Regeling vervallen per 20-03-2020

Beleidsregel samenscholingsverbod drugsoverlast Maastricht-centrum

Geldend van 20-03-2020 t/m 19-03-2020

Intitulé

Beleidsregel samenscholingsverbod drugsoverlast Maastricht-centrum

DE BURGEMEESTER VAN MAASTRICHT,

Overwegende:

dat gelet op het uitgangspunt van het Nederlands cannabisbeleid (het scheiden van de markten in softdrugs en harddrugs) onder zéér strenge voorwaarden wordt gedoogd dat in zogenaamde coffeeshops zeer kleine hoeveelheden softdrugs aan ingezetenen worden verkocht;

dat in het centrum van Maastricht een aantal coffeeshops gelegen is;

dat in Maastricht tevens sprake is van verschillende illegale drugsmarkten waarop soft-, hard- en synthetische drugs worden geproduceerd en verhandeld, welke handel overlast en een grote mate van onveiligheid(sgevoelens) bij burgers in de directe omgeving tot gevolg heeft;

dat de specifieke ligging van Maastricht als grensgemeente en het gegeven dat er coffeeshops zijn een aanzuigende werking heeft gehad en nog steeds heeft op handelaren in verdovende middelen buiten de coffeeshopbranche, die buiten de coffeeshops om trachten verdovende middelen te verkopen aan onder meer niet ingezetenen;

dat het rondhangen en de manier van werken van groepjes drugsrunners en drugsdealers die deze potentiële klanten willen bedienen ertoe leidt dat burgers zich onveilig voelen;

dat de overlast verder bestaat uit hinderlijk rondhangen, lastig vallen van voorbijgangers (met het oogmerk aan hen verdovende middelen te verkopen), intimidatie en bedreiging van omwonenden en ondernemers die hierover klagen, lastig vallen van bewoners en winkeliers in de buurt etc.;

dat dit als gevolg heeft dat er sprake is van een inbreuk op de openbare orde en een aantasting van het woon- en leefklimaat;

dat (omwille van de omstandigheden op dat moment) eerder op 21 mei 2013, 13 oktober 2014 en op 9 februari 2017 is besloten tot het daadwerkelijk handhaven van het in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Maastricht (APV) opgenomen samenscholingsverbod in het gebied “van Hasseltkade/Mosae Forum/Boschstraatkwartier” en wel ten aanzien van drugsrunners en drugsdealers en de inzet van dit middel destijds effectief is gebleken;

dat in Nederland, maar ook wereldwijd, er momenteel een uitbraak is van het coronavirus (COVID-19), behorend tot groep A van de infectieziektes;

dat op dit moment sprake is van een nationale crisissituatie vanwege het coronavirus (COVID-19);

dat ter bescherming van de veiligheid en gezondheid maatregelen worden genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan;

dat na afkondiging van een landelijke aanwijzing daartoe op 15 maart 2020 de sluiting van alle coffeeshops is bevolen:

dat de politie heeft geconstateerd dat na afkondiging van deze maatregel in de directe omgeving van de coffeeshops in het centrum sprake is geweest van een substantiële aanloop van klanten en drugsrunners;

dat daarbij groepen zijn gesignaleerd die bij de politie ambtshalve bekend zijn met handel in verdovende middelen;

dat de landelijke maatregel op 16 maart 2020 is genuanceerd vanwege signalen van ongewenste neveneffecten in de openbare ruimte;

dat op 17 maart 2020 door de voorzitter van de Veiligheidsregio een noodverordening is afgekondigd op grond waarvan coffeeshops enkel geopend mogen zijn als afhaalfunctie;

dat de Maastrichtse coffeeshops daarnaast zelf maatregelen nemen die beperkend zijn op het aantal klanten dat (tegelijkertijd) in de coffeeshops wordt toegelaten;

dat hiermee sprake is van een gewijzigde situatie ten opzichte van de reguliere exploitatie hetgeen leidt tot ongewenste neveneffecten in de openbare ruimte zoals de hierboven geschetste overlast van straathandel;

dat Maastricht op dit moment opnieuw geconfronteerd wordt met drugsdealers en drugsrunners die trachten drugs te verkopen;

dat gelet op de landelijke maatregelen om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beteugelen, de actieve benadering van personen door drugsdealers en drugsrunners voor onrust en onveiligheid zorgt;

dat dit probleem zich vooral manifesteert rondom de coffeeshops;

gelet op artikel 2.1.1.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Maastricht (APV), dat bepaalt dat het verboden is op de weg deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot wanordelijkheden:

Besluit het samenscholingsverbod als volgt toe te passen:

 • 1.

  Het zich gedurende enige tijd ophouden in een groep en het bij elkaar zijn met 2 of meer personen wordt in de onder 2 genoemde omstandigheden aangemerkt als samenscholing. Samenscholing omvat daarbij niet slechts het groepsgewijs (2 of meer) staan, ook het zich anderszins ophouden in een groep kan hieronder vallen.

 • 2.

  Opgetreden kan worden als er sprake is van gedragingen die kunnen worden aangemerkt als een (dreigende) verstoring van de openbare orde. Daarbij zij opgemerkt dat het rondhangen van straatdealers, drugsrunners, drugsgebruikers en (potentiële) drugskopers die zich wenden tot het illegale circuit omstandigheden zijn die een belangrijke rol spelen bij de kwalificatie van “(dreigende) verstoring van de openbare orde”, om redenen als hierboven aangehaald. Hierbij kan onder meer het eerder vertoonde gedrag van een betrokken persoon, als blijkend uit politiegegevens, worden meegenomen in het oordeel of er sprake is van een aantoonbare (dreigende) verstoring van de openbare orde.

 • 3.

  Het samenscholingsverbod is daarmee met name gericht op ordeverstoring van overlastgevende straatdealers, drugsrunners, drugsgebruikers en (potentiële) drugskopers.

 • 4.

  Het gebied waarbinnen het samenscholingsverbod wordt gehandhaafd betreft het gebied dat begrensd wordt door de volgende wegen, met inbegrip van die wegen en daaraan grenzende trappen, portieken e.d, alsmede de in dit gebied gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, met inbegrip van het daarin gelegen openbare water:

  de Noorderbrug, de Bosscherweg, de Frontensingel, de Statensingel, het koningin Emmaplein, de Sint Annalaan, de Hertogsingel, het Tongerseplein, de Prins Bisschopsingel, de John F. Kennedybrug tot aan ter hoogte van de Limburglaan, de Limburglaan in zuidelijke richting, de oprit naar de John F Kennedysingel in oostelijke richting, de afrit van de John F. Kennedysingel in westelijke richting, de Renier Nafzgerstraat, de Avenue Ceramique, de Sphinxlunet, de Heerderweg, de Meerssenerweg en de Viaductweg richting de Noorderbrug.

 • 5.

  Dit besluit geldt voor de duur van drie maanden.

 • 6.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

Dit beleid is afgestemd met de leden van de lokale driehoek op 18 maart 2020

Maastricht, 18 maart 2020

Ondertekening

De Burgemeester van Maastricht,

J.M. Penn-te Strake

Bekendgemaakt: 19 maart 202

Inwerkingtreding: 20 maart 2020