Verordening Inkomensondersteuning gemeente Asten 2020

Geldend van 10-03-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening Inkomensondersteuning gemeente Asten 2020

De raad van de gemeente Asten;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 januari 2020;

gehoord het advies van de Commissie Burgers van 17 februari 2020;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

overwegende dat de gemeenteraad op 5 november 2019 heeft besloten om de Regeling Meedoen uit het minimabeleid voor volwassenen te laten vervallen in verband met bezuinigingen;

besluit:

vast te stellen de “Verordening Inkomensondersteuning gemeente Asten 2020”;

in te trekken de “Verordening inkomensondersteuning gemeente Asten 2018”.

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  de wet: Participatiewet

 • 2.

  Inkomensgrens: het inkomen dat op jaarbasis niet meer bedraagt dan 110% van de voor de aanvrager geldende bijstandsnorm, als bedoeld in artikel 5, onderdeel c van de Participatiewet. Bij de vaststelling van zowel het jaarinkomen als de bijstandsnorm op jaarbasis wordt uitgaan van het inkomen en de van toepassing zijnde bijstandsnorm op het moment van de aanvraag.

 • 3.

  Vermogenstoets: het vermogen zoals bedoeld in artikel 34, lid 3 van de Participatiewet, met als peildatum het moment van de aanvraag.

 • 4.

  Inwoner: persoon die in de Basisregistratie Personen van de gemeente Asten staat ingeschreven.

 • 5.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet (Pw) en de Algemene wet bestuursrecht. (Awb).

Artikel 2. Reikwijdte en doel verordening

 • 1.

  De inkomensondersteuning is uitsluitend van toepassing op inwoners van de gemeente Asten die voldoen aan de voorwaarden:

 • a.

  De aanvrager is 18 jaar of ouder, niet zijnde een student; en

 • b.

  De aanvrager heeft een inkomen op of onder het norminkomen (artikel 1, tweede lid); en

 • c.

  Het vermogen van de aanvrager ligt beneden het toegestane bescheiden vermogen (artikel 1, derde lid).

 • 2.

  De inkomensondersteuning beoogt het bevorderen van de maatschappelijke participatie van inwoners met een minimuminkomen en het voorkomen van een sociaal isolement.

Artikel 3. Bevoegdheden van het college

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders is belast met de uitvoering van deze regeling en is bevoegd om beleidsregels of nadere regels vast te stellen.

 • 2.

  Ten behoeve van de uitvoering kan het college beleidsregels en/of nadere regels vaststellen ten aanzien van:

  • a.

   De uiterste aanvraagdatum;

  • b.

   De doelgroep;

  • c.

   De door de aanvrager te overleggen gegevens;

  • d.

   De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tegoed;

  • e.

   De toekenning van het tegoed;

  • f.

   Het wijzigen of intrekken van het besluit op de aanvraag;

  • g.

   De besteding van het tegoed.

Artikel 4. Financiën

Het college is bevoegd om de hoogte van de bijdragen aan te passen, zolang dit binnen de grenzen blijft van de door de gemeenteraad vastgestelde begroting.

Artikel 5. Sport- en cultuurvoucher

Kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar uit gezinnen met een inkomen beneden de grens zoals genoemd in artikel 1, lid 2 en niet meer vermogen hebben dan de genoemde vermogenstoets zoals genoemd in artikel 1, lid 3 komen in aanmerking voor een sport en cultuurvoucher.

Deze voucher wordt uitgegeven door GR Peelgemeenten op naam van het kind. De voucher kan worden ingeleverd bij een van de aangesloten verenigingen, die dan vervolgens de contributie kan declareren bij de GR Peelgemeenten.

Per jaar wordt per kind een maximum bedrag van € 200,- vergoed. Het college is bevoegd om dit bedrag aan te passen binnen de grenzen van de door de gemeenteraad vastgestelde begroting.

Artikel 6. Bibliotheekabonnement

Om de toegankelijkheid van de bibliotheek te vergroten is er voor inwoners van 18 jaar en ouder de mogelijkheid om tegen een tarief van € 12,- per jaar lid te worden.

Per gezin komt een persoon hiervoor in aanmerking mits zij inkomen hebben beneden de grens zoals genoemd in artikel 1, lid 2 en niet meer vermogen hebben dan de genoemde vermogenstoets zoals genoemd in artikel 1, lid 3.

De gemeente en de bibliotheek betalen de resterende kosten ieder voor 50% (voor 2020 elk € 16,- per lidmaatschap).

Artikel 7. Regeling Meedoen

 • 1.

  Kinderen tot 18 jaar uit gezinnen met een inkomen beneden de grens zoals genoemd in artikel 1, lid 2 en niet meer vermogen hebben dan de genoemde vermogenstoets zoals genoemd in artikel 1, lid 3 hebben recht op een jaarlijkse participatiebijdrage van € 110,- per kind die besteed kan worden aan activiteiten die bijdragen aan deelname in de maatschappij.

 • 2.

  Inwoners van Asten met kinderen tussen de 4 en 18 jaar ontvangen jaarlijks een extra bedrag van € 150,- per kind om daarmee de kinderen beter te kunnen laten participeren in de samenleving. Over dit extra bedrag moet binnen twee maanden na ontvangst een verantwoording ingediend worden. Indien hier niet aan wordt voldaan kan het extra bedrag voor een volgend jaar vervallen.

Artikel 8. Hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening indien strikte toepassing daarvan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 9. Inwerkingtreding

 • 1.

  Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de Verordening Inkomensondersteuning gemeente Asten 2018.

 • 2.

  Op aanvragen voor een bijdrage die worden ingediend voor de inwerkingtreding van deze verordening is de Verordening Inkomensondersteuning gemeente Asten 2018 van toepassing en de daarop gebaseerde nadere regels en beleidsregels.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na datum publicatie.

Artikel 10. Citeertitel

 • Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening Inkomensondersteuning gemeente Asten 2020”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten

van 3 maart 2020.

De raad voornoemd,

griffier,

mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,

mr. H.G. Vos