Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal

Geldend van 06-11-2021 t/m heden

Intitulé

Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal;

overwegende dat

  • een aanvulling op de Algemene Subsidieverordening wenselijk is om beter aan te sluiten bij de lokale uitgangspunten en doelstellingen uit de Cultuurvisie 2022-2030 gemeente Veenendaal;

  • het formuleren van nadere regels passend is bij de opdracht die er ligt om de subsidieprocessen aan te scherpen;

  • cultuur bijdraagt aan de ontwikkeling van de inwoners van Veenendaal: in educatieve zin (cultuureducatie en talentontwikkeling) maar ook op het gebied van gezondheid en (digitale) geletterdheid;

  • cultuur zorgt voor een versterking van het woon- en vestigingsklimaat van de gemeente Veenendaal;

  • cultuur bijdraagt aan een versterkte identiteit van de stad (‘trots zijn op Veenendaal’);

  • de gemeente individueel buitenschools muziek- en dansonderwijs blijvend wil subsidiëren;

  • we hechten aan een divers aanbod van culturele en maatschappelijke activiteiten, voor verschillende leeftijdscategorieën en met een laagdrempelig karakter;

  • er binnen de culturele sector een goede balans dient te zijn in de rol en positie van professionele organisaties enerzijds en de andere organisaties, zoals vrijwilligersgroepen en amateurkunstenaars anderzijds;

  • we als gemeente invulling dienen te geven aan de vijf bibliotheekfuncties zoals opgenomen in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen;

   

gelet op

artikel 2, lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Veenendaal.

besluit

vast te stellen Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager: een (rechts) persoon die op voorgeschreven wijze een aanvraag voor subsidie indient.

 • b.

  Amateurkunst: kunst die zonder winstoogmerk en niet beroepsmatig, hetzij in verenigingsverband, dan wel door instellingen zonder leden, wordt bedreven of uitgevoerd.

 • c.

  ASV: de Algemene Subsidieverordening Veenendaal.

 • d.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht.

 • e.

  Cultuurvisie Veenendaal: beleidsdocument waarin de missie, visie en strategie van het Veenendaalse cultuurbeleid op hoofdlijnen staan geformuleerd.

 • f.

  Culturele basisvoorzieningen: de voorzieningen die vanuit het oogpunt van subsidiëring de basisvoorzieningen vormen en in de stad moeten blijven.

 • g.

  Prestatieafspraken: afspraken met betrekking tot de voorgenomen culturele activiteiten van een aanvrager voor het volgende kalenderjaar, waarbij een directe relatie is gelegd met de beleidsdoelstellingen, beoogd resultaat en een vertaling in kritische prestatie-indicatoren (KPI’s).

 • h.

  Veenendaalse culturele infrastructuur: het geheel van organisaties en voorzieningen die een bijdrage levert aan het culturele aanbod.

Artikel 2. Reikwijdte

Tenzij in deze regeling anders is bepaald, is de Algemene Subsidieverordening Veenendaal van toepassing.

Artikel 3. Doelstelling

De gemeente stelt in de beleidsperiode subsidie beschikbaar in het kader van de Cultuurvisie om:

 • 1.

  Uitwerking te geven aan de volgende verhaallijnen:

  • a.

   Verhaallijn 1 Stabiele basis

  • b.

   Verhaallijn 2 Cultuur in de wijken

  • c.

   Verhaallijn 3 Iedereen doet mee

  • d.

   Verhaallijn 4 Jong geleerd, oud gedaan

  • e.

   Verhaallijn 5 Het verhaal van Veenendaal

  • f.

   Verhaallijn 6 Nieuwe smaken, nieuwe makers

  • g.

   Verhaallijn 7 Veenendaal kleurt de regio

 • 2.

  Binnen deze verhaallijnen te focussen op:

  • a.

   Het uitdragen van het belang van kunst en cultuur voor de samenleving;

  • b.

   Samenwerking tussen culturele basis-organisaties;

  • c.

   Het ontwikkelen van een stabiele culturele infrastructuur in het centrum;

  • d.

   Het leggen van de verantwoordelijkheid voor de samenwerking met andere sectoren bij de basis-organisaties.

  • e.

   Het ontwikkelen van de samenwerking tussen de culturele en cultuurhistorische organisaties in het centrum en de maatschappelijke-, zorg- en wijlzijnsorganisaties in de wijken;

  • f.

   Het ontwikkelen van een vaste (culturele) infrastructuur in de wijken (met o.a. programmamanagers in de wijken).

  • g.

   De verbinding met vrijetijd- en het sociaal domein

  • h.

   Inclusiviteit en diversiteit

  • i.

   Samenwerking tussen culturele basis-organisaties, scholen, welzijnsorganisatie.

  • j.

   Ontwikkelen van doorlopende ontwikkellijnen voor alle bevolkingsgroepen.

  • k.

   Een structurele samenwerking tussen de erfgoed-organisaties.

  • l.

   Het uitwerken van plannen voor een structurele aanpak van materieel en immaterieel erfgoed en archeologie.

  • m.

   Het genereren van een vast erfgoedbudget.

  • n.

   Het verbinden van het verleden met het heden.

Artikel 4. Algemene eisen die gelden voor de aanvrager en de activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan alleen worden aangevraagd door rechtspersonen (stichtingen of verenigingen) die statutair en feitelijk gevestigd zijn in Veenendaal, die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en zich ten doel stellen zonder winstoogmerk activiteiten te verrichten ten behoeve van de Veenendaalse samenleving op het gebied van kunst, cultuur en cultureel erfgoed.

 • 2.

  Voor professionele organisaties geldt aanvullend dat:

  • a.

   zij omgaan met Rijkscodes voor de cultuursector zoals geformuleerd in de cultuurvisie.

  • b.

   de rechtspersoon openbaar is.

 • 3.

  Voor amateurkunstinstellingen geldt aanvullend dat:

  • a.

   tenminste 50% van de leden van een instelling in de gemeente Veenendaal woont;

  • b.

   als bij een instelling met contributie-betalende leden, die al meer dan vijf jaar subsidie heeft ontvangen, het ledenaantal onder het hierna genoemde minimum is gekomen, wordt nog gedurende één jaar subsidie verstrekt. Als ook het volgende jaar het minimum aantal leden niet wordt bereikt, wordt de subsidierelatie per direct beëindigd. In alle andere gevallen wordt de subsidie direct beëindigd.

 • 4.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een aanvrager in ieder geval:

  • a.

   activiteiten te verrichten die bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van het cultuurbeleid van de gemeente Veenendaal;

  • b.

   activiteiten te verrichten die geen specifieke politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke vorming beogen of feitelijk betreffen;

  • c.

   aannemelijk te maken dat de subsidie nodig is om deze activiteiten uit te voeren;

  • d.

   aan te tonen dat de hoogte van de subsidie passend is voor de uitvoering van de activiteiten en dat de aanvrager voldoende financiële middelen ter beschikking heeft om de activiteiten uit te voeren;

  • e.

   waar mogelijk de activiteiten af te stemmen op de activiteiten van andere organisaties en samen te werken met andere organisaties.

Artikel 5. Verdeelregels subsidie amateurkunst

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten tenminste twee openbare optredens worden gegeven, dan wel vooraf afgesproken en vastgelegde activiteiten worden uitgevoerd.

 • 2.

  Als de afgesproken activiteiten niet of niet volledig worden uitgevoerd, kan de subsidie geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd.

 • 3.

  Een subsidie tot € 5.000,- wordt direct vastgesteld.

 • 4.

  Het is mogelijk dat op basis van het aantal aanvragen het totaal van de voor toekenning in aanmerking komende subsidiebedragen hoger uitvalt dan het vastgestelde subsidieplafond. In dat geval worden de toe te kennen subsidies met een gelijk percentage verlaagd, zodat budgetoverschrijding achterwege blijft.

 • 5.

  De raad stelt jaarlijks de begroting vast. Het college bepaalt daarbinnen jaarlijks het subsidieplafond voor amateurkunstbeoefening.

Schema subsidies amateurkunst

Kunstdiscipline

Min. aantal leden

Basissubsidiebedrag

maximaal

Instrumentale muziek, groot

Instrumentale muziek, klein

40

15

€ 15.000,00 harmonieën + medewerking aan diverse activiteiten, zoals ondermeer Koningsdag, avondvierdaagse, 4 mei, Lampegietersavond

€ 500,00 overige bands

Vocale muziek: koren

15

€ 1.000,00 bij 15-40 leden

€ 1.250,00 bij 40-70 leden

€ 1.500,00 bij > 70 leden

Toneel/Muziektheater

15

€ 3.000,00

Overige cultuuruitingen

15

€ 500,00

Instellingen zonder leden

0

€ 1.500,00 Westerkerkmuziek( voor afgesproken activiteiten)

€ 32.500,00 Kunstplatform (voor afgesproken activiteiten)

Artikel 6. deelregels subsidie culturele basisvoorzieningen

 • 1.

  In de Cultuurvisie 2022-2030 worden de volgende bestaande voorzieningen als culturele basisvoorzieningen beschouwd:

  • a.

   Openbare Bibliotheek Veenendaal;

  • b.

   Theater Lampegiet;

  • c.

   Muziekschool De Muzen;

  • d.

   Vlow 0318;

  • e.

   Museum Veenendaal;

  • f.

   Historische Vereniging Oud Veenendaal;

  • g.

   Cultuurmakelaar.

 • 2.

  Voor deze basisvoorzieningen zijn structureel middelen opgenomen in de gemeentelijke begroting, onderdeel cultuur.

 • 3.

  Met culturele basisvoorzieningen worden prestatieafspraken gemaakt, inclusief KPI’s, welke voorwaardelijk zijn om in aanmerking te komen voor subsidie passend binnen de kaders van het cultuurbeleid.

 • 4.

  Als de afgesproken activiteiten niet of niet volledig worden uitgevoerd, kan de subsidie geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd.

 • 5.

  De raad stelt jaarlijks de begroting vast. Het college bepaalt daarbinnen jaarlijks het subsidieplafond voor de culturele basisvoorzieningen.

Artikel 7. Subsidievoorwaarden aanvragen subsidie

 • 1.

  Aanvragen voor subsidie op grond van deze regeling moeten worden ingediend uiterlijk 30 april van het jaar voorafgaand aan de subsidieperiode.

 • 2.

  Aanvragen voor subsidie kunnen alleen worden gedaan door middel van een op de website www.veenendaal.nl beschikbaar gesteld formulier met alle verplichte bijlagen.

Artikel 8. Weigeringsgronden subsidie

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening Veenendaal en ondanks dat wordt voldaan aan de criteria vermeld in deze regeling, kan een subsidie worden geweigerd als:

  • a.

   de activiteit tot de (subsidie)verantwoordelijkheid van andere overheden behoort;

  • b.

   de activiteit in belangrijke mate een politiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk karakter heeft;

  • c.

   de activiteit uitsluitend is gericht op specifieke doelgroepen en/of het karakter heeft van een feest of receptie;

  • d.

   de activiteit een commercieel doel of belang dient;

  • e.

   de activiteit een besloten karakter heeft;

  • f.

   de activiteit ook zonder gemeentelijke subsidie doorgang kan vinden;

  • g.

   het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 9. Overgangsbepalingen en slotbepalingen

 • 1.

  In alle gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze regeling vervalt de Regeling Amateurkunst gemeente Veenendaal.

 • 3.

  De regeling treedt in werking de dag na publicatie.

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Veenendaal, d.d. 10 maart 2020,

mevrouw drs. A.P.W. van de Klift secretaris

de heer K.J.G. Kats

burgemeester