Regeling vervallen per 01-07-2023

BELEIDSREGELS DOORSTROOMVOORRANGBEHOREND BIJ DE HUISVESTINGSVERORDENING LANGEDIJK 2019

Geldend van 01-04-2020 t/m 30-06-2023

Intitulé

BELEIDSREGELS DOORSTROOMVOORRANGBEHOREND BIJ DE HUISVESTINGSVERORDENING LANGEDIJK 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Langedijk

gelet op het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de Huisvestingsverordening Langedijk 2019

b e s l u i t:

vast te stellen de hierbij opgenomen “Beleidsregels Doorstroomvoorrang Langedijk”.

Artikel 1: INTRODUCTIE

In artikel 7 lid 5 van de Huisvestingsverordening Langedijk 2019 staat dat bij het verlenen van een huisvestingsvergunning voorrang kan worden gegeven in het kader van doorstroming aan woningzoekenden die verhuizen naar een woning die beter passend voor hen is. In deze beleidsregels wordt het doel van deze bepaling (nader) toegelicht en is vermeld in welke situaties voorrang mogelijk is.

Doel

Het aanbod van sociale huurwoningen is de afgelopen jaren gelijk gebleven, terwijl de vraag blijft toenemen. Daarbij veranderen huurders vaak niet van woning, terwijl het inkomen of de huishoudgrootte wél verandert. Bezien is hoe er kan worden gezorgd voor meer beweging op de sociale woningmarkt. Door de toenemende druk op de woningmarkt worden de wachttijden langer. Huurders die nu bijvoorbeeld te groot, te krap, te duur of juist te goedkoop wonen, worden hierdoor niet aangemoedigd of hebben door de lange wachttijd geen mogelijkheid om actief op zoek te gaan naar een woning die beter bij hen past. Door verschillende maatregelen kan de doorstroming gefaciliteerd worden.

Nieuwe maatregelen

De doorstroomvoorrang geldt niet voor álle sociale-huurwoningen. Hierdoor blijven woningzoekenden zonder doorstroomvoorrang ook in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. In het kader van doorstroming wordt maximaal 25% van de woningen die tot de doorstroomdoelgroep behoren geadverteerd met voorrang voor doorstromers.

Om de doorstroming te faciliteren is voorrang mogelijk in drie situaties:

 • 1.

  Bij nieuwbouw;

 • 2.

  In de bestaande voorraad als Van groot naar kleiner;

 • 3.

  In de bestaande voorraad als Van klein naar groter.

Een woningzoekende vraagt bij de eigen corporatie (de huidige verhuurder) een doorstroomvoorrang aan. Als de voorrang wordt toegekend, wordt de datum van aanvraag de peildatum. De corporatie geeft in de inschrijving van de woningzoekende de soort voorrang aan.

Artikel 2: VOORWAARDEN VOOR DOORSTROOMVOORRANG

Bij alle voorgestelde maatregelen is onderstaande altijd van toepassing:

- Alle voorrangsregels die onderstaand zijn omschreven zijn alleen voor woningzoekenden die een huurwoning achterlaten in de regio Alkmaar die eigendom is van een SVNK corporatie.

- Woningen worden volgens de passendheidseisen toegewezen met betrekking tot inkomen en huishoudenssamenstelling.

- Iemand kan maar 1 vorm van voorrang hebben. Heeft iemand bijvoorbeeld al een Huisvestingsindicatie of een urgentie, dan is doorstroomvoorrang niet mogelijk. Als er doorstroomvoorrang is toegewezen vervalt deze bij toekenning van een huisvestingsindicatie of een urgentie.

 • 1.

  Voorrang bij nieuwbouw

  - Bij de toewijzing van nieuwbouwwoningen krijgen bewoners die behoren tot een (specifieke) doelgroep voorrang.

  - Per complex wordt bepaald wanneer dit van toepassing is’ en wat de ‘doelgroep’ is. De nieuwbouwwoning moet voor deze woningzoekenden beter passend zijn dan de huidige woning, bijvoorbeeld op grond van inkomen, huurprijs of huishoudenssamenstelling.

 • 2.

  Van groot naar beter/kleiner (vGnK)

  - Er geldt geen leeftijdsgrens, iedere huurder die voldoet aan de gestelde voorwaarden kan de vGnK doorstroomvoorrang aanvragen.

  - Huishoudens van 1 of max 2 personen kunnen hiervan gebruik maken.

  - De woning die wordt achtergelaten heeft minimaal vier kamers (dus drie slaapkamers) of meer.

  - De corporatie adverteert een woning met een voorrangslabel vGnK. Deze woning mag, maar hoeft geen nultreden appartement te zijn. (de woning zou dan twee labels krijgen)

  - De nieuwe woning heeft maximaal drie kamers (= twee slaapkamers)

  - Iedere woningzoekende mag reageren, wel of geen vorm van voorrang (urgentie, huisvestingsindicatie, doorstroomvoorrang vGnK of reguliere woningzoekende)

  - Volgorde toewijzing van de doorstroomwoning: urgentie, huisvestingsindicatie en dan doorstroomvoorrang vGnK. Zijn er meerdere kandidaten met dezelfde voorrangsvorm, dan geldt binnen die groep de volgorde als vermeld in artikel 13 van de Huisvestingsverordening.

 • 3.

  Van klein naar beter/groter (vKnG)

  - Er geldt geen leeftijdsgrens, iedere huurder die voldoet aan de gestelde voorwaarden kan de vKnG doorstroomvoorrang aanvragen.

  - Voorwaarde is dat de woningzoekende nu te klein woont.

  - Een woningzoekende woont te klein als er op het adres meer kinderen staan in geschreven in de Basis registratie Personen BRP (er wonen meer kinderen) dan er slaapkamers zijn waardoor er meer dan twee kinderen op één slaapkamer moeten slapen. De ouderslaapkamer wordt hierbij niet meegeteld.

  - De aanvragers kunnen aantonen dat de gezinssituatie van duurzame aard is, dwz dat men in het BRP ingeschreven is in die samenstelling. In geval van samengestelde gezinnen moet er sprake zijn van aantoonbaar co-ouderschap.

  - De corporatie adverteert een woning met een voorrangslabel vKnG.

  - Iedere woningzoekende mag reageren, wel of geen vorm van voorrang (urgentie, huisvestingsindicatie, doorstroomvoorrang vKnG of reguliere woningzoekende)

  - Volgorde toewijzing van de doorstroomwoning: mensen met urgentie, huisvestingsindicatie en dan doorstroomvoorrang vKnG. Zijn er meerdere kandidaten met dezelfde voorrangsvorm, dan geldt binnen die groep de volgorde als vermeld in artikel 13 van de Huisvestingsverordening.

 

Artikel 3: INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op 1 april 2020 en vervallen op 1 juli 2023.

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels Doorstroomvoorrang Langedijk.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 maart 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Langedijk