Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Verordening op de werkgeverscommissie raadsgriffie Amstelveen 2020

Geldend van 17-03-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Verordening op de werkgeverscommissie raadsgriffie Amstelveen 2020

Zaaknummer:Z20-009935

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e en artikel 156 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening op de werkgeverscommissie raadsgriffie Amstelveen 2020

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1. De gemeenteraad draagt zijn bevoegdheid over aan de ingestelde werkgeverscommissie om te besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren (artikel 107, tweede lid en artikel 107e, tweede lid, Gemeentewet).

 • 2. De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1. De werkgeverscommissie bestaat uit drie leden uit de raad, afkomstig uit coalitie- en oppositiefracties; een van de leden wordt belast met het voorzitterschap.

 • 2. De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3. Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4. De voorzitter van de raad wordt uitgenodigd om als adviseur in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter van de commissie draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De griffier staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt, indien gewenst, met het college of de secretaris afspraken over (ambtelijke) ondersteuning.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

 • 2. Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering alle leden aanwezig zijn.

Artikel 6 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1. De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2. Indien een raadslid de stukken wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt jaarlijks verslag uit aan het Presidium, c.q. aan de gemeenteraad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2020. De Verordening werkgeverscommissie raadsgriffie Amstelveen 2016 wordt ingetrokken.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Verordening werkgeverscommissie raadsgriffie Amstelveen 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 maart 2020.

De griffier,

Marnix Philips

De voorzitter,

Tjapko Poppens