Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer, de werkgeverscommissie raadsgriffie van de gemeente Aalsmeer en de burgemeester van Aalsmeer tot vaststelling van het mandaatbesluit griffie gemeente Aalsmeer 2020

Geldend van 07-03-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer, de werkgeverscommissie raadsgriffie van de gemeente Aalsmeer en de burgemeester van Aalsmeer tot vaststelling van het mandaatbesluit griffie gemeente Aalsmeer 2020

Zaaknummer: Z20-009377

De raad van de gemeente Aalsmeer, de werkgeverscommissie raadsgriffie van de gemeente Aalsmeer en de burgemeester van Aalsmeer;

gelet op de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, het Burgerlijk Wetboek en de Verordening werkgeverscommissie Aalsmeer 2020;

besluit vast te stellen het:

Mandaatbesluit griffie gemeente Aalsmeer 2020

Artikel 1 Definities

 • gemandateerde: degene aan wie mandaat verleend is;

 • griffiemedewerkers: medewerkers in dienst van de gemeente Aalsmeer die hiërarchisch onder de griffier vallen, inclusief de plaatsvervangend griffier;

 • griffier: de functionaris zoals bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet;

 • machtiging: overdracht van een bevoegdheid die noch als besluit noch als privaatrechtelijke rechtshandeling kan worden aangemerkt;

 • mandaat: de bevoegdheid om in naam van de mandaatgever besluiten te nemen. In dit mandaatbesluit wordt steeds gesproken over het begrip “mandaat”, ook wanneer feitelijk volmacht of machtiging is bedoeld;

 • mandaatgever: de gemeenteraad zoals bedoeld in titel II, hoofdstuk II van de Gemeentewet;

 • mandatenoverzicht: het bij dit besluit behorende overzicht, waarin alle verleende mandaten zijn opgenomen;

 • ondermandaat: een door een gemandateerde verleend mandaat van een aan hem gemandateerde bevoegdheid aan een derde;

 • plaatsvervangend griffier: de plaatsvervanger van de griffier, zoals bedoeld in artikel 107d van de Gemeentewet;

 • volmacht: de bevoegdheid om in naam van de mandaatgever privaatrechtelijke handelingen te verrichten;

 • werkgeverscommissie: commissie als bedoeld in de Verordening werkgeverscommissie.

Artikel 2 Bepalingen bij uitvoering mandaten

 • 1.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden uit het mandatenoverzicht worden de specifieke bepalingen, vermeld in het mandatenoverzicht, in acht genomen.

 • 2.

  De gemandateerde kan zijn in mandaat verleende bevoegdheid in ondermandaat verlenen, tenzij de mandaatgever hiervoor geen toestemming wenst te geven.

 • 3.

  Ten aanzien van gemandateerde bevoegdheden die financiële consequenties hebben, geldt dat hierin in de lopende begroting moet zijn voorzien.

Artikel 3 Reikwijdte mandaat

Degene die mandaat krijgt voor het uitoefenen van een bevoegdheid, is met betrekking tot die bevoegdheid tevens bevoegd tot:

 • a.

  het verrichten van alle benodigde (voorbereidings)handelingen;

 • b.

  het voeren van correspondentie;

 • c.

  het verdagen van de beslissing;

 • d.

  het ondertekenen van de betreffende stukken;

 • e.

  het verstrekken van informatie;

 • f.

  het plaatsen van publicaties (van aanvragen, ontwerpen, concepten e.d.);

 • g.

  overige direct met de gemandateerde bevoegdheid samenhangende handelingen;

 • h.

  inschrijvingen in registers.

Artikel 4

Onverminderd de (onder) mandaatverlening blijft beslissing in een bepaalde zaak voorbehouden aan de mandaatgever indien:

 • a.

  het nemen van een besluit, het aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling of een feitelijk handeling, kunnen leiden tot overschrijding van het budget c.q. de begroting;

 • b.

  de afdoening van een zaak, het aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling en een feitelijke handeling, naar redelijkerwijs mag worden aangenomen, grote politieke gevolgen met zich mee kan brengen, precedentwerking kan oproepen, dan wel kan betekenen dat een raadslid, burgemeester of een wethouder persoonlijk op het besluit zal worden aangesproken;

 • c.

  uit te nemen besluiten, privaatrechtelijk rechtshandelingen of feitelijke handelingen, aanzienlijke financiële risico’s of andere belangrijke consequenties kunnen voortvloeien;

 • d.

  stukken geen routinematig karakter hebben;

 • e.

  de gemandateerde daartoe de wens te kennen geeft.

Artikel 5

Het (onder) mandaat vervalt indien:

 • a.

  de gemeenteraad die het (onder) mandaat heeft verleend deze intrekt;

 • b.

  de functionaris die het ondermandaat heeft verleend deze intrekt;

 • c.

  de functionaris niet meer onder de verantwoordelijkheid van de Mandaatgever valt.

Artikel 6 Terugkoppeling

 • 1.

  Een in mandaat namens de raad te nemen besluit wordt vooraf aan de werkgevers-commissie en/of seniorenconvent voorgelegd, indien:

  • a.

   het besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerd beleid;

  • b.

   te verwachten valt dat de raad of de burgemeester op zijn verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken;

  • c.

   uit het besluit aanzienlijke financiële, juridische, organisatorische, politiek/bestuurlijke en/of publicitaire consequenties kunnen voortvloeien;

  • d.

   de raad of de werkgeverscommissie deze wens kenbaar heeft gemaakt.

Indien de werkgeverscommissie dit nodig acht, wordt de zaak ter nadere besluitvorming aan de raad voorgelegd.

 • 2.

  Indien er verschil van interpretatie bestaat of zou kunnen bestaan over de inhoud en/of reikwijdte van Aalsmeerse beleidskaders.

Artikel 7 Niet voldoen aan terugkoppelingsplicht

Het niet voldoen aan de terugkoppelingsplicht uit artikel 6 van dit besluit leidt er niet toe dat het betreffende in mandaat genomen besluit onbevoegd genomen is.

Artikel 8 Plaatsvervanging

Als een bevoegdheid is gemandateerd aan de griffier, wordt deze bij diens afwezigheid uitgeoefend door de plaatsvervangend griffier.

Artikel 9 Wijze van ondertekenen

Een krachtens mandaat genomen besluit moet vermelden namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen. Dit moet uit de volgende ondertekening blijken:

Gemeenteraad Aalsmeer,

namens dezen,

handtekening

naam (onder)gemandateerde

functie (onder)gemandateerde

Als er sprake is van vervanging van de griffier, moet dit blijken uit de volgende ondertekening:

Gemeenteraad Aalsmeer,

namens dezen,

handtekening

naam vervanger (onder)gemandateerde

griffier ( plv )

Artikel 10 Verantwoording

Degene aan wie (onder)mandaat is verleend, legt hierover desgevraagd verantwoording af aan de mandaatgever.

Artikel 11 Volmacht en machtiging

Aan de functionaris aan wie, als opgenomen in het bij dit besluit behorende mandaten-overzicht, mandaat is verleend, wordt, in relatie tot dat mandaat, volmacht verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen.

Het bepaalde in dit besluit is van overeenkomstige toepassing op de hiervoor bedoelde volmacht dan wel de machtiging tot het verrichten van handelingen die noch een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 12 Mandatenoverzicht

Alle verleende mandaten worden opgenomen in het bij dit besluit behorende mandatenoverzicht.

Artikel 13 Toepassing mandaatbesluit

Dit mandaatbesluit is van toepassing op alle in het bij dit mandaatbesluit behorende mandaten-overzicht genoemde mandaten en op alle in de toekomst te verlenen mandaten.

Artikel 14 Slot

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

 • 2.

  Het Mandaatbesluit griffie gemeente Aalsmeer Z-2017/013552, die per 9 mei 2017 in werking is getreden, wordt ingetrokken.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit griffie gemeente Aalsmeer 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 februari 2020.

De griffier,

O. van Kolck

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

De voorzitter van de werkgeverscommissie,

J.G.E. Bouwmeester

De burgemeester,

mr. G.E. Oude Kotte

Mandaten Griffier

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan de griffier van gemeente Aalsmeer

 • De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan de griffier van gemeente Aalsmeer

  Nr.

  Omschrijving bevoegdheid

  grondslag

  Bevoegd orgaan

  ondermandaat

  ondergemandateerd

  Specifieke bepalingen

   Gemeentewet, en Verordening werkgeverscommissie raadsgriffie Aalsmeer 2020

  1

  Alle besluiten betreffende het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de op de griffie werkzame ambtenaren.

     

  Artikel 107, tweede lid en 107e, tweede lid Gemeentewet en

  Verordening werkgeverscommissie Amstelveen 2020

  Werkgeverscommissie

   

  nee

  N.v.t.

  Ingevolge artikel 171 gemeentewet en artikel 11 van dit

  mandaatbesluit verleent de burgemeester volmacht aan de griffier tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de op de griffie werkzame ambtenaren

  Wet openbaarheid bestuur

  2

  Beslissen op verzoeken op informatie ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur

  Wet openbaarheid bestuur

  Raad

  ja

   

   

  Algemene verordening gegevensbescherming

   

  3

  Alle bevoegdheden bij of krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming

  Algemene verordening gegevensbescherming

  Raad

  ja

  teamleiders

   

  Algemene wet bestuursrecht

   

  4

  Het besluit tot het aanhouden en het verdagen van een beslissing op een ingediend bezwaar

  Algemene wet bestuursrecht

  Raad

  ja

   

   

  5

  Beslissen op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Hieronder valt ook het vaststellen van de hoogte van de verschuldigde dwangsom na ingebrekestelling alsmede het terugvorderen van onverschuldigd betaalde dwangsommen

  Algemene wet bestuursrecht en de Wet dwangsom en beroep

  Raad

  ja

   

   

  6

  Het machtigen van medewerkers om namens het bestuursorgaan bij de rechtbank, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep op te treden en (hoger) beroep in te stellen

  Artikelen 8:23 en 8:24 Algemene wet bestuursrecht

  Raad

  nee

   

  De lijst van aangewezen personen dient jaarlijks te worden geactualiseerd

  Gemeentewet

   

  7

  Het besluiten tot het aangaan van en het beëindigen van privaatrechtelijke overeenkomsten

  Gemeentewet artikel 160

  College

   

   

  LET OP: tav besluiten tot het aangaan van en het beëindigen van overeenkomst met verbonden partijen geen mandaat.

   

  Ingevolge artikel 171 gemeentewet en artikel 11 van dit mandaatbesluit verleent de burgemeester volmacht aan de griffier tot het aangaan van en het beëindigen van privaatrechtelijke overeenkomsten

  8

  Het besluiten tot het inhuren van derden

  Gemeentewet artikel 160

  College

  ja

   

  Ingevolge artikel 171 gemeentewet, Boek 6, titel 5 Burgerlijk wetboek en artikel 11 van dit

  mandaatbesluit verleent de burgemeester volmacht aan de griffier tot het uitvoeren van de besluiten tot het inhuren van derden

 
 
 
 • De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de werkgeverscommissie Raadsgriffie van gemeente

   Amstelveen heeft een volmacht gekregen voor de volgende werkzaamheden

  Nr.

  Omschrijving bevoegdheid

  grondslag

  Bevoegd orgaan

  ondervolmacht

   

  Specifieke

  bepalingen

   

   

   Gemeentewet

  1

  Het uitvoeren van de besluiten betreffende het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de griffier

  Artikel 171 Gemeentewet

  Burgemeester

  nee

  N.v.t.

  Ingevolge

  artikel 171

  gemeentewet verleent de burgemeester volmacht aan de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de werkgeverscommissie tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de griffier