Subsidieregeling Ondernemersfonds Weststellingwerf 2020

Geldend van 19-03-2020 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Ondernemersfonds Weststellingwerf 2020

Zaakcode: 0098-AZK-57873

Documentnummer: 0098180037

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Weststellingwerf

gelet op Algemene Subsidieverordening Weststellingwerf 2020

besluit vast te stellen de volgende Subsidieregeling Ondernemersfonds Weststellingwerf 2020:

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Weststellingwerf 2020

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf;

 • c.

  gebied: het in de verordening aangewezen gebied waarbinnen de reclamebelasting zal worden geheven;

 • d.

  reclamebelasting: hetgeen hieronder wordt verstaan in de verordening;

 • e.

  stichting: de Stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf.

 • f.

  subsidie: de aanspraak op financiële middelen bedoeld in artikel 4:21, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • g.

  subsidiejaar: kalenderjaar;

 • h.

  verordening: de Verordening reclamebelasting Wolvega 2016 vastgesteld door de gemeenteraad op 7 december 2015, alsmede eventuele wijzigingen daarop.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het doel dat is vastgelegd in artikel 2 van de statuten d.d. 29 december 2015 van de stichting en dient voor de bekostiging van activiteiten die in overeenstemming zijn met de in de statuten opgenomen doelstellingen.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de Stichting.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal de ontvangen reclamebelasting over een kalenderjaar.

Artikel 6 Aanvraagtermijn

Onder toepassing van artikel 7, derde lid van de Asv dient een aanvraag om subsidie, als bedoeld in artikel 3, te zijn ontvangen voor 31 december voorafgaand aan het betreffende subsidiejaar.

Artikel 7 Beslistermijn

Onder toepassing van artikel 10, vijfde lid van de Asv beslist het college binnen 8 weken nadat de aanvraag is ontvangen.

Artikel 8 Aanvraag tot subsidievaststelling

 • a.

  De stichting dient uiterlijk 1 juni volgende op het subsidiejaar bij het college een verzoek om vaststelling van de subsidie in.Bij het verzoek om vaststelling kan desgevraagd door de stichting worden overlegd een financieel verslag c.q. jaarrekening over het subsidiejaar.

 • b.

  De stichting kan het college schriftelijk en met redenen omkleed om maximaal 8 weken uitstel vragen voor het indienen van het verzoek om subsidievaststelling. Dit verzoek moet uiterlijk 1 mei bij het college worden ingediend.

 • c.

  Uiterlijk 2 weken na ontvangst van het verzoek om uitstel beslist het college of het verzoek wordt ingewilligd.

 • d.

  Het college behoudt zich het recht voor om, indien het daar aanleiding toe ziet, voor rekening van het gemeentebestuur, een al dan niet aanvullend accountantsonderzoek te laten verrichten. De stichting verleent in dit geval haar volledige medewerking aan dit onderzoek door het beschikbaar stellen van gegevens en anderszins.

Artikel 9. Beslistermijn subsidievaststelling

Het college stelt de subsidie vast binnen 13 weken na de ontvangst van een aanvraag tot vaststelling.

Artikel 10 Subsidievaststelling

 • 1.

  Bij de vaststelling van de subsidie verschaft het college inzicht in de ontvangen reclamebelasting over het subsidiejaar.

 • 2.

  Indien de subsidie wordt vastgesteld op een hoger bedrag dan hetgeen op grond van artikel 12 als voorschot is uitbetaald, vindt binnen 4 weken na vaststelling van de subsidie, uitbetaling van het resterende deel plaats.

 • 3.

  Indien de subsidie wordt vastgesteld op een lager bedrag dan hetgeen op grond van artikel 12 als voorschot is uitbetaald, verplicht de stichting zich om binnen 4 weken na de verzenddatum van de subsidievaststelling het te veel betaalde bedrag terug te betalen aan de gemeente. Het college is tevens bevoegd dit terug te betalen bedrag te verrekenen met de te verlenen subsidie van het volgende subsidiejaar.

Artikel 11 Verlaging subsidie

 • 1.

  Door oninbare posten, gehonoreerde bezwaarschriften en/of beroepschriften kan het uiteindelijke bedrag van de gerealiseerde opbrengst uit reclamebelasting over het betreffende subsidiejaar minder zijn dan verwacht.

 • 2.

  Bij de vaststelling van de subsidie wordt rekening gehouden met het verschil tussen verwachtte en gerealiseerde opbrengst als bedoeld in het vorige lid, door de nog openstaande vorderingen en de beschikkingen waar nog bezwaar en/of beroep tegen loopt, voor 50 procent in mindering te brengen op het subsidiebedrag van dat subsidiejaar.

Artikel 12 Bevoorschotting

Bij de beschikking tot verlening wordt het voorschot vastgesteld op 90 procent van het subsidiebedrag.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • a.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • b.

  De Subsidieregeling Ondernemersfonds Weststellingwerf 2019 wordt ingetrokken.

 • c.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Ondernemersfonds Weststellingwerf 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 4 maart 2020

burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,