Uitvoering van de Zondagswet

Geldend van 09-05-1957 t/m heden

Intitulé

Uitvoering van de Zondagswet

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

 • -

  overwegende, dat ingevolge het bepaalde in artikel 5a, eerste lid, van de Zondagswet, de artikelen 3, eerste lid, en 5, eerste lid, dier wet niet van toepassing zijn in een gemeente of groep van gemeenten op door Gedeputeerde Staten aangewezen, bij het in werking treden van de Zondagswet aldaar bestaande tradities en gebruiken, welke naar hun oordeel in het volksleven zijn geworteld en niet als openbare vermakelijkheden in de zin van de Zondagswet zijn te beschouwen.

 • -

  Dat een aanwijzing als vorenbedoeld slechts kan geschieden binnen 18 maanden na het in werking treden van het genoemde artikel 5a van de Zondagswet, derhalve uiterlijk op 6 mei 1957;

 • -

  gelezen de terzake ontvangen ambtberichten van de colleges van Burgemeesters en Wethouders der gemeenten in de provincie Zeeland.

Besloten is:

Besloten is:

aan te wijzen als tradities en gebruiken, waarop artikel 3, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Zondagswet niet van toepassing zijn:

 • a.

  de muziekconcoursen, zangconcoursen, muziekuitvoeringen, zanguitvoeringen en concerten, welke bij het in werking treden van de Zondagswet in de gemeenten in de provincie Zeeland plachten te worden gehouden;

 • b.

  het met muziek ter kerke begeleiden van pasgewijde priesters, priesterjubilarissen, kerkelijke Hoogwaardigheidsbekleders, gouden en diamanten bruidsparen, jubilerende verenigingen, en jubilerende leden van verenigingen, eventueel gepaard gaande met het brengen van een muzikale hulde, in de gemeenten in de Provincie Zeeland waar dit bij het in werking treden van de Zondagswet placht te geschieden;

 • c.

  het maken van ketelmuziek door de schooljeugd bij het uitreiken van de sleutel van de "osseweide" aan een nog ongehuwde jongeman, die 30 jaar wordt in de gemeente IJzendijke.

Ondertekening

Middelburg, 16 april 1957.
Gedeputeerde Staten van Zeeland,
A.F.C. DE CASEMBROOT, Voorzitter,
PILAAR, Griffier
Uitgegeven 8 mei 1957
De Griffier der Staten,
PILAAR