Regeling Pgb tarieven jeugdhulp Den Haag 2020

Geldend van 06-03-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Regeling Pgb tarieven jeugdhulp Den Haag 2020

Toelichting

De Regeling Pgb tarieven jeugdhulp Den Haag 2020 geeft invulling aan artikel 10 van de Regeling Jeugdhulp Den Haag 2018. Door het college worden jaarlijks de Pgb-tarieven Jeugdhulp vastgesteld en deze worden afgeleid van het Zorg in Natura tarief met een percentage van 75%. In de H10 inkoop 2020 zijn er nieuwe tarieven bepaald, die leiden tot een wijziging in de pgb-tarieven. De Regeling Pgb tarieven jeugdhulp 2020 vervangt de Regeling Pgb tarieven jeugdhulp 2019.

Besluitvorming

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

gelet op:

 • -

  artikel 7 van de Verordening Jeugdhulp Den Haag 2015 en

 • -

  artikel 8.1.1 van de Jeugdwet,

besluit vast te stellen de navolgende Regeling Pgb tarieven jeugdhulp Den Haag 2020:

Artikel 1 Formele tarieven

De formele tarieven voor persoonlijke verzorging, begeleiding, vervoer en kortdurend verblijf zijn:

 • a.. een maximum uurtarief voor persoonlijke verzorging van € 35,10;

  b. een maximum uurtarief voor begeleiding individueel van:

  1° € 39,60 (categorie 1);

  2° € 54,00 (categorie 2);

  3° € 82,35 (categorie 3);

  c. een maximum dagdeeltarief voor dagbesteding van:

  1° € 43,99 (categorie 1);

  2° € 52,16 (categorie 2);

  3° € 75,77 (categorie 3);

  d. een maximum dagdeeltarief voor begeleiding in groepsverband van:

  1° € 91,16 (categorie 1);

  2° € 157,00 (categorie 2);

  e. een maximale vergoeding voor vervoer per retourrit van € 26,25;

  f. een maximum etmaaltarief voor kortdurend verblijf (logeren) voor lichamelijk of verstandelijk beperkten of voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) van:

  1° € 83,15 (categorie 1);

  2° € 198,87 (categorie 2);

  3° € 254,07 (categorie 3).

Artikel 2 Informele tarieven

 • 1.

  Het informele tarief voor individuele ondersteuning is een uurtarief van maximaal € 20,00.

 • 2.

  Individuele ondersteuning kan betrekking hebben op persoonlijke verzorging, begeleiding individueel of begeleiding in groepsverband.

Artikel 3 Tarieven overige professionele zorgverlening

De formele tarieven voor overige professionele zorgverlening zijn:

 • a. een maximum uurtarief voor behandeling in de basis jeugd-GGZ van € 93,60;

  b. een maximum uurtarief voor behandeling in de specialistische jeugd-GGZ van € 105,60.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met op de dag na datum van publicatie in het Gemeenteblad en werkt terug tot 1 januari 2020.

Artikel 5 Intrekking en overgangsrecht

 • 1.

  De Regeling Pgb tarieven jeugdhulp Den Haag 2019 wordt ingetrokken, met dien verstande dat deze regeling van kracht blijft voor de tijdvakken waarvoor deze heeft gegolden.

 • 2.

  Voor aanvragen die in 2019 zijn beschikt voor een periode die doorloopt na 1 januari 2020 blijft de Regeling Pgb tarieven jeugdhulp Den Haag 2019 van toepassing, totdat het college een nieuw individueel besluit heeft genomen.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Pgb tarieven jeugdhulp Den Haag 2020.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1, onder b

Er worden drie categorieën voor individuele begeleiding onderscheiden.

Categorie 1 wordt toegekend, indien:

 • .

  de jeugdige beperkt is in zelfredzaamheid door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie daarvan heeft;

 • .

  het gedrag van de jeugdige voorspelbaar is en risico’s als gevolg van de problematiek goed zijn in te schatten;

 • .

  de jeugdige opgroeit in een veilige omgeving.

Categorie 2 wordt toegekend, indien:

 • .

  de jeugdige beperkt is in zelfredzaamheid door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie daarvan heeft;

 • .

  de jeugdige te maken heeft met complexe problematiek waarvan de achterliggende oorzaak veelal bekend is;

 • .

  zonder deze begeleiding de jeugdige niet goed in het gezin kan functioneren.

Categorie 3 wordt toegekend, indien:

 • .

  de jeugdige zeer beperkt is in zelfredzaamheid door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie daarvan heeft;

 • .

  de jeugdige te maken heeft met complexe (multi)problematiek, waarvan de achterliggende oorzaak veelal onbekend is;

 • .

  de jeugdige opgroeit in een onveilige omgeving of een situatie waarin sprake is van ernstige opvoedproblemen, of wanneer er is sprake van een (dreigende) crisis;

 • .

  zonder deze begeleiding de jeugdige niet goed in het gezin kan functioneren.

Artikel 1, onder c

Er worden drie categorieën voor dagbesteding onderscheiden.

Categorie 1 wordt toegekend, indien:

 • .

  De jeugdige in enige mate beperkt is in zijn ontwikkeling en mate van zelfredzaamheid;

 • .

  Het gedrag van de jeugdige voorspelbaar is en risico`s als gevolg van de problematiek goed in te schatten zijn;

 • .

  De jeugdige in een veilige omgeving op groeit;

 • .

  1 professional tot 5 jeugdigen staat.

Categorie 2 wordt toegekend, indien:

 • .

  De jeugdige in hoge mate is beperkt in zijn ontwikkeling en de mate van zelfredzaamheid;

 • .

  Het gedrag van de jeugdige voorspelbaar is en risico`s als gevolg van de problematiek goed in te schatten zijn;

 • .

  De jeugdige in een veilige omgeving opgroeit;

 • .

  1 professional staat tot 4 jeugdigen.

Categorie 3 wordt toegekend, indien:

 • .

  De jeugdige in hoge mate is beperkt in zijn ontwikkeling en de mate van zelfredzaamheid;

 • .

  De jeugdige te maken heeft met complexe (gedrags)problematiek waarvan de achterliggende oorzaak veelal onbekend is;

 • .

  1 professional tot 3 jeugdigen staat.

Artikel 1, onder d

Er worden twee categorieën voor groepsbegeleiding onderscheiden.

Categorie 1 wordt toegekend, indien:

 • .

  De jeugdige in enige mate is beperkt in zelfredzaamheid;

 • .

  Er 1 professional voor maximaal 4 jeugdigen staat.

Categorie 2 wordt toegekend, indien:

 • .

  De jeugdige in hoge mate is beperkt in zelfredzaamheid;

 • .

  Er 1 professional voor maximaal 3 jeugdigen staat.

Artikel 1, onder f

Er worden drie categorieën voor kortdurend verblijf onderscheiden.

Categorie 1 wordt toegekend, indien:

 • .

  Het kind in enige mate is beperkt in zijn/haar ontwikkeling en de mate van zelfredzaamheid;

 • .

  Het kortdurend verblijf wordt aangeboden in een groep bestaande uit maximaal 8 kinderen.

Categorie 2 wordt toegekend, indien:

 • .

  Het kind in hoge mate is beperkt in zelfredzaamheid;

 • .

  Het kortdurend verblijf wordt aangeboden in een groep bestaande uit maximaal 6 kinderen.

Categorie 3 wordt toegekend, indien:

 • .

  Het kind in hoge mate is beperkt in zelfredzaamheid;

 • .

  Het kortdurend verblijf wordt aangeboden in een groep bestaande uit maximaal 4 kinderen.

Den Haag, 3 maart 2020

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris a.i.,

Ilma Merx

de wnd. burgemeester,

Johan Remkes

Ondertekening