Regeling vervallen per 15-02-2024

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent subsidie monumenten en beeldbepalende objecten (Subsidieregeling monumenten en beeldbepalende objecten Amersfoort 2020)

Geldend van 19-03-2020 t/m 14-02-2024

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent subsidie monumenten en beeldbepalende objecten (Subsidieregeling monumenten en beeldbepalende objecten Amersfoort 2020)

Burgemeester en Wethouders van Amersfoort;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de geldende Algemene Subsidieverordening van de gemeente Amersfoort;

overwegende dat het college het vanwege het grote aantal wijzigingen in de Subsidieregeling monumenten en beeldbepalende panden Amersfoort 2013 wenselijk achten een geheel nieuwe subsidieregeling vast te stellen;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling Monumenten en Beeldbepalende objecten Amersfoort 2020

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • ASV: de geldende Algemene subsidieverordening van de gemeente Amersfoort;

 • monument: gemeentelijk monument, rijksmonument of beeldbepalend object;

 • gemeentelijk monument: overeenkomstig hoofdstuk 8 van de Verordening fysieke leefomgeving Amersfoort als beschermd gemeentelijke monument aangewezen object;

 • rijksmonument: monument of archeologisch monument dat is ingeschreven in het rijksmonumentenregister;

 • beeldbepalend object: gebouw of object met cultuurhistorische waarde, dat óf de monumenten in het stadsgezicht ondersteunt óf wanneer het buiten het stadsgezicht is gelegen het straatbeeld bepaalt vanwege architectuurhistorische waarden;

 • restaureren: het conform de uitvoeringsrichtlijnen van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg uitvoeren van vergunningplichtige werkzaamheden tot opheffing van bouwtechnische gebreken noodzakelijk voor de instandhouding van de cultuurhistorische waarden van een monument of beeldbepalend object;

 • restauratie-gerelateerd onderzoek: bouwhistorisch onderzoeksrapport, bouwtechnisch inspectierapport of kleuronderzoek dat is opgesteld door een onderneming die gecertificeerd is door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg;

 • bouw-/ cultuurhistorisch onderzoeksrapport: in schriftelijke rapportage vastgelegd onderzoek naar de bouwgeschiedenis en de bouwhistorische kwaliteit van een monument of beeldbepalend pand. De rapportage voldoet naar het oordeel van burgemeester en wethouders aan de ‘Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek’, uitgave Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;

 • bouwtechnisch inspectierapport: rapport dat de technische of fysieke staat van een monument of beeldbepalend object beschrijft;

 • kleuronderzoek: onderzoek naar de in het verleden toegepaste kleuren van schilderwerk op diverse ondergronden;

 • aanneemsom: bedrag dat de aanvrager betaalt voor het conform de verlening laten uitvoeren van de restauratiewerkzaamheden. De aanneemsom kan een post onvoorzien omvatten voor restauratie-gerelateerd meerwerk tot maximaal vijf procent van de begrote restauratiewerkzaamheden;

 • DNR: algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en opdrachtnemer (de Nieuwe Regeling).

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Het college kan subsidie verstrekken voor het restaureren van een monument. De subsidie kan het uitvoeren van een of meer restauratie gerelateerde onderzoeken omvatten.

 • 2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

Artikel 3 Indieningstermijn aanvraag

In afwijking van artikel 8, eerste lid, van de ASV, dient een aanvrager de subsidieaanvraag ten minste een maand voor de aanvang van de activiteiten in.

Artikel 4 Indieningsvereisten

 • 1. Het college verstrekt slechts subsidie als:

  • a.

   de aanvraag is gedaan door of namens de eigenaar, erfpachter, vruchtgebruiker of eigenaar van een appartementsrecht van het monument of beeldbepalend object waaraan de activiteiten worden verricht;

  • b.

   bij de aanvraag het hiervoor digitaal beschikbaar gestelde aanvraagformulier compleet ingevuld, ondertekend en met de gevraagde bijlagen ingediend is;

  • c.

   het voor de activiteit een subsidieplafond heeft vastgesteld.

 • 2. Het college kan de aanvrager verzoeken om een of meer restauratie gerelateerde onderzoeken te laten uitvoeren indien dit noodzakelijk is om de aanvraag te kunnen beoordelen.

Artikel 5 Subsidiabele kosten en maximale subsidie

 • 1. In aanvulling op artikel 10 van de ASV, komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   de aanneemsom;

  • b.

   de kosten van de architect en constructeur binnen de kaders van de DNR.

  • c.

   de kosten van een restauratie gerelateerd onderzoek dat wordt uitgevoerd door een ter zake deskundige persoon of instantie;

  • d.

   Een post onvoorzien in de begrote restauratiewerkzaamheden voor restauratie gerelateerd meerwerk tot maximaal 5% van de aanneemsom.

  • e.

   de verschuldigde BTW, voor zover deze niet kan worden verrekend.

 • 2. De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de subsidiabele kosten.

 • 3. De subsidie bedraagt minimaal € 200 en maximaal € 6.000. Hiervan bedraagt de subsidie voor een bouwhistorisch- of bouwtechnisch onderzoek als bedoeld in het eerste lid, onder c, maximaal € 1.000.

Artikel 6 Niet-subsidiabele kosten

In aanvulling op artikel 10 van de ASV verstrekt het college in ieder geval geen subsidie voor:

 • a.

  kosten die uit anderen hoofde kunnen worden gesubsidieerd of vergoed;

 • b.

  verrekenbare of compensabele belastingen, heffingen of lasten;

 • c.

  kosten van rente, bankdiensten, financieringen, gerechtelijke procedures, boetes en sancties;

 • d.

  kosten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan gangbare minimumkwaliteitseisen;

 • e.

  kosten van in natura geleverde diensten en goederen;

 • f.

  fooien, geschenken, gratificaties en bonussen;

 • g.

  kosten voor representatie, personeelsactiviteiten, overboekingen, annuleringen en outplacementtrajecten.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1. Het college stelt jaarlijks bij afzonderlijk besluit een subsidieplafond vast.

 • 2. Het college kan een subsidieplafond verlagen als:

  • a.

   het plafond wordt vastgesteld voordat de begroting voor het betrokken jaar is vastgesteld of goedgekeurd, of

  • b.

   de subsidieaanvragen waarop het subsidieplafond betrekking heeft, moeten worden ingediend voordat de begroting voor het betrokken jaar is vastgesteld of goedgekeurd.

 • 3. Bij de bekendmaking van een subsidieplafond dat kan worden verlaagd overeenkomstig het vorige lid, wordt gewezen op de mogelijkheid van verlaging en de gevolgen daarvan voor reeds ingediende aanvragen.

 • 4. Een subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden gesteld. Bij de verleningsbeschikking wordt daarop gewezen.

Artikel 8 Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt met betrekking tot de verdeling als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 12, eerste lid onder f, van de ASV beslist het college afwijzend op de aanvraag als:

 • a.

  door verstrekking van subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden en de aanvraag daardoor slechts gedeeltelijk zou kunnen worden gehonoreerd;

 • b.

  de aanvraag een rijksmonument betreft dat in aanmerking komt voor een rijkssubsidieregeling;

 • c.

  de te subsidiëren activiteit reeds in uitvoering is voordat de subsidie is verleend, tenzij het gaat om het uitvoeren van een (bouwhistorisch of bouwtechnisch) onderzoek, of;

 • d.

  de aanvrager naar aanleiding van een aanvraag in dezelfde openstellingsperiode reeds subsidie is verleend.

Artikel 10 Beslissing op aanvraag

In afwijking van artikel 11, eerste lid, van de ASV maakt het college de beslissing op een aanvraag bekend binnen 8 weken na indienen aanvraag.

Artikel 11 Verplichtingen

 • 1. In aanvulling op de verplichtingen op grond van de ASV is de subsidieontvanger verplicht:

  • a.

   de aanvang van de werkzaamheden aan het project tenminste twee weken van tevoren te melden bij het college;

  • b.

   met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen binnen 26 weken na de datum van het besluit tot verlening van subsidie;

  • c.

   de werkzaamheden te voltooien en gereed te melden als bedoeld in artikel 12 binnen de in de verlening opgenomen termijn;

  • d.

   aan de door het college met controle belaste personen

   • 1°.

    toegang te verlenen tot het monument of beeldbepalend object;

   • 2°.

    inzage te verlenen in de op het project betrekking hebbende gegevens.

  • e.

   voorafgaande aan het aanvangen van de werkzaamheden dient voor deze werkzaamheden een omgevingsvergunning verstrekt te zijn en op het werk aanwezig te zijn.

 • 2. Het college kan daarnaast in het belang van het monument aanvullende verplichtingen verbinden aan het verlenen van subsidie.

Artikel 12 Vaststellen van de subsidie

 • 1. Vaststelling van de subsidie vindt plaats nadat:

  • a.

   het werk gereed gemeld is bij het college;

  • b.

   kopieën van alle originele facturen en betalingsbewijzen met betrekking tot de uitgevoerde restauratiewerkzaamheden ingediend zijn;

  • c.

   de in de aanvraag opgenomen werkzaamheden technisch en financieel gecontroleerd en akkoord zijn bevonden.

 • 2. Het college kan om een aanvullend bouwkundig inspectierapport vragen waaruit blijkt dat de voorgestelde werkzaamheden daadwerkelijk en naar behoren zijn uitgevoerd.

Artikel 13 Uitbetaling van subsidie

 • 1. De subsidie wordt definitief uitbetaald zodra op grond van de in artikel 12 bedoelde afwikkeling is gebleken dat het plan en de uitvoering technisch en inhoudelijk akkoord is bevonden en aan de hand van de door de aanvrager te leveren verantwoordingsstukken de subsidie is vastgesteld.

 • 2. Uitbetaling geschiedt uitsluitend op een door de aanvrager op te geven bankrekening.

Artikel 14 Slotbepalingen

 • 1. De Subsidieregeling monumenten en beeldbepalende panden Amersfoort 2013 wordt ingetrokken.

 • 2. De Subsidieregeling monumenten en beeldbepalende panden Amersfoort 2013 blijft van toepassing op lopende subsidies die op grond van die regeling zijn verleend.

 • 3. Deze subsidieregeling treedt de eerste dag na publicatie in werking.

 • 4. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling monumenten en beeldbepalende objecten Amersfoort 2020.

Ondertekening

Vastgesteld in de collegevergadering van 10 maart 2020

De secretaris,

De burgemeester,

Bijlage 1 Aanvraagformulier

Subsidieregeling monumenten en beeldbepalende objecten

Toelichting: deze gemeentelijke subsidieregeling is bedoeld voor restauratiewerkzaamheden aan gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden/objecten in Amersfoort. In bijzondere gevallen kan ook een bijdrage worden verleend voor rijksmonumenten (eigenaren van rijksmonumenten kunnen echter in eerste instantie een beroep doen op de regelingen van het rijk).

Wij adviseren u om, voordat u een aanvraag indient, eerst contact op te nemen met team Monumentenzorg van de gemeente om de werkzaamheden te bespreken.

Team Monumentenzorg gemeente Amersfoort tel. 14033 of email: monumentenzorg@amersfoort.nl .

Gegevens aanvrager

Naam en voorletters: __________________________________________________

Adres: __________________________________________________

Postcode/ woonplaats: __________________________________________________

Telefoon: __________________________________________________

E-mail adres: __________________________________________________

Contactpersoon: __________________________________________________

Telefoon contactpersoon: __________________________________________________

Object waarvoor subsidie wordt aangevraagd

Adres: __________________________________________________

Status: □ rijksmonument met monumentnr._____________________

□ gemeentelijk monument

□ beeldbepalend pand

De werkzaamheden waarvoor een financiële bijdrage wordt gevraagd bestaan uit:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

De totaal geraamde kosten die met de werkzaamheden samenhangen bedragen:

€ ________________________ □ excl. BTW □ incl. BTW

LET OP: voeg een gespecificeerde begroting of offerte toe bij deze aanvraag.

Kunt u de BTW verrekenen? □ nee □ ja

Vergunning

Is voor de werkzaamheden al een vergunning aangevraagd? □ nee □ ja

(aanvragen van een vergunning kan via: www.omgevingsloket.nl )

Indiening aanvraag

De subsidieaanvraag kan per email worden toegezonden aan: subsidies@amersfoort.nl

NB: let er bij digitaal indienen op dat het aanvraagformulier is voorzien van een handtekening (het is mogelijk om het ingevulde formulier te scannen en per mail toe te zenden).

Bij de aanvraag dient te worden meegezonden:

 • -

  Het volledig ingevulde aanvraagformulier

 • -

  Een bestek of werkomschrijving waarin de uit te voeren werkzaamheden nauwkeurig zijn beschreven.

 • -

  Tekeningen van de bestaande toestand en tekeningen waarop de restauratieactiviteiten tot uitdrukking komen, eventueel aangevuld met foto’s

 • -

  Een gespecificeerde begroting of offerte van de kosten van de werkzaamheden, van architect en/ of aannemer

Ondergetekende heeft kennis genomen van het bepaalde in de ‘Subsidieregeling Monumenten en Beeldbepalende objecten Amersfoort 2020’ en verklaart te zullen voldoen aan het in deze regeling gestelde.

Plaats: __________________________________________________

Datum: __________________________________________________

Handtekening: __________________________________________________

Toelichting behorende bij de Subsidieregeling monumenten en beeldbepalende objecten Amersfoort 2020

Algemeen

Waarom is de regeling vernieuwd?

De algemene subsidieverordening (ASV) van Amersfoort is op 12 juni 2019 vernieuwd (www.amersfoort.nl/subsidies/to/algemene-subsidieverordening.htm). Gelijktijdig met het wijzigen van deze subsidieverordening wordt ook de erfgoedverordening van Amersfoort aangepast. De erfgoedverordening worden erfgoedregels die als hoofdstuk opgenomen worden in de Verordening fysieke leefomgeving Amersfoort (zie hoofdstuk 8 van die nieuwe verordening). Om de subsidieregeling monumenten en beeldbepalende objecten met beide gewijzigde verordeningen in lijn te brengen is de subsidieverordening eveneens vernieuwd.

Waarom geeft Gemeente Amersfoort subsidie voor restauratie van monumenten?

Eigenaren van rijksmonumenten kunnen voor instandhouding van hun monument gebruik maken van diverse subsidieregelingen van de rijksoverheid. Eigenaren van monumenten die niet rijksbeschermd zijn kunnen hier geen gebruik van maken. Sinds de aanwijzing van de gemeentelijke monumenten in Amersfoort (vanaf 1984) heeft de gemeente, analoog aan het rijk, een subsidiebudget voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende objecten beschikbaar gesteld. Elk jaar bepaalt het college of er in de jaarbegroting ruimte is om deze subsidie te continueren. De regeling is bedoeld voor kwaliteitsverbetering van het gebouwd erfgoed, maar ook voor het historisch stadsbeeld als totaal. Subsidiabel zijn kosten die betrekking hebben op restauratiewerkzaamheden (niet op regulier onderhoud).

Doel van de regeling is tweeledig:

 • -

  Stimulering: met de regeling wordt (enigszins) tegemoetgekomen in de meerkosten die eigenaren hebben vanwege het monumentale karakter van hun pand. Vaak gelden daarbij ook speciale richtlijnen voor herstelwerkzaamheden om te voorkomen dat monumentale kwaliteiten verloren gaan. Door subsidiëring wordt het draagvlak voor het behoud vergroot en worden eigenaren gestimuleerd om werkzaamheden uit te laten voeren. De kwaliteit die in de stad in de afgelopen decennia is opgebouwd kan daarmee in stand worden gehouden.

 • -

  Sturing: Hoewel de intenties van eigenaren en bouwbedrijven bij ingrepen aan monumenten over het algemeen goed zijn, ontbreekt het regelmatig aan kennis en vakmanschap. Voorwaarde voor subsidie is dat eigenaren voor aanvang van de werkzaamheden een aanvraag indienen en er daardoor contact ontstaat met team Monumentenzorg van de Gemeente Amersfoort. Op basis van dit contact worden de werkzaamheden met de eigenaren besproken en kan het team Monumentenzorg advies uitbrengen over de inhoud van de werkzaamheden en randvoorwaarden stellen. Dit voorkomt ongewenste (clandestiene) ingrepen en daarmee verlies van monumentale waarden of handhaving achteraf (en daarmee een verstoorde relatie). Uit onderzoek is gebleken dat investeren in erfgoed loont: het heeft veel effect op de omgeving. De kwaliteit van een (historische) stad is direct van invloed op de aantrekkelijkheid ervan voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Daarmee is een aantrekkelijke historische stad ook een belangrijke economische factor.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Waar kan ik opzoeken of een object een monument is?

Rijksmonumenten staan ingeschreven in het rijksmonumentenregister. Dit register is te raadplegen op: www.monumentenregister.cultureelerfgoed.nl.

De door de gemeente Amersfoort aangewezen monumenten en beeldbepalende objecten van de gemeente Amersfoort zijn, samen met de rijksmonumenten, te vinden op:

www.amersfoort-in-beeld.nl/#monumenten

Waar vind ik gecertificeerde ondernemingen voor het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden en de geldende uitvoeringsrichtlijnen?

Op de website van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg vindt u veel informatie en een overzicht van erkende bedrijven: www.stichtingerm.nl

Waar vind ik meer informatie over “De Nieuwe Regeling van architecten”?

Op de website van de Branchevereniging van Nederlandse Architectenbureaus staat de nieuwste versie van de geldende DNR: www.bna.nl/ledenservice/advies-en-ondersteuning/juridische-zaken/dnr

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Welke werkzaamheden aan een monument betreffen restauratiewerkzaamheden en zijn dus vergunningsplichtig ?

Via de site www.monumententoezicht.nl kunt u nagaan welke werkzaamheden aan een (rijks)monument vergunningsplichtig zijn. Onder restaureren valt niet het normale periodiek terugkerende onderhoud waar geen vergunning voor nodig is. Normale onderhoudswerkzaamheden zoals het overschilderen van bestaand buitenschilderwerk of het plaatselijk herstellen van een plekje houtrot, het plaatselijk vervangen van een losse voeg of het kammen en bijstoppen van een rieten dak zijn vergunningsvrij en valt dus niet onder restauratiewerkzaamheden. Voor de gemeentelijke monumenten en beeldbepalende objecten in Amersfoort worden dezelfde richtlijnen gehanteerd.

Zijn er eisen aan de wijze van restaureren?

Ja, als algemeen uitgangspunt geldt dat de werkzaamheden dienen te strekken tot de instandhouding van het monument of beeldbepalend object en zijn monumentale waarden, dat de werkzaamheden sober en doelmatig en technisch noodzakelijk dienen te zijn en dat de werkzaamheden gericht dienen te zijn op maximaal behoud van aanwezige monumentale waarden, in het bijzonder historische materialen en constructies. De werkzaamheden dienen op een vakkundige wijze te worden uitgevoerd en met de werkzaamheden dient verval en vervolgschade te worden voorkomen. Als basis bij het bepalen van de wijze van herstel wordt de zogenaamde restauratieladder in acht genomen: behoud gaat hierbij vóór herstel, herstel vóór vervanging en vervanging vóór reconstructie. Het reconstrueren van monumenten is in beginsel niet subsidiabel. Bij (materiaal)technisch noodzakelijk gebleken vervanging dienen de nieuwe onderdelen in materiaal, vorm, detaillering, uitvoering, afwerking én kwaliteit zoveel mogelijk overeen te komen met de afkomende, te vervangen onderdelen. Van geval tot geval zal een gedegen afweging moeten plaatsvinden of onderdelen of elementen gereconstrueerd mogen en kunnen worden en zo ja op welke manier. De openbaar beschikbare uitvoeringsrichtlijnen van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg dienen hierbij aangehouden te worden (zie www.stichtingerm.nl).

Artikel 3 Indieningstermijn aanvraag

Wanneer kan ik het beste de subsidie aanvragen?

De subsidie kan het gehele jaar aangevraagd worden. Let wel op de diverse bepalingen zoals dat de aanvraag minimaal een maand vóór aanvang van de werkzaamheden ingediend moet worden, dat het jaarlijkse subsidiebudget beperkt is en dat de datum van een complete (evt. aangevulde) indiening geldt als moment van indiening. Het kan dus zijn dat in het loop van het jaar het vastgestelde subsidieplafond bereikt is en dat u moet wachten of het daarop volgende jaar weer subsidie beschikbaar is. In de tussentijd kunt u zonder toezegging nog niet beginnen met de werkzaamheden!

Artikel 4 Indieningsvereisten

Waar vind ik het aanvraagformulier voor de subsidie?

Het actuele aanvraagformulier voor de restauratiesubsidie is te vinden op de website van de Gemeente Amersfoort: www.amersfoort.nl/subsidies/to/subsidieregeling-monumenten-en-beeldbepalende-panden.

Wat moet ik aanleveren voor een beoordeling van mijn subsidieaanvraag?

Een ingevuld en van een fysieke handtekening voorzien aanvraagformulier dient per mail verzonden te worden aan subsidies@amersfoort.nl. In de subsidieaanvraag dient door de aanvrager aan de hand van stukken te worden aangetoond welke kosten gemaakt gaan worden. Hierbij is vereist dat uit de aangeleverde stukken voldoende duidelijk gespecificeerd blijkt welke kosten ten behoeve van welke werkzaamheden worden gemaakt. De aanvrager kan dit aantonen met gespecificeerde offertes van de werkzaamheden (bijvoorbeeld: aanbiedingen van aannemers, schilders, of loodgieters). Een offerte met een generieke omschrijving is hierbij niet voldoende. Een offerte dient dus een voldoende gespecificeerde omschrijving van de werkzaamheden te bevatten.

Ik heb geen beschikking tot internet / ik kan niet e-mailen wat nu?

Het e-mailen van de aanvraag is de beste waarborg dat de aanvraag snel en goed verwerkt wordt. Mocht dit voor u echter niet mogelijk zijn dan kunt u het formulier sturen naar:

Afdeling subsidies Gemeente Amersfoort

Postbus 4000

3800EA Amersfoort

Wie beoordeelt mijn aanvraag?

Afdeling subsidies van Gemeente Amersfoort controleert of de subsidieaanvraag volledig is, team monumentenzorg van de Gemeente Amersfoort beoordeelt de noodzakelijkheid en juiste werkwijze van de voorgestelde werkzaamheden en of de voorgestelde werkzaamheden subsidiabel zijn. In dit kader is het belangrijk dat uit de aanvraag en de bijgesloten stukken voldoende duidelijk blijkt welke kosten voor welke werkzaamheden worden gemaakt en hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd. In het kader van de beoordeling van de aanvraag kan monumentenzorg van de gemeente nader onderzoek doen naar de aanvraag. Er kan bijvoorbeeld bij de aanvrager aanvullende bescheiden opgevraagd worden ter nadere ondersteuning van zijn aanvraag, zoals foto’s, een inspectierapport, een werkbeschrijving, o.i.d. Bescheiden dus waaruit de noodzaak van de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking blijken en aan de hand waarvan kan worden beoordeeld in hoeverre de voorgestelde werkzaamheden subsidiabel zijn. De aanvrager dient ervoor te zorgen dat hij over deze documenten en foto’s beschikt. Ten behoeve van het verwerken van uw subsidie-aanvraag zullen uw persoonlijke gegevens opgeslagen worden in een digitaal systeem van de gemeente.

Ik ben nog geen eigenaar maar wil wel al subsidie aanvragen. Wat nu?

Een toekomstig eigenaar in bezit van een koopcontract van een monument kan ook subsidie aanvragen. De werkzaamheden mogen echter pas plaats vinden na de eigendomsoverdracht.

Artikel 5 Subsidiabele kosten en maximale subsidie

Hoe wordt bepaald welke kosten subsidiabel zijn?

Voor het bepalen of de opgevoerde kosten subsidiabel zijn of niet (zie ook artikel 6) wordt als basis de “leidraad voor subsidiabele instandhoudingskosten” van het rijk aangehouden. De volledige leidraad kunt u vinden via: www.monumenten.nl ofwww.cultureelerfgoed.nl. Belangrijke uitgangspunten zijn dat de werkzaamheden strekken tot instandhouding van het monument en zijn monumentale waarden, sober en doelmatig zijn, technisch noodzakelijk zijn en gericht op maximaal behoud van aanwezige monumentale waarden, in het bijzonder historische materialen en constructies.

Zijn veiligheidsvoorzieningen als dakhaken ook subsidiabel?

Ja, zie ook de hierboven genoemde leidraad. De Arbeidsomstandighedenwetstelt eisen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn van degenen die met de uitvoering van werk belast zijn. Deze wet is ook van toepassing op instandhoudingswerkzaamheden. Er moeten zogenoemde Arbo-voorzieningen worden getroffen om risico’s zo veel mogelijk te beperken. Met betrekking tot de instandhouding van monumenten wordt onderscheid gemaakt tussen tijdelijke bouwplaatsvoorzieningen (steigers, dakrandbeveiliging, en dergelijke) en voorzieningen van meer permanente aard (zoals ladder- en veiligheidshaken, loopbruggen, luiken en verlichting). De tijdelijke bouwplaatsvoorzieningen zijn uitsluitend nodig, wanneer er ingrijpende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. In de regel wordt hiervoor een (hoofd)aannemer ingeschakeld. Het treffen van de benodigde tijdelijke voorzieningen valt onder de verantwoordelijkheid van de aannemer. Het komt vaak voor dat delen van monumenten zeer moeilijk of niet bereikbaar zijn zonder een hoogwerker, kraan of steiger. Om reguliere inspecties en werkzaamheden goed en veilig te kunnen uitvoeren is het in zo’n situatie noodzakelijk voorzieningen van meer permanente aard aan te brengen om die gedeelten te kunnen bereiken. Voorbeelden van dergelijke voorzieningen zijn loopbruggen in ruimten boven gewelven in kerken, ladder- en veiligheidshaken, klimhaken (voldoende en op de juiste plaats) en dak- en torenspitsluiken. Hoewel zelden een verfraaiing, zijn dergelijke Arbo-voorzieningen noodzakelijk om monumenten in stand te kunnen blijven houden. Het aanbrengen, mits tot een minimum beperkt en deskundig uitgevoerd, is dan ook subsidiabel.

Wat als de kosten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden hoger uitvallen?

Tijdens de uitvoering van restauratiewerkzaamheden kunnen onverwacht gebreken aan het licht komen, waardoor extra werkzaamheden noodzakelijk zijn om het monument in stand te kunnen houden. Mits het subsidiabele instandhoudingswerkzaamheden betreft, kan de begrotingspost ‘onvoorzien’ voor de dekking hiervan gebruikt worden (zie artikel 5, lid 1 sub d). De systematiek van deze gemeentelijke regeling laat het tussentijds verhogen van de toegekende subsidie voor meerwerk niet toe.

Indien voor de beoordeling van de aanvraag aanvullende of andere gegevens of bescheiden nodig zijn, kan het college deze opvragen.

Artikel 6 Niet-subsidiabele kosten

Kan ik ook werkzaamheden die ik zelf verricht gesubsidieerd krijgen?

Alleen de kosten die in artikel 5 zijn opgesomd, zijn subsidiabel. Het gaat om een aanneemsom, die de geoffreerde werkzaamheden omvat. Werkzaamheden die een aanvrager zelf verricht, vallen niet onder artikel 5, en zijn dus niet subsidiabel. Voor de duidelijkheid staan in artikel 6 een aantal kosten opgesomd die niet subsidiabel zijn als deze in de aanneemsom worden opgevoerd. Dit overzicht is niet uitputtend: als kosten niet onder artikel 5 vallen, dan geldt sowieso dat deze niet subsidiabel zijn.

Artikel 7 Subsidieplafond

Er blijkt geen subsidiebudget meer beschikbaar te zijn. Wat nu?

U zult moeten wachten tot het volgende subsidiejaar. Als er in het nieuwe jaar door het college subsidiebudget beschikbaar gesteld wordt kunt u opnieuw een aanvraag indienen.

Artikel 8 Wijze van verdeling

Kan ik, om subsidie veilig te stellen, een aanvraag indienen en later aanvullende stukken toesturen?

Uw aanvraag wordt pas in behandeling genomen als alle noodzakelijke stukken zijn ingediend. Komen er in de tussentijd complete aanvragen van anderen binnen dan gaan die voor.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Wanneer wordt een aanvraag geweigerd?

Een onvolledig ingevulde aanvraagformulieren of het ontbreken van een handtekening op het aanvraagformulier kan een reden zijn voor het niet in behandeling nemen van een aanvraag. Het niet voldoen aan de diverse bepalingen in deze regeling of wanneer de uitvoeringskwaliteit van de restauratiewerkzaamheden dermate slecht en/of schadelijk voor het monument is kan bijvoorbeeld ook een reden zijn om een reeds toegekende subsidie niet uit te keren. Neem daarom tijdig contact op met het team monumentenzorg van de Gemeente Amersfoort als u vragen heeft (tel: 14033 of +31 (0)33 469 5111).

Artikel 10 Beslissing op aanvraag

Binnen 8 weken ontvangt u bericht over de beoordeling van uw (complete) aanvraag. Wordt uw aanvraag gehonoreerd dan ontvangt u een subsidiebeschikking. Na afronding van de werkzaamheden dient u de gevraagde bewijsstukken in. Als na controle alles akkoord is ontvang u een definitieve vaststelling van de subsidie en zal het subsidiebedrag overgemaakt worden op de door u opgegeven bankrekening.

Artikel 11 Verplichtingen

Welke verplichtingen kunnen er opgelegd worden als ik gebruik maak van deze subsidieregeling?

Voorbeelden van de verplichtingen die het college op grond van het tweede lid kan opleggen zijn:

 • a.

  meewerken aan een onderzoek naar de bouw- of ontstaansgeschiedenis van het rijksmonument;

 • b.

  team monumentenzorg van de Gemeente tussentijds berichten over de voortgang van de werkzaamheden;

 • c.

  werkzaamheden uitvoeren volgens in de beroepsgroep geldende normen;

 • d.

  het monument voorzien van een of meer installaties ter beperking van schade als gevolg van brand of blikseminslag, ter bescherming van de monumentale waarde van het monument;

 • e.

  advies vragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed alvorens met de voorgenomen werkzaamheden wordt gestart, voor zover de monumentale waarde van een rijksmonument of de werkzaamheden daartoe aanleiding vormen;

 • f.

  de werkzaamheden onder nader door de het college te stellen voorwaarden doen begeleiden, indien voor de uitvoering van de werkzaamheden specifieke kennis is vereist;

 • g.

  voor de duur van de werkzaamheden een construction allrisks-(CAR)verzekering afsluiten;

 • h.

  vanaf de aanvang van de werkzaamheden op eigen kosten het monument verzekeren dan wel verzekerd te houden tegen brand-, storm- en bliksemschade en na afloop van de werkzaamheden daartegen verzekerd te houden.

Artikel 12 Vaststellen van de subsidie

Wanneer wordt de subsidie definitief vastgesteld?

Pas na afronding van alle werkzaamheden en het toezenden van de gevraagde bewijsstukken aan het subsidieloket zal er een eindbeoordeling plaatsvinden. Als alles door de gemeente goedgekeurd is zal de hoogte van het subsidiebedrag definitief bepaalt worden. U ontvangt hierover per post een brief. Het subsidiebedrag wordt vervolgens overgemaakt op het door u opgegeven rekeningnummer.

Artikel 13 Uitbetaling van subsidie

Wat als er meerdere eigenaren zijn?

Bij meerdere appartementen in één monument is het mogelijk dat de werkzaamheden als geheel worden betaald door een vereniging van eigenaars, terwijl iedere afzonderlijke appartementseigenaar in de betaling indirect een aandeel heeft. In zo’n geval is het mogelijk dat de appartementseigenaar zelfstandig een aanvraag doet. Daarbij is het enkel aanleveren van gespecificeerde facturen echter niet voldoende: aan de hand van facturen kunnen immers wel de totale instandhoudingskosten worden beoordeeld, maar niet welk aandeel in die kosten voor rekening komt van de individuele appartementseigenaar. De appartementseigenaar dient in zo’n geval naast de facturen een verklaring van de vereniging van eigenaars bij te sluiten waaruit duidelijk blijkt (i) wat de totale kosten van de instandhoudingswerkzaamheden zijn, en (ii) welk aandeel van deze kosten voor zijn rekening komt.

Kan ik een voorschot krijgen op het uit te keren subsidiebedrag?

Nee, uitkering van de subsidie vindt pas plaats na voltooiing van de restauratiewerkzaamheden. Een voorschot is niet mogelijk.