Regeling vervallen per 01-01-2023

REGELING WERKINVESTERINGSFONDS GEMEENTE ARNHEM

Geldend van 11-03-2020 t/m 31-12-2022

Intitulé

REGELING WERKINVESTERINGSFONDS GEMEENTE ARNHEM

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ARNHEM;

gelezen / overwegende de collegenota Regeling Werkinvesteringsfonds gemeente Arnhem;

gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Arnhem 2016;

BESLUIT:

Regeling Werkinvesteringsfonds gemeente Arnhem

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

ASV : Algemene Subsidieverordening Arnhem 2016.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor nieuwe of innovatieve activiteiten, ontwikkeld of uitgevoerd door meerdere partijen, waaronder in ieder geval de gemeente Arnhem, die bijdragen aan de doelstellingen van het Programma Doorbraak naar Werk, specifiek het Werkinvesteringsfonds dat daar onderdeel vanuit maakt.

Artikel 4. Hoogte van de subsidie

Een subsidie bedraagt maximaal €500.000.

Artikel 5: Subsidieplafond

Het plafond is €1.000.000 binnen de looptijd van de regeling zoals benoemd in artikel 14 - slotbepalingen.

Artikel 6 Wijze van verdeling

 • 1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 7. Aanvraag

Conform art. 7 van de ASV dient de aanvrager de volgende gegevens te overleggen:

 • a. een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

 • b. de doelen en resultaten welke met die activiteiten worden nagestreefd, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen;

 • c. een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;

 • d. als de aanvrager een onderneming is:

 • 1° een opgave van subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die al zijn of zullen worden ontvangen voor de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

 • 2° een verklaring als bedoeld in de de-minimisverordening (de-minimisverklaring);

 • e. als het een subsidie betreft die per kalenderjaar aan een rechtspersoon wordt verstrekt, de stand van de egalisatiereserve op het moment van de aanvraag;

 • f. indien het college daar om verzoekt, een verklaring dat de aanvrager geen bezoldiging, als bedoeld in artikel 10, tweede lid onderdeel a. van de ASV, met een functionaris overeenkomt of is overeengekomen.

 • g. Een rechtspersoon die voor de eerste maal subsidie aanvraagt, dient een exemplaar van de oprichtingsakte of de statuten, een kopie van het laatste bankafschrift alsmede van het jaarverslag, de jaarrekening of de balans van het voorgaande jaar aan de aanvraag toe te voegen.

Artikel 8. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, derde lid, van de ASV, ingediend minimaal 6 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 9. Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen, in afwijking van artikel 8, tweede lid, van de ASV, binnen 4 weken nadat de volledige aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 10. Weigeringsgronden

Artikel 10 van de ASV is onverkort van toepassing.

Artikel 11. Verplichtingen

Jaarlijks verleent de aanvrager medewerking aan een gesprek met burgemeester en wethouders, waarbij de resultaten van de gesubsidieerde activiteiten worden besproken. Burgemeester en wethouders kunnen vooraf verzoeken gegevens te overleggen.

Artikel 12. Verantwoording en vaststelling van de subsidie

De artikelen 14 tot en met 16 van de ASV zijn onverkort van toepassing.

Artikel 13. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen ten gunste van een subsidieaanvrager of subsidieontvanger afwijken van één of meerdere bepalingen van deze regeling.

Artikel 14. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking van deze regeling.

 • 2. Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2023.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Regeling Werkinvesteringsfonds gemeente Arnhem.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,