Regeling vervallen per 01-01-2021

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de nadere regels stimuleringslening duurzaamheidsfonds Aalsmeer

Geldend van 10-03-2020 t/m 31-12-2020 met terugwerkende kracht vanaf 10-10-2019

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de nadere regels stimuleringslening duurzaamheidsfonds Aalsmeer

Zaaknummer: Z20-003831

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het advies van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling van 21 januari 2020;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2, tweede lid, artikel 3 tweede lid, en artikel 4 van de Algemene subsidie verordening Aalsmeer 2018;

gelet op het Raadsbesluit ‘Uitwerkingsrichting Duurzaamheidsfonds Aalsmeer’ van 9 februari 2017;

besluiten vast te stellen de:

Nadere regels stimuleringslening Duurzaamheidsfonds Aalsmeer

Artikel 1 Definities

In deze nadere regels wordt verstaat onder:

 • aanvraag; schriftelijk verzoek conform het "Aanvraagformulier Stimuleringslening Duurzaamheidsfonds" aan de gemeente Aalsmeer om verlening van de stimuleringslening op grond van onderhavige regels;

 • aanvrager; een natuurlijk of rechtspersoon, niet zijnde woningcorporatie, die de gemeente een voorstel doet resulterend in een aanvraag voor een Stimuleringslening Duurzaamheidsfonds gemeente Aalsmeer;

 • budget; het bedrag dat gedurende de looptijd in totaal beschikbaar is voor toekenning van stimuleringsleningen op grond van onderhavige nadere regels;

 • businesscase; de inhoudelijke en bedrijfseconomische onderbouwing van de activiteiten waarbij de kosten en baten tegen elkaar worden afgewogen en waarin (een) duidelijk beschreven doelstelling(en) is/zijn opgenomen. Uit de businesscase blijkt de nut en noodzaak van de verstrekking van een Stimuleringslening, als bedoeld in artikel 5 lid 1;

 • college; het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

 • gebouwde omgeving; objecten die opgeleverd zijn aan eigenaren vóór een aanvraag is ingediend in kader van de onderhavige nadere regels;

 • projectplan: een gestructureerde beschrijving van de aanpak van de voorgenomen activiteiten. Een projectplan beschrijft in ieder geval het na te streven doel, organisatie, geplande activiteiten, benodigde middelen, planning, begroting, en de businesscase;

 • stimuleringslening; een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten, die worden gemaakt ten behoeve van de activiteiten van de aanvrager;

 • SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunning nummer 12013647;

 • verduurzaming; de activiteiten direct gericht op de lokale energiebesparing, reductie van CO2-uitstoot en/of het vergroten van de capaciteit van fossiel-onafhankelijke energieopwekking;

 • werkelijke kosten: de kosten voor zover noodzakelijk voor de realisatie van de businesscase en de daaropvolgende uitvoeringsactiviteiten, eventueel vermeerderd met bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Stimuleringslening en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1. Deze nadere regels zijn uitsluitend van toepassing voor:

 • a.

  Natuurlijke personen;

 • b.

  Bedrijven of andere rechtspersonen die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • 2. Deze nadere regels zijn uitsluitend van toepassing voor de activiteiten van de aanvrager die gericht zijn op de verduurzaming het particulierwoningbezit in de gemeente Aalsmeer, inclusief de onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten voor deze verduurzamingsactiviteiten.

Artikel 3 Revolverend fonds

 • 1. De gemeente heeft een revolverend fonds Duurzaamheidsfonds gemeente Aalsmeer ingesteld waaruit met inachtneming van het bepaalde in deze nadere regels Stimuleringsleningen kunnen worden toegekend.

 • 2. Het college van de gemeente Aalsmeer heeft het budget á € 325.000 vastgesteld dat beschikbaar is voor het toewijzen van Stimuleringsleningen.

 • 3. Stimuleringsleningen worden alleen toegewezen voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 4. Indien een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt gedaan die hoger is dan het resterende budget treedt het college in overleg met de aanvrager.

Artikel 4 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze nadere regels, een Stimuleringslening toe te kennen of af te wijzen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 Beoordeling

 • 1. Uit de aanvraag dient te blijken dat de geplande verduurzaming in voldoende mate technisch, bedrijfseconomisch en projectmatig haalbaar is en dat de in de aanvraag genoemde partijen en/of personen de capaciteiten hebben om het project naar behoren uit te (laten) voeren én alle relevante partijen daadwerkelijk verbonden zijn aan het project. Indien het college het nodig acht, kan de aanvrager om aanvullende informatie worden verzocht om dit te onderbouwen.

 • 2. De aanvraag wordt beoordeeld op basis van de volgende criteria:

  • a.

   verbinding met de gemeente Aalsmeer: de positieve effecten die voortvloeien uit de verduurzaming dienen binnen het (kadastrale) grondgebied van de gemeente Aalsmeer neer te slaan;

  • b.

   doelmatigheid van financiering;

   • i.

    bijdrage aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving;

   • ii.

    de verduurzaming is gericht op meer dan alleen het individuele belang van de aanvrager;

   • iii.

    gericht op voor de gemeente relevant segment van gebouwde omgeving;

   • iv.

    Schaalbaarheid voor navolging in gemeente;

   • v.

    de wijze waarop elders succesvol cofinanciering verkregen kan worden

  • c.

   sterkte van businesscase, waaronder:

   • i.

    voor de gemeente een aanvaardbaar risico/rendementsprofiel;

   • ii.

    het financieel rendement;

   • iii.

    de initiatiefnemer(s);

   • iv.

    de organisatie en (financiële) draagkracht van de aanvrager;

   • v.

    de externe samenwerkingspartners;

  • d.

   bewustwording over duurzaamheid in de gemeente:

   • i.

    betrokkenheid van en met de inwoners van de gemeente;

   • ii.

    promotie (bewustwording) van duurzaamheid:

   • iii.

    zichtbaarheid project als geheel;

   • iv.

    samenwerking van verschillende partijen.

 • 3. Het college kan de in dit artikel vermelde lijst van voorwaarden uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van in ieder geval:

 • 1.

  het projectplan;

 • 2.

  een beschrijving van de businesscase;

 • 3.

  een begroting en financiële onderbouwing van te financieren kosten;

 • 4.

  financiële prognoses waaruit een positieve businesscase blijkt en de financiële capaciteit voor terugbetaling van de Stimuleringslening;

 • 5.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

 • 6.

  informatie waaruit de tekeningsbevoegdheid van de aanvrager te herleiden is, bij rechtspersonen een document waaruit blijkt dat de aanvrager bevoegd is namens de rechtspersoon de aanvraag in te dienen;

 • 7.

  eventueel noodzakelijke vergunningen en/of rapportages waaruit blijkt dat het project en de voorgenomen verduurzaming toepasbaar is;

 • 8.

  voor zover van toepassing gegevens van de (externe) beheerder en een akkoordverklaring van de eigenaar van het gebouw of de grond waar de duurzaamheidsactiviteiten zullen plaatsvinden.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag.

 • 2. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een redelijke termijn te completeren.

 • 3. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, stelt het college de aanvraag buiten behandeling.

 • 4. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 5. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan aanvrager. Een verlenging van de beslistermijn is mogelijk met 6 weken.

 • 6. Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd. Op de aanvraag is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 • 7. Indien een aanvraag wordt afgewezen op grond van artikel 8 lid 2 van deze nadere regels, stelt het college een wachtlijst op. Zodra het budget toereikend is geworden zullen aanvragers van de wachtlijst als eerste in de gelegenheid worden gesteld een vernieuwde aanvraag in te dienen. Het college zal deze aanvragen met voorrang en prioriteit behandelen in afwijking van lid 4 van dit artikel.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  de businesscase niet voldoet aan de in artikel 5 gestelde criteria;

 • 2.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 3.

  de werkelijke kosten naar oordeel van het college niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 4.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 5.000,-;

 • 5.

  voor de werkelijke kosten al publieke financiering is verkregen, waaronder ook de vouchers uit het Duurzaamheidsfonds. Binnen het project mag wel andere publieke financiering verkregen zijn, maar alleen indien deze andere financiering verkregen is voor andere werkelijke kosten dan waarvoor de Stimuleringslening wordt aangevraagd;

 • 6.

  de aanvraag wordt ingediend ná het starten van de te financieren activiteiten;

 • 7.

  naar oordeel van het college gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze nadere regels wordt of zal worden voldaan.

Artikel 9 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een voucher toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met de voorgenomen verduurzamingsactiviteiten redelijkerwijs aannemelijk is dat wordt bijgedragen aan een of meer van de beleidsdoelen zoals beschreven in het ‘Amendement besteding Woonfonds als onderdeel van de Woonagenda Aalsmeer 2016 - 2020 vastgesteld d.d. 28 januari 2016 en 'Duurzaamheidsbeleid Aalsmeer; keuzes voor een ondernemende en duurzame gemeente (8 december 2016)'. Dit zijn de lokale energiebesparing, reductie van lokale CO2-uitstoot en/of het vergroten van de capaciteit van fossiel-onafhankelijke energieopwekking binnen de gemeente.

Artikel 10 Krediettoets, verstrekken en beheer Stimuleringslening

 • 1. De toewijzing van een Stimuleringslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van de aanvrager door SVn.

 • 2. SVn verstrekt en beheert een toegewezen Stimuleringslening.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op Stimuleringsleningen zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties Stimuleringslening’, ‘Procedures Stimuleringslening’, ‘Uitvoeringsregels Stimuleringslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een Stimuleringslening’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Aalsmeer en SVn dan wel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 12 Kenmerken Stimuleringslening

 • 1. De hoofdsom van de door het college toegewezen Stimuleringslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Stimuleringslening niet minder dan € 5.000,- en niet meer dan het budget voor toekenningen toe laat.

 • 3. De looptijd van de Stimuleringslening bedraagt maximaal 15 jaar.

 • 4. Het rentepercentage is 1,5% op jaarbasis.

 • 5. De rente staat gedurende de gehele looptijd van de Stimuleringslening vast.

 • 6. De lening moet worden afgelost in overeenstemming met de hierboven genoemde Productspecificaties van SVn.

 • 7. Van de lening wordt een notariële of een onderhandse akte opgemaakt.

 • 8. De aanvrager en externe dienstverlener zijn bereid informatie te delen ten behoeve van kennisdelings- en publicitaire doeleinden, met inachtneming van de geldende privacywetgeving en de eventuele concurrentiegevoeligheid van informatie.

Artikel 13 Bouwkrediet

Een Stimuleringslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan nadere (aanvullende) regels voor de uitvoering van deze nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of toepassing daarvan niet overeenkomst met de bedoeling van deze nadere regels, beslist het college.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze beleidsregels naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze beleidsregels.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad, werken terug tot en met 10 oktober 2019 en eindigen per 31 december 2020.

Artikel 18 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als Nadere regels Stimuleringslening Duurzaamheidsfonds Aalsmeer.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 januari 2020.

De secretaris,

mr. J.J.A. Dunselman

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte