Verordening individuele studietoeslag 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening individuele studietoeslag 2020

De raad van de gemeente Oss;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 januari 2020;

gelet op het advies van de adviescommissie van 20 februari 2020;

gelet op de artikelen artikel 147 Gemeentewet en artikel 8, eerste lid, aanhef en onder c Participatiewet;

overwegende dat het noodzakelijk is om bij verordening regels te stellen met betrekking tot de hoogte en de frequentie van de betaling van de individuele studietoeslag;

besluit

vast te stellen de:

Verordening individuele studietoeslag 2020.

Artikel 1 Indienen verzoek

Een verzoek als bedoeld in artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet, wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 2 Doelgroep

Het college beoordeelt of een persoon door een structurele medische beperking tijdens de studie geen inkomsten kan verwerven. Indien het college hier onvoldoende zicht op heeft, wordt extern deskundigenadvies gevraagd.

Artikel 3 Toekenning en verstrekking individuele studietoeslag

Een individuele studietoeslag wordt toegekend voor 12 maanden en in 12 gelijke, maandelijkse delen betaalbaar gesteld, voor zolang de betreffende persoon voldoet aan de voorwaarden voor de individuele studietoeslag.

Artikel 4 Hoogte individuele studietoeslag

 • 1.

  Een individuele studietoeslag bedraagt € 300,- per maand.

 • 2.

  Het bedrag genoemd in het eerste lid wordt jaarlijks geïndexeerd conform de ontwikkelingen van de consumentenprijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. De bedragen worden naar boven afgerond op hele euro’s.

Artikel 5. Bijzondere situaties

In bijzondere situaties kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2020, behoudens situaties waarbij sprake is van negatieve gevolgen voor de belanghebbende.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele studietoeslag 2020.

 • 3.

  De Verordening individuele studietoeslag 2015, vastgesteld in de vergadering van 12 februari 2015 wordt ingetrokken op de dag van inwerkingtreding als bedoeld in het eerste lid.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 5 maart 2020

De griffier,

drs. P.H.A. van den Akker