen voor het inzagerecht van derden.

 • 2.

  Het recht op inzage kan worden verleend als een zwaarwegend belang is aangetoond. Het college beslist na weging van de belangen binnen twee weken op de aanvraag.

 • 3.

  Een verzoek tot inzage van een advocaat, in het kader van een strafproces ter verdediging van een verdachte cliënt, kan slechts worden ingediend door tussenkomst van de officier van justitie.

 • 4.

  De verzoeker dient zich, ter vaststelling van zijn identiteit, in persoon te vervoegen bij de geautoriseerde functionaris of de technisch beheerder.

 • 5.

  De beelden worden zeven dagen bewaard. Ze kunnen ook achteraf gebruikt worden bij de opsporing van daders van strafbare feiten. Het opvragen en veiligstellen van beelden is alleen mogelijk met een aangifte bij de politie.

 • 6.

  Personen die inzage in beeldinformatie krijgen, tekenen een inzageverklaring (zie bijlage 4).

Artikel 11 Klachten

 • 1.

  Klachten over de uitvoering van dit reglement worden ingediend bij het college.

 • 2.

  De behandeling van deze klachten geschiedt volgens hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en de Klachtenverordening.

Artikel 12 Toezicht

Het toezicht op het uitvoeren van dit reglement wordt uitgeoefend door de Functionaris Gegevensbescherming, conform artikel 37 Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 13 Onvoorzien

In gevallen waarin dit protocol niet voorziet, beslist de verantwoordelijke.

Artikel 14 Slotbepaling

 • 1.

  Dit protocol kan aangehaald worden als “Algemeen privacy- en uitkijkprotocol cameratoezicht 2020 gemeente Hellendoorn”.

 • 2.

  Dit protocol vervangt eerder vastgestelde protocollen cameratoezicht in de gemeente Hellendoorn.

 • 3.

  Dit protocol treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

Nijverdal, 25 februari 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Hellendoorn,

de secretaris, de burgemeester,

Nijverdal, 3 maart 2020

De burgemeester van Hellendoorn,

Bijlage 1 Geautoriseerde functionarissen als bedoeld in artikel 3

Plaats van de camera’s

1. Huis voor Cultuur en Bestuur

2. Parkeergarage Henri Dunant

3. Zwembad Het Ravijn

4. Station Nijverdal

5. Componistenplein

6. Centrum Nijverdal

7. Bedrijventerrein ’t Lochter

Dagperiode /live

(Technisch) beheerder parkeergarage*

Bodes

Receptie

(Technisch) beheerder parkeergarage*

Technisch beheerder camera's

Beleidsmedewerker verkeer

Technisch medewerker

Manager Het Ravijn-zwem-sport-zorg

Boa's

(Technisch) beheerder parkeergarage*

Technisch beheerder basisschool t Heem, Schubertstraat 18 in Nijverdal

Firma Doornebal ICT Rijssensestraat 177 in Nijverdal

(Technisch) Beheerder parkeergarage *

Avond- en nachtperiode

(Technisch) beheerder parkeergarage*

Beveiligers van HvCB

Hoofd facilitaire zaken en plaatsvervangend hoofd facilitaire zaken

(Technisch) Beheerder parkeergarage*

Beleidsmedewerker verkeer

Technisch medewerker

Manager Het Ravijn-zwem-sport-zorg

Boa's

(Technisch) beheerder parkeergarage*

Niet mogelijk

Niet mogelijk

(Technisch) beheerder parkeergarage*

In geval van incidenten

Gemeentesecretaris

Coördinator/beleidsmedewerker integrale Veiligheid gemeente Hellendoorn

Boa's

Technisch beheerder camera's

Politiefunctionarissen voor de uitoefening van hun wettelijke taken

Officieren van justitie voor opsporingsdoeleinden

Gemeentesecretaris

Beheerder parkeergarage*

Coördinator/Beleidsmedewerker integrale Veiligheid gemeente Hellendoorn

Beleidsmedewerker verkeer

Boa's

Technisch beheerder camera's

Politiefunctionarissen voor de uitoefening van hun wettelijke taken

Officieren van justitie voor opsporingsdoeleinden

Technisch medewerker

Manager Het Ravijn-zwem-sport-zorg

Boa's

Gemeentesecretaris

Coördinator/Beleidsmedewerker integrale Veiligheid gemeente Hellendoorn

Technisch beheerder camera's

Politiefunctionarissen voor de uitoefening van hun wettelijke taken

Officieren van justitie voor opsporingsdoeleinden

Boa’s

Technisch beheerder camera's

Veiligheidscoördinator van de gemeente Hellendoorn

Politiefunctionarissen voor de uitoefening van hun wettelijke taken

Officieren van justitie voor opsporingsdoeleinden

Boa’s

Technisch beheerder camera's

Veiligheidscoördinator van de gemeente Hellendoorn

Politiefunctionarissen voor de uitoefening van hun wettelijke taken

Officieren van justitie voor opsporingsdoeleinden

Beheerder parkeergarage*

Boa's

Technisch beheerder camera's

Veiligheidscoördinator van de gemeente Hellendoorn

Politiefunctionarissen voor de uitoefening van hun wettelijke taken

Officieren van justitie voor opsporingsdoeleinden

Beheerder parkeergarage*

Boa's

Technisch beheerder camera's

Veiligheidscoördinator van de gemeente Hellendoorn

Politiefunctionarissen voor de uitoefening van hun wettelijke taken

Officieren van justitie voor opsporingsdoeleinden

*De (technisch) beheerder van de parkeergarage is de gemeente of een door de gemeente aangewezen particulier bedrijf.

De plaats van de video-observatiecomputer en de opslagcomputer als bedoeld in artikel 4

De video-observatiecomputer en de opslagcomputer voor camera 1 zijn gestationeerd in het Huis voor Cultuur en Bestuur;

De video-observatiecomputer en de opslagcomputer voor camera’s 2 en 7 zijn gestationeerd in de beheerdersruimte van Parkeergarage Henri Dunant Nijverdal;

De video-observatiecomputer en de opslagcomputer voor camera 3 zijn gestationeerd bij de centrale (hoofd)balie van het Ravijn-zwem-sport zorg;

De video-observatiecomputer en de opslagcomputer voor camera 4 zijn gestationeerd nabij het NS station en firma Doornebal ICT in Nijverdal;

De video-observatiecomputer en de opslagcomputer voor camera 5 zijn gestationeerd in respectievelijk in het schoolgebouw van basisschool ’t Heem in Nijverdal;

De video-observatiecomputer en de opslagcomputer voor camera 6 zijn gestationeerd in het Huis voor Cultuur en Bestuur en bij firma Doornbal ICT in Nijverdal.

Bijlage 2 Logboekformulier (artikel 7 Algemeen privacy- en uitkijkprotocol cameratoezicht Gemeente Hellendoorn)

“Onderhoud en/of Storingen”

Naam geautoriseerd functionaris …………………………………………

Onderhoud / Storing* *doorstrepen wat niet van toepassing

Datum ………………………………………………………………………….

Tijd …………………………………………………………………………….

[“locatie camera benoemen”]

Firmanaam …………………………………………………………………………….

Naam monteur …………………………………………………………………………….

Omschrijving onderhoud en/of storing

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Mededelingen

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Overig

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Bijlage 3 Logboekformulier (artikel 7 Algemeen privacy- en uitkijkprotocol cameratoezicht 2020 Gemeente Hellendoorn)

“Incidenten”

Naam geautoriseerd functionaris ……………………………………………………….

Datum (incident) …………………………………………………………………………….

Tijdstip (incident) …………………………………………………………………………….

[“locatie camera benoemen”]

Cameranummer(s) …………………………………………………………………………….

Omschrijving incident(en)

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Betrokken personen

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

Aangifte politie *Ja/Nee *doorstrepen wat niet van toepassing

……………………………………………………………………………………………………………….

Inzage beeldinformatie *Ja/Nee *doorstrepen wat niet van toepassing

……………………………………………………………………………………………………………….

Vordering beeldinformatie *Ja/Nee *doorstrepen wat niet van toepassing

Overige mededelingen

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

Bijlage 4 Inzageverklaring (artikel 10, lid 6 Algemeen privacy- en uitkijkprotocol cameratoezicht Gemeente Hellendoorn)

Hellendoorn, ……………………(Datum)

Ondergetekende, ………………………………… in de functie …………………………...,

verklaart hiermede dat hij/ zij zich verplicht om tegenover derden strikte geheimhouding te betrachten over alle (beeld)informatie en gegevens, die hem/ haar ter kennis zullen komen (met name de verkregen (beeld)informatie n.a.v. het cameratoezicht) in verband met zaken en belangen van de gemeente en de beheerder van de parkeergarage.

In tweevoud opgemaakt en ondertekend te Hellendoorn, …………….(datum)

Handtekening ………………………..

Naam ……………………….

Gezien en akkoord, namens de gemeente:

………………………………………… (naam)

Bijlage 5 Akte van Geheimhouding (artikel 8, lid 5 Algemeen privacy- en uitkijkprotocol cameratoezicht 2020 Gemeente Hellendoorn)

Hellendoorn, ……………………(Datum)

Ondergetekende, …………………………………., geautoriseerd functionaris voor/namens de gemeente Hellendoorn verklaart hiermede dat hij/zij, voorzover hij/ zij zal worden betrokken bij of kennis zal krijgen van vertrouwelijke informatie bij de uitvoering van werkzaamheden (met name inzage in beeldinformatie n.a.v. het cameratoezicht) voor de gemeente, zich verplicht om tegenover derden, zowel tijdens als ook na beëindiging van zijn/haar dienstbetrekking, strikte geheimhouding te betrachten omtrent alle informatie en gegevens, die hem/haar ter kennis zullen komen in verband met zaken en belangen van de gemeente en andere gebruikers van het Huis voor Cultuur en Bestuur.

In tweevoud opgemaakt en ondertekend te Hellendoorn, …………….(datum)

Handtekening werknemer:

Gezien en akkoord, namens de gemeente Hellendoorn:


Noot
1

Dit betreft één camera in het zwembad die in dit protocol verder buiten beschouwing wordt gelaten.