Regeling vervallen per 01-01-2021

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Nadere regels vouchers duurzaamheidsfonds Aalsmeer

Geldend van 12-03-2020 t/m 31-12-2020

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Nadere regels vouchers duurzaamheidsfonds Aalsmeer

Zaaknummer: Z20-003831

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het advies van afdeling Stedelijke Ontwikkeling van 21 januari 2020;

gelet op artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2, tweede lid, artikel 3 tweede lid, en artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening Aalsmeer 2018;

gelet op het Raadsbesluit ‘Uitwerkingsrichting Duurzaamheidsfonds Aalsmeer’ van 9 februari 2017;

besluiten vast te stellen de:

Nadere regels vouchers Duurzaamheidsfonds Aalsmeer

Artikel 1 Definities

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • aanvraag: schriftelijk verzoek conform het "Aanvraagformulier voucher Duurzaamheidsfonds" aan de gemeente Aalsmeer om verlening van de voucher op grond van onderhavige regels;

 • aanvrager: een natuurlijk of rechtspersoon, niet zijnde woningcorporatie, die de gemeente een voorstel doet resulterend in een aanvraag voor een voucher uit het Duurzaamheidsfonds gemeente Aalsmeer;

 • budget: het bedrag dat gedurende de looptijd in totaal beschikbaar is voor toekenning van vouchers op grond van onderhavige nadere regels;

 • businesscase: de inhoudelijke en bedrijfseconomische onderbouwing van activiteiten die gericht zijn op de verduurzaming van de gebouwde omgeving in de gemeente Aalsmeer. In de onderbouwing worden de kosten en baten tegen elkaar afgewogen en (een) duidelijk beschreven doelstelling(en) opgenomen;

 • college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

 • voucher: een subsidie in de vorm van een waardebon die, na toewijzing door het college, wordt verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten;

 • gebouwde omgeving: objecten die opgeleverd zijn aan eigenaren vóór een aanvraag is ingediend in kader van de onderhavige nadere regels;

 • haalbaarheidsonderzoek: de verkenning en uitwerking van de businesscase, waaronder ook onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten, marktadvies en expertadvies;

 • verduurzaming: de activiteiten direct gericht op de lokale energiebesparing, reductie van CO2-uitstoot en/of het vergroten van de capaciteit van fossiel-onafhankelijke energieopwekking;

 • werkelijke kosten: de kosten van een haalbaarheidsonderzoek voor de totstandkoming van de businesscase en de daaropvolgende uitvoeringsactiviteiten, eventueel verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1. Deze nadere regels zijn uitsluitend van toepassing voor:

  • a.

   Natuurlijke personen;

  • b.

   Bedrijven of andere rechtspersonen die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • 2. Deze nadere regels zijn uitsluitend van toepassing op de externe kosten van de onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten van de aanvrager die gericht zijn de verduurzaming van het particulier woningbezit in de gemeente Aalsmeer.

Artikel 3 Revolverend fonds

 • 1. De gemeente heeft een revolverend fonds Duurzaamheidsfonds gemeente Aalsmeer ingesteld waaruit met inachtneming van het bepaalde in deze nadere regels vouchers kunnen worden toegekend.

 • 2. Het college van de gemeente Aalsmeer heeft het budget á € 40.000,- vastgesteld dat beschikbaar is voor het toewijzen van vouchers.

 • 3. Vouchers worden alleen toegewezen voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 4. Indien een aanvraag voor een voucher wordt gedaan die hoger is dan het resterende budget treedt het college in overleg met de aanvrager.

Artikel 4 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze nadere regels, een voucher toe te kennen of af te wijzen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 Haalbaarheidsonderzoek

 • 1. Het haalbaarheidsonderzoek dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   verbinding met de gemeente Aalsmeer: de positieve effecten die voortvloeien uit de financiering dienen binnen het (kadastrale) grondgebied van de gemeente Aalsmeer neer te slaan;

  • b.

   het haalbaarheidsonderzoek is nog niet gestart;

  • c.

   de aanvrager en de in te huren externe dienstverlener zijn niet juridisch aan elkaar verbonden organisaties;

  • d.

   het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek bevat:

   • i.

    een korte beschrijving van de businesscase;

   • ii.

    de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek;

   • iii.

    een opgave van de deelnemende of anderszins te betrekken partijen;

   • iv.

    een omschrijving van de rollen van 5.1.d.iii bedoelde partijen;

   • v.

    de globale kosten en baten van de businesscase;

   • vi.

    een schatting van de opbrengst in termen van duurzaamheid.

 • 2. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van voorwaarden uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor een voucher wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van in ieder geval:

 • 1.

  beknopte beschrijving van de te onderzoeken businesscase en te subsidiëren haalbaarheidsonderzoek;

 • 2.

  een beschrijving van de in te huren externe dienstverlener(s);

 • 3.

  een begroting en financiële onderbouwing van te financieren externe kosten door middel van offertes en/of prijsopgaven;

 • 4.

  indien van toepassing, een opgave van bij andere bestuursorganen of organisaties aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten;

 • 5.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

 • 6.

  bank- en betalingsgegevens;

 • 7.

  informatie waaruit de tekeningsbevoegdheid te herleiden is, bij rechtspersonen een document waaruit blijkt dat de aanvrager bevoegd is namens de rechtspersoon de aanvraag in te dienen;

 • 8.

  KvK informatie, bij rechtspersonen, en/of BNS, bij natuurlijke personen;

 • 9.

  een volledig ingevulde en ondertekende de-minimis-verklaring.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag.

 • 1.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een redelijke termijn te completeren.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, stelt het college de aanvraag buiten behandeling.

 • 3.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 4.

  Het college neemt binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan aanvrager.

 • 5.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd. Op de aanvraag is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 • 6.

  Indien een aanvraag wordt afgewezen op grond van artikel 8 lid 2 van deze nadere regels, stelt het college een wachtlijst op. Zodra het budget toereikend is geworden zullen aanvragers van de wachtlijst als eerste in de gelegenheid worden gesteld een vernieuwde aanvraag in te dienen. Het college zal deze aanvragen met voorrang en prioriteit behandelen in afwijking van lid 4 van dit artikel.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  de voorgenomen verduurzamingsactiviteiten onvoldoende bijdragen aan de in artikel 9 gestelde beleidsdoelen;

 • 2.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 3.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 4.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 1.000,-;

 • 5.

  voor de werkelijke kosten al publieke financiering is verkregen, waaronder ook de Stimuleringslening uit het Duurzaamheidsfonds. Binnen het project mag wel andere publieke financiering verkregen zijn, maar alleen indien deze andere financiering verkregen is voor andere werkelijke kosten dan waarvoor de voucher wordt aangevraagd;

 • 6.

  de aanvraag wordt ingediend ná het starten van de te subsidiëren activiteiten;

 • 7.

  naar oordeel van het college gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze nadere regels wordt of zal worden voldaan.

Artikel 9 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een voucher toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met de voorgenomen verduurzamingsactiviteiten redelijkerwijs aannemelijk is dat wordt bijgedragen aan een of meer van de beleidsdoelen zoals beschreven in het ‘Amendement besteding Woonfonds als onderdeel van de Woonagenda Aalsmeer 2016- 2020 vastgesteld d.d. 28 januari 2016 en 'Duurzaamheidsbeleid Aalsmeer; keuzes voor een ondernemende en duurzame gemeente (8 december 2016)'. Dit zijn de lokale energiebesparing, reductie van lokale CO2-uitstoot en/of het vergroten van de capaciteit van fossiel-onafhankelijke energieopwekking binnen de gemeente.

Artikel 10 Voorwaarden Algemene subsidieverordening Aalsmeer 2012

Op de vouchers zijn de bepalingen uit de Algemene subsidieverordening Aalsmeer 2012 van toepassing, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 11 Verantwoording en vaststelling voucher

 • 1. Het bedrag van de voucher wordt bepaald op basis van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2. De hoogte van een voucher wordt bepaald middels de volgende stappen:

  • a.

   indien de aanvaarde werkelijke kosten lager zijn dan € 1.000 is het voucherbedrag € 0;

  • b.

   indien de aanvaarde werkelijke kosten gelijk of hoger zijn dan € 1.000 en minder zijn dan € 5.000 is het voucherbedrag 100% van de aanvaarde werkelijke kosten;

  • c.

   indien de aanvaarde werkelijke kosten gelijk of hoger zijn dan € 5.000 is het voucherbedrag:

   • i.

    € 5.000 plus;

   • ii.

    70% van alle aanvaarde werkelijke kosten boven de € 5.000;

   • iii.

    tot een maximum voucherbedrag van € 20.000.

 • 3. De looptijd van de voucher bedraagt maximaal 1 jaar. Dat wil zeggen:

  • a.

   het haalbaarheidsonderzoek is afgerond en;

  • b.

   alle facturen zijn betaald binnen 1 jaar na datum van toekenning van de voucher;

  • c.

   en het verzoek tot vaststelling is ingediend uiterlijk 13 weken na afronding en betaling van de activiteiten.

 • 4. De aanvrager is verplicht aan te tonen dat de activiteiten (het haalbaarheidsonderzoek) zijn verricht. Vaststelling van de voucher geschiedt na goedkeuring van de verantwoording van de externe kosten. Hiervoor dient het declaratieformulier gebruikt te worden dat door de gemeente beschikbaar wordt gesteld. Hierbij worden de onderstaande punten gecontroleerd:

  • a.

   het haalbaarheidsonderzoek, de uitvoerder en de bedragen komen overeen met aanvraag.

  • b.

   het onderzoek is afgerond en betaald en de einddeclaratie is ingediend binnen de gestelde termijn.

  • c.

   de declaratie overstijgt het aangevraagde bedrag niet. Bij overschrijding zal de voucher worden vastgesteld op het aangevraagde bedrag.

  • d.

   ter verantwoording is toegevoegd:

   • i.

    een inhoudelijk verslag van de verrichte activiteiten;

   • ii.

    het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek, zoals beschreven in artikel 5;

   • iii.

    facturen en betaalbewijzen.

 • 5. Toegekende vouchers tot het bedrag van € 5.000 worden 100% bevoorschot. Toegekende vouchers vanaf het bedrag van € 5.000 worden tot 80% bevoorschot met een minimum voorschot van € 5.000.

 • 6. Na vaststelling van de voucher zal het eventueel resterende voucherbedrag, het vouchereindbedrag minus de bevoorschotting, worden uitbetaald.

 • 7. De aanvrager en externe dienstverlener zijn bereid informatie te delen ten behoeve van kennisdelings- en publicitaire doeleinden, met inachtneming van de geldende privacywetgeving.

Artikel 12 Nadere regels

Het college kan nadere (aanvullende) regels voor de uitvoering van deze nadere regels vaststellen.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze nadere regels naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze nader regels.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad, onder gelijktijdige intrekking van de (oude) Nadere regels vouchers Duurzaamheidsfonds. Deze nadere regels eindigen per 31 december 2020.

Artikel 15 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels vouchers Duurzaamheidsfonds gemeente Aalsmeer.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 januari 2020.

De secretaris,

mr. J.J.A. Dunselman

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte