Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent zorg & voorzieningen (Subsidieregeling Zorg & Voorzieningen 2020-2023)

Geldend van 20-03-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent zorg & voorzieningen (Subsidieregeling Zorg & Voorzieningen 2020-2023)

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 10 maart 2020, nr. A.23, afdeling RS, dossiernummer K17513 het volgende besluit hebben genomen:

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

Overwegende:

 • -

  dat Gedeputeerde Staten op 25 februari 2020 het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2020-2023 en krimpagenda 2020-2030 hebben vastgesteld (zaaknummer K17513);

 • -

  dat in het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2020-2023 is voorzien in een subsidieregeling Zorg & Voorzieningen 2020-2023;

 • -

  wij willen bijdragen aan een efficiënte voorzieningen- en zorginfrastructuur en daarmee de leefbaarheid in onze provincie;

 • -

  wij innovaties willen ondersteunen ter versterking en verbetering van de zorg en het zorgvoorzieningenniveau.

 • -

  dat met dit besluit de regeling wordt vastgesteld.

Gelet op:

 • -

  titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • -

  de Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • -

  het Leefbaarheidsprogramma provincie Groningen 2020-2023.

Besluiten:

Vast te stellen de:

I

Subsidieregeling Zorg & Voorzieningen 2020-2023

ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  Procedureregeling: Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • c.

  provincie: provincie Groningen;

 • d.

  multifunctionele accommodatie: een gebouw waarin meerdere voorzieningen of functies op het terrein van wonen, welzijn, zorg, onderwijs, sport, cultuur, recreatie en (zakelijke) dienstverlening zijn ondergebracht;

 • e.

  zorginfrastructuur: het geheel van fysieke voorzieningen en sociale netwerken en -systemen dat samen zorgdraagt voor een goede beschikbaarheid en kwaliteit van de (gezondheids)zorg in een gebied;

 • f.

  zorginstelling: is een organisatie waar zorg wordt verleend, bijvoorbeeld ziekenhuis, verzorgingshuis of verpleeghuis;

 • g.

  haalbaarheidsonderzoek: het onderzoek en de analyse van het potentieel van een project, met als doel de besluitvorming te ondersteunen door objectief en rationeel de sterke en de zwakke punten van een project, de kansen en risico’s in kaart te brengen, waarbij ook wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slaagkansen zijn;

 • h.

  innovatieproject: project gericht op het ontwikkelen, valideren en/of verfijnen van een innovatie;

 • i.

  obstakelvrij: een project is obstakelvrij wanneer er geen wezenlijke formele, juridische en financiële aspecten zijn die de uitvoering van het project in de weg staan.

ARTIKEL 2 DOEL

Met deze regeling wordt een duurzame versterking van de voorzieningen- en zorginfrastructuur in de provincie Groningen beoogd. Deze regeling richt zich op multifunctionele gebouwen waar de functie ‘zorg’ onderdeel van uitmaakt, procesondersteuning en zorginnovatie.

ARTIKEL 3 DOELGROEP

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • a.

  Stichtingen, verenigingen en coöperaties;

 • b.

  Gemeenten;

 • c.

  Zorginstellingen;

 • d.

  Samenwerkingsverbanden van inwoners.

ARTIKEL 4 SUBSIDIEVORM

Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling subsidies in de vorm van een geldbedrag.

ARTIKEL 5 SUBSIDIABELE ACTIVITEITEN

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • a.

  een haalbaarheidsonderzoek, advies en procesbegeleiding in de voorfase en fase na realisatie van een onder b genoemde multifunctionele accommodatie;

 • b.

  de bouw en verbouw van multifunctionele accommodaties waar de functie ‘zorg’ onderdeel van uitmaakt;

 • c.

  de uitvoering van een innovatief zorgproject;

ARTIKEL 6 SUBSIDIEVEREISTEN

 • 1. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5, onder a, in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   het project speelt in op de opgaven die het gevolg zijn van de veranderende samenstelling van de bevolking en een veranderende zorgbehoefte (toekomstgericht);

  • b.

   het project draagt bij aan versterking van de samenwerking tussen verschillende groepen en organisaties;

  • c.

   het project richt zich op de voorfase en/of fase na realisatie van een multifunctionele accommodatie;

  • d.

   er is naast de provincie ten minste één andere partij die financiert;

  • e.

   de financiering van het project is met de subsidieverlening sluitend;

  • f.

   de aanvraag is niet in strijd met Europese staatssteunregels.

 • 2. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5, onder b, in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   het project draagt bij aan een efficiënte voorzieningen- en zorginfrastructuur en daarmee de leefbaarheid van het gebied;

  • b.

   het project richt zich op de combinatie van meerdere functies en/of voorzieningen onder 1 dak. De functie ‘zorg’ dient onderdeel uit te maken van het project;

  • c.

   er moet aantoonbaar draagvlak zijn en naast de provincie zijn er tenminste 2 andere partijen die meefinancieren;

  • d.

   het project kent een sluitende meerjarige exploitatiebegroting;

  • e.

   de financiering van het project is na verlening van de subsidie sluitend en obstakelvrij of is dit binnen 1 jaar.

 • 3. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5, onder c, in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   het project speelt in op de opgaven die het gevolg zijn van de veranderende samenstelling van de bevolking en een veranderende zorgbehoefte (toekomstgericht) en speelt in op een efficiënte zorginfrastructuur van het gebied;

  • b.

   er moet aantoonbaar behoefte zijn aan het innovatieve project voor de zorggebruiker;

  • c.

   het project wordt gedragen door regionale partners en overige betrokken partijen;

  • d.

   er nemen minimaal twee samenwerkingspartners aan het project deel;

  • e.

   het project dient overdraagbaar te zijn naar andere gebieden in de provincie;

  • f.

   er zijn naast de provincie tenminste twee andere partijen die meefinancieren;

  • g.

   de financiering van het project is na verlening van de subsidie sluitend of is dit binnen 1 jaar.

ARTIKEL 7 SUBSIDIABELE KOSTEN

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a

  kosten die in de voorfase en fase na realisatie van een onder lid b genoemde multifunctionele accommodatie worden gemaakt, te weten: haalbaarheidsonderzoek, advies, procesbegeleiding en samenwerking;

 • b

  kosten voor de bouw en verbouw van multifunctionele accommodaties waarvan de functie ‘zorg’ onderdeel uitmaakt;

 • c

  kosten voor de uitvoering van innovatieve zorgprojecten.

ARTIKEL 8 WEIGERINGSGRONDEN

Subsidies zullen worden geweigerd als:

 • a

  niet wordt voldaan aan de artikelen 5, 6 en 7;

 • b

  de aanvraag betrekking heeft op regulier onderhoud van accommodaties;

 • c

  de aanvraag betrekking heeft op het reguliere aanbod en takenpakket van instellingen, organisaties en overheden;

 • d

  de subsidieaanvraag op grond van artikel 5, onder a, minder dan 7 punten na rangschikking als bedoeld in artikel 9 lid 4 heeft ontvangen;

 • e

  de subsidieaanvraag op grond van artikel 5, onder b, minder dan 8 punten na rangschikking als bedoeld in artikel 9 lid 5 heeft ontvangen;

 • f

  de subsidieaanvraag op grond van artikel 5, onder c, minder dan 12 punten na rangschikking als bedoeld in artikel 9 lid 6 heeft ontvangen;

 • g

  de aanvraag betrekking heeft op een project dat reeds in uitvoering is genomen;

 • h

  het subsidieplafond is bereikt.

ARTIKEL 9 VERDEELSYSTEMATIEK

 • 1. Gedeputeerde Staten rangschikken de op grond van artikel 5, onder a, voor subsidieverlening in aanmerking komende aanvragen zodanig dat een aanvraag hoger gerangschikt wordt naarmate die naar hun oordeel meer voldoet aan de volgende criteria:

  • a.

   toekomstbestendigheid: de mate waarin het project inspeelt op de opgaven die het gevolg zijn van de veranderende samenstelling van de bevolking en een veranderende zorgbehoefte;

  • b.

   zorggerelateerd: de mate waarin het project zich richt op de realisatie van een multifunctionele accommodatie waarvan de functie ‘zorg’ onderdeel uitmaakt;

  • c.

   samenwerking: de mate waarin het project bijdraagt aan versterking van de samenwerking tussen verschillende groepen, inwoners en organisaties;

  • d.

   cofinanciering: de mate waarin sprake is van cofinanciering.

 • 2. Gedeputeerde Staten rangschikken de op grond van artikel 5, onder b, voor subsidieverlening in aanmerking komende aanvragen zodanig dat een aanvraag hoger gerangschikt wordt naarmate die naar hun oordeel meer voldoet aan de volgende criteria:

  • a.

   toekomstbestendigheid: de mate waarin het project bijdraagt aan een toekomstbestendige voorzieningen- en zorgstructuur. Hierbij wordt ook gelet op maatregelen op het gebied van energiebesparing en -opwekking, gebruik van duurzame materialen, en hergebruik van cultureel erfgoed en materialen van de te slopen gebouwen;

  • b.

   verpaupering: de mate waarin sprake is van (dreiging van) een ernstige situatie van leegstand en/of verpaupering van het gebied, met een negatieve doorwerking op het betreffende dorp/de betreffende wijk/stad;

  • c.

   leefbaarheid: de mate waarin de aanpak een oplossing biedt voor het leefbaarheidsprobleem;

  • d.

   samenwerking: de mate waarin het project bijdraagt aan versterking van de samenwerking tussen verschillende groepen, inwoners en organisaties;

  • e.

   cofinanciering: de mate waarin sprake is van cofinanciering.

 • 3. Gedeputeerde Staten rangschikken de op grond van artikel 5, onder c, voor subsidieverlening in aanmerking komende aanvragen zodanig dat een aanvraag hoger gerangschikt wordt naarmate die naar hun oordeel meer voldoet aan de volgende criteria:

  • a.

   toekomstbestendigheid: de mate waarin het innovatieve zorgproject bijdraagt aan een toekomstbestendige zorgstructuur (sectoroverschrijdend);

  • b.

   knelpunten: de mate waarin de vernieuwende aanpak een oplossing biedt voor de huidige en toekomstige knelpunten (‘witte vlekken’) op het gebied van de ‘zorg’;

  • c.

   vraaggerichtheid: de mate waarin het innovatieve zorgproject bijdraagt aan de realisatie van vraaggerichte zorg en samenhangende ketenzorg;

  • d.

   leefbaarheid: de mate waarin het innovatieve zorgproject bijdraagt aan de leefbaarheid van een gebied;

  • e.

   samenwerking: de mate waarin het project bijdraagt aan versterking van de samenwerking in het zorgveld;

  • f.

   cofinanciering: de mate waarin sprake is van cofinanciering.

 • 4. Ten behoeve van de rangschikking van aanvragen op grond van artikel 5, onder a, worden maximaal 12 punten toegekend met de volgende maxima per onderdeel:

  • a.

   6 punten voor toekomstbestendigheid

  • b.

   2 punten voor zorggerelateerd

  • c.

   2 punten voor samenwerking

  • d.

   2 punten voor cofinanciering

 • 5. Ten behoeve van de rangschikking van aanvragen op grond van artikel 5, onder b, worden maximaal 15 punten toegekend met de volgende maxima per onderdeel:

  • a.

   6 punten voor toekomstbestendigheid

  • b.

   2 punten voor verpaupering

  • c.

   3 punten voor leefbaarheid

  • d.

   2 punten voor samenwerking

  • e.

   2 punten voor cofinanciering

 • 6. Ten behoeve van de rangschikking van aanvragen op grond van artikel 5, onder c, worden maximaal 20 punten toegekend met de volgende maxima per onderdeel:

  • a.

   6 punten voor toekomstbestendigheid

  • b.

   4 punten voor knelpunten

  • c.

   3 punten voor vraaggerichtheid

  • d.

   3 punten voor leefbaarheid

  • e.

   2 punten voor samenwerking

  • f.

   2 punten voor cofinanciering

ARTIKEL 10 NIET SUBSIDIABELE KOSTEN

Onverminderd artikel 1.5 van de Procedureregeling komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  de kosten voor aankoop en/of sloop van panden;

 • b.

  exploitatie- en kapitaalslasten.

ARTIKEL 11 SUBSIDIEHOOGTE

 • a.

  De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 5 onder a, bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 25.000,-;

 • b.

  De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 5 onder b, bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 150.000,-;

 • c.

  De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 5 onder c, bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 75.000,-.

ARTIKEL 12 INDIENINGSTERMIJN

Subsidieaanvragen kunnen in de periode van 10 maart 2020 tot en met 31 december 2022, elk jaar vóór 1 maart, vóór 1 juli en vóór 15 oktober worden ingediend. In 2020 geldt 1 juli 2020 als eerste deadline. In 2023 zijn er 2 subsidietenders, 1 juli is dan de laatste tender.

ARTIKEL 13 SUBSIDIEPLAFOND

Het subsidieplafond wordt voor elke subsidietender door Gedeputeerde Staten vastgesteld en bekendgemaakt.

 • 1.

  Het subsidieplafond voor de eerste tender bedraagt € 50.000,- voor de activiteiten als bedoeld in artikel 5 onder a;

 • 2.

  Het subsidieplafond voor de eerste tender bedraagt € 350.000,- voor de activiteiten als bedoeld in artikel 5 onder b;

 • 3.

  Het subsidieplafond voor de eerste tender bedraagt € 100.000,- voor de activiteiten als bedoeld in artikel 5 onder c;

 • 4.

  Indien het plafond per tender niet wordt bereikt, dan wordt dit deel van het budget toegevoegd aan de nader te bepalen subsidieplafonds van de volgende tender.

ARTIKEL 14 PRESTATIEVERANTWOORDING

Gedeputeerde Staten leggen in de beschikking tot subsidieverlening vast op welke wijze de subsidieontvanger aantoont dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.

ARTIKEL 15 INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

ARTIKEL 16 CITEERTITEL

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Zorg & Voorzieningen 2020-2023.

II

De Subsidieregeling Zorg & Voorzieningen 2020-2023 en eventuele toekomstige wijzigingen worden ter informatie aan Provinciale Staten gestuurd.

Ondertekening

Groningen, 10 maart 2020

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

J. Schrikkema, secretaris.

Toelichting Subsidieregeling Zorg & Voorzieningen 2020-2023

DOEL

Met de Subsidieregeling Zorg & Voorzieningen 2020-2023 wordt een duurzame versterking van de voorzieningen- en zorginfrastructuur in de provincie Groningen beoogd. De regeling richt zich enerzijds op de fysieke kant van deze duurzame versterking. Hiervoor worden subsidies verstrekt voor nieuw te bouwen en bestaande te verbouwen multifunctionele accommodaties waarvan de functie ‘zorg’ onderdeel uitmaakt. Anderzijds richt de regeling zich op de proces- en activiteitenkant van deze duurzame versterking. Zo worden bijdragen verstrekt voor investeringen in de voorfase en de fase na realisatie van de nieuwe multifunctionele accommodaties, te weten: haalbaarheidsonderzoek, advies, procesbegeleiding en samenwerking. Daarnaast worden subsidies verstrekt voor innovatieve zorgprojecten voor het tot stand brengen van een efficiënte zorginfrastructuur in onze provincie. Hiermee wordt bijgedragen aan de toekomstbestendigheid van de zorg en het voorzieningenniveau en daarmee aan de (regionale) economie en aan de leefbaarheid in de provincie.

OBSTAKELVRIJ

Een project is obstakelvrij wanneer er geen wezenlijke formele, juridische en financiële aspecten zijn die de uitvoering van het project in de weg staan. Obstakelvrij betekent dat je ook daadwerkelijk kunt starten met de uitvoering van het project. Eventuele benodigde vergunningen moeten dan zijn verleend. Eventuele bezwaar en beroepsprocedures moeten zijn afgerond en hebben niet geleid tot belemmeringen voor de uitvoering van het project. De financiering van het project is sluitend.