Besluit tot vaststelling van de ‘Algemene subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2020’

Geldend van 28-03-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Besluit tot vaststelling van de ‘Algemene subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2020’

Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe;

op voordracht van het college van dijkgraaf en heemraden van 20 januari 2020;

gelet op het bepaalde in artikel 78, eerste lid, van de Waterschapswet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

B E S L U I T:

vast te stellen de: ‘Algemene subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2020’

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college van dijkgraaf en heemraden: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende subsidieverstrekking;

 • b.

  wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  subsidie: een subsidie als bedoeld in artikel 4:21 van de wet.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1. Deze verordening is van toepassing op alle besluiten over door het college van dijkgraaf en heemraden te verstrekken subsidies, tenzij bij of krachtens deze verordening, in een bijzondere subsidieverordening of bij een besluit van het algemeen bestuur, waarbij subsidie wordt verstrekt, anders is bepaald.

 • 2. Titel 4.2 van de wet en deze verordening zijn van toepassing op aanspraken op financiële middelen die op grond van deze verordening of een bijzondere verordening uitsluitend kunnen worden verstrekt aan rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld, tenzij in deze verordening, in nadere regels op grond van deze verordening of in een bijzondere subsidieverordening anders is bepaald.

Artikel 3 Bevoegdheid college dijkgraaf en heemraden

Het college van dijkgraaf en heemraden is bevoegd tot het nemen van besluiten over de verstrekking van subsidie, indien het daartoe door het algemeen bestuur in deze verordening of, in een bijzondere verordening dan bij een bijzonder besluit, bevoegd is verklaard.

Artikel 4 Subsidieplafond

Het algemeen bestuur van het waterschap stelt jaarlijks in de begroting het bedrag vast waarvoor gedurende het begrotingsjaar ten hoogste subsidies kunnen worden verleend als bedoeld in deze verordening. Dit bedrag geldt als subsidieplafond.

Artikel 5 Verdeling subsidiebedrag

 • 1. Indien een datum is aangewezen waarvoor aanvragen van subsidie moeten worden ingediend, krijgen bij de verdeling van het beschikbare bedrag die activiteiten voorrang die het meeste overeenstemmen met het doel waarvoor dat bedrag ter beschikking is gesteld.

 • 2. Voor het overige vindt de verdeling plaats in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Een aanvraag wordt in bedoelde volgorde opgenomen indien zij volledig is.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Het college van dijkgraaf en heemraden weigert subsidie in ieder geval:

 • a.

  indien de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd, niet zijn gericht op Waterschap Vallei en Veluwe, niet ten goede komen aan ingezetenen van het waterschap of niet op andere wijze het belang van het waterschap dienen;

 • b.

  indien de activiteiten in strijd zijn met wet- of regelgeving of met onderdelen van het waterschapsbeleid.

Artikel 7 Aanvraag om subsidie

 • 1. Een aanvraag van een subsidie wordt ingediend tenminste dertien weken voordat met de uitvoering van de activiteiten een begin wordt gemaakt, tenzij het college van dijkgraaf en heemraden een andere termijn heeft aangegeven. Het college van dijkgraaf en heemraden kan besluiten aanvragen die buiten de in vorige volzin bedoelde termijn zijn ingediend, niet te behandelen.

 • 2. Bij de aanvraag worden in elk geval de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   een beschrijving van aard en omvang van de activiteiten en de daarmee beoogde doelstellingen;

  • b.

   een begroting van de aan de activiteiten verbonden inkomsten en uitgaven van de aanvrager, voorzien van een toelichting en een dekkingsoverzicht;

  • c.

   het KvK-nummer en statuten;

  • d.

   de naam en het bankrekeningnummer (IBAN) waar de subsidie naar moet worden overgemaakt.

 • 3. Indien voor dezelfde activiteiten tevens subsidie is aangevraagd bij een of meer andere bestuursorganen, doet de aanvrager daarvan mededeling in de aanvraag. In dat geval is artikel 19 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Ontvangstbevestiging aanvraag

Het college van dijkgraaf en heemraden zendt de aanvrager binnen 2 weken na ontvangst van de aanvraag van de subsidie een ontvangstbevestiging, waarin de ontvangstdatum is vermeld.

Artikel 9 Beslissing op de aanvraag

 • 1. Voorafgaande aan het verlenen tot een beschikking tot subsidievaststelling wordt op aanvraag een beschikking tot subsidieverlening gegeven. De beschikking tot subsidieverlening vermeldt het uit te keren subsidiebedrag, een omschrijving van de activiteiten en aanvullende voorwaarden waarvoor subsidie wordt verleend.

 • 2. In een subsidieverordening of bij een besluit van het college van dijkgraaf en heemraden waarbij subsidie wordt verstrekt, kan worden bepaald dat alleen een beschikking tot subsidievaststelling wordt gegeven.

 • 3. Indien alleen een beschikking tot subsidievaststelling wordt gegeven, is artikel 4:35 eerste lid, van de wet van overeenkomstige toepassing.

 • 4. Het college van dijkgraaf en heemraden beslist binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag. Indien binnen deze termijn een beschikking niet kan worden gegeven, kan de beslistermijn verlengd worden overeenkomstig artikel 4:14, derde lid, van de wet.

 • 5. Het tijdvak dat wordt vermeld in de beschikkingen tot verlening van subsidie in de vorm van een periodieke aanspraak op financiële middelen bedoeld in artikel 4:32 van de wet, is ten hoogste 4 jaar. In bijzondere gevallen kan het college van dijkgraaf en heemraden een langer tijdvak vaststellen.

Artikel 10 Verplichtingen subsidieontvanger

 • 1. Het college van dijkgraaf en heemraden kan de subsidieontvanger bij de verstrekking van subsidie ook andere verplichtingen dan bedoeld in artikel 4:37 van de wet opleggen die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

 • 2. De subsidieontvanger voert een zodanig ingerichte administratie, dat te allen tijde de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en verplichtingen, alsmede de betalingen en ontvangsten kunnen worden nagegaan.

 • 3. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op de subsidieontvanger op wie de verplichting van artikel 11, derde lid, van deze verordening rust.

 • 4. De subsidieontvanger verleent aan het college van dijkgraaf en heemraden, dan wel aan de door dit college aangewezen ambtenaren of deskundigen, inzage in de administratie indien dit naar het oordeel van het college van dijkgraaf en heemraden nodig is voor de beoordeling van de besteding van de verstrekte subsidie.

Artikel 11 Algemene bepalingen over vaststelling

 • 1. Indien een beschikking tot subsidieverlening is gegeven waarin een bedrag is vermeld waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld, wordt deze vastgesteld op basis van de werkelijke kosten en baten van de activiteiten waarvoor deze is verleend.

 • 2. Subsidievaststelling vindt niet eerder plaats dan nadat het college van dijkgraaf en heemraden heeft vastgesteld dat de in de aanvraag genoemde werkzaamheden volledig dan wel gedeeltelijk zijn uitgevoerd.

 • 3. Indien subsidie is vastgesteld zonder dat daaraan voorafgaand een beschikking tot subsidieverlening is gegeven, toont de subsidieontvanger binnen 6 maanden na afloop van de activiteiten, dan wel het tijdvak waarvoor subsidie is verstrekt, aan dat de activiteiten hebben plaatsgevonden overeenkomstig de aan de subsidie verbonden verplichtingen. Hierbij legt de subsidieontvanger de stukken over, als bedoeld in het eerste lid van de artikelen 13 en 14 van deze verordening.

Artikel 12 Vaststelling van subsidies tot € 25.000

 • 1. Het college van dijkgraaf en heemraden stelt een subsidie tot € 25.000 direct vast, tenzij sprake is van subsidieverstrekking onder opschortende voorwaarde.

 • 2. Het college van dijkgraaf en heemraden stelt een subsidie tot € 25.000 ambtshalve vast binnen 13 weken na de vervulling van de opschortende voorwaarde indien sprake is van subsidieverstrekking onder opschortende voorwaarde.

Artikel 13 Vaststelling van subsidies tussen € 25.000 en € 125.000

 • 1. De aanvraag om vaststelling van een subsidie tussen € 25.000 en € 125.000 gaat vergezeld van een activiteitenverslag. Artikel 4:80 van de wet is van overeenkomstige toepassing.

 • 2. In bijzondere gevallen kan het college van dijkgraaf en heemraden afwijken van het bepaalde in het eerste lid.

Artikel 14 Vaststelling van subsidies vanaf € 125.000

 • 1. De aanvraag om vaststelling van een subsidie van € 125.000 of meer gaat vergezeld van een financieel verslag en een activiteitenverslag. Artikel 4:80 van de wet is van overeenkomstige toepassing.

 • 2. Indien de subsidieontvanger op grond van een wettelijk voorschrift verplicht is tot het opstellen van een jaarrekening, kan in plaats van het financieel verslag de jaarrekening overgelegd worden indien op grond daarvan de werkelijke kosten en opbrengsten van de gesubsidieerde activiteit kenbaar zijn.

 • 3. Het financieel verslag onderscheidenlijk de jaarrekening is voorzien van een accountantsverklaring.

 • 4. In bijzondere gevallen kan het college van dijkgraaf en heemraden afwijken van het bepaalde in het eerste lid.

Artikel 15 Intrekking en wijziging

Het college van dijkgraaf en heemraden kan naast de gevallen genoemd in afdeling 4.2.6 van de wet ook overgaan tot intrekken of wijzigen van de subsidieverlening indien:

 • a.

  conservatoir beslag is gelegd op het vermogen of een deel van het vermogen van de subsidieontvanger;

 • b.

  de subsidieontvanger surseance van betaling is verleend;

 • c.

  de subsidieontvanger in staat van faillissement is verklaard;

 • d.

  er uiterlijk 12 maanden na verstrekking van de subsidie nog geen begin is gemaakt met de activiteiten waarvoor subsidie is verleend;

 • e.

  er uiterlijk 8 maanden na formele einddatum van het project nog geen verzoek tot subsidievaststelling is ingediend.

Artikel 16 Uitbetaling subsidie

 • 1. Uitbetaling van de subsidie vindt plaats binnen 6 weken na de subsidievaststelling, met verrekening van een eventueel verleend voorschot.

 • 2. Het college van dijkgraaf en heemraden kan voorschotten verlenen op verleende subsidies. De voorschotten bedragen in totaal ten hoogste 80% van de verleende subsidie. Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het college van dijkgraaf en heemraden tot het volledige bedrag voorschotten verlenen.

Artikel 17 Subsidies per boekjaar

 • 1. Voor per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, niet zijnde krediet- en garantieverleningen, is afdeling 4.2.8 van de wet zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, tenzij door het college van dijkgraaf en heemraden anders wordt bepaald.

 • 2. De aanvraag van een subsidie per boekjaar wordt ingediend voor 1 april van het jaar dat vooraf gaat aan het boekjaar, tenzij door het college van dijkgraaf en heemraden anders wordt bepaald.

Artikel 18 Verslag doeltreffendheid en effecten subsidies per boekjaar

Het in artikel 4:24 van de wet bedoelde verslag wordt ten minste éénmaal in de 2 jaar door het college van dijkgraaf en heemraden aan het algemeen bestuur aangeboden.

Artikel 19 Hardheidsclausule

 • 1. Indien het college van dijkgraaf en heemraden subsidie verstrekt voor activiteiten waarvoor ook door andere bestuursorganen subsidie wordt verstrekt, kan het college van dijkgraaf en heemraden afwijken van deze verordening en van eventuele van toepassing zijnde bijzondere subsidieverordeningen.

 • 2. Het eerste lid is alleen van toepassing als afwijking wenselijk is ter afstemming van de op de betrokken subsidies toepasselijke voorschriften, mits daardoor de belangen met het oog waarop de bepalingen waarvan wordt afgeweken zijn gesteld, niet onevenredig worden geschaad.

 • 3. Het college van dijkgraaf en heemraden kan van deze verordening afwijken, indien toepassing in een individueel geval leidt tot onevenredige onbillijkheid.

Artikel 20 Inwerkingtreding en titel

 • 1. Deze verordening treedt inwerking de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2020.

 • 2. De verordening kan worden aangehaald als Algemene subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2020.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 4 maart 2020.

Ondertekening

drs. ing. K.A. Blokland

secretaris

drs. T. Klip-Martin

dijkgraaf