Regeling vervallen per 04-06-2024

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent lokaal initiatief participatie (Beleidsregel Lokaal initiatief participatie)

Geldend van 12-03-2020 t/m 03-06-2024

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent lokaal initiatief participatie (Beleidsregel Lokaal initiatief participatie)

Het college van burgemeester en wethouders,

gelezen het voorstel van de afdeling Samenleving d.d. 12 februari 2020;

gelet op artikel 4:81 Awb en artikel 2 lid 3 van de ASV 2012;

gelet op de motie lokaal initiatief van 27 juni 2019;

gelet op de beleidsnotitie Participatiewet ‘Van zorgen voor, naar zorgen dat’ (oktober 2014);

gelet op de beleidsnotitie Wet maatschappelijke ondersteuning ‘Lokaal samenspel in het kader van de Wmo 2015’ (najaar 2014);

overwegende dat er organisaties in Zeewolde zijn die zich willen inzetten voor kwetsbare mensen;

overwegende dat dit mensen kan helpen uit een sociaal isolement te geraken, waardoor zij weer kunnen meedoen in de samenleving;

overwegende dat het volwaardig meedoen in de samenleving tot positieve maatschappelijke en financiële effecten leidt;

overwegende dat de ASV 2012 op dit moment geen specifieke regels bevat om deze initiatieven financieel te ondersteunen;

Besluit

vast te stellen de beleidsregel Lokaal initiatief participatie Zeewolde 2020:

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • a.

   wetten: de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

  • b.

   doelgroep: personen als bedoeld in artikel 7, lid 1 onder a, van de Participatiewet en personen als bedoeld in artikel 1.2.1 en 1.2.2 van de Wmo 2015;

  • c.

   college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde;

  • d.

   raad: raad van de gemeente Zeewolde;

  • e.

   subsidie: eenmalige subsidie ten behoeve van bijzondere incidentele projecten of activiteiten die niet behoren tot de reguliere gesubsidieerde bezigheden van de aanvrager en waarvoor het college slechts voor een van tevoren bepaalde tijd subsidie wil verstrekken;

  • f.

   gemeente: de gemeente Zeewolde.

 • 2. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2. Beleidsdoelstelling

De gemeente heeft zich tot doel gesteld zo veel mogelijk mensen met een korte of lange afstand tot de samenleving en/of arbeidsmarkt aan het werk te helpen of de kansen op arbeidsparticipatie op de langere termijn te verbeteren. Voor wie (nog) niet kan werken is participatie naar vermogen aan de orde. Hierbij gaat de gemeente uit van de eigen kracht van mensen en biedt zij ondersteuning daar waar nodig.

De gemeente zet samen met publieke en private partners uit de zorg en de arbeidsmarkt in op het overbruggen van de afstand tot de samenleving en/of arbeidsmarkt van haar inwoners. Door problemen, waaronder psychische klachten, kan een deel van de doelgroep niet werken en/of meekomen in de samenleving. De gemeente wil met een subsidie inzetten op een betere aansluiting tussen de behoefte van inwoners en het aanbod van organisaties in richtingen die participatie in de samenleving bevorderen. Inzet uit deze subsidie moet ten goede komen aan mensen uit Zeewolde die nu worden belemmerd om te participeren.

Artikel 3. Rechtspersoon

 • 1. Uitsluitend activiteiten georganiseerd door een rechtspersoon komen in aanmerking voor een subsidie. De aanvrager moet zijn gevestigd in Zeewolde of betrokken zijn bij de uitvoering van activiteiten in lijn met de beleidsdoelstelling van de gemeente.

 • 2. In bijzondere gevallen kan het college beslissen een subsidie te verlenen ten behoeve van door (een groep van) natuurlijke personen georganiseerde activiteiten.

Artikel 4. Vaststelling subsidieplafond

 • 1. Het college kan een subsidieplafond, zoals bedoeld in artikel 4:22 Awb, vaststellen.

 • 2. Het college stelt – in het geval dat hij gebruik maakt van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid – zo spoedig mogelijk na vaststelling van de gemeentebegroting door de raad het subsidieplafond voor deze beleidsregel vast, dat in het daarop volgende kalenderjaar ten hoogste beschikbaar is voor het verstrekken van subsidie.

Artikel 5. Subsidiabele activiteiten

In het kader van deze beleidsregel subsidieert de gemeente projecten en activiteiten die op de korte én middellange termijn bijdragen aan een betere participatie van inwoners van de gemeente Zeewolde, die behoren tot de doelgroep.

Artikel 6. Eisen aan de subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag moet voldoen aan de richtlijnen en verplichtingen van de geldende Algemene subsidieverordening Zeewolde 2012.

Alle aanvragen moeten worden ingediend bij het college, gebruikmakend van het daarvoor bestemde digitale aanvraagformulier. Dit formulier is online te vinden op www.zeewolde.nl/subsidie. Aanvragen die op een andere wijze worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

De subsidieaanvraag bestaat uit:

 • 1.

  Plan van aanpak: hierin werkt u uit hoe het project/de activiteit de participatie van de doelgroep verbetert en ten goede komt aan mensen die nu niet volledig meedoen in de samenleving. U geeft concreet aan welke activiteiten/stappen u gaat uitvoeren en hoe u dit gaat doen.

 • 2.

  Planning: u geeft middels een planning aan wanneer, hoe en waar welke activiteiten worden verricht en wanneer welk resultaat wordt bereikt.

 • 3.

  Begroting: u levert een sluitende en helder onderbouwde begroting, waaruit duidelijk wordt op welke wijze de kosten worden gefinancierd.

 • 4.

  Schriftelijke intentieverklaring van eventuele co-financiers (niet zijnde de gemeente Zeewolde). De bijdrage van co-financiers en de wijze waarop de bijdrage wordt ingebracht, moeten duidelijk worden weergegeven.

Artikel 7. Indieningstermijn subsidieaanvraag

 • 1. Een aanvraag voor een eenmalige subsidie die past binnen deze beleidsregel dient tenminste twaalf weken voor de start van de activiteiten te worden ingediend bij het college.

 • 2. Aanvragen kunnen worden ingediend tot het subsidieplafond is bereikt. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Artikel 8. Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

De subsidie voor een project/activiteit is maximaal 50% van de begroting. Een subsidie wordt eenmalig verstrekt voor een periode van maximaal 1 jaar.

Artikel 9. Beoordeling subsidieaanvraag

De aanvragen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 • -

  Criterium 1: De activiteit speelt in op de toenemende participatie van inwoners uit Zeewolde, die behoren tot de doelgroep.

 • -

  Criterium 2: De activiteit draagt substantieel bij aan het beoogde participatie- of werkgelegenheidseffect.

 • -

  Criterium 3: De deal draagt bij aan het voorkomen van, of verkleint de mismatch op de arbeidsmarkt.

 • -

  Criterium 4: Meerdere partijen committeren zich aan de activiteit. Bij voorkeur zijn er naast de indiener ook andere partners, bijvoorbeeld welzijn of werkgevers, betrokken.

Artikel 10. Besluitvorming

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt bekeken in welke mate de aanvraag voldoet aan de in deze regeling genoemde doelstelling en criteria. Uiterlijk binnen 13 weken neemt het college een besluit op de aanvraag.

Artikel 11. Vaststelling

Binnen 13 weken na beëindiging van de gesubsidieerde activiteit dient de aanvrager een verzoek tot subsidievaststelling bij de gemeente in. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden kosten en inkomsten in de vorm van een financieel verslag of jaarrekening.

Artikel 12. Evaluatie

Het beleid in welk kader deze beleidsregel wordt ingezet, wordt regelmatig geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van deze beleidsregel.

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2. Deze beleidsregel wordt aangehaald als beleidsregel “Lokaal initiatief participatie”. (V233)

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde d.d. 25 februari 2020

de secretaris

R.C. van Nunspeet

de burgemeester,

G.J. Gorter