Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep houdende regels omtrent het aanwijzen van een ambtenaar belast met de heffing en met de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken

Geldend van 14-03-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep houdende regels omtrent het aanwijzen van een ambtenaar belast met de heffing en met de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken

Het dagelijks bestuur van de Regionale Belasting Groep;

gelet op

artikel 124, vijfde lid, onder a, van de Waterschapswet; artikel 232, vierde lid, onderdeel a, van de Gemeentewet; artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken;

b e s l u i t:

aan te wijzen als ambtenaar van de Regionale Belasting Groep, bedoeld in artikel 124, vijfde lid, onder a, van de Waterschapswet, artikel 232, vierde lid, onderdeel a, van de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken, de volgende ambtenaar:

de clustermanager Productie.

Dit besluit treedt met ingang van 1 juni 2016 in werking, onder intrekking van het ter zake van dezelfde bevoegdheden op 10 januari 2013 verleende aanwijzingsbesluit.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Regionale Belasting Groep d.d. 14 april 2016.

Het dagelijks bestuur van de Regionale Belasting Groep,

directeur,
H.B. Sigmond
voorzitter,
drs. A.J.B. van der Klugt