Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Provincie Limburg 2020

Geldend van 11-03-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Provincie Limburg 2020

Provinciale Staten van Limburg

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten van 17 december 2019

Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, eerste lid Provinciewet

BESLUITEN

Vast te stellen de volgende verordening

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Provincie Limburg 2020

Provinciale Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten van 17 december 2019, bekend dat zij in hun vergadering van 14 februari 2020 hebben vastgesteld:

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Provincie Limburg 2020

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Doelmatigheid

  De mate waarin de gewenste prestaties worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

 • 2.

  Doeltreffendheid

  De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeken door Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten onderzoeken jaarlijks de doelmatigheid en/of de doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur.

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1. Gedeputeerde Staten leggen ieder jaar uiterlijk voor 1 december een voorstel ter sondering voor aan de daartoe door Provinciale Staten aangewezen Commissie voor de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2. In het voorstel wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a)

   het object van onderzoek;

  • b)

   de reikwijdte van het onderzoek;

  • c)

   de onderzoeksmethode;

  • d)

   doorlooptijd van het onderzoek;

  • e)

   de wijze van uitvoering.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Gedeputeerde Staten rapporteren in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1. De uitkomsten van een onderzoek worden vastgesteld door middel van een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2. Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stellen Gedeputeerde Staten, indien zij dit nodig oordelen, een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan Provinciale Staten aangeboden. Gedeputeerde Staten nemen op basis van het plan van verbetering de noodzakelijke maatregelen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking, een dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Artikel 7 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Provincie Limburg 2020”.

Ondertekening

Maastricht, d.d. 14 februari 2020

Provinciale Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

de waarnemend griffier,

de heer mr. A.O.J. Pregled