Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld tot vaststelling van het Besluit Jeugdhulp gemeente Barneveld

Geldend van 01-04-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld tot vaststelling van het Besluit Jeugdhulp gemeente Barneveld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

gelet op de artikelen 2 derde en vierde lid, 12 derde en zevende lid Verordening jeugdhulp gemeente Barneveld;

besluit:

vast te stellen het Besluit Jeugdhulp gemeente Barneveld

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Persoonsgebonden budget (pgb): bedrag waaruit namens het college betalingen worden gedaan voor diensten en andere maatregelen die tot een gemeentelijke vangnetvoorziening behoren, en die een cliënt, de jeugdige of zijn ouders van derden heeft betrokken;

 • b.

  Kostprijs: de werkelijke prijs die door de gemeente wordt betaald voor een gemeentelijke vangnetvoorziening;

 • c.

  Verordening Jeugd: Verordening jeugdhulp gemeente Barneveld;

 • d.

  Gemeentelijke vangnetvoorziening: een individuele voorziening, als bedoeld in artikel 2.9, tweede lid van de Jeugdwet.

Hoofdstuk 2 VOORZIENINGEN JEUGDHULP

Artikel 2 Vormen en voorzieningen

In artikel 2, tweede lid van de Verordening Jeugdhulp is bepaald welke vormen van voorzieningen aanwezig zijn. Deze vormen bestaan uit de volgende vangnetvoorzieningen:

Vormen

Voorzieningen

Reguliere ambulante ondersteuning

Begeleiding individueel

Begeleiding groep

Vervoer

Behandeling (Jeugdhulp ambulant regulier)

Basis GGZ

Persoonlijke verzorging

Specialistische ambulante ondersteuning

Begeleiding individueel

Begeleiding groep

Vervoer

Behandeling (jeugdhulp ambulant specialistisch)

Diagnostiek (J&O)

Jeugdhulp ambulant specialistisch: licht (J&O)

Jeugdhulp ambulant specialistisch: middel (J&O)

Jeugdhulp ambulant specialistisch : zwaar (J&O)

Specialistische GGZ

EED (Dyslexie)

Kindergeneeskunde

Crisis (ambulant)

Verblijf

Deeltijdverblijf

Pleegzorg

Jeugdhulp Verblijf residentieel

(Jeugdhulp met behandeling zowel J&O als LVB)

JeugdzorgPlus

Jeugdhulp Verblijf exclusief behandeling

GGZ Klinisch verblijf

Hoofdstuk 3 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Artikel 3 Regels rond verstrekking en verantwoording

 • 1. Verstrekking van een toegekende gemeentelijke vangnetvoorziening in de vorm van een pgb vindt plaats nadat de cliënt een pgb-plan heeft ingediend en het plan goedgekeurd is door het college.

 • 2. Verstrekking als pgb vindt niet plaats indien:

  • a.

   op grond van aanwijzingen die tijdens het onderzoek duidelijk zijn geworden het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een pgb;

  • b.

   uit onderzoek is gebleken dat de gekozen dienst of product geen adequate voorziening is;

  • c.

   uit onderzoek is gebleken dat de cliënt een eerder verstrekt pgb niet in overeenstemming met doel en/of bestemming heeft ingezet.

 • 3. De verantwoording van het pgb door de budgethouder aan het college vindt plaats met tussenkomst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die belast is met de uitvoering en uitbetaling van de pgb’s, tenzij het pgb niet met tussenkomst van de SVB is uitbetaald.

 • 4. De persoon aan wie een pgb wordt verstrekt, kan de jeugdhulp onder de volgende voorwaarden betrekken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk:

  • a.

   de aard van gevraagde ondersteuning overstijgt de reikwijdte van wat als algemeen gebruikelijke hulp en inzet voor elkaar wordt beschouwd;

  • b.

   de (beoogde) uitvoerder van het pgb aannemelijk kan maken dat de hulp aan de jeugdige en/of zijn ouders voor hem niet leidt tot overbelasting;

  • c.

   het pgb niet zal worden gebruikt voor de betaling van tussenpersonen of belangenbehartigers;

  • d.

   de (beoogde) uitvoerder van het pgb op geen op geen enkele wijze druk op de ontvanger van het pgb heeft uitgeoefend bij zijn besluitvorming.

Artikel 4 Beperkingen bestedingsmogelijkheden pgb

 • 1. De volgende activiteiten mogen niet uit het pgb worden betaald:

  • a.

   administratiekosten;

  • b.

   bemiddelingskosten;

  • c.

   eenmalige uitkering.

 • 2. Het pgb mag niet worden besteed aan ondersteuning in het buitenland.

Hoofdstuk 4 HOOGTE EN TARIEVEN JEUGDHULP

Artikel 5 Hoogte en tarieven jeugdhulp

 • 1. De tarieven voor jeugdhulp in natura worden bepaald op basis van door de gemeente afgesloten inkoopcontracten.

 • 2. De hoogte van een pgb bedraagt maximaal de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate gemeentelijke vangnetvoorziening in natura.

 • 3. Indien voor een bepaalde voorziening geen adequate gemeentelijke vangnetvoorziening in natura is ingekocht wordt ter bepaling van de hoogte van het pgb een of meerdere offertes opgevraagd en op basis hiervan tot maximaal 100% aan pgb ter beschikking gesteld.

Hoofdstuk 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 6. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de cliënt afwijken van dit besluit als toepassing daarvan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2020.

 • 2. Op deze datum wordt het Besluit Jeugdhulp gemeente Barneveld, vastgesteld op 16 november 2016, ingetrokken.

Artikel 8 Citeertitel

Dit Besluit wordt aangehaald als: Besluit Jeugdhulp gemeente Barneveld.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 3 maart 2020,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

H.F.B. van Steden

Secretaris

dr. J.W.A. van Dijk,

Burgemeester

Besluit Jeugdhulp gemeente Barneveld – Toelichting

INLEIDING

De Verordening Jeugdhulp vraagt om nadere uitwerking. In dit besluit worden de regels uit de verordening geconcretiseerd.

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

In dit hoofdstuk zijn de definities opgenomen.

HOOFDSTUK 2. VORMEN EN VOORZIENINGEN

Artikel 2 Vormen en voorzieningen

In dit hoofdstuk worden de voorzieningen jeugdhulp genoemd.

HOOFDSTUK 3. BIJZONDERE REGELS OVER HET PGB

Artikel 3 Regels rond verstrekking en verantwoording

Verstrekking van een persoonsgebonden budget (pgb) vindt plaats op gemotiveerd verzoek van de aanvrager. Dit gebeurt bij voorkeur tegelijk met de aanvraag. De cliënt, jeugdige en/of ouders worden tijdens het gesprek geïnformeerd over de mogelijkheden en voorwaarden voor een pgb.

Het tweede lid a tot en met c geven aan wanneer er geen pgb wordt verstrekt.

Deze bepalingen zijn opgenomen om misbruik van het pgb te voorkomen.

Het vierde lid bepaalt onder welke voorwaarden een pgb kan worden verstrekt voor de inkoop van ondersteuning bij een persoon die behoort tot het sociale netwerk.

In de Jeugdwet is voor pgb’s het trekkingsrecht via de Sociale Verzekeringsbank Bank (SVB) als verplichting vastgelegd. Gemeenten maken het pgb niet meer rechtstreeks over op de rekening van de cliënt, maar op de rekening van de SVB. De SVB betaalt uit dit budget de rekeningen die de cliënt indient voor de geleverde ondersteuning. De wetgever beoogt mede door middel van het trekkingsrecht fraude met pgb’s tegen te gaan en daarmee de houdbaarheid van het pgb te vergroten.

Artikel 4 Beperkingen bestedingsmogelijkheden pgb

Dit artikel geeft aan welke activiteiten niet uit een pgb mogen worden betaald. Het betreft geen limitatieve opsomming; komt een onderwerp niet in de opsomming voor, dan betekent dit niet dat het wel of niet uit een pgb gefinancierd mag worden. De gespreksvoerder zal dan aan de hand van wet- en regelgeving en jurisprudentie bepalen of het onderwerp betaalt mag worden uit het pgb.

HOOFDSTUK 4. HOOGTE EN TARIEVEN JEUGDHULP

Artikel 5 Pgb bij besteding sociaal netwerk

De in dit artikel spreekt voor zich.

HOOFDSTUK 5. SLOTBEPALIGEN

Deze artikelen spreken voor zich.