Verordening lening isoleren en opwekken duurzame energie

Geldend van 23-02-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening lening isoleren en opwekken duurzame energie

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 februari 2020, 2020-RAAD-00010;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

besluit vast te stellen de volgende verordening

Verordening lening isoleren en opwekken duurzame energie

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager: een natuurlijk persoon,zijnde eigenaar-bewoner danwel huurder zoals omschreven in artikel 2 lid 2, die een aanvraag doet voor een lening isoleren en opwekken duurzame energie;

 • b)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

 • c)

  lening isoleren en opwekken duurzame energie: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen;

 • d)

  Maatregelen: Maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3;

 • e)

  Werkelijke kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden of de kosten van de investering voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen voor:

 • 1.

  Bestaande woonruimte in de gemeente Steenwijkerland, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning. Waarbij de aanvrager een particuliere (bedrijfsgebouw)eigenaar is die voldoet aan het inkomenscriterium, zijnde maximaal 150% van het sociaal minimum. Bij twee of meer eigenaren van een woning gelden de gezamenlijke eigenaren als ‘aanvrager’.

 • 2.

  Huurders welke een participatie en investering in collectieve of coöperatieve, kleinschalige, duurzame energieopwekking (postcoderoos-regeling) in de gemeente aan willen gaan die voldoen aan het inkomenscriterium, zijnde maximaal 150% van het sociaal minimum.

Artikel 3 Maatregelen

 • 1. Tot de maatregelen worden gerekend:

  • a)

   Dakisolatie

  • b)

   Duurzame ventilatie

  • c)

   Energielabel actualiseren*

  • d)

   Gasafsluiting

  • e)

   Gevelisolatie

  • f)

   Groene daken

  • g)

   Lage temperatuur verwarmingsinstallatie

  • h)

   Maatwerkadvies voor verduurzamen woning*

  • i)

   Raamisolatie

  • j)

   Vloerisolatie

  • k)

   Warmtepomp

  • l)

   Warmte koude opslag installatie

  • m)

   Warmte terug win installatie

  • n)

   Zonnepanelen

  • o)

   Participeren in postcoderegeling

  • p)

   Zonneboiler

  * Uitsluitend in combinatie met één of meerdere duurzaamheidsmaatregelen.

 • 2. De duurzaamheidslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten. De lening isoleren en opwekken duurzame energie bedraagt minimaal € 500,- en kan nooit meer bedragen dan maximum € 18.500,- inclusief BTW.

 • 3. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 4 Budget

 • 1. De raad van de gemeente Steenwijkerland stelt het budget vast dat beschikbaar is voor leningen isoleren en opwekken duurzame energie.

 • 2. Leningen isoleren en opwekken duurzame energie zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3. Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 5 Toewijzing lening

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een lening ‘isoleren en opwekken duurzame energie’ toe te kennen danwel af te wijzen. Het college kan op basis van artikel 4:36 juncto artikel 4:33a van de Algemene wet bestuursrecht aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden zoals de totstandkoming van een overeenkomst ter uitvoering van de beschikking tot toewijzing.

Artikel 6 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Een aanvraag voor een lening isoleren en opwekken duurzame energie wordt bij het college digitaal ingediend via een door de gemeente aangewezen website/portal en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen maatregelen en de daar uit voortkomende energiebesparing.

  • b.

   Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 5. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7. Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8. Tegen de toewijzing danwel de afwijzing kan bezwaar en beroep gemaakt worden volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 7 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af van een lening isoleren en opwekken duurzame energie, indien:

 • a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen, danwel dat er naar zijn oordeel gegronde redenen zijn om aan te nemen dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening kan worden voldaan;

 • c.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 500,- inclusief BTW;

 • d.

  de lening isoleren en opwekken duurzame energie is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

Artikel 8 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na publicatie.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening lening isoleren en opwekken duurzame energie gemeente Steenwijkerland”.

Ondertekening

Steenwijk, 10 maart 2020

De raad voornoemd,

De griffer

A ten Hoff

de voorzitter,

J.H. Bats