Subsidieregeling woningisolatie Huizen

Geldend van 04-05-2023 t/m 19-10-2023

Intitulé

Subsidieregeling woningisolatie Huizen

De raad van de gemeente Huizen;

in vergadering bijeen op 12 maart 2020,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 maart 2020; agendapunt 9;

gelet op:

 • -

  artikel 149 van de Gemeentewet,

 • -

  de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en

 • -

  de bepalingen van de Algemene subsidieverordening van de gemeente Huizen,

b e s l u i t :

de ‘Subsidieregeling woningisolatie Huizen’

als deelverordening vast te stellen per 1 april 2020

Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanschaf: eigendomsverkrijging krachtens een met een leverancier gesloten koopovereenkomst;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen;

 • c.

  (subsidie)aanvraag: schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen om subsidie;

 • d.

  subsidielijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende maatregelen, de daarbij behorende kwaliteitseisen en de daaraan gekoppelde subsidie per maatregel;

 • e.

  woningeigenaar: natuurlijk persoon die (mede)eigenaar en hoofdbewoner is van de woning;

 • f.

  woning: uitsluitend een binnen de gemeente Huizen gelegen woonruimte die bestemd is om permanent als zelfstandige woongelegenheid te worden bewoond, dus geen schuren, garages of andere bijgebouwen.

Artikel 2 Doelstelling en doelgroep

Het Klimaatakkoord gaat uit van een CO2-neutrale en aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. Deze subsidieregeling stimuleert woningeigenaren in Huizen om maatregelen te nemen die de woning isoleren. Daarmee worden de woningen energiezuiniger en comfortabeler. Het isoleren van de woning wordt voor de komende jaren gezien als noodzakelijke, realistische eerste stap naar een CO2-neutrale en aardgasvrije woningvoorraad.

Artikel 3 Subsidieperiode en subsidieplafond

 • a. Het aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 1 april 2020.

 • b. De uiterste aanvraagdatum is 1 april 2024 of eerder, te weten op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt.

 • c. Het subsidieplafond (het totale subsidiebedrag) wordt bekend gemaakt op www.huizen.nl. Het college kan, met goedkeuring van de raad, besluiten om het subsidieplafond tijdens de looptijd van deze verordening te wijzigen.

 • d. Het bereiken van het subsidieplafond wordt bekendgemaakt op www.huizen.nl. Aanvragen die na deze bekendmaking worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 4 Subsidiecriteria

 • a. Subsidie kan alleen worden aangevraagd door een woningeigenaar.

 • b. Subsidie kan alleen worden aangevraagd voor maatregelen die op of na 10 januari 2020 zijn uitgevoerd.

 • c. Subsidie kan alleen worden aangevraagd voor bestaande woningen, dat wil zeggen woningen die zijn opgeleverd voor 1 januari 2020;

 • d. Subsidie kan niet worden aangevraagd voor maatregel die door de woningeigenaar zelf worden geplaatst (zogeheten doe-het-zelfmaatregelen);

 • e. Per woning kan binnen de looptijd van deze verordening maximaal € 1.000,- aan subsidie worden verstrekt.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt in ieder geval geweigerd, indien:

 • -

  de maatregel voor 10 januari 2020 is uitgevoerd;

 • -

  voor dezelfde maatregel subsidie is verleend en/of vastgesteld in het kader van de subsidieregeling Mijn Huis Klimaatbewust of deze Subsidieregeling woningisolatie Huizen;

 • -

  de maatregel door de woningeigenaar zelf wordt geplaatst (doe-het-zelfmaatregelen);

 • -

  de aanvraag een maatregel betreft aan nieuw te plaatsen uitbreidingen aan woningen, zoals aan- en uitbouwen, erkers en dakkapellen;

 • -

  de aanvraag een maatregel betreft aan een schuur, garage of bijgebouw;

 • -

  bij een aanvraag voor dakisolatie het dak asbest bevat, tenzij de aanvrager aantoont dat het asbest voor plaatsing van de dakisolatie wordt verwijderd;

 • -

  er geen gebruik wordt gemaakt van het door het college vastgestelde aanvraagformulier;

 • -

  het subsidieplafond is bereikt of door toekenning van de subsidie zou worden overschreden.

Artikel 6 Subsidiabele maatregelen en subsidiebedragen

 • a. De maatregelen waarvoor subsidie kan worden verstrekt zijn opgenomen in de subsidielijst. De subsidielijst wordt door het college vastgesteld.

 • b. Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet de maatregel voldoen aan voorwaarden die zijn opgenomen in de subsidielijst.

 • c. Het subsidiebedrag volgt uit de subsidielijst.

 • d. De subsidie per woning bedraagt nooit meer dan 40% van de investering van de uitgevoerde maatregelen in die woning.

 • e. Het college kan de subsidielijst wijzigen. De gewijzigde subsidielijst wordt in dat geval bekendgemaakt op www.huizen.nl.

Artikel 7 Aanvraag en verantwoording

 • a.

  Voor het aanvragen van subsidie en het gelijktijdig indienen van de verantwoording over de uitgevoerde maatregelen wordt gebruik gemaakt van het door het college vastgestelde formulier. Op het formulier staat welke gegevens nodig zijn voor de aanvraag. Dit zijn in ieder geval een kopie van de factuur, een kopie van het betalingsbewijs zoals een bankafschrift en informatie over de aard en omvang van de maatregel(en), zoals een kopie van de offerte.

 • b.

  Het aanvraagformulier is beschikbaar op www.huizenklimaatbewust.nl (en via www.huizen.nl).

 • c.

  In afwijking van artikel 3.1 van de Algemene subsidieverordening Huizen worden aanvragen uiterlijk 3 maanden na aanschaf van de maatregel ingediend.

 • d.

  Bij onvolledig of onjuist ingediende aanvragen wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag te corrigeren of aan te vullen.

 • e.

  Het college kan aanvullende gegevens vragen indien dat van belang is voor het beoordelen van de subsidieaanvraag.

 • f.

  Indien voor de maatregel een omgevingsvergunning is vereist, moet met de aanvraag de kopie van de aanvraag voor de omgevingsvergunning of de al verleende vergunning worden meegestuurd.

 • g.

  Indien voor de aan te brengen maatregel een sloopmelding voor asbest is vereist, moet met de aanvraag de kopie van deze sloopmelding worden meegestuurd.

Artikel 8 Overgangs- en afwijkende bepalingen

 • a. Aanvragen in het kader van de deelverordening Mijn Huis Klimaatbewust die zijn ingediend voor 10 januari 2020 en die zijn (of zouden worden) geweigerd op grond van (enkel en alleen) het bereikte subsidieplafond, maar die voor het overige voldoen aan alle criteria uit de deelverordening Mijn Huis Klimaatbewust, worden alsnog toegekend op grond van de regels uit de deelverordening Mijn Huis Klimaatbewust.

 • b. In afwijking van artikel 7, lid c geldt dat aanvragen voor maatregelen, die in de periode 10 januari tot en met 31 maart 2020 zijn uitgevoerd, uiterlijk op 1 juli 2020 moeten zijn ingediend.

Artikel 9 Wijze van toekenning

 • a. Subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van volledig ingediende aanvragen.

 • b. Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de complete aanvraag. Dit besluit wordt per brief kenbaar gemaakt aan de aanvrager. De beslissing kan met maximaal vier weken worden verdaagd voor zover de controle op de juistheid van de gegevens daartoe aanleiding geeft.

 • c. Indien voor het treffen van de maatregel een omgevingsvergunning nodig is beslist het college, in afwijking van artikel 9, lid b in ieder geval binnen 8 weken nadat de aanvrager over een onherroepelijke vergunning beschikt.

Artikel 10 Uitbetaling subsidie

Toegekende subsidie wordt uiterlijk binnen vier weken na verzending van het subsidiebesluit uitbetaald.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • a. Het college kan, bijvoorbeeld op basis van een controle, het besluit tot toekenning van de subsidie intrekken of wijzigen overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:48, eerste lid, en artikel 4:49, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 • b. Het college kan afwijken van deze verordening indien strikte toepassing van de regels zou leiden tot niet gerechtvaardigde hardheid.

 • c. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.

 • d. Deze deelverordening treedt in werking op 1 april 2020 en geldt tot en met 31 december 2024.

 • e. Deze deelverordening kan worden aangehaald als “Subsidieregeling woningisolatie Huizen”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 maart 2020

de griffier,

de voorzitter,

Bijlage 1: Subsidielijst Behorende bij de subsidieregeling woningisolatie Huizen

Om in aanmerking te komen voor subsidie, zijn voor de maatregelen kwaliteitseisen en een minimumomvang van de maatregel per type woning van toepassing.

Maatregel

Minimumomvang per type woning

Kwaliteitseis[1]

Vrijstaand

Hoekwoning en 2^1 kap

Tussenwoning

Appartement/etage

Spouwmuurisolatie

≥ 50 m2

≥ 30 m2

≥ 15 m2

≥ 10 m2

Rd ≥ 1,1

Dakisolatie

≥ 50 m2

≥ 35 m2

≥ 25 m2

≥ 15 m2

Rd ≥ 3,5

Gevelisolatie (niet zijnde spouwmuurisolatie)

≥ 50 m2

≥ 35 m2

≥ 15 m2

≥ 10 m2

Rd ≥ 3,5

Vloerisolatie

≥ 40 m2

≥ 30 m2

≥ 25 m2

≥ 20 m2

Rd ≥ 3,5

Bodemisolatie

≥ 40 m2

≥ 30 m2

≥ 25 m2

≥ 20 m2

Rd ≥ 3,5

HR++ glas

≥ 12 m2

≥ 9 m2

≥ 7 m2

≥ 5 m2

U ≤ 1,2

Triple glas in combinatie met (nieuw) isolerend kozijn

≥ 12 m2

≥ 9 m2

≥ 7 m2

≥ 5 m2

U ≤ 0,7 (glas)

U ≤ 1,5 (kozijn)

Voor een toelichting op de maatregelen: zie bijvoorbeeld duurzaambouwloket.nl of milieucentraal.nl.

De subsidiebedragen zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Maatregel

Subsidiebedrag

Spouwmuurisolatie

€ 5,- per m2

Dakisolatie

€ 20,- per m2

Gevelisolatie (niet zijnde spouwmuurisolatie)

€ 25,- per m2

Vloerisolatie

€ 5,- per m2

Bodemisolatie

€ 5,- per m2

HR++ glas

€ 20,- per m2

Triple glas in combinatie met (nieuw) isolerend kozijn

€ 50,- per m2

Aanvullend geldt:

 • U bent eigenaar en hoofdbewoner van de woning.

 • De woning is voor 1 januari 2020 gebouwd.

 • De isolatiemaatregel is na 10 januari 2020 uitgevoerd.

 • De aanvraag wordt uiterlijk 3 maanden na aanschaf van de maatregel ingediend.

 • Let op: vergunningen kunnen nodig zijn, bijvoorbeeld voor kunststof kozijnen of vervangingen van dakbedekking met asbest.

 • Als u een vergunning nodig heeft, wordt de subsidie pas uitgekeerd als de vergunning is verleend.

 • De maximale subsidie per woning bedraagt € 1.000,- en is nooit meer dan 40% van de investering.

 • Doe-het-zelfmaatregelen vallen niet onder de regeling.

De subsidieregels staan op www.huizenklimaatbewust.nl (zoek op energiesubsidie).

   

[1] Rd: warmteweerstand van een specifiek (isolatie)materiaal, afgegeven door de fabrikant.

 

U: totale warmtedoorgangscoëfficiënt van een constructie, inclusief de overgangsweerstanden van lucht naar de constructie en van de constructie naar lucht.