Wegsleepverordening Alblasserdam

Geldend van 17-03-2020 t/m 16-06-2023

Intitulé

Wegsleepverordening Alblasserdam

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2019:

- de Wegsleepverordening Alblasserdam vast te stellen;

- gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173 tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van Voertuigen.

De raad van de gemeente Alblasserdam

Besluit vast te stellen de navolgende Verordening 'Wegsleepverordening Alblasserdam'

Hoofdstuk I

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig: wat hieronder verstaan wordt in artikel 1 van het RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: wat hieronder verstaan wordt in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam.

Artikel 2 Uitvoering en toezicht

 • 1.

  Het college is belast met de uitvoering van deze verordening.

 • 2.

  Het college draagt het toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening mede op aan door het college aan te wijzen personen.

Artikel 3 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170 eerste lid onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Alblasserdam aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het Besluit wegslepen van voertuigen bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 4 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen Bergings Centrale Drechtsteden op het adres Geulweg 5, 3356 LB te Papendrecht, telefoonnummer:078-6183378.

 • 2.

  De openingstijden van de bewaarplaats zijn:

 • a.

  Op werkdagen van 08:00 tot en met 18.00 uur;

 • b.

  Op zaterdagen, zon- en feestdagen op afspraak na telefonisch contact met Bergingsbedrijf.

Artikel 5 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen en bewaren van voertuigen bedragen:

 • Loze rit € 89.79

 • Personen auto (en aanhangwagen) € 89.79

 • Scooter € 50.00

 • Verwijderingsbijdrage buitenlands voertuig € 68.07

 • Vrachtwagens 3500 kg tot 5000 € 80.00 per uur

 • Vrachtwagens boven 5000 kg € 125.00 per uur

 • Stalling Personen auto € 15.00 per dag

 • Stalling vrachtwagens € 35.00 per dag

 • Stalling per 2 wieler € 5.00 per dag

 • 2.

  De kosten van het overbrengen en bewaren van voertuigen worden jaarlijks bij besluit van het college aangepast.

Artikel 6 Overbrengen en in bewaring stellen van voertuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Het bepaalde in de artikelen 1, 4 en 5 van deze verordening zijn van overeenkomstige toepassing op gevallen waarin gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid genoemd in artikel 130, lid 4, artikel 164, lid 7 en artikel 174, lid 1 van de Wet.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Wegsleepverordening Alblasserdam.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 17 december 2019

de griffier, de voorzitter

I.M. de Gruijter J.G.A. Paans

Bijlage 1 Toelichting

Toelichting op de Wegsleepverordening Alblasserdam

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Spreekt voor zich.

Artikel 2 Uitvoering en toezicht

De uitvoering van de wegsleepregeling is een bevoegdheid van het college. Het wegslepen van een voertuig moet worden gezien als een bijzondere vorm van bestuursdwang. In hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 125 van de Gemeentewet zijn regels gesteld over de toepassing van bestuursdwang. Deze regels zijn aanvullend ook van toepassing op het wegslepen van voertuigen. Lid 1: regelt de uitvoering van de verordening door burgemeester en wethouders.

Lid 2: hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 125 van de Gemeentewet geeft burgemeester en wethouders de bevoegdheid de bestuursrechtelijke handhaving van de wegsleepregeling aan toezichthouders op te dragen.

Artikel 3 Aanwijzen van wegen en weggedeelten

De bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen is in de wet zelf geregeld. Voor het wegslepen van voertuigen in het belang van de veiligheid op de weg of de vrijheid van verkeer hoeven geen wegen en weggedeelten te worden aangewezen. Van deze bevoegdheid kan op alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente gebruik worden gemaakt.

Alleen van aangewezen wegen en weggedeelten mogen voertuigen worden weggesleept in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheid zijn alle hiervoor in aanmerking komende wegen en weggedeelten op het grondgebied van de gemeente Alblasserdam aangewezen. Het kan hierbij gaan om gehandicaptenparkeerplaatsen, taxistandplaatsen, laad- en losplaatsen, parkeerplaatsen voor vergunninghouders en voetgangersgebieden.

Artikel 4 plaats bewaring voertuigen en openingstijden

Vanwege de redactie van artikel 173, tweede lid van de WVW 1994 moet(en) de plaats(en) van bewaring van voertuigen door de gemeenteraad worden aangewezen. De wet laat het niet toe om de aanwijzingsbevoegdheid aan burgmeester en wethouders te delegeren. In onvoorziene omstandigheden is het denkbaar dat de burgemeester op grond van zijn bijzondere bevoegdheden ter handhaving van de openbare orde tijdelijk andere terreinen als plaats van bewaring van voertuigen aanwijst. Bijvoorbeeld als er een evenement plaatsvindt.

Het vaststellen van de openingstijden kan wel aan het college van burgemeester en wethouders worden gedelegeerd.

Artikel 5 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

In artikel 13 tot en met 15 van het Besluit wegslepen van voertuigen is geregeld welke soorten van kosten die verbonden zijn aan het wegslepen en in bewaring stellen van voertuigen, in rekening kunnen worden gebracht. Het gaat hierbij niet alleen om personele en materiele kosten die direct verband houden met het wegslepen en in bewaring stellen van voertuigen, maar ook om kosten die verbonden zijn aan bekendmaking van beschikkingen, verkoop, eigendomsoverdracht om niet of vernietiging van voertuigen, inclusief de taxatie van deze voertuigen, renteverlies, WA-verzekering en dergelijke.

In de wegsleepverordening hoeven deze kostencomponenten niet allemaal inzichtelijk te worden gemaakt. Volstaan kan worden met een uitsplitsing van de kosten die verbonden zijn aan het wegslepen van voertuigen enerzijds en de bewaring van deze voertuigen anderzijds.

Artikel 6 Overbrengen en in bewaring stellen van voertuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Indien in de gevallen die in dit artikel worden genoemd een motorrijtuig moet worden weggesleept, is er in feite geen sprake van de uitoefening van bestuursdwang. Het gaat hier om een vorm van inbeslagname van goederen die ook in het strafrecht voorkomt. Toch heeft de wetgever het nodig geoordeeld om voor deze gevallen bestuursdwangbepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 van overeenkomstige toepassing te verklaren. Reden om in de wegsleepverordening de artikelen over de bewaarplaats, openingstijden van de bewaarplaats en de kosten van het overbrengen en bewaren van voertuigen van overeenkomstige toepassing te verklaren.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

Spreekt voor zich.